Alphabétiquement     [«   »]
τευξόμενα 1
τέως 10
Τῇ 1
τῇ 98
τηλικαῦτ´ 1
τηλικαῦτα 1
τηλικαύταις 1
Fréquences     [«    »]
92 αὐτοῖς
95
93 μὴ
98 τῇ
99 τῷ
105 οὐ
105 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τῇ


Livre, Chap.
[8, 75]   πράττειν παραινῶ καὶ τί προστίθημι  τῇ   Ἀππίου γνώμῃ, μάθετε, ἀλλὰ μὴ
[8, 18]   χρησαμένων δὲ πάλιν τῶν Βωλανῶν  τῇ   αὐτῇ πείρᾳ καὶ κατὰ πλῆθος
[8, 88]   μὲν Φάβιος τὴν ἐπὶ  τῇ   βοηθείᾳ τῶν συμμάχων ἀποσταλεῖσαν δύναμιν
[8, 80]   δεινὸν τὸ ἔθος ἔδοξεν εἶναι  τῇ   βουλῇ καὶ ἀσύμφορον· καὶ συνελθοῦσα
[8, 24]   πονηροὺς κατ´ αὐτῶν εἰπεῖν ἐν  τῇ   βουλῇ λόγους. ἐνέστημεν καὶ πρὸς
[8, 81]   αἴτιον ἦν, ὅτι τὰ δόξαντα  τῇ   βουλῇ περὶ τῆς κληρουχίας οὐκ
[8, 31]   μοι, Μηνύκιε, ἀπόκριναι, πότερα καὶ  τῇ   βουλῇ τῆς τιμωρίας ἄξιος ἐφάνην
[8, 24]   τοῖς δημόταις δόξαν, ὅλῃ δὲ  τῇ   βουλῇ φανὲν ταύτῃ χρήσασθαί σε
[8, 87]   ἔτι κύριοι, ἐπὶ τὸν ἐν  τῇ   Γαλατίᾳ τὰ στρατόπεδα κατέχοντα ὡς
[8, 28]   καὶ σεαυτὸν ἀπόδος ὀφείλημα κάλλιστον  τῇ   γειναμένῃ σε καὶ τηλικοῦτον ἄνδρα
[8, 90]   τῶν ἐκλιπόντων ἐγίνοντο. ταύτῃ προσθεμένων  τῇ   γνώμῃ τῶν πλειόνων ἀποδείκνυται πρὸς
[8, 34]   καὶ ἔθνεσιν, ὥστε ταύτῃ  τῇ   γνώμῃ χρώμενος οὐδὲν ἔξω τῶν
[8, 55]   θαλείαις τε καὶ εὐπαθείαις διετέλεσαν,  τῇ   δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συναχθεῖσα ὑπὸ
[8, 85]   οὐ δυναμένοις τὰ πόρρω καθορᾶν.  τῇ   δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστήσας τὴν
[8, 36]   ἀνέστη καὶ διέλυσε τὸν σύλλογον.  τῇ   δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ περὶ τὴν
[8, 83]   καὶ Λατίνων διὰ φυλακῆς ἔχειν,  τῇ   δ´ ἑτέρᾳ τὴν Οὐολούσκων λεηλατεῖν.
[8, 83]   τε καὶ Λατίνων πόλεις ἐστράτευσαν,  τῇ   δὲ λοιπῇ, πλείστη τ´
[8, 63]   ἂν αὐτῶν αἱ δυνάμεις διεφθάρησαν.  τῇ   δὲ νυκτὶ λυούσῃ τὸ νεῖκος
[8, 35]   ἂν βλάπτοισθε μενούσης αὐτῆς ἐνθάδε.  τῇ   δὲ τριακοστῇ προσδέχεσθέ με ἡμέρᾳ
[8, 40]   πειθὼ καὶ χάριν αὐτῶν περιθεῖναι  τῇ   δεήσει προῆλθεν ἐκ τοῦ τεμένους,
[8, 79]   ἱεροῖς ἀνέθηκε, καὶ δὴ καὶ  τῇ   Δήμητρι τοὺς χαλκέους ἀνδριάντας ἐπιγραφαῖς
