Alphabétiquement     [«   »]
ὥρισεν 1
ὥρμηντο 1
ὥρμηται 1
ὡς 177
Ὡς 5
ὥσθ´ 1
ὥσπερ 25
Fréquences     [«    »]
135 γὰρ
146 ἐκ
140 πρὸς
177 ὡς
178
188 οἱ
194 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ὡς


Livre, Chap.
[8, 79]   μὴ παρελθεῖν. λέγεται δή τισιν,  ὡς   ἀδήλου πᾶσιν οὔσης ἔτι τῆς
[8, 74]   ταῦτα γὰρ οὔτε τοῖς συμμάχοις  ὡς   ἀδικουμένοις ὀργῆς παρέξει δικαίας προφάσεις,
[8, 48]   σὴν γενομέναις περὶ αὐτοὺς τύχαις  ὡς   ἀεὶ διαμενούσαις ἐπαιρόμενοι, τῆς στρατηγίας
[8, 56]   οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δίς,  ὡς   αἱ τῶν ἱεροφαντῶν περιέχουσι γραφαί,
[8, 4]   αὐτῶν τὸ πλῆθος ἦν καὶ  ὡς   ἀκμαῖον ἅπαν ὑφ´ ἕνα καιρὸν
[8, 12]   ταῖς ἐλπίσι, καὶ θᾶττον  ὡς   ἄν τις ὑπέλαβεν τε
[8, 75]   ὑπάτοις χρόνος, τοὺς εἰσιόντας ὑπάτους,  ὡς   ἂν αὐτοῖς κράτιστα δοκῇ ἕξειν,
[8, 55]   ἐν αὐτῷ νεὼν καὶ βωμόν,  ὡς   ἂν οἱ ἱερομνήμονες ἐξηγῶνται, συντελεσθῆναι,
[8, 59]   δράσαντας τὸν φόνον ἐπόθουν λαβεῖν  ὡς   ἀνόμου ἔργου καὶ ἀσυμφόρου ταῖς
[8, 5]   κοινὰ κατέσχον ἀρίστην καὶ σωφρονεστάτην,  ὡς   ἅπαντες ὁμολογοῦσι, καταστησάμενοι πολιτείαν. χρόνοις
[8, 2]   δικαίαν ἐνστήσασθαι τοῦ πολέμου διδάσκων,  ὡς   ἁπάσαις μὲν πράξεσι θεοὶ συλλαμβάνουσι,
[8, 79]   ὥσπερ ἔφην, προβεβλῆσθαι τὸν λόγον  ὡς   ἀπιθανόν· ἐκεῖνα δέ με ἀνθέλκει
[8, 90]   οἱ ὕπατοι καλοῖεν τὸ πλῆθος  ὡς   ἀποδείξοντες τοὺς μετιόντας τὴν ἀρχὴν
[8, 24]   ὑπὸ τῶν δημάρχων, καὶ ἧκον  ὡς   ἀποκτενοῦντές σε ἄκριτον, οἷς φοβερὸς
[8, 81]   βίου εἰς ταπεινὰ συνεστάλησαν, καὶ  ὡς   ἄριστον ἀπολωλεκότες φύλακα τῆς δημοτικῆς
[8, 90]   δ´ αὖ πάλιν ἐκεῖνοι καλοῖεν  ὡς   ἀρχαιρεσιάσοντα τὸν δῆμον, οὐκ ἐπέτρεπον
[8, 87]   δὲ τῇ προφάσει ταύτῃ χρησάμενος,  ὡς   ἀρχῇ δήμου παναγεῖ τὸ κράτος
[8, 30]   τοῖς δημάρχοις τυραννίδα περιβαλλομένοις ἠναντιούμην,  ὡς   αὐτὴν παρέξουσα τὸ ἀσφαλές, ἐπειδὴ
[8, 25]   ὑποσχέσεων ἡμεῖς ἐγγυηταὶ πασῶν ἐσμεν  ὡς   αὐτίκα μάλα γενησομένων. νῦν μὲν
[8, 22]   τὴν πόλιν τοσοῦτος ἐνέπεσε θόρυβος  ὡς   αὐτίκα τοῖς τείχεσι τοῦ πολέμου
[8, 17]   μετέχειν τῶν πράξεων καὶ συνῄεσαν  ὡς   αὐτὸν ἐξ ἁπάσης πόλεως.
