Alphabétiquement     [«   »]
ἤλπισεν 1
ἡμαρτηκότες 1
ἡμάρτηται 1
ἡμᾶς 32
ἡμεῖς 10
ἤμελλον 1
ἡμέρα 3
Fréquences     [«    »]
31 αὐτῆς
31 οὔτ´
31 σὺν
32 ἡμᾶς
32 μάλιστα
32 οὐδὲν
32 οὐχ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἡμᾶς


Livre, Chap.
[8, 42]   μήτε πρὸς θεοὺς ὅσια, ταῦθ´  ἡμᾶς   αἰτεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἄφετε
[8, 24]   καὶ τούτου τελευτῶντες ἧκον ἐφ´  ἡμᾶς   αἰτιώμενοί σε τυραννίδι ἐπιχειρεῖν. ταύτην
[8, 41]   οὗ φεύγει τὴν πατρίδα, πάντας  ἡμᾶς   ἀλλοτρίους ἑαυτοῦ νενόμικεν, οὐ γράφων
[8, 39]   καὶ τὴν μητέρα αὐτῶν καὶ  ἡμᾶς   ἁπάσας· ἀκολουθῶμεν γὰρ αὐτῇ τὰ
[8, 80]   ἐπιχώριον γέγονεν ἕως τῆς καθ´  ἡμᾶς   διατηρούμενον ἡλικίας, ἀφεῖσθαι τιμωρίας ἁπάσης
[8, 13]   κράτιστον εἶναι νείμασθαι τὰς δυνάμεις  ἡμᾶς   διχῇ· ἔπειτα τὸν μὲν ἕτερον
[8, 41]   οὐκ ἐπιστέλλων, οὐ τὰ περὶ  ἡμᾶς   εἰδέναι βουλόμενος. πρὸς δὴ τοιαύτην
[8, 26]   ἐθνῶν ἄρχουσαν. μὴ δὲ Πεδανοῖς  ἡμᾶς   εἰκάσῃς μηδὲ Τολερίνοις μηδὲ τοῖς
[8, 41]   δ´ ἀποστραφεὶς καὶ παρωσάμενος  ἡμᾶς   εἶπεν· Οὔτε σὸς υἱὸς ἔτι,
[8, 46]   ἀπεστράφημεν, ἀλλ´ ὑπεμείναμεν, ὡς ἠξίουν  ἡμᾶς   ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ καὶ τὰς
[8, 46]   οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον εἰς  ἡμᾶς   ἐξαμαρτοῦσαι, πολλὴν δὲ καί, ὅτ´
[8, 27]   κακὸν γενέσθαι, διαλύσεις ποιεῖσθαι πρὸς  ἡμᾶς   ἐπιχειροῦντες ἔκδοτον ἀξιώσειαν ἐπὶ τιμωρίᾳ
[8, 39]   δεομένη· τούτων μὲν γὰρ ἀπολέλυκεν  ἡμᾶς   φύσις· ἀλλ´ εὐνοίας καὶ
[8, 42]   γυναῖκες, καὶ πάντως θέλετε ἀσχημονούσας  ἡμᾶς   ἰδεῖν, ὑπολάβετε παρεῖναι πρὸς αὐτὸν
[8, 41]   προπεμπόμενος ὑπὸ τῶν ἑταίρων, καταλαβὼν  ἡμᾶς   καθημένας ἐν πενθίμοις τρύχεσι, ταπεινάς,
[8, 46]   κατελειπόμεθα, συνεχῶς τε παραγινομέναις πρὸς  ἡμᾶς   καὶ παραμυθουμέναις τὰς συμφορὰς ἡμῶν
[8, 28]   πέπονθας πρὸς ἡμῶν δέδρακας  ἡμᾶς   κακῶν, ἄπιθι χαίρων ἐπὶ τὰ
[8, 27]   ἀνεξόμεθα μὴ ἀντιτιμωρούμενοι τοὺς ἄρξαντας  ἡμᾶς   κακῶς ποιεῖν· δυεῖν οὐκ ἂν
[8, 75]   καὶ οὗτος ὡμολόγησε τὸ καθ´  ἡμᾶς   μέρος οὐ κωλύειν τῆς κληρουχίας,
[8, 24]   εἶναί σου τὸ πρὸς ἅπαντας  ἡμᾶς   μῖσος· ἀλλ´ αἱ γυναῖκές σε,
[8, 34]   χάρις, πόλιν τε τὴν γειναμένην  ἡμᾶς,   ὅταν μὲν ὠφελῇ, στέργομεν, ὅταν
[8, 26]   μὴ διαλυομένῳ τὸ μῖσος πρὸς  ἡμᾶς   πολλὰ καὶ χαλεπά, ἐξ ὧν
[8, 39]   τέκνα θεῖσαι, δεώμεθα μετὰ δακρύων  ἡμᾶς   τ´ οἰκτείρασαν τὰς μηθενὸς κακοῦ
[8, 39]   ἀπειρηκότων; τίς τοσαύτη περὶ  ἡμᾶς   τὰς ἀσθενεῖς καὶ ταλαιπώρους ἐστὶν
[8, 6]   πλήθους ἐκεῖνοι προστάται πρώτους ἔγνωσαν  ἡμᾶς   τοὺς φανερώτατα ἐναντιουμένους σφίσιν ἐκποδὼν
[8, 41]   εἰκὸς καὶ ἀνακλαιομένας τὴν καθέξουσαν  ἡμᾶς   τύχην στερομένας ἐκείνου, στὰς μικρὸν
[8, 40]   παῖδας αὐτῆς καὶ τὰς ἱκέτιδας  ἡμᾶς   φερούσας τὰ νήπια ταυτὶ καὶ
[8, 44]   ὡς καὶ μέχρι τοῦ καθ´  ἡμᾶς   χρόνου γίνεται· ἣν δὴ τότε
[8, 36]   ἐμφυλίους πολέμους μέχρι τοῦ καθ´  ἡμᾶς   χρόνου διατετέλεκε. ~Ταῦτα ψηφισαμένης τῆς
[8, 87]   τοῦτο διαμένει μέχρι τῶν καθ´  ἡμᾶς   χρόνων τὸ ἔθος, τὸ μηθενὸς
[8, 41]   θέλομεν ἄπεστιν. ἀπέστραπται γὰρ  ἡμᾶς,   Οὐαλερία, Μάρκιος, ἐξ οὗ
[8, 10]   ἔδοσαν τὴν ἀπόφασιν. Οὐ λανθάνετε  ἡμᾶς,   Οὐολοῦσκοι, φιλίας μὲν οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009