Alphabétiquement     [«   »]
ἐντοπίων 1
ἐντὸς 3
ἐντραπείς 1
ἐξ 60
ἓξ 1
ἐξαγαγὼν 1
ἐξάγειν 3
Fréquences     [«    »]
51 Ῥωμαίων
54 τοῦτο
56 ὧν
60 ἐξ
61 ταῦτα
62 παρὰ
64 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐξ


Livre, Chap.
[8, 31]   τούτων ἐξουσίαν ὄχλον; πονηρὸς ἄρα  ἐξ   ἀγαθοῦ γενήσομαι, καὶ οὐδὲν ἔσται
[8, 80]   ἐκ πονηρῶν πατέρων κακοὺς  ἐξ   ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν
[8, 48]   οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον, ὡς  ἐξ   ἄλλων τε πολλῶν πάρεστί σοι
[8, 63]   φύρδην καὶ ἀναμίξ, ὥστε πολὺν  ἐξ   ἀμφοῖν γενέσθαι φόνον· καὶ εἰ
[8, 34]   ἀλλ´ ὑπὸ τῆς κοινῆς φύσεως  ἐξ   ἅπαντος τοῦ χρόνου πᾶσι τοῖς
[8, 17]   πράξεων καὶ συνῄεσαν ὡς αὐτὸν  ἐξ   ἁπάσης πόλεως. δὲ στρατηγός,
[8, 4]   Τύλλου μάλιστ´ ἐνάγοντος, καὶ συνῄεσαν  ἐξ   ἁπάσης πόλεως οἵ τ´ ἐν
[8, 57]   παραθήξας ἔχων περὶ αὐτὸν ἑταιρίαν  ἐξ   ἁπάσης πόλεως οὐκ ὀλίγην. τούτῳ
[8, 58]   περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι μέλλοιεν,  ἐξ   ἁπάσης πόλεως προβούλους ἀποστέλλειν.
[8, 83]   πολεμεῖν Ῥωμαίοις διέγνωσαν, καὶ συναγαγόντες  ἐξ   ἁπάσης πόλεως τὴν νεότητα, μέρει
[8, 3]   κρατίστη τῶν Οὐολούσκων νεότης  ἐξ   ἁπάσης πόλεως, ὡς Τύλλος
[8, 29]   ἐν ἁπάσαις ἐγενόμην καὶ τἀριστεῖα  ἐξ   ἁπασῶν ἔλαβον· καὶ οὔτε πόλις
[8, 80]   τὸ δ´ ἔθος εἰς τὸν  ἐξ   ἀρχῆς κόσμον τούτους καθελὼν
[8, 5]   ἄρξωμαι, λόγος. Ῥωμαίοις τὸ μὲν  ἐξ   ἀρχῆς πολίτευμα ἦν μικτὸν ἔκ
[8, 8]   ἀκούσατέ μου. Ῥωμαίοις μὲν  ἐξ   ἀρχῆς ὑπάρξασα γῆ βραχεῖά ἐστι
[8, 74]   διαφέρειν τῆς γῆς τῶν  ἐξ   αὐτῆς καρπῶν μετέχειν. ἐῶ γὰρ
[8, 73]   γῆν ἀφοριοῦσι, καὶ εἴ τινα  ἐξ   αὐτῆς κλέπτοντες βιαζόμενοί τινες
[8, 1]   Δύναιο δ´ ἄν, ἔφη, τοῦτ´  ἐξ   αὐτοῦ μάλιστα μαθεῖν ἐμοῦ, ὃς
[8, 36]   ἐν αὐτῇ χρόνον, καὶ τὰς  ἐξ   αὐτῶν ἀμφοτέρων {τῶν πόλεων} ὠφελείας
[8, 87]   ἔχθρας ἀναζωπυρεῖν, εἷς δέ τις  ἐξ   αὐτῶν Γάϊος Μαίνιος οὐκ ἔφη
[8, 91]   Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι, ὅτι οὐκ  ἐξ   αὐτῶν εἴησαν οἱ προνομεύοντες τὴν
[8, 39]   δεῖ. καί τις εἶπεν  ἐξ   αὐτῶν· Καὶ τί πράττουσαι ἂν
[8, 80]   κατήχθησαν, καὶ οὐδὲ γένος τὸ  ἐξ   αὐτῶν ὅτι μὴ κατὰ γυναῖκας
[8, 9]   γραφέντος δὲ τοῦ δόγματος εὐθὺς  ἐξ   ἑκάστης πόλεως τοὺς ἐπιφανεστάτους ἄνδρας
[8, 80]   μήτ´ ἄλλῃ συμφορᾷ ζημιωθέντα. καὶ  ἐξ   ἐκείνου τὸ ἔθος τοῦτο Ῥωμαίοις
[8, 49]   μεγέθει καὶ πλήθει χαρίτων τὰς  ἐξ   ἐκείνων εὐεργεσίας; οὓς ἀγαπητὸν ἡγουμένους
[8, 87]   προδοσίαν καὶ κατεβόων ἐπικαλούμενοι τὴν  ἐξ   ἐκείνων συμμαχίαν. τοῖς μὲν οὖν
[8, 3]   ἐδόκει μεστὸν ὑποψίας τοσαύτην νεότητα  ἐξ   ἑνὸς ἔθνους διαφόρου σφίσιν ἐπὶ
[8, 14]   ποιουμένων καὶ τὸ πρᾶγμα ὅλον  ἐξ   ἐπιβουλῆς ὑπ´ ἐκείνων κατεσκευάσθαι λεγόντων
