Alphabétiquement     [«   »]
περαιτέρω 1
πέρας 2
Περὶ 1
περὶ 105
περί 2
περιβαλλομένοις 1
περιβαλόντες 1
Fréquences     [«    »]
105 οὐ
98 τῇ
99 τῷ
105 περὶ
107 κατὰ
110 αὐτῶν
110
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

περὶ


Livre, Chap.
[8, 50]   καὶ παραιτήσεις, ὧν ἂν ἐξαμαρτάνωσι  περὶ   ἀλλήλους, ἱκετηρίας καὶ λιτὰς {καὶ
[8, 1]   μέτρια ἠξίου φρονῆσαι καὶ ἀνθρώπινα  περὶ   ἀνδρὸς ἱκέτου καὶ μηκέτι πολέμιον
[8, 5]   οὐκ ἂν ὑπελάμβανον ἀναγκαῖον εἶναι  περὶ   αὐτῆς ἀπολογεῖσθαι· ἐνθυμούμενος δ´, ὡς
[8, 56]   ἱστορίαν καλῶς εἶχεν, οὔτε πλείονα  περὶ   αὐτῆς ποιεῖσθαι λόγον. ἐπάνειμι δ´,
[8, 25]   ἀπαραίτητον εἰς τοὺς ἐξαμαρτάνοντάς τι  περὶ   αὐτόν, ἄλλως τε καὶ δίκας
[8, 57]   ἀναστρέψειεν, ὡς προδότην παραδόντα τῇ  περὶ   αὐτὸν ἑταιρίᾳ ἀποκτεῖναι· ὅπερ ἐποίει
[8, 57]   τὰς ὀργὰς αὐτῶν παραθήξας ἔχων  περὶ   αὐτὸν ἑταιρίαν ἐξ ἁπάσης πόλεως
[8, 44]   τῆς ἰδίας παράσημα ἀρχῆς. τοσαύτη  περὶ   αὐτὸν ἦν αἰδὼς καὶ πρόνοια
[8, 48]   τὴν ἡγεμονίαν τὴν σὴν γενομέναις  περὶ   αὐτοὺς τύχαις ὡς ἀεὶ διαμενούσαις
[8, 3]   ὥστε καὶ λόγον ἤδη γίνεσθαι  περὶ   αὐτῶν ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ
[8, 5]   ἐξετάσαι. ἔσται δὲ βραχὺς  περὶ   αὐτῶν, κἂν πρόσωθεν ἄρξωμαι, λόγος.
[8, 58]   μὲν πρὸς οὐδέτερον τούτων ἐδικαίου,  περὶ   δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν διεφέρετο
[8, 29]   ὡς οὐθενὸς ἀτυχήσοντες τῶν δυνατῶν,  περὶ   δὲ φιλίας καὶ διαλλαγῶν, ἃς
[8, 85]   κατεστρατοπέδευσε παρὰ πόλει λεγομένῃ Λογγόλᾳ  περὶ   δείλην ὀψίαν, γήλοφον ἱκανὸν ἐρύκειν
[8, 65]   ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων. ἐπειδὴ δὲ  περὶ   δείλην ὀψίαν ἦν ἤδη, παρακαλέσας
[8, 1]   τῶν ἐν Οὐολούσκοις πόλεων, ἡνίκα  περὶ   δεῖπνον ἦσαν οἱ κατὰ τὴν
[8, 22]   πρεσβυτάτων, οὓς μάλιστ´ ἐκεῖνος ἠσπάζετο,  περὶ   διαλύσεώς τε καὶ φιλίας διαλεξομένους.
