Alphabétiquement     [«   »]
ἠμφιεσμένη 1
ἠμφιεσμένος 1
ἡμῶν 24
ἦν 114
ἣν 33
ἠναγκακέναι 1
ἠνάγκασε 2
Fréquences     [«    »]
110 αὐτῶν
110
107 κατὰ
114 ἦν
114 οὐκ
117 τ´
135 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἦν


Livre, Chap.
[8, 89]   ἀποδείξεων μαθόντες, ὅτι τὸ μηνυόμενον  ἦν   ἀδίκημα ἀληθές, αὐτὴν μὲν τῆς
[8, 44]   δ´ ἤδη περὶ τὸν ὄρθρον  ἦν,   αἱ μὲν γυναῖκες ἄγουσαι τὰ
[8, 44]   παράσημα ἀρχῆς. τοσαύτη περὶ αὐτὸν  ἦν   αἰδὼς καὶ πρόνοια τῆς πρὸς
[8, 45]   ἔτι τῶν λελογισμένων φυλάττειν ἱκανὸς  ἦν,   ἀλλ´ ᾤχετο φερόμενος ὑπὸ τῶν
[8, 60]   ἀλλ´ οὐ γὰρ ἐν δυνατῷ  ἦν   ἅμα πάσας τὰς ἀρετὰς ἐν
[8, 86]   τοὺς ἡμιθνῆτας, οἷς σωθήσεσθαι ἐλπὶς  ἦν,   ἀνελόμενοι ταφάς τε ποιησάμενοι τῶν
[8, 39]   καὶ προκυλιόμεναι τῶν ξοάνων· καὶ  ἦν   ἅπας μὲν ἱερὸς τόπος οἰμωγῆς
[8, 64]   μερίδα παραλαβόντα Σπόριον Λάρκιον, ὃς  ἦν   ἀποδεδειγμένος ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἔπαρχος
[8, 44]   οὓς προηγεῖσθαι τῶν στρατηγῶν ἔθος  ἦν,   ἀποθέσθαι κελεύσας τοῖς ὑπηρέταις, καὶ
[8, 21]   μήτε συνεργὸς εἶναι. χαλεπὸν γὰρ  ἦν   ἀπόρρητον γενόμενον αὐτῆς τὸ βούλευμα
[8, 52]   φθόνος τις ἀνθρώπινος πολεμεῖ· καὶ  ἦν   ἄρα μάντις ἀληθὴς ὡς μήποτε
[8, 78]   οὐ καθ´ ἓν τοῦτο μόνον  ἦν   ἀσύμφορός τε καὶ ἄδικος, ὅτι
[8, 65]   Ῥωμαίων ἐπιόντας αὐτοὺς δέχονται· καὶ  ἦν   αὖθις ἐξ ὑπαρχῆς ἀμφοτέρων ἐκθύμως
[8, 58]   ἀγορὰν συναχθέν, εἰς ἣν ἔθος  ἦν   αὐτοῖς, ὅτι περὶ τῶν μεγίστων
[8, 1]   κατὰ τὰς μάχας δεινὰ δεδρακὼς  ἦν   αὐτοὺς καὶ πόλεις συμμαχίδας ἀφῃρημένος.
