Alphabétiquement     [«   »]
τηνικαῦτα 1
τῆς 374
τί 21
τι 42
τιθεῖσα 1
τιθέμενοι 1
τιθέμενος 1
Fréquences     [«    »]
41 ἐὰν
41 με
42 σοι
42 τι
42 τούτων
44 αὐτὸν
44 αὐτοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τι


Livre, Chap.
[8, 13]   καὶ ὅπλα χαλκεύειν καὶ εἴ  τι   ἄλλο ἀναγκαῖον ἔσται πρᾶγμα ὀξέως
[8, 8]   ἐνετειχίσαντο ἀξιοῦντες ἐκλιπεῖν, καὶ εἴ  τι   ἄλλο βίᾳ σφετερισάμενοι τῶν ὑμετέρων
[8, 1]   εἰργασάμην ἐχθρὸς ὤν. εἰ δέ  τι   ἄλλο γινώσκεις περὶ ἐμοῦ, χρῆσαι
[8, 54]   αὐτοῖς καὶ τοῦτο καὶ εἴ  τι   ἄλλο δεινότερον εἴη κινδύνευμα σὺν
[8, 55]   ἐπιγινομένων αἰώνιον, καὶ γέρας,  τι   ἂν αὐταῖς λαβούσαις ἥδιστόν τε
[8, 48]   ἐξουσίαν σοι τοῦ πράττειν,  τι   ἂν αὐτοῖς ὑπολαμβάνῃς συνοίσειν. ἐὰν
[8, 1]   ταπεινὸς ἐρριμμένος τοῦτο πείσομαι,  τι   ἂν ἐχθρῷ ὄντι σοι δοκῇ.
[8, 37]   αὐτοῖς ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε δὲ κρεῖττόν  τι   βουλευσαμένους ἥκειν τριῶν ἐντὸς ἡμερῶν·
[8, 79]   τὰ σώματα τῶν παίδων,  τι   βούλονται διατιθέναι, τοῖς πατράσιν ἀποδέδοται.
[8, 19]   ἐν ταῖς πόλεσιν, ἵνα μή  τι   γένηται δι´ ἁρπαγῆς πρὸς αὐτῶν
[8, 63]   δόντων αὐτοῖς τῶν πολεμίων δρᾶσαί  τι   γενναῖον. πρότεροι γὰρ ἔτι τούτων
[8, 68]   γνῶναί τε καὶ στῆσαι,  τι   δ´ ἂν ἐκείνῳ δόξῃ, τοῦτ´
[8, 33]   φοβερὰς καὶ ἀπαραιτήτους τοῖς ἀνόσιόν  τι   διαπραξαμένοις, ὧν καὶ σὺ ἐμνήσθης,
[8, 13]   καὶ πᾶν ἄλλο κακὸν  τι   δύναιτο ποιεῖν. τὸν δ´ ἕτερον
[8, 29]   φίλος εἰμὶ καὶ πρόθυμος, εἴ  τι   δύναμαι, ποιεῖν ἀγαθόν, ὅτι μοι
[8, 77]   μερίδος, οὐχ ἕξειν,  τι   δώσουσιν ἐκείνοις μέρος τὰ
[8, 90]   τῆς πόλεως ἐξελεῖν, καὶ εἴ  τι   ἡμάρτηται ταῖς πρότερον ἀρχαῖς ἐπανορθώσασθαι,
[8, 82]   πρῶτα τιμήματα ἔχοντας, καὶ σπάνιόν  τι   ἦν, ἐπεκύρουν οἱ διὰ
[8, 71]   προσετίθετο λόγοις ἐνθυμούμενος, ὅτι μικρόν  τι   καὶ οὐκ ἄξιον ἔσται λόγου
[8, 27]   ἐκεῖνοι, πρὶν ἐν τῷ παθεῖν  τι   κακὸν γενέσθαι, διαλύσεις ποιεῖσθαι πρὸς
[8, 53]   μητέρα καὶ ἄτιμον ἀπολύσῃς,  τι   μὲν αὐτῷ σοι συμβήσεται διὰ
[8, 14]   εἰς μῆνα ἱκανὰς καὶ ἀργύριόν  τι   μέτριον λαβὼν ἀπῆγε τὴν δύναμιν
[8, 43]   ἁπτόμεναι, ὥστ´ οὐκ ἔχουσα,  τι   πάθῃ πρὸς τοὺς ὀδυρμοὺς αὐτῶν
[8, 82]   διὰ φυλακῆς αὐτὸν ἔχειν, μή  τι   παρακινήσειε πάλιν εἰς δεκασμῶν ἐλπίδα
[8, 62]   δὲ μετὰ τὸ πάθος ὁμοῦ  τι   πεντακοσίων ἤδη διαγεγονότων εἰς τόνδε
[8, 25]   καὶ ἀπαραίτητον εἰς τοὺς ἐξαμαρτάνοντάς  τι   περὶ αὐτόν, ἄλλως τε καὶ
[8, 56]   οὐκ ἰδοῦσαι τὸ φθεγγόμενον,  τι   ποτ´ ἦν, ταύτην εἶχον τὴν
[8, 35]   ἀλλ´ ἄπιτε καὶ σκοπεῖτε,  τι   πρακτέον ὑμῖν· ἕως δὲ βουλεύσησθε,
[8, 73]   καὶ μάλιστα περὶ ἧς ἀμφίλογόν  τι   πρὸς ἰδιώτας ἦν, ὥστε τοῖς
[8, 37]   ἀνοχὰς τοῦ πολέμου. βουλομένων δέ  τι   πρὸς ταῦτα λέγειν τῶν ἀνδρῶν
[8, 82]   εἰς τὴν πόλιν, ὀλίγον δέ  τι   στῖφος, μάλιστα ἦν συντεταγμένον,
[8, 61]   τὰ μέτρια δέον καὶ ἐφιέναι  τι   ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ τὰ πρῶτα
[8, 32]   ὑπὸ τῶν ἠδικημένων; εἰ γοῦν  τι   τῶν εἰκότων ἐγένετο. ἀνέτρεψε δ´
[8, 8]   μοι λαβόντες, ὅπου ἂν μέλλω  τι   ὑμᾶς ὠφελήσειν, καὶ εὖ ἴστε
[8, 14]   ἀσφαλείας τῶν ἐνοικούντων ἕνεκα, μή  τι   ὑπὸ Ῥωμαίων πάθωσι κακόν, καὶ
[8, 61]   ἔπραξε κατὰ τὴν ἡγεμονίαν, εἴ  τι   φαίνοιτο ἀδικῶν τὴν κατὰ νόμους
[8, 43]   μέχρι τῆς ἑσπέρας διετέλεσαν  τι   χρὴ ποιεῖν βουλευόμενοι. οἱ μὲν
[8, 72]   τῷ δήμῳ ποιήσειν φανερόν,  τι   χρὴ ποιεῖν. ἐπισημασίας δὲ γενομένης
[8, 5]   καὶ μὴ πρότερον ποθεῖτε,  τι   χρὴ πράττειν ἀκοῦσαι, πρίν, ὁποῖός
[8, 54]   χρόνον σκοπούμενος σὺν αὐταῖς,  τι   χρὴ πράττειν, διετέλεσεν. ἦν δὲ
[8, 72]   διχοστασίαν μέρος ἀξιοῦντος, ἀπορῶν,  τι   χρὴ πράττειν, Κάσσιος καὶ
[8, 90]   βουλὴ πολὺν ἐσκόπει χρόνον,  τι   χρήσεται τοῖς πράγμασιν, οὔτε βιάσασθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009