[8, 19]   πολλῆς προθυμίας ἀγοράς τε παρασχόντων  τῇ   δυνάμει καὶ χρήματα καὶ ὅσα
[8, 66]   βοήν τε καὶ ταραχὴν ἐπὶ  τῇ   ἐκείνων ἀφίξει γεγονέναι νομίζοντες, τά
[8, 75]   ἡμῖν. ~Ἴστε δήπου τοὺς ἐν  τῇ   ἐκκλησίᾳ ῥηθέντας ὑπὸ τοῦ δημάρχου
[8, 54]   ἐπαγωγὰ διαλεχθεὶς παρασκευάζεσθαι ἐκέλευσεν ὡς  τῇ   ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστρατοπεδεύσοντας. ~Ῥωμαῖοι δ´
[8, 64]   Γάϊον Ἀκύλλιον τὸν ὕπατον ὁμόσε  τῇ   Ἑρνίκων στρατιᾷ χωρεῖν· καὶ γὰρ
[8, 55]   χρημάτων τέμενός τ´ ὠνηθὲν καθιερωθῆναι  τῇ   θεῷ, καὶ ἐν αὐτῷ νεὼν
[8, 36]   καταλελοιπέναι τὸν πόλεμον. ἐπιβαλὼν δὲ  τῇ   καλουμένῃ Λογγόλᾳ καὶ δίχα πόνου
[8, 82]   τὸν δῆμον καὶ μεταμελόμενον ἐπὶ  τῇ   Κασσίου καταδίκῃ, διὰ φυλακῆς αὐτὸν
[8, 69]   συνέβη. Λατίνους τε γὰρ ἠξίου  τῇ   καταγραφῇ τῆς χώρας συμπεριλαμβάνειν καὶ
[8, 81]   πόλεως κατέγραφον· οὐ προσιόντων δὲ  τῇ   καταγραφῇ τῶν ἀπόρων ἀδύνατοι ὄντες
[8, 81]   μερίδος πολλὴν ἄνοιαν ἑαυτῶν ἐπὶ  τῇ   καταδίκῃ κατηγόρουν. τούτου δ´ αἴτιον
[8, 70]   καὶ χρόνον οὐδὲ ἀκαριαῖον διαλιπὼν  τῇ   κατόπιν ἡμέρᾳ συνεκάλει τὴν βουλὴν
[8, 71]   ἐγένετο προσνειμάντων ἑαυτοὺς τῶν δημάρχων  τῇ   κρείττονι μοίρᾳ· τάχα μὲν καὶ
[8, 72]   ἀποκρυψάμενος. εἰπόντος δὲ τοῦ Οὐεργινίου  τῇ   Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων ἀντιλέγειν
[8, 1]   μάλιστα μαθεῖν ἐμοῦ, ὃς ἐν  τῇ   μεγίστῃ πόλει κράτιστός ποτ´ εἶναι
[8, 83]   διχῇ νέμειν τὰς δυνάμεις καὶ  τῇ   μὲν ἑτέρᾳ τὴν Ἑρνίκων τε
[8, 70]   παρασκευάσας τὰ ἔθνη. ~Ταῦτα διανοηθεὶς  τῇ   μετὰ τὸν θρίαμβον ἡμέρᾳ συνεκάλεσε
[8, 54]   ἐκ τοῦ δίφρου καὶ περιπεσὼν  τῇ   μητρὶ ἀνίστησιν αὐτὴν ἀπὸ τῆς
[8, 45]   ἐποίησας, Οὐολουμνία, μείνασα παρὰ  τῇ   μητρί μου καὶ οὐκ ἐγκαταλιποῦσα
[8, 44]   ἐπεὶ δ´ ἀγχοῦ ἦσαν, ὑπαντᾶν  τῇ   μητρὶ προελθὼν ἐκ τοῦ χάρακος
[8, 55]   μηνὶ Δεκεμβρίῳ τοῦ κατόπιν ἐνιαυτοῦ,  τῇ   νέᾳ σελήνῃ, ἣν Ἕλληνες μὲν
[8, 86]   Ἄντιον ἀνέζευξαν· ἔνθα παιανίζοντες ἐπὶ  τῇ   νίκῃ καὶ θύοντες ἐν ἅπασιν
[8, 1]   ἄλλο γινώσκεις περὶ ἐμοῦ, χρῆσαι  τῇ   ὀργῇ παραχρῆμα καὶ θάνατον χάρισαί
[8, 57]   διὰ φιλίας, καὶ ἐπειδὴ ἐν  τῇ   Οὐολούσκων ἐγένετο, πάντα, ὅσα ἐκ
