Alphabétiquement     [«   »]
ἠμφιεσμένος 1
ἡμῶν 24
ἦν 114
ἣν 33
ἠναγκακέναι 1
ἠνάγκασε 2
ἠναγκάσθησαν 4
Fréquences     [«    »]
32 οὐδὲν
32 οὐχ
32 σε
33 ἣν
33 Οὐολούσκων
34 πολεμίων
34 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἣν


Livre, Chap.
[8, 26]   γέγονε. καὶ τὴν σεαυτοῦ δύναμιν,  ἣν   ἄγων ἔργῳ τοσῷδε ἐπιχειρεῖς, μὴ
[8, 55]   δημοτελεῖς καταρχομένης τῶν ἱερῶν γυναικός,  ἣν   ἂν ἀποδείξωσιν αὐταὶ λειτουργὸν τῶν
[8, 77]   ὑποτελῶν, γῆς τε καὶ λείας,  ἣν   ἂν ἐκ παντὸς κτήσωνται, τὴν
[8, 6]   δ´ ἀμφοτέρων προὐκαλέσαντο ἐπὶ δίκην,  ἣν   αὐτοὶ δικάσειν ἔμελλον, τυραννίδος ἐπιβαλόντες
[8, 71]   Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων ἰσομοιρίαν,  ἣν   αὐτὸς ἔφη νόμῳ περιλαβεῖν ἰσχύος
[8, 75]   ἥντινα τοῖς δημόταις ἡμῶν διαιρεθῆναι·  ἣν   δ´ ἂν ἐκεῖνοι κληροῦχον ἀποδείξωσι
[8, 44]   τοῦ καθ´ ἡμᾶς χρόνου γίνεται·  ἣν   δὴ τότε συνήθειαν φυλάττων
[8, 47]   ἐστὶ δίκαιον πατρίδα τε νέμειν,  ἣν   ἐγὼ νέμω, καὶ οἶκον, ὃν
[8, 58]   τὴν ἔννομον ἀγορὰν συναχθέν, εἰς  ἣν   ἔθος ἦν αὐτοῖς, ὅτι περὶ
[8, 89]   τε τοῦ ὑπάτου καὶ ὀργήν,  ἣν   εἶχε πρὸς τοὺς πατρικίους ἐπὶ
[8, 80]   τιμωρὸς οὐ μεμπτὴ παρηκολούθησε, δι´  ἣν   ἐκ μεγίστου τέως αὐχήματος εἰς
[8, 26]   θείου παροῦσαν αὐτῇ τύχην, δι´  ἣν   ἐκ μικρᾶς τοσαύτη γέγονε. καὶ
[8, 55]   κατόπιν ἐνιαυτοῦ, τῇ νέᾳ σελήνῃ,  ἣν   Ἕλληνες μὲν νουμηνίαν, Ῥωμαῖοι δὲ
[8, 1]   ἑβδομηκοστὴν καὶ τρίτην ὀλυμπιάδα, {καθ´}  ἣν   ἐνίκα στάδιον Ἀστύλος Κροτωνιάτης ἄρχοντος
[8, 77]   ἑβδομηκοστῆς καὶ τετάρτης ὀλυμπιάδος ἐνεστώσης,  ἣν   ἐνίκα στάδιον Ἄστυλος Συρακούσιος, Ἀθήνησι
[8, 16]   ὅτε μάλιστ´ ἤκμαζον ταῖς πόλεσιν·  ἣν   ἐπαγόμενος Μάρκιος ἐνέβαλεν αὖθις
[8, 67]   δέ μοι διὰ τῶν προτέρων,  ἣν   ἔχει διαφορὰν οὗτος πρὸς τὸν
[8, 77]   καὶ ταύτης τύχοιεν, οὐ μόνον  ἣν   ᾔτουν πολιτείαν ὕπατος ὢν ἐχαρίσατο,
[8, 74]   μᾶλλον δὲ τὴν ἀνάγκην, δι´  ἣν   καὶ τοῦτο πρακτέον ἡμῖν. ~Ἴστε
[8, 47]   δ´ ἀποδιδῶσι τὴν χώραν Οὐολούσκοις,  ἣν   κατέχουσιν αὐτῶν βίᾳ, καὶ φίλους
[8, 74]   δῆμον οἰκειώσασθαί τε καὶ ἀναλαβεῖν·  ἣν   μετὰ μικρὸν ἐρῶ, τὴν αἰτίαν
[8, 27]   τοῦτο οἱ φρονήσει προὔχοντες ἑτέρων,  ἣν   μακρὸς βίος καὶ τὰ
[8, 45]   ὑπὸ τῶν δακρύων, ἐλεεινὴ σφόδρα.  ἣν   Μάρκιος ἰδὼν ἄτεγκτος τέως
[8, 26]   καὶ ἀποίκων τῆς πόλεως ἰσχύς,  ἣν   ὀλίγου πᾶσαν ἐπίκουρον ἥξειν προσδέχου·
[8, 68]   ἐγνωσμένοις χώρας τ´ ἀγαθῆς κειρομένης,  ἣν   οὐ ῥᾳδίως ἀνακτήσεσθαι ἔτι ἤλπισαν,
[8, 40]   μὲν οἰκτεῖραι τὴν κοινὴν πατρίδα,  ἣν   οὐθενὶ πώποτε γενομένην ὑποχείριον μὴ
[8, 74]   τε φρονίμου καὶ τῆς γενναιότητος,  ἣν   παρὰ τὰ δεινὰ ἔχει. γνώμην
[8, 35]   ~Περὶ δὲ τῆς μετριότητος, ἐφ´  ἣν   παρακαλεῖτέ με, καὶ τοῦ μὴ
[8, 70]   τυράννου πεμφθείσης σφίσι δωρεᾶς σιτικῆς,  ἣν   προῖκα δέον ἅπαντας διανείμασθαι τοὺς
[8, 21]   πόλις οὐδεμία ἠναντιοῦτο ἔξω Λαουινίου,  ἣν   πρώτην τε πόλιν οἱ σὺν
[8, 8]   καὶ λυπρά, δ´ ἐπίκτητος,  ἣν   τοὺς περιοίκους ἀφελόμενοι ἔχουσι, πολλὴ
[8, 4]   καὶ ἀφόρητον ἀποφαίνων τὴν ὕβριν,  ἣν   ὑβρισμένοι πρὸς αὐτῶν ἦσαν Οὐολοῦσκοι
[8, 32]   συνοίσει μοι πρὸς ἀσφάλειαν ἥδε,  ἣν   ὑμεῖς μὲν κάθοδον καλεῖτε, ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009