Alphabétiquement     [«   »]
ταῦτ´ 29
ταῦτά 5
Ταῦτα 6
ταῦτα 61
ταὐτὰ 3
ταύταις 2
Ταύτας 1
Fréquences     [«    »]
60 ἐξ
54 τοῦτο
56 ὧν
61 ταῦτα
62 παρὰ
64 δὴ
64 πόλεως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ταῦτα


Livre, Chap.
[8, 24]   ἀγαθῷ φρονεῖς. ἵνα δὲ πάντα  ταῦτα   ἀφῶ, τί ἂν ἔχοις εἰπεῖν,
[8, 31]   ἀπηλάσατε, φανερὸν ὅτι πάντες οἱ  ταῦτα   βουληθέντες ἀρετὴν μισεῖτε, καὶ τόπος
[8, 49]   τοῖς φύσει πολίταις μέτεστιν ἀγαθῶν·  ταῦτα   γάρ ἐστιν, μεγάλα ποιεῖς
[8, 74]   ὑπάρξει τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις λάχος.  ταῦτα   γὰρ οὔτε τοῖς συμμάχοις ὡς
[8, 44]   ἐγγὺς τῆς μητρὸς γένηται, καταστεῖλαι.  ταῦτα   δὲ Ῥωμαίοις ἐστὶ ποιεῖν ἔθος,
[8, 66]   ἐπηλάλαζον. τοῖς δ´ Ἕρνιξι καὶ  ταῦτα   δέος μέγα παρεῖχε, καὶ ὡς
[8, 88]   κινδύνευμα ὡς πρότερον ὑπομένειν. ἐγεγόνει  ταῦτα   διὰ ταχέων, ἀμφοτέροις τε παρέστη
[8, 35]   περὶ τοῦ δικαίου πάνυ ἐπιστρεφῶς  ταῦτα   διαλέγεσθε· καλόν τοι τὰς ἰδίας
[8, 28]   ἔσῃ τίμιος, οἷς εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος  ταῦτα   δρᾷς, ἀλλὰ καρπωσάμενοί τινα ἕκαστος
[8, 64]   τὰ ἴδια, καὶ οὐδὲ τοὺς  ταῦτα   δράσαντας παρέχειν οἷοί τ´ εἰσὶν
[8, 48]   τῶν ἀναγκαιοτάτων· ἀσεβὲς γὰρ ἑκάτερον.  ταῦτα   ἥκω δεομένη σου γενέσθαι μοι
[8, 5]   καὶ πῇ μάλιστα ἔρρωται. ἐδόκει  ταῦτα,   καὶ αὐτίκα πάντες ἐβόων καλεῖν
[8, 78]   τἀναντία πράττων διετέλεσε. διεξελθόντες δὲ  ταῦτα   καὶ μάρτυρας αὐτῶν ἅπαντας τοὺς
[8, 73]   βουλὴν ἄκουσαν ἐπικυρῶσαι. προειπὼν δὴ  ταῦτα   καὶ παραπλήσια τούτοις ἕτερα τελευτῶν
[8, 47]   ἄπιτε καὶ λέγετε τοῖς ἀνδράσι  ταῦτα   καὶ πείθετε αὐτοὺς μὴ φιλοχωρεῖν
[8, 34]   καὶ τὰ καλὰ καὶ ἅμα  ταῦτα   καὶ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς
[8, 87]   ὅσοις μὲν χωρία ὑπῆρχεν, ἐκκόπτοντες  ταῦτα   καὶ τὰς αὐλὰς καθαιροῦντες· ὅσων
[8, 49]   καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει  ταῦτα,   καὶ ὡς οὐ τὰ κράτιστα