[8, 32]   γάρ, ὑπὲρ ὧν τούτοις ἐχθρὸς  ἦν,   ἀφείλεσθέ με πάντα τἀμὰ καὶ
[8, 16]   τὰς συμμαχίας, εἰ δέ τισιν  ἦν   βουλομένοις μετέχειν τῆς στρατείας τῶν
[8, 67]   καὶ πολλὰ ἔργα γενναῖα ἀποδειξάμενος·  ἦν   γὰρ ἀγωνιστὴς μὲν πολέμων σφόδρ´
[8, 69]   ἐτράπετο· καὶ αὐτίκα οὐθενὶ προειπών·  ἦν   γάρ τις χώρα δημοσία πολλὴ
[8, 21]   καὶ ἀφ´ ἧς τὸ Ῥωμαίων  ἦν   γένος, ὡς καὶ πρότερόν μοι
[8, 20]   τε παμπόλλοις, ὧν ἐγκρατὴς ἐγένετο·  ἦν   δ´ αὐτόθι ὅσα ἐν οὐδενὶ
[8, 90]   τὸν δῆμον οὔτ´ εἶξαι βουλομένη.  ἦν   δ´ μὲν αὐθαδεστέρα γνώμη
[8, 67]   ἔτι ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν εἰς ταὐτόν.  ἦν   δ´ χῶρος μεταξὺ
[8, 20]   μέρος τῆς στρατιᾶς αὐτὸς ὠθούμενος.  ἦν   δ´ οὐχ λόγος αὐτοῦ
[8, 17]   παρέρχεται πρῶτος εἰς τὴν πόλιν.  ἦν   δ´ ὑφεστηκὸς ταῖς πύλαις πολὺ
[8, 15]   καὶ δῆμος ταῦτ´ ἐπεκύρωσεν.  ἦν   δὲ βραχὺς λειπόμενος τῆς
[8, 19]   ἦγεν ἐπὶ τοὺς καλουμένους Λαβικανούς.  ἦν   δὲ καὶ αὕτη τότε Λατίνων
[8, 19]   ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Πεδανῶν πόλιν·  ἦν   δὲ καὶ αὕτη τοῦ Λατίνων
[8, 17]   λοιπὰ τοῖς στρατιώταις ἐφῆκε διαρπάσαι.  ἦν   δὲ πολλὰ μὲν αὐτόθι σώματα,
[8, 54]   τι χρὴ πράττειν, διετέλεσεν.  ἦν   δὲ τὰ δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε·
[8, 57]   ἀρχὴν λόγον ὑπέχειν τῆς στρατηγίας.  ἦν   δὲ τῆς ὑπομενούσης στρατιᾶς ἐν
[8, 57]   τε καὶ ἔργον ἔδρασεν ἀνόσιον.  ἦν   δὲ Τύλλος Ἄττιος τὰς
[8, 26]   τοῦτ´ ἐν τοῖς μάλιστ´ αἴτιον  ἦν.   δεινὴ γὰρ ἀνάγκη, καὶ
[8, 70]   ὅση πολέμῳ κρατηθεῖσα λόγῳ μὲν  ἦν   δημοσία, ἔργῳ δὲ τῶν ἀναιδεστάτων
[8, 87]   καταγραφὴν δήμαρχος οὐθὲν ἔτι ποιεῖν  ἦν   δυνατός. οὐδενὸς γάρ εἰσι τῶν
[8, 86]   ἐπὶ πολέμῳ, ἀγαπητὸν δ´ ἂν  ἦν,   εἰ ἀπῆλθον ἐκ τῆς πολεμίας,
[8, 26]   εἰ δὲ δὴ τἀναντία τούτων  ἦν,   ἐκεῖνό γέ τοι θαυμάζειν ἄξιον,
[8, 65]   μαχόμενον. ἔνθα δὴ καλὸς ἀγὼν  ἦν   ἐκθύμως ἀμφοτέρων ἀγωνιζομένων, καὶ μέχρι
[8, 87]   ὅσων δὲ γεωργικὸς βίος  ἦν   ἐν ἀλλοτρίοις κτήμασι, τούτων ἄγοντές
[8, 89]   μὲν ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ´  ἦν·   ἐν αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ
[8, 71]   κληρουχίας λόγους εἰσέφερε, καὶ πολὺς  ἦν   ἐν ταῖς κατηγορίαις τῶν ἀντιπραττόντων.
