Alphabétiquement     [«   »]
σώφρονος 2
σωφρόνων 1
σώφροσι 1
τ´ 117
τὰ 272
τά 12
τάδε 2
Fréquences     [«    »]
110
114 ἦν
114 οὐκ
117 τ´
135 γὰρ
140 πρὸς
146 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τ´


Livre, Chap.
[8, 54]   τε καὶ ὅσια εἶναι, φήμης  τ´   ἀγαθῆς ἐφ´ μάλιστα
[8, 68]   γ´ ἐν τοῖς ἐγνωσμένοις χώρας  τ´   ἀγαθῆς κειρομένης, ἣν οὐ ῥᾳδίως
[8, 48]   ἀδύναθ´, ὡς σὺ φῄς, πάσης  τ´   ἀδίκου καὶ ἀνοσίου συνειδήσεως καθαρά.
[8, 40]   υἱὸν εἰς τὴν πόλιν αὐτή  τ´   ἀθάνατον ἕξεις κλέος ὥσπερ εἰκὸς
[8, 35]   ἰδίων ἁπάντων κινδυνεύσουσιν ἀγαθῶν· τά  τ´   ἆθλα ἐπιδείκνυτε αὐτοῖς οὐκ ἴσα
[8, 82]   ταῦτα πρεσβευσαμένων τῶν Οὐιεντανῶν τούς  τ´   αἰχμαλώτους αὐτοῖς ἀπέλυσε χρημάτων, καὶ
[8, 22]   οἰκιῶν ἵστασαν, οἱ δὲ τήν  τ´   ἄκραν καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ
[8, 64]   ὅπλα, ταχθέντας ὑπὸ σημαίαις τάς  τ´   ἄκρας φρουρεῖν τῆς πόλεως καὶ
[8, 61]   τῷ ἐπιεικεῖ διδοῦσα ἀποτομία· ἔοικέ  τ´   ἀληθὲς εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν
[8, 40]   διασκεδασθῆναι πόλεμον αὐταὶ διελύσαμεν· ἐκείνων  τ´   ἀληθῶς ἔγγονοι τῶν γυναικῶν φανησόμεθα,
[8, 43]   μακρὰς καὶ συμπαθεῖς δεήσεις, αἵ  τ´   ἄλλαι γυναῖκες αἱ κατὰ φιλίαν
[8, 66]   εἶχον καὶ τάχους, ἔφευγον ἐπιβοῶντές  τ´   ἀλλήλους καὶ ἐπιβοώμενοι, τῶν δ´
[8, 90]   καὶ τὰς ψήφους ἀναδιδόναι. κατηγορίαι  τ´   ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ συνεχεῖς ἁψιμαχίαι
[8, 12]   σώζειν τὰ περιόντα δι´ ὑποψίαν  τ´   ἀλλήλων καὶ δέος προδοσίας οὐθεὶς
[8, 13]   τὴν χώραν ὑπάρχωσι καταφυγαί, στρατιάν  τ´   ἄλλην προσκαταγράφειν καὶ τροφὰς τοῖς
[8, 48]   οἵ σε φεύγοντα ὑποδεξάμενοι τοῖς  τ´   ἄλλοις ἐτίμησαν καὶ τὴν ἑαυτῶν
[8, 26]   ἐλπίδας οὐδέποθ´ ἡμῶν ψευσαμένη συμπάσης  τ´   ἀμείνων ἀνθρωπίνης ἰσχύος, παρὰ
[8, 86]   ἐξελοῦντες πολυχειρίᾳ τὸ φρούριον· ῥᾳδίως  τ´   ἂν ἐξειργάσαντο μέγα ἔργον ὑπάτου
[8, 17]   ἐκ τῶν λαφύρων ὅσα θεοῖς  τ´   ἀναθήματα καὶ κόσμος ταῖς Οὐολούσκων
[8, 23]   ἀλλ´ ἐν ταὐτῷ τίθεσαι τά  τ´   ἀναίτια τοῖς αἰτίοις καὶ τὰ
[8, 57]   στρατιὰ πλούτῳ βαρεῖ´ ἀφικομένη τήν  τ´   ἀνάπαυλαν οὐκ ἀηδῶς ἐδέξατο τοῦ
[8, 59]   ἤδη νεκροῦ ὄντος ἀφικόμενοι τόν  τ´   ἄνδρα τῆς τύχης ὠδύροντο ὡς
[8, 58]   δίκην ὑφέξοντα τῆς προδοσίας, θρασυτάτους  τ´   ἄνδρας εὐεργεσιῶν ἐλπίσιν ἐπάρας ἀρχηγοὺς