[8, 78]   καὶ ὅπλα παρασκευάσαιντο καὶ συμπορεύοιντο  ὡς   αὐτὸν οἱ θρασύτατοι τῶν ἐν
[8, 37]   τὴν παρουσίαν τοῦ Μαρκίου πορευθέντες  ὡς   αὐτὸν πολλὰ ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες
[8, 8]   ὑμᾶς ἄρξαι. πέμπετε οὖν πρέσβεις  ὡς   αὐτοὺς ἀπαιτοῦντες ἃς κατέχουσιν ὑμῶν
[8, 21]   τε πρεσβείαις ἐνοχλούμενοι ταῖς ἀφικνουμέναις  ὡς   αὐτοὺς ὁσημέραι παρὰ τῶν μενουσῶν
[8, 69]   κοινῆς γνώμης τῶν συνέδρων, ἀλλ´  ὡς   αὐτῷ ἐδόκει γράψας ἐξήνεγκε τὰς
[8, 89]   τὰ ἱερὰ καὶ τὰ μαντεύματα  ὡς   ἀφεικότων αὐτοῖς τῶν θεῶν τὸν
[8, 49]   ἐὰν παρακαλῶ σε πράττῃς,  ὡς   ἀχάριστος εἰς τοὺς εὐεργέτας ἐξελεγχθησόμενος,
[8, 88]   ἐπίῃ, τοῖς δὲ τῶν πολεμίων  ὡς   βίᾳ κρατηθησομένοις μὴ ἐπιχειρεῖν. καὶ
[8, 14]   παραλαμβάνει τὴν πόλιν ἐξ ἐφόδου.  ὡς   γὰρ ἔγνωσαν οἱ Κιρκαῖοι κρατουμένην
[8, 66]   ἀταξίαν καὶ βοὴν τοῦτ´ ἦν.  ὡς   γὰρ ἕκαστοι δυνάμεως εἶχον καὶ
[8, 12]   τῆς πόλεως, ὅπερ καὶ συνέβη.  ὡς   γὰρ ἠγγέλθη τοῖς Ῥωμαίοις
[8, 4]   τῷ πάθει διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.  ὡς   δ´ ἀπαλλαγέντες εἰς τὰς ἑαυτῶν
[8, 64]   πολυχειρίας παρασκευάσασθαι καὶ ἐν τάχει.  ὡς   δ´ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς ἀναστρέψαντες οἱ
[8, 22]   καὶ Κόιντος Σολπίκιος, ἅπαντες ὑπατικοί.  ὡς   δ´ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον,
[8, 38]   αὐτοὺς φέροντας τοῖς προτέροις λόγους.  ὡς   δ´ ἀφίκοντο οἱ ἄνδρες καὶ
[8, 18]   φυγεῖν ἀνέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν.  ὡς   δ´ ἔγνω τὴν τροπὴν τῶν
[8, 44]   τὴν ἔξοδον ἐπιφανεστέραν αὐταῖς ποιοῦντες.  ὡς   δ´ εὐσύνοπτοι πόρρωθεν ἔτι προσιοῦσαι
[8, 22]   τῆς πόλεως τὸν ἐπιόντα φόβον.  ὡς   δ´ τε νὺξ παρῆλθε
[8, 18]   πύλας εἰςβιασάμενος εἰς τὸ τεῖχος.  ὡς   δ´ στρατηγὸς ἅπαξ ἐγκρατὴς
[8, 58]   τῆς ἰσοτίμου ἀρχῆς ἀξιώσει κρατυνόμενον.  ὡς   δ´ οὐδὲν τῆς φιλονεικίας ἐγίνετο
[8, 86]   ἐπιέναι τοῖς πολιορκοῦσι τὸ φρούριον.  ὡς   δ´ οὐκ ἐγίνετο αὐτῷ θυομένῳ
[8, 67]   ὑπὲρ αὐτῶν κινδυνεύουσι πέμψειν ἐπικουρίαν.  ὡς   δ´ ὤφθησάν τε καὶ εἶδον
