Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 9
ἄμφω 1
ἄν 11
ἂν 81
ἀνὰ 3
ἀναβαίνοντες 1
ἀναβαίνουσαι 1
Fréquences     [«    »]
77 ἀλλ´
73 διὰ
74 ἔτι
81 ἂν
81 ὅτι
82 ὑπὸ
89 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἂν


Livre, Chap.
[8, 27]   ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν· δυεῖν οὐκ  ἂν   ἁμάρτοις θατέρου, πρὸς αὐτῶν
[8, 15]   μήπω τὰς δυνάμεις ἐξάγειν, ἕως  ἂν   ἅπαντα εὐτρεπῆ γένηται. καὶ
[8, 55]   καταρχομένης τῶν ἱερῶν γυναικός, ἣν  ἂν   ἀποδείξωσιν αὐταὶ λειτουργὸν τῶν ἱερῶν.
[8, 10]   ἐνδοίημεν ὑμῖν μαλακὸν οὐδὲν οὐδ´  ἂν   ἀποσταίημεν ἔτι τῶν δορικτήτων. πολλὴ
[8, 56]   ἅτερος τῶν ὑπάτων. ~Εἴη δ´  ἂν   ἁρμόττον ἱστορίας σχήματι καὶ ἐπανορθώσεως
[8, 5]   προσήκουσα περὶ ἐμοῦ, ὡς οὐκ  ἂν   ἄτερ αἰτίας ἀληθοῦς καὶ δικαίας
[8, 55]   αἰώνιον, καὶ γέρας, τι  ἂν   αὐταῖς λαβούσαις ἥδιστόν τε καὶ
[8, 1]   βουλόμενος λαβεῖν, δι´ οὗ δ´  ἂν   αὕτη γένοιτο τρόπου καὶ δι´
[8, 86]   διέμειναν καὶ μηδὲν ἐπεξειργάσαντο, καλὸν  ἂν   αὐτοῖς εἰλήφει τέλος ἀγών.
[8, 75]   χρόνος, τοὺς εἰσιόντας ὑπάτους, ὡς  ἂν   αὐτοῖς κράτιστα δοκῇ ἕξειν, ἐπιτελέσαι.
[8, 48]   σοι τοῦ πράττειν, τι  ἂν   αὐτοῖς ὑπολαμβάνῃς συνοίσειν. ἐὰν δ´
[8, 69]   ἄχρι τοῦδ´ ἐλθὼν ἠρκέσθη, τάχ´  ἂν   αὐτῷ κατὰ νοῦν τὸ ἔργον
[8, 31]   ἐπιχειρεῖν ἄλλο ἀδικεῖν, ὁτιδήποτ´  ἂν   αὐτῷ φανῇ· οὐ γὰρ ἀπορήσει
[8, 63]   δὺς ἥλιος ἔφθασεν, ἅπασαι  ἂν   αὐτῶν αἱ δυνάμεις διεφθάρησαν. τῇ
[8, 82]   ἐπιφανέντες ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου, μεγάλην  ἂν   αὐτῶν εἰργάσαντο τροπήν· νῦν δὲ
[8, 28]   σπονδῶν οὔθ´ ἑστίας, ὅποι ποτ´  ἂν   ἀφίκῃ, κοινωνεῖν ἐθελήσει σοι τῶν
[8, 33]   μέν γε πάσης πράξεως, ἧς  ἂν   ἅψωμαι καθ´ ὑμῶν, συλλαμβάνουσί μοι,
[8, 35]   τῆς χώρας ἀπάξω· μεγάλα γὰρ  ἂν   βλάπτοισθε μενούσης αὐτῆς ἐνθάδε. τῇ
[8, 75]   ἐλάχιστον ἔχουσι τίμημα εἴθ´ ὅπως  ἂν   βούλησθε κατανεῖμαι· τοὺς δ´ ὁριστὰς
[8, 58]   ἔσται, τόν τε πόλεμον, ὅπως  ἂν   βούληται, καταλύσασθαι συγχωρησάντων ἁπάντων γενήσεται
[8, 11]   ἀδεῶς ἡμῖν ὑπάρξει πᾶσαν ὅσην  ἂν   βουλώμεθα τῆς ἐκείνων χώρας καταδραμεῖν.