[8, 54]   τὴν πίστιν ὑπομένειν. ἐπεὶ δὲ  περὶ   δύσιν ἡλίου ἦν ἤδη, ἀσπασάμενοι
[8, 65]   οὖν ἤδη {καὶ} γὰρ ἦν  περὶ   δύσιν ἡλίου· χαίροντές τε καὶ
[8, 1]   εἰ δέ τι ἄλλο γινώσκεις  περὶ   ἐμοῦ, χρῆσαι τῇ ὀργῇ παραχρῆμα
[8, 5]   δόξα οὔτ´ ἀληθὴς οὔτε προσήκουσα  περὶ   ἐμοῦ, ὡς οὐκ ἂν ἄτερ
[8, 41]   οὐθέν, οὐκ ἐπιστέλλων, οὐ τὰ  περὶ   ἡμᾶς εἰδέναι βουλόμενος. πρὸς δὴ
[8, 39]   ἀνδρῶν ἀπειρηκότων; τίς τοσαύτη  περὶ   ἡμᾶς τὰς ἀσθενεῖς καὶ ταλαιπώρους
[8, 25]   μὲν οὖν ἀπολογεῖσθαί τε  περὶ   ἡμῶν αὐτῶν εἴχομεν καὶ παραιτεῖσθαί
[8, 73]   μὲν ἀπεμποληθῆναι παρῄνει καὶ μάλιστα  περὶ   ἧς ἀμφίλογόν τι πρὸς ἰδιώτας
[8, 54]   δὲ τὰ δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε·  περὶ   μὲν τῆς καθόδου μήτε τὴν
[8, 55]   ὑπὸ τῶν ὑπάτων βουλὴ  περὶ   μὲν τοῦ Μαρκίου γνώμην ἀπεδείξαντο
[8, 56]   πᾶσαν ἀποδεδόσθαι ταῖς νεογάμοις. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων οὔτε παρελθεῖν τὴν
[8, 60]   ἀπὸ θνητῶν καὶ ἐπικήρων σπερμάτων  περὶ   πάντ´ ἀγαθός. ~Ἐκείνῳ γ´ οὖν
[8, 9]   τὴν βουλὴν ἔλεγον· Ὅτι Οὐολούσκοις  περὶ   πολλοῦ ἐστι καταλύσασθαι τὰ πρὸς
[8, 63]   ἀνασκήτῳ στρατιᾷ τῇ σφετέρᾳ, εἴτε  περὶ   πολλοῦ ποιούμενοι τὸ μηδ´ ὀλίγους
[8, 24]   πολεμεῖς ἡμῖν τοσαύτην εὔνοιαν ἀποδειξαμένοις  περὶ   σὲ κατὰ τὸν τότε ἀγῶνα;
[8, 23]   προὔχοντες ἡλικίᾳ τῶν πατρικίων καὶ  περὶ   σὲ προθυμότατοι μεμιγμένην φέροντες δικαιολογίαν
[8, 24]   αὐτῆς, καὶ παρέσχες τοῖς δημοτικοῖς  περὶ   σεαυτοῦ τὴν ψῆφον ἀναλαβεῖν.
[8, 24]   ἡμῶν δράσαντες διανοηθέντες ἀδικεῖν  περὶ   σοῦ κινδυνεύουσιν ὑπὲρ αἰχμαλωσίας καὶ
[8, 24]   παρῆν καὶ πολλὰς ἐποιεῖτο δεήσεις  περὶ   σοῦ. τίνος οὖν ἡμεῖς οἱ
[8, 26]   ὧν δὲ ταῦτα παρίσταταί μοι  περὶ   σοῦ φρονεῖν, ἄκουσον, Μάρκιε,
[8, 47]   καὶ ἀνθρώπων ἀπήντηται, δὲ  περὶ   σοῦ φροντίς, τὰς γηροβοσκοὺς
[8, 22]   ἀνδρὶ τὴν κάθοδον, αὐτοὶ βουλεύσεσθαι  περὶ   σφῶν αὐτῶν ἔφασαν ὡς προδιδόμενοι.
[8, 19]   οὓς ἐπαινέσας ὡς τὰ κράτιστα  περὶ   σφῶν βεβουλευμένους, ἐκέλευσεν ὧν ἔδει
[8, 61]   ἔβλαψε, καὶ πάντων μάλιστα  περὶ   τὰ δίκαια καὶ τὴν φυλακὴν
[8, 38]   τιμήν τινα ἱερὰν λειτουργίαν  περὶ   τὰ θεῖα δημοτελῆ λαβόντες εἶχον·
[8, 90]   ἄνδρας, οἷς ἐπιμελὲς ἔσται τὰ  περὶ   τὰς ἀρχάς, ὅπως κράτισται γενήσονται,
[8, 48]   πολέμου, πείσαντα τοὺς Οὐολούσκους μετριάσαι  περὶ   τὰς διαλλαγὰς καὶ ποιήσασθαι τὴν
[8, 22]   πόλεως σταδίους τετταράκοντα ἀποσχὼν κατεστρατοπέδευσε  περὶ   τὰς καλουμένας Κλοιλίας τάφρους. μαθοῦσι
[8, 84]   σοφία καὶ ἐμπειρία Ῥωμαίων  περὶ   τὰς μάχας, χρώμενοι τὰ
[8, 54]   ἰσότητα καὶ τὸ μὴ σφαλῆναι  περὶ   τὰς ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας. εἰ δ´
[8, 56]   με. οἷα δὲ φιλεῖ γίνεσθαι  περὶ   τὰς παραδόξους φωνάς τε καὶ
[8, 4]   πόλεμον, ὡς Ῥωμαίων ἀρξάντων τῆς  περὶ   τὰς σπονδὰς παρανομίας. ~Ὑπὲρ δὲ
[8, 20]   ἔργου εἴχετο· καὶ γίνεται μάχη  περὶ   τῇ πόλει ταύτῃ καρτερά. οὐ
[8, 23]   τιμωρεῖσθαί σοι προσῆκεν, οὐδὲ μετριάζεις  περὶ   τὴν ἀνάπραξιν τῆς δίκης, ἀλλ´
[8, 3]   παρόντα καιρὸν τῆς στρατείας ἀναβαλόμενος  περὶ   τὴν παρασκευὴν ἐγίνετο τοῦ πολέμου.