[8, 85]   θεραπείαις, καὶ τοὺς ἀδημονοῦντας ἐπὶ  τῇ   παραδόξῳ τοῦ πάθους αἰσχύνῃ παραμυθούμενος
[8, 86]   μὲν οὖν Αἰμίλιος θρασύτερος ἐγεγόνει  τῇ   παρουσίᾳ τῶν συμμάχων, οἱ δὲ
[8, 50]   ποιήσεις καὶ σεαυτῷ πρέποντα καὶ  τῇ   πατρίδι αὐτῇ, ἀφεὶς τὰ ἐγκλήματα
[8, 51]   δέομαί σου μὴ ἐπάγειν πόλεμον  τῇ   πατρίδι, καὶ ἐμποδὼν ἵσταμαί σοι
[8, 49]   λοιπὸν ἐβίω χρόνον εὔνους ὢν  τῇ   πατρίδι καὶ φίλος. ~Ἔστω δ´
[8, 32]   ἠδίκησα αὐτοὺς ἐν τῷ πολέμῳ,  τῇ   πατρίδι πράττων ἡγεμονίαν καὶ ἰσχὺν
[8, 41]   μεμίσηκε τὴν οἰκίαν ὅλην ἅμα  τῇ   πατρίδι· τοῦτο δ´ ὑμῖν οὐ
[8, 78]   συνιστὰς καὶ πόλεμον ἄσπειστον ἐπαγάγῃ  τῇ   πατρίδι. τοῦτο τὸ τέλος τῆς
[8, 28]   ἐκείνων τιμὰς εὐδοξοῦντας ἐν εὐτυχούσῃ  τῇ   πατρίδι. ὧν ἁπάντων οἰκτρὰς καὶ
[8, 57]   ἔργου ἀναστρέψειεν, ὡς προδότην παραδόντα  τῇ   περὶ αὐτὸν ἑταιρίᾳ ἀποκτεῖναι· ὅπερ
[8, 33]   ὁπότε δ´ οὐρίῳ πνεούσῃ κέχρημαι  τῇ   περὶ τοὺς πολέμους τύχῃ, καὶ
[8, 2]   τὴν θέαν· ὅταν δ´ ἐν  τῇ   πόλει γένῃ, τῶν ἀναγκαιοτάτων τινά
[8, 71]   τὸ μὴ δοκεῖν ἄμεινον εἶναι  τῇ   πόλει δεκασμοῖς τ´ ἀργυρίου καὶ
[8, 31]   καὶ τόπος οὐδείς ἐστιν ἐν  τῇ   πόλει δεχόμενος καλοκαγαθίαν· εἰ δὲ
[8, 18]   δεῖ πράττειν, ἐκέλευσε προσβάλλειν  τῇ   πόλει κατὰ τὰς αὐτὰς πύλας.
[8, 14]   τὴν δύναμιν ὀλίγην μοῖραν ἐν  τῇ   πόλει καταλιπὼν τῆς τ´ ἀσφαλείας
[8, 43]   γὰρ οὐ μικρὸν ἀπέφαινον εἶναι  τῇ   πόλει κινδύνευμα γυναῖκας ἅμα τέκνοις
[8, 81]   πολέμων προφάσει τὸ παρακινοῦν ἐν  τῇ   πόλει μέρος καὶ ταραττόμενον καταστεῖλαι·
[8, 2]   ἀπορρήτων εἰπεῖν, ὅτι μέλλουσιν ἐπιτίθεσθαι  τῇ   πόλει Οὐολοῦσκοι νύκτωρ, καὶ ἐπὶ
[8, 71]   ἀνδρὸς ἐλάμβανον μείζονα γενομένην  τῇ   πόλει συνέφερεν. ἀντέλεγον οὖν ἤδη
[8, 20]   εἴχετο· καὶ γίνεται μάχη περὶ  τῇ   πόλει ταύτῃ καρτερά. οὐ γὰρ
[8, 39]   ὑπέσχετο μίαν εἶναι σωτηρίας ἐλπίδα  τῇ   πόλει, ταύτην δ´ ἐν αὐταῖς
[8, 49]   τοὺς ἐκβαλόντας αὐτόν, οὐδ´ ἐπεστράτευε  τῇ   πόλει τοὺς τυράννους ἐπαγόμενος, οὐδ´
[8, 70]   βουλευτάς, ἐπειδὴ πολλὰ δῆμος  τῇ   πόλει χρήσιμος γέγονε τὰ μὲν
[8, 72]   ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν  τῇ   πόλει, χρόνον ὁρίσας οὐ πολύν.