[8, 38]   ἀπεῖπε μὴ διαλέγεσθαι πρὸς αὐτόν.  ὡς   δὲ καὶ ταύτης ἀπέτυχον τῆς
[8, 89]   ἑκάστου παρ´ ἑαυτὸν μόνον τιθεμένου·  ὡς   δὲ νεκροί τ´ αὐτῶν πολλοὶ
[8, 84]   τε καὶ κατὰ λόχους συνέβαλλον.  ὡς   δὲ τὰς λόγχας καὶ τὰ
[8, 41]   κατέχοντες τοῦτον τὸν τόπον, χαίρετε.  ὡς   δὲ ταῦτ´ εἶπεν, ἡμεῖς μὲν
[8, 81]   καὶ ἀνυπεύθυνον μόνος ἕξειν ἐξουσίαν.  ὡς   δὲ ταύτην ἔλαβον τὴν ὑπόνοιαν
[8, 43]   πόλεως μέρος κύριος αὐτοῦ καταστάς.  ὡς   δὲ τὸ προβούλευμα ἐγράφη, προελθόντες
[8, 86]   μάχην, οἱ δ´ οὐκ ἀντεξῄεσαν.  ὡς   δὲ τοῦτ´ εἶδον καταφρονήσαντες αὐτῶν
[8, 45]   καὶ ῥέουσαν ἐπὶ τὴν γῆν.  ὡς   δὲ τῶν ἀσπασμῶν τῆς μητρὸς
[8, 3]   ὡς Μάρκιος ὑπέθετο, καὶ  ὡς   δὴ ἀπόρρητον πρᾶξιν κατὰ τῶν
[8, 45]   Μάρκιος ἀσμένως τὸ ῥηθὲν ἐδέξατο  ὡς   δὴ περιουσίᾳ τε πολλῇ τῶν
[8, 17]   καὶ ἐν ἐλπίδι ἦσαν ἡγεμονίας,  ὡς   δὴ ῥᾴδιον καὶ ἐν ἑτοίμῳ
[8, 54]   αὐτὸν δὲ τὴν στρατιὰν ἀναστήσαντα  ὡς   διὰ φιλίας γῆς ἀπάγειν· ὑποσχόντα
[8, 19]   ἐπετέτακτο αὐτοῖς ἀπῆγε τὴν στρατιὰν  ὡς   διὰ φιλίας γῆς. πάνυ γὰρ
[8, 57]   ὄρθρον ἀναστήσας τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν  ὡς   διὰ φιλίας, καὶ ἐπειδὴ ἐν
[8, 73]   αὐτοὶ κοινῇ γνώμῃ ταῦτ´ ἐπικυρώσουσιν  ὡς   δίκαια καὶ συμφέροντα· ἐνθυμεῖσθαί τ´
[8, 81]   τὸ πλῆθος, λεληθυῖαν ὑποψίαν κατέλιπον  ὡς   δικτάτορα ἀποδείξοντες, ὃς ἔμελλε καταλύσας
[8, 66]   ταῦτα δέος μέγα παρεῖχε, καὶ  ὡς   διωκόμενοι πρὸς τῶν πολεμίων σποράδες
[8, 29]   δ´ ἄλλοις Ῥωμαίοις ἀπέχθομαί τ´  ὡς   δύναμαι μάλιστα {καὶ πολεμῶ} καὶ
[8, 89]   ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ πολύς,  ὡς   δυναμένη τότε νικᾶν Ῥωμαίων
[8, 38]   τῆς τ´ ἐλπίδος οὔπω ἀφιστάμενοι  ὡς   δυνατὸν ὑπάρχον ἔτι μεταπεισθῆναι τὸν
[8, 39]   τείχεσιν. ~Αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν,  ὡς   ἐγγὺς ὄντος ἤδη τοῦ δεινοῦ,
[8, 13]   ἀγῶνα μάχῃ, εἰ δ´ ἀποκνήσουσιν,  ὡς   ἐγὼ πείθομαι, στρατιᾷ νεοσυλλέκτῳ καὶ
[8, 65]   Ἑρνίκων στρατὸν ὑπομένοντα καταλαβὼν ἀντικατεστρατοπέδευσεν  ὡς   ἐδύνατο μάλιστ´ ἀγχοτάτω σταδίους ἀπὸ