[8, 80]   ὃν ἐδυνάστευον αὐτοὶ χρόνον, ἐπίφθονόν  τ´   ἀνθρώποις καὶ νεμεσητὸν θεοῖς ἔργον
[8, 67]   μὲν γὰρ πεζὸν ἀμφοτέρων πλήθει  τ´   ἀνθρώπων ὡς μάλιστα ἦν καὶ
[8, 13]   τὸν ἐνθάδε ὑπομένοντα ἤδη τείχη  τ´   ἀνορθοῦν, ὅσα πέπτωκε, καὶ τάφρους
[8, 57]   εὐνοίας εἶχε τὸν ἄνδρα, συγγνώμης  τ´   ἄξιον ἡγεῖτο, εἰ μὴ τέλος
[8, 73]   χρημάτων ἔτι κοινὸν μένειν· αἰσχύνης  τ´   ἄξιον πρᾶγμα εἶναι λέγων, εἰ
[8, 63]   τὸ νεῖκος ἀκούσιοι εἴξαντες διεχρίθησάν  τ´   ἀπ´ ἀλλήλων καὶ ἐπὶ τοὺς
[8, 34]   παραλαβόντες· καὶ διὰ τοῦτο φίλους  τ´   ἀπαρνούμεθα, ὅταν ἀδικήσωσι, καὶ ἐχθροὺς
[8, 16]   συμμαχίαν μεθ´ ὅρκων συνθέμενοι, στρατιάν  τ´   ἀπέστειλαν οὗτοι τῷ Μαρκίῳ πλείστην
[8, 33]   θεῶν, Μηνύκιε, οἷά μοι νῦν  τ´   ἀπήντηται καί, ἐὰν ἄρα πεισθεὶς
[8, 67]   κἀκεῖνος πολλὰ ἐπαινέσας αὐτοὺς καταβιβάζει  τ´   ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ σὺν
[8, 55]   τιμάς· ταῖς δὲ γυναιξὶν ἔπαινόν  τ´   ἀποδεδόσθαι τῆς προθυμίας παλαιᾷ δημοσίᾳ
[8, 81]   οἱ ὕπατοι, δέον αὐτοὺς ἄνδρας  τ´   ἀποδεῖξαι δέκα τοὺς ὁριοῦντας τὴν
[8, 57]   οὐ γενησόμενα εἰκάζων γεγενημένοις· ἐκέλευέ  τ´   ἀποθέμενον αὐτὸν τὴν ἀρχὴν λόγον
[8, 23]   ἔτι μέμνησαι, τοῦτο τεθαυμάκαμεν. ἥκομέν  τ´   ἀποσταλέντες ὑπὸ τοῦ κοινοῦ πρέσβεις
[8, 78]   τινα, καταψηφίζεται τὴν δίκην. οὕτως  τ´   ἄρα ἦν πικρὸς πρὸς τὸ
[8, 69]   γράψας ἐξήνεγκε τὰς ὁμολογίας. ἦν  τ´   ἄρα τὸ ἐν πολλοῖς εὐτυχεῖν
[8, 71]   ἄμεινον εἶναι τῇ πόλει δεκασμοῖς  τ´   ἀργυρίου καὶ διανομαῖς τῶν δημοσίων
[8, 90]   ὀνομάζων ἠξίου ποιεῖν ὑπάτους. αἵ  τ´   ἀρχαὶ διειστήκεσαν καὶ τὰς ἀλλήλων
[8, 65]   κινουμένους αὐτῶν τοὺς λόχους φυγῆς  τ´   ἄρχειν τοὺς Ῥωμαίους ὑπέλαβον, καὶ
[8, 64]   Ταρκύνιον ὁμολογίας αἰτιῶνται λελύσθαι τήν  τ´   ἀρχὴν ἀφαιρεθέντος ἐκείνου καὶ τεθνηκότος
[8, 61]   τὸ θεραπευτικὸν τῶν πέλας ἔν  τ´   ἀσπασμοῖς καὶ προσαγορεύσεσιν, οὐδὲ δὴ
[8, 14]   ἐν τῇ πόλει καταλιπὼν τῆς  τ´   ἀσφαλείας τῶν ἐνοικούντων ἕνεκα, μή
[8, 75]   τὰς τοῦ ταμιείου προσόδους· ὁπόσην  τ´   αὖ καὶ ἥντινα τοῖς δημόταις
[8, 67]   τ´ ἐπαγωγὰς καὶ ὑποχωρήσεις πληγάς  τ´   αὖ καὶ φυλακὰς παραπλήσιον. μετέμαθον
[8, 43]   σφῶν ἁλώσεσθαι τὴν πόλιν· ἠξίουν  τ´   αὐτὰς μόνον ἐᾶσαι τὰς προσηκούσας
[8, 75]   εἴθ´ ὁσοισδήποτ´ ἐπιτρέψατε διαγνῶναι, τίνα  τ´   αὐτῆς δεῖ καὶ ὁπόσην κοινὴν
[8, 81]   γῆν καὶ γνώμην εἰσηγήσασθαι πόσην  τ´   αὐτῆς καὶ τίσι δεήσει νεμηθῆναι.