[8, 36]   σύλλογον. τῇ δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ  περὶ   τὴν τελευταίαν φυλακὴν ἀναστήσας τὴν
[8, 81]   συνῄεσάν τε πολλοὶ κατὰ συστροφὰς  περὶ   τῆς ἀπάτης ἑκάστοτε διαλεγόμενοι, καὶ
[8, 77]   Σπόριον Κάσσιον καὶ τολμήσαντα τοὺς  περὶ   τῆς διανομῆς εἰσηγήσασθαι νόμους εἰσήγγειλαν
[8, 30]   Μηνύκιε, ὅτι τὸ προβούλευμα τὸ  περὶ   τῆς δίκης ἐγένετο, καὶ ἡνίκα
[8, 5]   ἡγούμην ὑμᾶς ἅπαντας ὅμοια γινώσκειν  περὶ   τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, οὐκ ἂν
[8, 43]   ἐπαινέσαντες συνεκάλουν τὴν βουλὴν καὶ  περὶ   τῆς ἐξόδου τῶν γυναικῶν, εἰ
[8, 3]   καὶ μετὰ τοῦτ´ ἐκφέρει τὴν  περὶ   τῆς ἐπιθέσεως τῆς κατεψευσμένης μήνυσιν.
[8, 63]   διὰ δέος παραστησόμενον. στασιάσαντες δὲ  περὶ   τῆς ἡγεμονίας κατ´ ἀλλήλων τὰ
[8, 25]   τῶν ὅπλων, ἥξει σοι τὸ  περὶ   τῆς καθόδου ψήφισμα φερόμενον ὑφ´
[8, 75]   καὶ τὸ ὑμέτερον ψήφισμα,  περὶ   τῆς κληρουχίας ἐξοίσετε, καὶ τἆλλα,
[8, 81]   ὅτι τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ  περὶ   τῆς κληρουχίας οὐκ ἔπραττον οἱ
[8, 75]   τοῦτον Οὐεργίνιον, ἥντινα γνώμην ἔχει  περὶ   τῆς κληρουχίας, πότερα τοῖς μὲν
[8, 87]   ὑπάτων ἐξουσίᾳ πειθαρχεῖν, ὅτι τὰς  περὶ   τῆς κληρουχίας ὑποσχέσεις ἐψεύσαντο πρὸς
[8, 87]   τῆς δημοσίας γῆς καὶ τὸ  περὶ   τῆς κληρουχίας ψήφισμα γράψαντες εἰς
[8, 49]   δ´, ἐὰν μετ´ ὀργῆς,  περὶ   τῆς οὐ δικαίως μισουμένης ὑπὸ
[8, 55]   ἱδρύσασθαι ἱερόν, ἐν τὰς  περὶ   τῆς πόλεως ἐποιήσαντο λιτὰς χωρίῳ,
[8, 55]   τὴν γνώμην αὐταῖς εἰσηγησαμένη  περὶ   τῆς πρεσβείας Οὐαλερία καὶ τὴν
[8, 17]   τῆς κομιζομένης λείας ὁρῶντες καὶ  περὶ   τῆς Ῥωμαίων ἀτολμίας ἀκούοντες, οἳ
[8, 68]   καὶ μετὰ προθυμίας, καὶ τοὺς  περὶ   τῆς φιλίας διαλεξομένους ἀποστειλάντων αὖθις,
[8, 29]   προσῆκεν, ὡς τὰ μέγιστα ἐξημαρτηκότα  περὶ   τὸ κοινὸν αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ
[8, 56]   γραφαί, ἵνα τοῖς μὲν εὐλαβεστέροις  περὶ   τὸ συνέχειν, ἃς παρὰ τῶν
[8, 30]   ἀπήλασεν δῆμος, ἀλλ´ ὅτι  περὶ   τὸν ἄλλον βίον ἀκόλαστος καὶ
[8, 57]   ἀπαλλαγὴν τῶν γυναικῶν Μάρκιος  περὶ   τὸν ὄρθρον ἀναστήσας τὴν στρατιὰν
[8, 44]   ἔλεγον ἐπιμελήσεσθαι. ~Ὅτε δ´ ἤδη  περὶ   τὸν ὄρθρον ἦν, αἱ μὲν
[8, 59]   λόγους ἐκ τῆς ἑταιρίας τῆς  περὶ   τὸν Τύλλον ἐγίνετο· καὶ μετὰ
[8, 33]   ἄλλοις; ἐμοὶ μὲν ταῦτα παρίσταται  περὶ   τοῦ δαιμονίου φρονεῖν, καὶ πείθομαί
[8, 35]   πρὸς ἐμὲ καὶ πρὸς ἐκείνους  περὶ   τοῦ δικαίου πάνυ ἐπιστρεφῶς ταῦτα