[8, 70]   καὶ παρελθὼν ἐπὶ τὸ βῆμα,  ὡς   ἔθος ἐστὶ ποιεῖν τοῖς τεθριαμβευκόσι,
[8, 15]   ὑποψιῶν τε καὶ κατηγοριῶν· διδάσκοντες  {ὡς}   εἰ δι´ ἑνὸς ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς
[8, 37]   ἐκέλευσεν ἐκ τοῦ χάρακος, ἀπειλήσας  ὡς,   εἰ μὴ ποιήσουσιν, ὡς κατασκόποις
[8, 1]   τὸν πόλεμον. ἐλογίζετο μὲν οὖν,  ὡς   εἰ πείσειε τοὺς Οὐολούσκους δέξασθαί
[8, 2]   ἔργον ἀθρόοι. εὖ γὰρ ἴσθι,  ὡς   εἰ τοῦτ´ ἀκούσειαν οὐδὲν ἔτι
[8, 17]   Μάρκιον ἀγάμενοι καὶ ὑμνοῦντες διετέλουν,  ὡς   εἴη τά τε πολέμια δεινότατος
[8, 7]   τε συλλαμβάνῃ καὶ τὰ ὑμέτερα  ὡς   εἰκὸς πρόθυμα ᾖ, μεγάλην καὶ
[8, 88]   ἐκ τοῦ χάρακος τὴν δύναμιν  ὡς   εἰς μάχην. ~Ἐξελθόντων δὲ καὶ
[8, 73]   ἔλεγεν, ὅσον τὸ διάφορον, καὶ  ὡς   εἷς μὲν ἕκαστος τῶν πενήτων
[8, 86]   παραταξαμένη Οὐολούσκοις δύναμις, ἐβούλετο μὲν  ὡς   εἶχε τάχους ἅπασαν ἄγων τὴν
[8, 22]   παρ´ αὐτομόλων τινῶν Μάρκιος,  ὡς   εἶχεν ὀργῆς, εὐθὺς ἀναστήσας τὴν
[8, 82]   ἑκάστῳ σωτηρίας πρόνοια. ὑποστρέψαντες δὴ  ὡς   εἶχον ἕκαστοι τάχους ἔφευγον ἄλλοι
[8, 83]   τῇ πολιτικῇ Ῥωμαίων κινήσει πιστεύσαντες  ὡς   ἐκπεπολεμωμένου τοῦ δημοτικοῦ πρὸς τοὺς
[8, 65]   φάλαγγος ἀπιέναι. οἱ δ´ Ἕρνικες  ὡς   ἔμαθον κινουμένους αὐτῶν τοὺς λόχους
[8, 55]   ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστρατοπεδεύσοντας. ~Ῥωμαῖοι δ´  ὡς   ἔμαθον, ὅτι λέλυται σφῶν
[8, 86]   ἴδιον ἀποσώζονται χάρακα. Ῥωμαῖοι δ´  ὡς   ἐν ἀσφαλείᾳ τέως ὄντες ἤδη
[8, 5]   περὶ αὐτῆς ἀπολογεῖσθαι· ἐνθυμούμενος δ´,  ὡς   ἐν πολλοῖς καὶ διαφόροις ἤθεσιν
[8, 16]   μὲν οὖν οἰκεῖα παρεσκεύαστο αὐτοῖς  ὡς   ἐνῆν ἄριστα, καὶ οὐδὲν αὐτῶν
[8, 48]   ὑμῖν οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον,  ὡς   ἐξ ἄλλων τε πολλῶν πάρεστί
[8, 18]   ἐπιτήδεια. μὲν οὖν Μάρκιος  ὡς   ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν αἱρήσων
[8, 65]   τῶν πολεμίων πειρᾶσθαί τινας ἐπιβαίνειν  ὡς   ἐξ ἐφόδου χειρωσομένους· ὧν οὐκ