[8, 74]   προσωφελήσαντος ἀφελόμενοι τοὺς ἐχθρούς. ἀποκρινώμεθά  τ´   αὐτοῖς, ὅτι τὰς μὲν πρότερον
[8, 85]   ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν χάρακα. ἐδόκει  τ´   αὐτοῖς συλλαβέσθαι τοῦ μὴ πασσυδὶ
[8, 63]   σφέτερα. οἱ δ´ ὕπατοι παρά  τ´   αὐτομόλων καὶ αἰχμαλώτων, οἳ παρ´
[8, 2]   ἀπὸ τῆς ἑστίας ἀναστήσας θαρρεῖν  τ´   αὐτὸν ἐκέλευσεν, ὡς μηδὲν ἀνάξιον
[8, 45]   οὐθενὸς γὰρ ἀνοσίου δεήσεσθαι, παρεκάλει  τ´   αὐτόν, ἐν καθεζόμενος εἰώθει
[8, 17]   στῖφος τῶν πολεμίων, οἳ δέχονταί  τ´   αὐτὸν ἐρρωμένως καὶ μέχρι πολλοῦ
[8, 1]   εἰ πείσειε τοὺς Οὐολούσκους δέξασθαί  τ´   αὐτὸν καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι
[8, 60]   μηθὲν ἀδικεῖν τιθέμενος, οὐ μόνον  τ´   αὐτὸς ἁγνεύειν ἀπὸ πάσης κακίας
[8, 73]   ὡς δίκαια καὶ συμφέροντα· ἐνθυμεῖσθαί  τ´   αὐτοὺς ἀξιῶν, ὡς οὐδ´
[8, 54]   πολλὰ τῶν στρατιωτῶν δεηθεὶς συγγνῶναί  τ´   αὐτῷ καί, ἐπειδὰν οἴκαδε ἀφίκωνται,
[8, 2]   εἶναι καὶ ταύτην ἀποφαινόμενος· Οὐολούσκους  τ´   αὐτῷ πάντας ὑπισχνεῖτο ποιήσειν φίλους
[8, 59]   τε καὶ δακρύων. ἔπειτα κατασφάξαντές  τ´   αὐτῷ πολλὰ βοσκήματα καὶ τῶν
[8, 56]   ὧν αὐταὶ συνήνεγκαν χρημάτων, ἀνατεθέντων  τ´   αὐτῶν ἀμφοτέρων ἅμα ἐν τῇ
[8, 88]   τις ἀποσταλείη τῆς στρατιᾶς, συμβολαί  τ´   αὐτῶν ἐγίνοντο καὶ πληγαί, καὶ
[8, 85]   ἀθρόοι κατὰ πολλὰ μέρη· γίνεταί  τ´   αὐτῶν παλίντροπος μάχη· οἱ
[8, 89]   μόνον τιθεμένου· ὡς δὲ νεκροί  τ´   αὐτῶν πολλοὶ ἑκατέρωθεν, ἐν
[8, 84]   δὲ τοῦτ´ ἦν, ἵνα διασπάσωσί  τ´   αὐτῶν τὰς τάξεις καὶ ἐξ
[8, 50]   τῶν ὑβρισάντων σε δίκας γῆν  τ´   αὐτῶν τὴν ἀρίστην πεποιηκὼς μηλόβοτον
[8, 86]   ἦσαν· Οὐολοῦσκοι δ´, ἐπειδὴ ἡμέρα  τ´   ἐγένετο καὶ ἔγνωσαν τοὺς πολεμίους
[8, 27]   ἀλλ´ ἐκ λογισμοῦ κρινεῖς, ὀρθῶς  τ´   εἰρῆσθαι δόξει καὶ παραστήσεταί σοι
[8, 64]   πεπονθέναι λέγοντες καὶ ἀντεγκαλοῦντες, ἄσμενοί  τ´   εἰσι δέχεσθαι τὸν πόλεμον. Ταῦτα
[8, 64]   τοὺς ταῦτα δράσαντας παρέχειν οἷοί  τ´   εἰσὶν ἐπὶ δίκην, ἕτερα καὶ