[8, 36]   λόγος τοῦ μηθὲν δρᾶσαί ποτ´  ἐξ   ἐπιτάγματος μηδὲ φόβῳ πολεμίων εἴξαντας,
[8, 18]   μὲν οὖν Μάρκιος ὡς  ἐξ   ἐφόδου τὴν πόλιν αἱρήσων κατὰ
[8, 65]   πολεμίων πειρᾶσθαί τινας ἐπιβαίνειν ὡς  ἐξ   ἐφόδου χειρωσομένους· ὧν οὐκ ἀσφαλῆ
[8, 14]   πολιτευόμενοι, καὶ παραλαμβάνει τὴν πόλιν  ἐξ   ἐφόδου. ὡς γὰρ ἔγνωσαν οἱ
[8, 74]   οὐθὲν ἀπολαύουσι κτημάτων, καὶ ὅτι  ἐξ   ἡμῶν τινες οὐ δικαίως αὐτὰ
[8, 41]   ἐλπίδα καταπεφεύγατε, Οὐαλερία, τὴν  ἐξ   ἡμῶν τῶν ἀθλίων γυναικῶν βοήθειαν,
[8, 35]   τάφους αἰδούμενος προγόνων καὶ γῆν,  ἐξ   ἧς ἔφυν, γυναῖκάς τε καὶ
[8, 69]   ὀρεγόμενος στάσιν οὐ μικρὰν ἤγειρεν,  ἐξ   ἧς οὐκ εὐτυχὲς τὸ τέλος
[8, 12]   τῆς χώρας, καὶ ἔγνωσαν οὐκ  ἐξ   ἴσου γεγονυῖαν ἅπασι τὴν συμφοράν,
[8, 49]   αὐτοῖς ἄμεινον, μετέχειν αὐτῆς  ἐξ   ἴσου κοινὴν καταστησαμένους πολιτείαν. ἐῶ
[8, 26]   παρὰ τὰ δεινὰ εὔτολμον οὐκ  ἐξ   ἴσου παραγίνεσθαι φιλεῖ τοῖς θ´
[8, 65]   παρεβοήθει κἀκεῖ παραθαρρύνων τε καὶ  ἐξ   ὀνόματος ἀνακαλῶν τοὺς εἰωθότας ἐν
[8, 52]   τραύματ´ ἐπὶ τραύμασι λαμβάνοντα; ~Ἀλλ´  ἐξ   οὗ ἐπολιτεύου καὶ τὰ κοινὰ
[8, 67]   οἱ Οὐολοῦσκοι πάντα τὰ πολέμια,  ἐξ   οὗ Μάρκιον ἔσχον ἡγεμόνα, καὶ
[8, 84]   καὶ περὶ τοὺς πολεμίους ἦν,  ἐξ   οὗ Μάρκιον ἡγεμόνα Ῥωμαίων οὐ
[8, 74]   κληρουχεῖν τὰ ἡμέτερα. οὐ γάρ,  ἐξ   οὗ προσῆλθον εἰς τὴν φιλίαν
[8, 46]   συμπάθειαν. ἔχομεν γὰρ αὐταῖς μαρτυρεῖν,  ἐξ   οὗ σὺ ἀπῆρας ἐκ τῆς
[8, 41]   γὰρ ἡμᾶς, Οὐαλερία, Μάρκιος,  ἐξ   οὗ τὴν πικρὰν ἐκείνην
[8, 41]   καὶ τέταρτον ἐνιαυτὸν ἤδη τοῦτον,  ἐξ   οὗ φεύγει τὴν πατρίδα, πάντας
[8, 85]   μὴ πασσυδὶ διαφθαρῆναι χειμὼν πολὺς  ἐξ   οὐρανοῦ καταρραγεὶς καὶ σκότος, οἷον
[8, 65]   αὐτοὺς δέχονται· καὶ ἦν αὖθις  ἐξ   ὑπαρχῆς ἀμφοτέρων ἐκθύμως ἀγωνιζομένων μάχη
[8, 84]   τ´ αὐτῶν τὰς τάξεις καὶ  ἐξ   ὑπερδεξιοῦ γένωνται χωρίου. ~Οἱ δ´
[8, 65]   ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων, δείσας, μὴ  ἐξ   ὑπερδεξιῶν βαλλόμενοι σὺν αἰσχύνῃ τε
[8, 79]   χρήματα αὐτοῦ τὸ κοινὸν ἀνέλαβεν·  ἐξ   ὧν ἀπαρχὰς ἐν ἄλλοις τε
[8, 26]   πάντων ἀνθρώπων ὑπάρξει δυστυχεστάτω νομίζεσθαι.  ἐξ   ὧν δὲ ταῦτα παρίσταταί μοι
[8, 26]   πρὸς ἡμᾶς πολλὰ καὶ χαλεπά,  ἐξ   ὧν ἐγὼ δύο τὰ μέγιστα
[8, 70]   ἀποδοθῆναι τὰς τιμὰς τοῖς ὠνησαμένοις  ἐξ   ὧν εἶχε τὸ κοινὸν χρημάτων.
[8, 86]   κατέβαινον ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν·  ἐξ   ὧν ἐπισιτισμοὺς καὶ τἆλλα, ὅσων
[8, 30]   ἅπαντα καὶ λέγων καὶ πράττων,  ἐξ   ὧν καταλυθήσεται μὲν πάτριος
[8, 48]   σοι καταμαθεῖν καὶ τὰ τελευταῖα  ἐξ   ὧν Λατίνοις συνεχώρησαν ἀποστᾶσιν ἀπὸ
[8, 23]   συνταράττεις ὅσια, καὶ οὐδὲ σεαυτὸν  ἐξ   ὧν τε καὶ ὅστις ἔφυς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009