[8, 83]   ὑπηκόων ἐπαναστάσεις. Οὐολοῦσκοι γάρ, εἴτε  τῇ   πολιτικῇ Ῥωμαίων κινήσει πιστεύσαντες ὡς
[8, 65]   οὖν ἅτερος τῶν ὑπάτων ἐν  τῇ   Πραινεστηνῶν χώρᾳ τὸν Ἑρνίκων στρατὸν
[8, 66]   σύμμαχος τοῖς πολεμίοις, οἵ τε  τῇ   προτέρᾳ παραταξάμενοι μάχῃ πεφεύγασιν, ἐξαγαγὼν
[8, 16]   ἐδῄου τῆς γῆς, ὅσην ἐν  τῇ   πρότερον εἰσβολῇ παρέλιπε. σωμάτων μὲν
[8, 87]   ὅποι τράπωνται, κατέφυγον. δὲ  τῇ   προφάσει ταύτῃ χρησάμενος, ὡς ἀρχῇ
[8, 21]   γε τὸ τεῖχος ἀπὸ κράτους  τῇ   πρώτῃ ἐφόδῳ, ἀλλ´ ἐδόκει χρόνου
[8, 56]   τ´ αὐτῶν ἀμφοτέρων ἅμα ἐν  τῇ   πρώτῃ τῆς ἀνιερώσεως ἡμέρᾳ, θάτερον
[8, 65]   προθυμία παρὰ τὸν τότ´ ἀγῶνα  τῇ   Ῥωμαίων στρατιᾷ ἐνέπεσεν, ὥστε καὶ
[8, 89]   τοιαῦτ´ ἦν· ἐν αὐτῇ δὲ  τῇ   Ῥώμῃ πολλὰ δαιμόνια σημεῖα ἐφαίνετο
[8, 89]   μέντοι καὶ λόγος ἦν ἐν  τῇ   Ῥώμῃ πολύς, ὡς δυναμένη τότε
[8, 51]   τὸ μητροκτόνον ἄγος αἰδούμενος εἶξον  τῇ   σεαυτοῦ μητρὶ καὶ δός,
[8, 28]   Μάρκιε, μετάγνωθι καὶ παῦσαι μνησικακῶν  τῇ   σεαυτοῦ πατρίδι· τύχην τε πάντων
[8, 91]   δῆμος τὸ τῆς βουλῆς δόγμα  τῇ   Σπορίου Λαρκίου γνώμῃ τε καὶ
[8, 68]   ἔταξε, καὶ τἆλλα, ὅσων ἔδει  τῇ   στρατιᾷ, πάντα ὑπηρετήσαντες· καὶ οὗτοι
[8, 19]   σφῶν βεβουλευμένους, ἐκέλευσεν ὧν ἔδει  τῇ   στρατιᾷ φέροντας ἥκειν ἀργύριόν τε
[8, 24]   βουλῇ φανὲν ταύτῃ χρήσασθαί σε  τῇ   συμφορᾷ, καὶ δίκαιον εἶναί σου
[8, 1]   ἀιδίῳ ἐλασθείς, ἀγανακτῶν τ´ ἐπὶ  τῇ   συμφορᾷ καὶ τιμωρίαν παρὰ τῶν
[8, 63]   εἴτ´ οὐ πιστεύοντες ἀνασκήτῳ στρατιᾷ  τῇ   σφετέρᾳ, εἴτε περὶ πολλοῦ ποιούμενοι
[8, 38]   παρεσκευάζοντο τοὺς μὲν ἀκμαιοτάτους ὑπὸ  τῇ   τάφρῳ καὶ παρὰ ταῖς πύλαις
[8, 74]   κερδαλεώτερα πρὸ τῶν εὐπρεπεστέρων αἱρεῖσθαι.  τῇ   τε αἱρέσει τῶν ἀνδρῶν, οὓς
[8, 69]   δεδρακότας τῶν αὐτῶν φιλανθρώπων μετέχειν,  τῇ   τε ὑπεροψίᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἀχθόμενοι,
[8, 56]   δὲ γυναῖκες ἐν ἔθει κατεστήσαντο  τῇ   τῆς ἱερείας χρησάμεναι γνώμῃ, τῷ
[8, 1]   Κοριολάνος, τὴν ἐπὶ  τῇ   τυραννίδι αἰτίαν σχὼν καὶ φυγῇ
[8, 87]   τρὶς ὑπατεύσαντα Κάσσιον κρίνας ἐπὶ  τῇ   τυραννίδι καὶ ἀποκτείνας. οὗτοι τὴν
[8, 8]   πόλεις καὶ ὅσα τείχη ἐν  τῇ   ὑμετέρᾳ γῇ ἐνετειχίσαντο ἀξιοῦντες ἐκλιπεῖν,
[8, 67]   οἱ δ´ ἐν μέσῃ τε  τῇ   φάλαγγι τεταγμένοι καὶ ἐπὶ τοῦ
[8, 21]   ὁσημέραι παρὰ τῶν μενουσῶν ἐν  τῇ   φιλίᾳ καὶ δεομένων βοηθείας, τοῦ
[8, 36]   ἐξενεγκεῖν· ἕως δ´ ἂν ἐν  τῇ   χώρᾳ μένοντες αὐτῶν καὶ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009