[8, 8]   δικαία τοῦ πολέμου πρόφασις, ἥτις  ἂν   γένοιτο καὶ ἅμα συμφέρουσα ὑμῖν,
[8, 10]   ὑμᾶς ἀναγκάζομεν, οὔτε προθυμουμένους παραιτούμεθα,  ἂν   δ´ ἄρξησθε ἀμυνούμεθα. ταῦτα Οὐολούσκοις
[8, 51]   χάριτας ὀφειλήσεις ἐμοί, καὶ ὧν  ἂν   δέωμαι δίχα προφάσεως ὑπουργήσεις. τοῦτο
[8, 79]   τοῖς πατράσιν ἀποδέδοται. ὥστ´ οὐκ  ἂν   δήπου τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν
[8, 63]   καὶ σὺν κόσμῳ ἑπόμενοι ῥᾳδίως  ἂν   διέφθειραν πασσυδί. λύσαντες δὲ καὶ
[8, 10]   ἔτι τῶν δορικτήτων. πολλὴ γὰρ  ἂν   εἴη κακότης, εἴ τις
[8, 7]   τοὺς πολέμους. ~Φέρε δή, τίς  ἂν   εἴην ἀνήρ, εἰ δόξης καὶ
[8, 24]   ἑάλως μόναις, ὥστ´ οὐδὲ τούτοις  ἂν   εἴης σὺν δίκῃ πολέμιος, οἵ
[8, 29]   διαλεγόμενοι. πάνυ γὰρ ἀγαπητῶς δεξαίμην  ἂν   εἰς τοιαύτην κατελθεῖν πόλιν, ἐν
[8, 77]   γῆς τε καὶ λείας, ἣν  ἂν   ἐκ παντὸς κτήσωνται, τὴν ἑτέραν
[8, 75]   δημόταις ἡμῶν διαιρεθῆναι· ἣν δ´  ἂν   ἐκεῖνοι κληροῦχον ἀποδείξωσι γῆν, ὑμᾶς
[8, 2]   ἂν τοῦτο γένοιτο, καὶ ὅπως  ἂν   ἐκεῖνοι μὲν ἄρξειαν παρασπονδεῖν, ἡμεῖς
[8, 27]   καὶ δουλωσόμενος ἦλθες. τάχα δ´  ἂν   ἐκεῖνοι, πρὶν ἐν τῷ παθεῖν
[8, 68]   καὶ στῆσαι, τι δ´  ἂν   ἐκείνῳ δόξῃ, τοῦτ´ εἶναι σφίσι
[8, 8]   τύχη τοῖς ἀδικουμένοις οὐδ´  ἂν   ἐλπισθέντα παρεσκεύασεν, ἐν στασιάζουσι
[8, 36]   τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν· ἕως δ´  ἂν   ἐν τῇ χώρᾳ μένοντες αὐτῶν
[8, 10]   βαρβάρους εἰδότες αὐτῷ χρωμένους οὐκ  ἂν   ἐνδοίημεν ὑμῖν μαλακὸν οὐδὲν οὐδ´
[8, 50]   ἅπασιν ἀνθρώποις καὶ παραιτήσεις, ὧν  ἂν   ἐξαμαρτάνωσι περὶ ἀλλήλους, ἱκετηρίας καὶ
[8, 86]   πολυχειρίᾳ τὸ φρούριον· ῥᾳδίως τ´  ἂν   ἐξειργάσαντο μέγα ἔργον ὑπάτου τε
[8, 32]   παλιμπροδοσία. τίς δ´ {οὐκ}  ἂν   ἐπαινέσειέ με ἀκούσας, ὅτι τοὺς
[8, 33]   τοὺς πολέμους τύχῃ, καὶ ὁπόσοις  ἂν   ἐπιβάλωμαι πράγμασι κατ´ ὀρθὸν ἅπαντά
[8, 72]   τοὺς μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως  ἂν   ἐπικυρωθῇ νόμος. ~Ὡς δ´
[8, 8]   τὰ ἑαυτῶν ἀφαιρεθέντες ἀπεγνώκασιν ἄλλως  ἂν   ἔτι αὐτὰ πολεμοῦντες οὐκ
[8, 32]   δή, τίνα λαβὼν καρδίαν προδοίην  ἂν   ἔτι τούτους, ὑφ´ ὧν τηλικαύταις
[8, 27]   βεβαίαν ἐπιστήμην ἔδωκαν ἔχειν, οὐδ´  ἂν   εὕροις ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος,
[8, 35]   ἔχετε τὰς ἀποκρίσεις· τούτων οὐθὲν  ἂν   εὕροισθε παρ´ ἐμοῦ πλέον, ἀλλ´
[8, 1]   ἐρριμμένος τοῦτο πείσομαι, τι  ἂν   ἐχθρῷ ὄντι σοι δοκῇ. ὑπισχνοῦμαι
[8, 30]   καὶ παράνομος ἦν; καὶ τίς  ἂν   ἔχοι δεῖξαί τινα διὰ τὰς
[8, 30]   ἐπράχθη. ~Καὶ ταυτὶ μὲν ἴσως  ἂν   ἔχοι τις καὶ ἕτερος ὑπὲρ
[8, 35]   ὅτι τούτων τῶν κακῶν οὐκ  ἂν   ἔχοιεν αἰτιάσασθαι Μάρκιον, ἀλλὰ τὴν