[8, 58]   δὲ Τύλλος ἀντέλεγε πρὸς  ταῦτα   καλῶς εἰδώς, ὅτι δεινὸς εἰπεῖν
[8, 40]   καὶ αὐταὶ καὶ τὰ νήπια  ταῦτα   καταπεφεύγαμεν ἱκέτιδες ἐπὶ σέ,
[8, 50]   αὐτοὶ γὰρ δὴ πρῶτον οἱ  ταῦτα   καταστησάμενοι καὶ παραδόντες ἡμῖν θεοὶ
[8, 75]   κωλύειν τῆς κληρουχίας, ἐὰν ἅπασι  ταῦτα   κράτιστα εἶναι δοκῇ· καὶ
[8, 37]   πολέμου. βουλομένων δέ τι πρὸς  ταῦτα   λέγειν τῶν ἀνδρῶν οὐκ ἐπέτρεψεν,
[8, 13]   τῆς ἐνθάδε ὑπομενούσης ἐθέλεις στρατηγεῖν.  ταῦτα   λέγοντος αὐτοῦ σφόδρα ἠγάσθη τὴν
[8, 2]   τὸν ἱκέτην. ~Ἔτι δ´ αὐτοῦ  ταῦτα   λέγοντος ἐμβαλὼν τὴν δεξιὰν
[8, 90]   ἀποσχεῖν τὴν στάσιν τῶν ὅπλων.  ταῦτα   μαθοῦσα βουλὴ πολὺν ἐσκόπει
[8, 83]   πόλεις σφῶν ἥξοντας δέχεσθαι ἤμελλον.  ταῦτα   μαθοῦσι Ῥωμαίοις ἔδοξε διχῇ νέμειν
[8, 72]   μεστὴ ξένων ἦν πόλις.  ταῦτα   μαθὼν Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε
[8, 79]   ἐδόκουν τὴν κάθοδον. καὶ μετὰ  ταῦτα   Μάλλιος τὸν Γαλατικὸν πόλεμον στρατηγῶν
[8, 66]   ἔτι ὑπομένοντος εἰς χεῖρας ἰέναι.  ταῦτα   μὲν Ἀκύλλιος ἔδρασεν. ~Ὁ δ´
[8, 71]   διὰ πολλῶν ἐκτήσατο πολέμων,  ταῦτα   μὴ Ῥωμαίους νείμασθαι μόνους, ἀλλὰ
[8, 70]   αὐτῷ λόγον, οὗ κεφάλαια ἦν  ταῦτα·   ὅτι τῆς μὲν πρώτης ὑπατείας
[8, 87]   δυνάμει τὴν καταγραφήν. καὶ ἐποίει  ταῦτα·   οὐ μὴν ἴσχυσέ γε μέχρι
[8, 10]   παραιτούμεθα, ἂν δ´ ἄρξησθε ἀμυνούμεθα.  ταῦτα   Οὐολούσκοις ἀπαγγέλλετε καὶ λέγετε, ὅτι
[8, 53]   μὲν αὐτῷ σοι συμβήσεται διὰ  ταῦτα   παθεῖν, οὐκ ἔχω λέγειν, μαντεύομαι
[8, 59]   τὸν Τύλλον ἐγίνετο· καὶ μετὰ  ταῦτα   Παῖε καὶ Βάλλε φωνοῦντες περιίστανται
[8, 83]   οὔσαις μέγα φρονήσαντες, εἴτε διὰ  ταῦτα   πάντα πολεμεῖν Ῥωμαίοις διέγνωσαν, καὶ
[8, 22]   τὸ βούλευμα συμβαλεῖν. ~Ἀκούσας δὲ  ταῦτα   παρ´ αὐτομόλων τινῶν Μάρκιος,
[8, 91]   ἐκ τῆς αὐτῶν χώρας ἄγουσι.  ταῦτα   παρ´ αὐτῶν βουλὴ μαθοῦσα
[8, 23]   εἶναι κάλλιστα καὶ συμφορώτατά σοι,  ταῦτα   παραινέσοντες. ~Ἀρχέτω δ´ περὶ