[8, 89]   ἐξόδους. ἔδοξε μέντοι καὶ λόγος  ἦν   ἐν τῇ Ῥώμῃ πολύς, ὡς
[8, 86]   ἐπισιτισμοὺς καὶ τἆλλα, ὅσων σπάνις  ἦν   ἐν τῷ χάρακι, ἐλάμβανον. ~Ἐπειδὴ
[8, 52]   δημοτικοῖς, ταῦτ´ ἐμοὶ φόβου μεστὰ  ἦν   ἐνθυμουμένῃ τὸν ἀνθρώπινον βίον, ὡς
[8, 84]   αὐτὰ καὶ περὶ τοὺς πολεμίους  ἦν,   ἐξ οὗ Μάρκιον ἡγεμόνα Ῥωμαίων
[8, 68]   τοῖς στρατιώταις εἰς ὀψωνιασμὸν ἔθος  ἦν   ἓξ μηνῶν δίδοσθαι καὶ διὰ
[8, 17]   ἑτοιμασάμενος, ὅσα εἰς πολιορκίαν χρήσιμα  ἦν,   ἐπὶ Τολερίνους ἐλαύνει τοῦ Λατίνων
[8, 30]   φέρων. πότερον οὖν τιμωρίας ἄξιος  ἦν   ἐπὶ τούτοις ὑπέχειν, τιμὰς
[8, 59]   εἰς τὸ προάστειον, μάλιστα  ἦν   ἐπιφανές, ἔθεσαν ἐπὶ τὴν παρεσκευασμένην
[8, 89]   Ῥωμαίων δύναμις ἑκουσία μηδὲν  ἦν   ἐργάσασθαι λαμπρὸν διὰ μῖσός τε
[8, 54]   ἐσπούδαζε παρὰ πᾶσι τευξόμενα, τοιάδε  ἦν.   ἐτάραττε δέ τις αὐτοὺς ὑποψία
[8, 61]   ἀνηκέστους καταστρέφουσα. Μάρκιόν γ´ οὐδὲν  ἦν   ἕτερον ἄρα, τῆς πατρίδος
[8, 16]   τὰ πλησίον φρούρια, εἴ τινα  ἦν   ἐχυρώτατα· τὰ δὲ βοσκήματα αὐτῶν,
[8, 55]   δὲ καλάνδας καλοῦσιν· αὕτη γὰρ  ἦν   λύσασα τὸν πόλεμον ἡμέρα.
[8, 4]   ψῆφος ἀνεδόθη τοῖς παροῦσι, καὶ  ἦν   νικῶσα γνώμη κινεῖν τὸν
[8, 72]   καὶ δι´ ὀλίγου μεστὴ ξένων  ἦν   πόλις. ταῦτα μαθὼν
[8, 54]   ἐπεὶ δὲ περὶ δύσιν ἡλίου  ἦν   ἤδη, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐξῄεσαν ἐκ
[8, 65]   ἐπειδὴ δὲ περὶ δείλην ὀψίαν  ἦν   ἤδη, παρακαλέσας τοὺς ἱππεῖς
[8, 1]   πολλά, Τύλλος Ἄττιος ὄνομα  ἦν,   ἱκέτης τοῦ ἀνδρὸς γίνεται καθεζόμενος
[8, 84]   τοὺς Ῥωμαίους. στρατήγημα δὲ τοῦτ´  ἦν,   ἵνα διασπάσωσί τ´ αὐτῶν τὰς
[8, 6]   κρινόμενος, οὗ τὸ πλέον μισόχρηστον  ἦν   καὶ διὰ τοῦτ´ ἐχθρὸν ἐμοί,
[8, 83]   δὲ λοιπῇ, πλείστη τ´  ἦν   καὶ κρατίστη, τοὺς ἐπὶ τὰς
[8, 67]   πλήθει τ´ ἀνθρώπων ὡς μάλιστα  ἦν   καὶ ὁπλισμοῖς ὁμοιότροπον, τάξεώς τε
[8, 21]   χώρα θ´, ὅσην διαπορεύοιτο, ὑποχείριος  ἦν   καὶ πόλις οὐδεμία ἠναντιοῦτο ἔξω
[8, 8]   πολεμῶν ὑμῖν μεγάλα βλάπτειν δυνατὸς  ἦν,   καὶ σὺν ὑμῖν ἀγωνιζόμενος μεγάλα
[8, 29]   καὶ πρότερον, ὅτε πολίτης ὑμέτερος  ἦν   καὶ τὰ κοινὰ ἔπραττον, ἐν
[8, 82]   ταῖς ψηφοφορίαις περὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους  ἦν   καὶ τὰ πρῶτα τιμήματα ἔχοντας,
[8, 57]   τὸν ἡγεμόνα καὶ πικρὰ σφόδρα  ἦν·   καὶ τελευτῶσα, ἐπειδὴ τοῦ μίσους