[8, 86]   τοῦ χάρακος ἀποδεδρακότων, ὅτι κομιδῇ  τ´   εἰσὶν οἱ σωθέντες Ῥωμαίων ὀλίγοι
[8, 91]   κράτος αἱροῦσι· καὶ διαρπάσαντες τά  τ´   ἐκ τῆς χώρας καὶ τὰ
[8, 44]   πολλοῦ. παρηκολούθουν δ´ αὐταῖς οἵ  τ´   ἐκ τοῦ συνεδρίου καὶ τῶν
[8, 38]   δὲ πράττοντες καὶ παρασκευαζόμενοι τῆς  τ´   ἐλπίδος οὔπω ἀφιστάμενοι ὡς δυνατὸν
[8, 77]   εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος τά  τ´   ἐμφανῆ τοῦ ἀνδρὸς ἔργα ὡς
[8, 16]   ἀποτρέποντες, ἀλλὰ καὶ παρορμῶντες. ἐγεγόνει  τ´   ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ τοσαύτη
[8, 4]   συνῄεσαν ἐξ ἁπάσης πόλεως οἵ  τ´   ἐν τοῖς τέλεσι καὶ πολὺς
[8, 6]   αὐτούς, ὅση μοι δύναμις, λόγοις  τ´,   ἔνθα δεῖ λόγων, καὶ ἔργοις,
[8, 87]   καὶ σκεύη παντοῖα, οἷς γῆ  τ´   ἐξεργάζεται καὶ καρποὶ συγκομίζονται.
[8, 67]   κόσμῳ καὶ μάχης ἐμπειρίᾳ κατά  τ´   ἐπαγωγὰς καὶ ὑποχωρήσεις πληγάς τ´
[8, 1]   καὶ φυγῇ ἀιδίῳ ἐλασθείς, ἀγανακτῶν  τ´   ἐπὶ τῇ συμφορᾷ καὶ τιμωρίαν
[8, 73]   γινόμενα, παύσονται φθονοῦντες ἡμῖν, τήν  τ´   ἐπιθυμίαν τῆς κατ´ ἄνδρα διανομῆς
[8, 20]   αὐτὸν τῶν ἔνδον, ἀλλὰ τῷ  τ´   ἐρύματι πιστευόντων ἐχυρῷ γε σφόδρα
[8, 85]   τε καὶ ὀπισθοφυλακοῦντες λόχοι νεκρούς  τ´   ἐσκύλευον, ὡς κεκρατηκότες ἤδη τῶν
[8, 77]   αὐταῖς τιμῆσαι δωρεαῖς, αἷς Λατίνους  τ´   ἐτίμησαν καὶ τοὺς μηδ´ ὁτιοῦν
[8, 91]   αὐτῶν βουλὴ μαθοῦσα πολεμεῖν  τ´   ἐψηφίσατο Οὐιεντανοῖς καὶ τοὺς ὑπάτους
[8, 65]   δεξιὸν τῶν Ἑρνίκων κέρας ἐπόνει  τ´   ἤδη καὶ ἐξέλειπε τὴν τάξιν,
[8, 47]   καὶ πολεμίους οὕσπερ ἐγώ· ἀποθέσθαι  τ´   ἤδη τὸ πένθος, διὰ
[8, 66]   ~Τῇ δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ ψόφος  τ´   ἠκούετο πολὺς ἐκ τοῦ χάρακος
[8, 45]   δεξιωσομένη προσῆλθεν μήτηρ πένθιμά  τ´   ἠμφιεσμένη τρύχη καὶ τὰς ὁράσεις
[8, 83]   τῇ δὲ λοιπῇ, πλείστη  τ´   ἦν καὶ κρατίστη, τοὺς ἐπὶ
[8, 58]   ἀγών· ἔργῳ γὰρ οὐχ οἷόν  τ´   ἦν οὐδετέρῳ βιάσασθαι τὸν ἕτερον
[8, 70]   ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν Οὐολούσκους  τ´   ἠνάγκασε φίλους ἀντὶ πολεμίων γενέσθαι