[8, 41]   μηδὲ ἀγεννές, καὶ τὰ παιδία  ταῦτα   παραμύθια τῆς ἐμῆς ἐρημίας ἔχουσαι
[8, 26]   δυστυχεστάτω νομίζεσθαι. ἐξ ὧν δὲ  ταῦτα   παρίσταταί μοι περὶ σοῦ φρονεῖν,
[8, 33]   γενήσεται τοῖς ἄλλοις; ἐμοὶ μὲν  ταῦτα   παρίσταται περὶ τοῦ δαιμονίου φρονεῖν,
[8, 37]   πειθοῖ καὶ διὰ λόγων συμβατηρίων  ταῦτα   πειρᾶσθαι πράττειν, εἰ βούλεται βεβαίους
[8, 8]   παρ´ αὐτῶν ἀποκρίσεις. ἐὰν γὰρ  ταῦτα   ποιήσητε, δυεῖν ὧν βούλεσθε ὑπάρξει
[8, 34]   ποιεῖ δικαίωσιν. ἐγὼ μὲν δὴ  ταῦτα   πράττοντα ἐμαυτὸν τά τε δίκαια
[8, 82]   ἐν αὐτῇ ἀπήλασε, καὶ μετὰ  ταῦτα   πρεσβευσαμένων τῶν Οὐιεντανῶν τούς τ´
[8, 4]   τῆς πόλεως· καὶ λέγειν ἠξίου  ταῦτα   πρὸς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἕκαστον
[8, 81]   ἐγίνοντο καὶ ἀπαιτήσεις τῆς ὑποσχέσεως.  ταῦτα   συνιδόντες οἱ ὕπατοι γνώμην ἐποιήσαντο
[8, 50]   τὸ ἀδικοῦν ταπεινόν, θεῶν ἡμῖν  ταῦτα   τὰ ἔθη καταστησαμένων· ὑφ´ ὧν
[8, 50]   μὲν οὐκ ἔχω, πῶς ἐπαινέσω  ταῦτα   τὰ σκληρὰ καὶ ὑπέραυχα καὶ
[8, 55]   μέλλῃ· καὶ δῆμος ἐπεκύρωσε  ταῦτα.   ταῖς δὲ γυναιξὶ βουλευσαμέναις εἰσῆλθεν
[8, 55]   ἀποδείξωσιν αὐταὶ λειτουργὸν τῶν ἱερῶν.  ταῦτα   τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἱέρεια μὲν
[8, 76]   γνώμην ἀποφαίνεται· γράφεται δὴ μετὰ  ταῦτα   τὸ τῆς βουλῆς δόγμα τοιόνδε·
[8, 26]   Ῥωμαίων καθελεῖν τὴν ἰσχὺν καὶ  ταῦτα   τοῖς Οὐολούσκων ὅπλοις· ἔπειθ´ ὅτι
[8, 4]   περὶ τοῦ πολέμου ἐγίνετο δὲ  ταῦτα   τοῦ Τύλλου μάλιστ´ ἐνάγοντος, καὶ
[8, 79]   πόλις ἠξίου. διὰ μὲν δὴ  ταῦτα   τῷ προτέρῳ συγκατατίθεμαι τῶν λόγων
[8, 45]   πασῶν ἡδίστην κεχάρισαι δωρεάν. μετὰ  ταῦτα   τῶν παιδίων ἑκάτερον προσαγόμενος καὶ
[8, 87]   δῆμον ἐξενέγκωσιν. ἀντιλεγόντων δὲ πρὸς  ταῦτα   τῶν ὑπάτων καὶ πρόφασιν ποιουμένων
[8, 26]   εἰς μακράν. ~Ἀγαθὰ μὲν δὴ  ταῦτα   ὑπάρξει σοι διαλλαττομένῳ, μένοντι δ´
[8, 24]   τυγχάνειν τῶν νομίμων; τί πρὸς  ταῦτα   φαίης ἄν; ἐγὼ μὲν γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009