[8, 86]   τῶν πόλεων δυνάμεις καὶ παρεσκευάζοντο  ὡς   ἐξελοῦντες πολυχειρίᾳ τὸ φρούριον· ῥᾳδίως
[8, 44]   τότε συνήθειαν φυλάττων Μάρκιος,  ὡς   ἐξουσίᾳ μείζονι μέλλων εἰς ταὐτὸν
[8, 33]   εὐεργεσίας, οἷς ἐγγυητὰς ἔδωκα θεούς,  ὡς   ἐπ´ οὐδενὶ κακῷ τὴν ἄφιξιν
[8, 77]   τ´ ἐμφανῆ τοῦ ἀνδρὸς ἔργα  ὡς   ἐπ´ οὐδενὶ χρηστῷ γενόμενα διεξῄεσαν·
[8, 12]   μὲν τῶν πλουσίων οἱ πένητες  ὡς   ἐπαγόντων σφίσι τὸν Μάρκιον, ἀπελογοῦντο
[8, 52]   ἦν ἐνθυμουμένῃ τὸν ἀνθρώπινον βίον,  ὡς   ἐπὶ μικρᾶς αἰωρεῖται ῥοπῆς, καὶ
[8, 77]   προειπόντες ἡμέραν ῥητὴν ἐκάλουν αὐτὸν  ὡς   ἐπὶ τοῦ δήμου τὴν δίκην
[8, 84]   δὲ τῶν ὑπάτων τὰς δυνάμεις,  ὡς   ἔστιν αὐτοῖς ἔθος, τὸ μὲν
[8, 62]   ᾄδεται καὶ ὑμνεῖται πρὸς πάντων  ὡς   εὐσεβὴς καὶ δίκαιος ἀνήρ.
[8, 14]   νεωτερίσαι. εἰς δὲ τὴν Ῥώμην  ὡς   ἠγγέλθη τὰ γενόμενα πολὺ πλείων
[8, 46]   αὐτῶν οὐκ ἀπεστράφημεν, ἀλλ´ ὑπεμείναμεν,  ὡς   ἠξίουν ἡμᾶς ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ
[8, 63]   ἀντίπαλον ἐδόκουν, χωρεῖν ἐπ´ αὐτό,  ὡς   καὶ ἑκούσιον διὰ δέος παραστησόμενον.
[8, 44]   οἱ τὰς ἐλάττους ἀρχὰς ἔχοντες,  ὡς   καὶ μέχρι τοῦ καθ´ ἡμᾶς
[8, 57]   στρατιᾶς ἐν ταῖς πόλεσιν ἡγεμών,  ὡς   καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, κύριος
[8, 82]   τοῦ δημοτικοῦ μέρος ἐψηφοφόρει, μιᾶς,  ὡς   καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, τῆς
[8, 84]   ἀγῶνος ἑκάτεροι χρώμενοι· ἦν τε,  ὡς   καὶ πρότερον ἔφην, παραπλήσιος αὐτοῖς
[8, 21]   ἧς τὸ Ῥωμαίων ἦν γένος,  ὡς   καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται. οἱ
[8, 37]   ἀπειλήσας ὡς, εἰ μὴ ποιήσουσιν,  ὡς   κατασκόποις χρήσεται· κἀκεῖνοι σιωπῇ ἀπιόντες
[8, 85]   ὀπισθοφυλακοῦντες λόχοι νεκρούς τ´ ἐσκύλευον,  ὡς   κεκρατηκότες ἤδη τῶν πολεμίων, καὶ
[8, 50]   τούτους ἀπήλασας, αὐθάδεις καὶ δεσποτικὰς  ὡς   κεκρατημένοις ἀποκρίσεις δούς. ἐγὼ μὲν
[8, 79]   ἐπιταγὴν τοῦ ἡγεμόνος ἐξῆλθεν ἀγωνιούμενος,  ὡς   λιποτάκτην ἀπέκτεινε. καὶ ἄλλοι πολλοὶ
[8, 30]   ἀγαθὴν οὐκ ἠξίωσα, ἀλλ´ ἀνεπίφθονον  ὡς   μάλιστα βουληθεὶς ἐμαυτὸν παρασχεῖν, πολεμιστὴν