[8, 30]   ἀκόλαστος καὶ πολυτελὴς καὶ παράνομος  ἦν;   καὶ τίς ἂν ἔχοι δεῖξαί
[8, 41]   ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ὅτι γενναῖος  ἦν   καὶ φιλόπολις καὶ πολλοὺς ὑπέμεινεν
[8, 4]   ὤφθη, ὅσον αὐτῶν τὸ πλῆθος  ἦν   καὶ ὡς ἀκμαῖον ἅπαν ὑφ´
[8, 38]   οἷς ἔτι τὰ σώματα ἱκανὰ  ἦν   κακοπαθεῖν, ἐπὶ τοῖς τείχεσιν. ~Αἱ
[8, 67]   πεμφθεὶς ἐπὶ Οὐολούσκους, ὅσον  ἦν   κράτιστον τῆς δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν
[8, 77]   Ἄστυλος Συρακούσιος, Ἀθήνησι δ´ ἄρχων  ἦν   Λεώστρατος, Κοΐντου Φαβίου καὶ Σερουίου
[8, 58]   συγχωρησάντων ἁπάντων γενήσεται κύριος. καὶ  ἦν   μέχρι πολλοῦ λόγων τε καὶ
[8, 5]   τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς πολίτευμα  ἦν   μικτὸν ἔκ τε βασιλείας καὶ
[8, 3]   τοῦ μηδένα Οὐολούσκων μαθεῖν, ὅστις  ἦν   τὴν μήνυσιν κατ´ αὐτῶν
[8, 82]   τιμήματα ἔχοντας, καὶ σπάνιόν τι  ἦν,   ἐπεκύρουν οἱ διὰ μέσου·
[8, 16]   ὑπήκουε προθύμως ἑκούσιά τ´ οὐκ  ἦν,   οἷα συνάρασθαι τοῦ πολέμου, ὥστ´
[8, 81]   καταδίκῃ κατηγόρουν. τούτου δ´ αἴτιον  ἦν,   ὅτι τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ
[8, 87]   ἀποχρῶσα διαστῆσαι τὴν πόλιν ἥδε  ἦν,   ὅτι τῶν δημάρχων τινὲς ἐξεληλάσθαι
[8, 31]   καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς ἀνάγκης  ἦν,   οὐ γνώμης, ὁμολογεῖτε δήπου πονηροκρατεῖσθαι
[8, 58]   ἔργῳ γὰρ οὐχ οἷόν τ´  ἦν   οὐδετέρῳ βιάσασθαι τὸν ἕτερον τῆς
[8, 9]   καὶ τῶν ἄλλων, ὁπόσα τιμιώτατα  ἦν   παρ´ αὐτοῖς, μετέχειν. καὶ πρὶν
[8, 82]   μοι, τῆς ἐσχάτης ψήφου κύριος  ἦν.   ~Παραλαμβάνουσι δὴ τὴν ὑπατείαν κατὰ
[8, 6]   μέρος· δικαστήριόν τ´ οὐχ ὅπερ  ἦν   πάτριον ἀπέδωκάν μοι τὴν λοχῖτιν
[8, 86]   ἔβαλλον, βέλος δ´ οὐδὲν ἄσκοπον  ἦν   πεπιλημένων γ´ ἐν βραχεῖ χωρίῳ
[8, 65]   μὲν οὖν ἤδη {καὶ} γὰρ  ἦν   περὶ δύσιν ἡλίου· χαίροντές τε
[8, 78]   τὴν δίκην. οὕτως τ´ ἄρα  ἦν   πικρὸς πρὸς τὸ τῆς τυραννίδος
[8, 71]   τὴν φιλίαν Ἕρνικας, οἷς ἀγαπητὸν  ἦν   πολέμῳ προσαχθεῖσι τὸ μὴ τὴν
[8, 71]   οὖν ἔτι λέγοντος αὐτοῦ θόρυβος  ἦν   πολύς, ἀχθομένων ἁπάντων καὶ οὐχ
[8, 87]   στρατεύσιμον ἔδει. μετὰ τοῦτο θόρυβος  ἦν   πολὺς κατὰ τὴν πόλιν, καὶ
[8, 55]   ἡμέρα. δὲ καθιερώσας αὐτὸν  ἦν   Πρόκλος Οὐεργίνιος ἅτερος τῶν ὑπάτων.