[8, 91]   τὴν στρατιάν. ἐγένετο μὲν οὖν  περὶ   τοῦ δόγματος ἀμφιλογία, καὶ πολλοὶ
[8, 88]   τοῖς ἡγεμόσι τῶν δυνάμεων ὁμοία  περὶ   τοῦ πολέμου γνώμη, τὰ ἑαυτῶν
[8, 7]   διατελῆτε καὶ μίαν ἅπαντες ἔχητε  περὶ   τοῦ πολέμου γνώμην, ποιεῖτε
[8, 4]   συνιέναι, ἵνα κοινῇ χρήσαιντο γνώμῃ  περὶ   τοῦ πολέμου ἐγίνετο δὲ ταῦτα
[8, 64]   δὲ βουλὴ προθέντων λόγον  περὶ   τοῦ πολέμου τῶν ὑπάτων πρῶτον
[8, 82]   ἐκκλησίας κῦρος ἐν ταῖς ψηφοφορίαις  περὶ   τοὺς ἐπιφανεστάτους ἦν καὶ τὰ
[8, 67]   τὴν βασιλικὴν ἠμφιεσμένος ἐσθῆτα, ὡς  περὶ   τοὺς μείζονας θριάμβους νόμος. Ἀκυλλίῳ
[8, 16]   οὐ πολλῷ χρόνῳ τοσαύτη δύναμις  περὶ   τοὺς Οὐολούσκους, ὅσην οὐ πώποτ´
[8, 84]   ἐπεκράτει· τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ  περὶ   τοὺς πολεμίους ἦν, ἐξ οὗ
[8, 33]   δ´ οὐρίῳ πνεούσῃ κέχρημαι τῇ  περὶ   τοὺς πολέμους τύχῃ, καὶ ὁπόσοις
[8, 35]   κύριος οὐδὲ πρὸς ἐμὲ  περὶ   τούτων ἐστὶ λόγος, ἀλλ´ ἐγὼ
[8, 86]   καθ´ ἡσυχίαν καὶ πολλὰ πονεῖν  περὶ   τῷ σταυρώματι ἐάσαντες, ἐπειδὴ τὰ
[8, 24]   τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων πολιτῶν, οὓς ἀπολέσαι
[8, 25]   αὐτῶν εἴχομεν καὶ παραιτεῖσθαί σε  περὶ   τῶν δημοτικῶν, ταῦτ´ ἐστιν,
[8, 24]   ταῦτα παραινέσοντες. ~Ἀρχέτω δ´  περὶ   τῶν δικαίων λόγος. συνέστη τὸ
[8, 26]   γὰρ ἀνάγκη, καὶ  περὶ   τῶν ἐσχάτων κίνδυνος ἱκανὸς θάρσος
[8, 35]   πόλεμον ὑπομένειν, ἐν καὶ  περὶ   τῶν ἰδίων ἁπάντων κινδυνεύσουσιν ἀγαθῶν·
[8, 58]   ἣν ἔθος ἦν αὐτοῖς, ὅτι  περὶ   τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι μέλλοιεν, ἐξ
[8, 34]   φύσεώς τε νόμους ἀνακαλῇ καὶ  περὶ   τῶν ὁσίων διαλέγῃ, φαίνῃ μοι
[8, 90]   τοῦ δήμου πρὸς τοὺς πατρικίους  περὶ   τῶν παραληψομένων τὴν ἡγεμονίαν ἀνδρῶν.
[8, 28]   φείσονται τῶν σῶν οὐθενὸς οἱ  περὶ   τῶν σφετέρων κινδυνεύοντες καὶ εἰς
[8, 15]   συνθήκαις, αἷς ἐποιήσαντο πρὸς αὐτοὺς  περὶ   φιλίας, ἀπόρρητον ἦν τούτων ἑκάτερον.
[8, 54]   τοῖς Οὐολούσκοις εὐτρεπῆ γένηται τὰ  περὶ   φιλίας καὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου·
[8, 36]   πόλεμον πρέσβεις ἀποστείλωσι τοὺς διαλεξομένους  περὶ   φιλίας, προβουλεῦσαι τὸ συνέδριον, ἐφ´
[8, 68]   καὶ ὑπηκόων ποιήσαντας, τότε διαλέγεσθαι  περὶ   φιλίας· τῶν δὲ πρεσβευτῶν εἰπόντων
[8, 24]   ὅτου πολεμεῖς αὐταῖς; ποίαν ἐπενέγκασαι  περὶ   φυγῆς ψῆφον τίνας εἰποῦσαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009