[8, 24]   δὲ πάντα ταῦτα ἀφῶ, τί  ἂν   ἔχοις εἰπεῖν, πρὸς Διός,
[8, 52]   τὸν λοιπὸν ἐσομένη χρόνον, ἕως  ἂν   ζῶ, διαλλαγῆναι πρὸς τοὺς σεαυτοῦ
[8, 61]   τὴν οἴκησιν ἑτέρωσέ ποι, τέως  ἂν   κάθοδος αὐτῷ δοθῇ ὑπὸ
[8, 79]   καὶ κολαστὴς αὐτοῦ ἐγένετο, οὔτ´  ἂν   οἰκία αὐτοῦ κατεσκάφη οὔτε
[8, 5]   καὶ παρ´ ἐκείνου πυνθάνεσθαι, πῶς  ἂν   Ῥωμαίων καταλυθείη δύναμις· κράτιστα
[8, 60]   αὐτοῦ τοῖς πολιτεύμασιν ἐγένετο, μεγίστην  ἂν   Ῥωμαίων πόλις ἐπίδοσιν εἰς
[8, 90]   ἑλέσθαι τῶν ἀρχαιρεσιῶν ἕνεκα, ὃν  ἂν   ἡγῶνται κράτιστον εἶναι· τὸν δὲ
[8, 39]   ἐξ αὐτῶν· Καὶ τί πράττουσαι  ἂν   ἡμεῖς αἱ γυναῖκες διασῶσαι δυνηθείημεν
[8, 86]   χάρακος ἐπὶ πολέμῳ, ἀγαπητὸν δ´  ἂν   ἦν, εἰ ἀπῆλθον ἐκ τῆς
[8, 7]   τὸ ἀσφαλὲς ἔχω. καὶ  ἂν   θεός τε συλλαμβάνῃ καὶ τὰ
[8, 75]   νῦν στασιάζουσα ἀρχὴ φρονιμώτερον  ἂν   καταμάθοι τὰ συμφέροντα τῆς μετ´
[8, 30]   ἀλλὰ πόλιν ὅλην τίς δύναιτ´  ἂν   καυχήσασθαι στρατηγὸς λοχαγὸς ἑλών,
[8, 8]   ἀλλὰ καταχρῆσθέ μοι λαβόντες, ὅπου  ἂν   μέλλω τι ὑμᾶς ὠφελήσειν, καὶ
[8, 27]   ἅπαντες ἐπὶ τούτους ἀναφέρουσιν. ἔπειτ´  ἂν   μὲν εὕρωσι μηδεμίαν ἐνοῦσαν
[8, 55]   αὐτῷ νεὼν καὶ βωμόν, ὡς  ἂν   οἱ ἱερομνήμονες ἐξηγῶνται, συντελεσθῆναι, θυσίας
[8, 80]   τιμωρίας ἁπάσης τοὺς παῖδας, ὧν  ἂν   οἱ πατέρες ἀδικήσωσιν, ἐάν τε
[8, 56]   θυσίας ἄλλας καὶ σεβασμούς, οὓς  ἂν   οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ παραδῶσι
[8, 32]   ὄφελος, κωλύειν μὲν οὐδὲν οὐδ´  ἂν   οἷοι ἦτε δυνησομένων, χαρίζεσθαι δὲ
[8, 8]   μὴ τυγχάνοντας τούτου πολεμεῖν, ἅπαντες  ἂν   ὁμολογήσουσιν εἶναι καλόν. φέρε δή,
[8, 51]   καὶ χάριτες τοσοῦτον ἰσχύουσιν οὐδ´  ἂν   οὐρανομήκεις γένωνται, ὥστε τὰ τῆς
[8, 10]   δὲ κρατίστας ἡγούμεθα κτήσεις, ἃς  ἂν   πολέμῳ κρατήσαντες λάβωμεν, οὔτε πρῶτοι
[8, 31]   μηδενὸς εἶναι τὴν βουλὴν ὧν  ἂν   προέληται κυρίαν. ἔπειτ´ εἰς τοιαύτην
[8, 48]   ὥσπερ σὺ νῦν ἀξιοῖς, οὐθὲν  ἂν   πώποτε χαρίσαιντο ὑμῖν οὔτε μεῖζον
[8, 64]   ὁμορούσης αὐτοῖς γῆς· ἕως δ´  ἂν   τὰς παρ´ ἐκείνων λάβωσιν ἀποκρίσεις,
[8, 68]   μηνὸς τροφὰς ἀποφέρειν. ἕως δ´  ἂν   ταῦτ´ εὐπορήσωσι, τάξας τινὰ χρόνον
[8, 54]   δῆμον μήτ´ ἐκεῖνον ἐπιψηφίζειν, πρὶν  ἂν   τοῖς Οὐολούσκοις εὐτρεπῆ γένηται τὰ
[8, 2]   λελυμέναις σπονδαῖς βοηθεῖν. ὅπως δ´  ἂν   τοῦτο γένοιτο, καὶ ὅπως ἂν
[8, 75]   οὐδεὶς ὑμῶν ἀγνοεῖ. χαλεπώτερα γὰρ  ἂν   τῶν μὴ τυγχανόντων ἀποτίσειαν οἱ
[8, 5]   περὶ τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, οὐκ  ἂν   ὑπελάμβανον ἀναγκαῖον εἶναι περὶ αὐτῆς
[8, 86]   ἀγών. Ῥωμαῖοι γὰρ οὐκ  ἂν   ὑπέμειναν ἔτι προελθεῖν ἐκ τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009