[8, 16]   βοσκήματα αὐτῶν, ὅσα οὐχ οἷοί  τ´   ἦσαν ἀπελάσαι, καὶ τοὺς νέμοντας
[8, 9]   εἴχοντο παρασκευαζόμενοι τὰ πολέμια· ὅσοι  τ´   ἦσαν αὐτῶν ἄθυμοι τέως κακωθέντες
[8, 87]   ἐπειδὴ αὐτοὺς ἄγειν οὐχ οἷοί  τ´   ἦσαν, εἰς χρήματα ἐζημίουν· ὅσοις
[8, 82]   ἀρχὴν κωλύειν μὲν οὐχ οἷοί  τ´   ἦσαν οἱ δημοτικοί, καταλιπόντες δὲ
[8, 79]   τὸν θάνατον τοῦ Κασσίου  τ´   οἰκία κατεσκάφη, καὶ μέχρι τοῦδε
[8, 38]   οὗτοι διαφανέστατοι τῶν ἄλλων κατά  τ´   οἴκους πατέρων καὶ ἀρετῆς οἰκείας
[8, 39]   θεῖσαι, δεώμεθα μετὰ δακρύων ἡμᾶς  τ´   οἰκτείρασαν τὰς μηθενὸς κακοῦ αἰτίας
[8, 12]   χωρεῖν τοῖς πολεμίοις {μαχησόμενοι} ἀπαράσκευοί  τ´   ὄντες καὶ παρ´ ἐλπίδα τοῦ
[8, 66]   ἐκείνων ἀφίξει γεγονέναι νομίζοντες, τά  τ´   ὅπλα ἀνέλαβον καὶ τὸν χάρακα
[8, 86]   τῷ συνάρχοντι. αἱ δὲ διά  τ´   ὀρῶν ἀφανῶς καὶ νύκτωρ τὰ
[8, 61]   πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλουσα αὐτοῖς  τ´   οὐ λυσιτελής, ἀλλ´ ἔστιν ὅτ´
[8, 9]   ὡς τὰ κράτιστα ὑποθεμένῳ λόγον  τ´   οὐθενὶ προθέντες ἐπικυροῦσι τὴν γνώμην.
[8, 19]   ἐπὶ τῶν κτήσεων, κομίζοιντο, αὐλίζεσθαί  τ´   οὐκ εἴα τὴν δύναμιν ἐν
[8, 7]   ἀλλότριος ὢν πολίτης γέγονα, γῆν  τ´   οὐκ ἐν ἠδίκημαι φίλην,
[8, 28]   εὐσεβῶν καὶ δικαίων οὐθείς, αὐτοῖς  τ´   οὐκ ἔσῃ τίμιος, οἷς εὔνοιαν
[8, 16]   οὐχ ἅπαντα ὑπήκουε προθύμως ἑκούσιά  τ´   οὐκ ἦν, οἷα συνάρασθαι τοῦ
[8, 88]   πολλάκις δὲ συμπλεκομένων ἀλλήλοις ἀπέθνησκόν  τ´   οὐκ ὀλίγοι καὶ τραυματίαι πλείους
[8, 10]   τε καὶ δειλίας ἀφαιρεθείη. πολεμεῖν  τ´   οὔτε μὴ βουλομένους ὑμᾶς ἀναγκάζομεν,
[8, 74]   παρὰ τὰ δεινὰ ἔχει. γνώμην  τ´   οὐχ ἑτέραν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
[8, 6]   τῆς πόλεως ἀναιρεῖ μέρος· δικαστήριόν  τ´   οὐχ ὅπερ ἦν πάτριον ἀπέδωκάν
[8, 55]   τῶν κοινῶν ἐψηφίσαντο χρημάτων τέμενός  τ´   ὠνηθὲν καθιερωθῆναι τῇ θεῷ, καὶ
[8, 29]   τοῖς δ´ ἄλλοις Ῥωμαίοις ἀπέχθομαί  τ´   ὡς δύναμαι μάλιστα {καὶ πολεμῶ}
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009