[8, 90]   ἕτερον ἀποδείκνυσιν, ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος  ἦν,   Σπόριον Λάρκιον. κἀκεῖνος συγκαλέσας τὴν
[8, 71]   τε καὶ κωλύσεις νομίμους. καὶ  ἦν   στῖφος ἑκατέρῳ τῶν παρακολουθούντων τε
[8, 82]   δέ τι στῖφος, μάλιστα  ἦν   συντεταγμένον, εἰς ὄρους τινὰ κορυφὴν
[8, 37]   γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ δραστήριον  ἦν·   σφαλερὰν ἡγησάμενοι τηλικοῦτον ἀναιρεῖσθαι ἀγῶνα,
[8, 69]   ἐδόκει γράψας ἐξήνεγκε τὰς ὁμολογίας.  ἦν   τ´ ἄρα τὸ ἐν πολλοῖς
[8, 70]   πραχθέντων αὐτῷ λόγον, οὗ κεφάλαια  ἦν   ταῦτα· ὅτι τῆς μὲν πρώτης
[8, 61]   ἀλλ´ ἀεὶ πικρὸς καὶ χαλεπὸς  ἦν.   ταῦτά τε δὴ αὐτὸν ἐν
[8, 56]   τὸ φθεγγόμενον, τι ποτ´  ἦν,   ταύτην εἶχον τὴν πρὸς τὰς
[8, 84]   ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀγῶνος ἑκάτεροι χρώμενοι·  ἦν   τε, ὡς καὶ πρότερον ἔφην,
[8, 14]   σφίσι μόνοις ἐπάγεσθαι σκηπτομένων· καὶ  ἦν   τὸ κακοηθέστατον τοῦ δήμου μέρος
[8, 78]   σχετλιώτατον, ὅτι λόγῳ μὲν δόσις  ἦν   τοῖς πολίταις τῆς δημοσίας χώρας,
[8, 78]   κατὰ τῆς πέτρας. αὕτη γὰρ  ἦν   τοῖς τότε Ῥωμαίοις ἐπιχώριος τῶν
[8, 24]   σοι μηθέν, μὴ δίκαιον  ἦν   τότε παθεῖν. μετὰ τοῦτο προὐκαλοῦντό
[8, 15]   πρὸς αὐτοὺς περὶ φιλίας, ἀπόρρητον  ἦν   τούτων ἑκάτερον. τοῖς δ´ ὑπάτοις
[8, 67]   Οὐελιτρανῶν χώραν εἰσέβαλεν. ἐνταῦθα γὰρ  ἦν   Τύλλος Ἄττιος τῶν Οὐολούσκων
[8, 86]   Καίσων Φάβιος μαθών, ἐν αἷς  ἦν   τύχαις παραταξαμένη Οὐολούσκοις δύναμις,
[8, 17]   ὁρῶντες δίχα πόνου· ὥστ´ οὐδεὶς  ἦν   τῶν ἐχόντων τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν,
[8, 14]   πολὺ πλείων ταραχὴ καὶ θόρυβος  ἦν   τῶν μὲν πατρικίων τὸν δῆμον
[8, 89]   κατεαγότων ὅλων, οἷς οὐθὲν ἔτι  ἦν   χρῆσθαι, τοῦ τε κόπου, ὃς
[8, 66]   τὴν ἀταξίαν καὶ βοὴν τοῦτ´  ἦν.   ὡς γὰρ ἕκαστοι δυνάμεως εἶχον
[8, 73]   ἧς ἀμφίλογόν τι πρὸς ἰδιώτας  ἦν,   ὥστε τοῖς ὠνησαμένοις μὴ εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009