[8, 67]   πεζὸν ἀμφοτέρων πλήθει τ´ ἀνθρώπων  ὡς   μάλιστα ἦν καὶ ὁπλισμοῖς ὁμοιότροπον,
[8, 27]   μέμψῃ δὲ καὶ αὐτὸς σεαυτόν,  ὡς   μείζοσιν ἐπιχειρήσας πράγμασιν δυνατοῖς·
[8, 2]   ἀναστήσας θαρρεῖν τ´ αὐτὸν ἐκέλευσεν,  ὡς   μηδὲν ἀνάξιον τῆς ἰδίας ἀρετῆς
[8, 19]   γὰρ δὴ καὶ τοῦτ´ ἐσπούδαζεν,  ὡς   μηδὲν οἱ παραδιδόντες αὐτοῖς τὰς
[8, 52]   καὶ ἦν ἄρα μάντις ἀληθὴς  ὡς   μήποτε ὤφελον τῶν ἐκβησομένων. κατηγωνίσατό
[8, 77]   καὶ πλούτους μέγα δυνάμενοι, καὶ  ὡς   νέοι τὰ πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς
[8, 3]   κατασκευασθεὶς ὑπὸ τοῦ Τύλλου μηνυτής,  ὡς   Μάρκιος ὑπέθετο, καὶ ὡς
[8, 18]   ἐγκλίναντες ἔφευγον κατὰ τοῦ πρανοῦς,  ὡς   στρατηγὸς αὐτοῖς ὑπέθετο· καὶ
[8, 3]   Οὐολούσκων νεότης ἐξ ἁπάσης πόλεως,  ὡς   Τύλλος ἠξίου, παρῆν ἐπὶ
[8, 89]   πάντα δ´ εἰς τοῦτο συνέτεινεν,  ὡς   οἵ τε μάντεις καὶ οἱ
[8, 24]   λόγους. ἐνέστημεν καὶ πρὸς τοῦτο,  ὡς   οἶσθα, καὶ οὐκ ἐπετρέψαμεν οὔτε
[8, 26]   πρῶτον ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου. Ῥωμαίοις,  ὡς   οἶσθα καὶ σύ, πολλὴ μέν
[8, 59]   τ´ ἄνδρα τῆς τύχης ὠδύροντο  ὡς   οὐ καλὰς εἰληφότα παρὰ σφῶν
[8, 1]   τεταπεινωμένους ἀποδείκνυσθαι τὴν ἰσχὺν ἐνθυμούμενον,  ὡς   οὐ μένουσιν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς
[8, 82]   ἀγρῶν· ἔπειτα καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων  ὡς   οὐ πολλῇ δυνάμει παρόντων ἐξεβοήθουν
[8, 5]   πέπονθα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ  ὡς   οὐ προσῆκόν μοι ταύτης πεπείραμαι
[8, 49]   ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει ταῦτα, καὶ  ὡς   οὐ τὰ κράτιστα πολιτευόμενος ἀπηλάθης
[8, 73]   συμφέροντα· ἐνθυμεῖσθαί τ´ αὐτοὺς ἀξιῶν,  ὡς   οὐδ´ χάρις παρὰ
[8, 78]   αὐτοῖς μετῆν, τὰς δύο· καὶ  ὡς   οὐδὲ τοῖς δημάρχοις ἐναντιωθεῖσι καὶ
[8, 24]   σὺν δίκῃ πολέμιος, οἵ σε  ὡς   οὐδὲν ἀδικοῦντα ἀπέλυσαν. τίθημι δ´,
[8, 29]   παρ´ ἡμῶν, λέγετε μηθὲν ὀκνοῦντες,  ὡς   οὐθενὸς ἀτυχήσοντες τῶν δυνατῶν, περὶ
[8, 5]   ἀληθὴς οὔτε προσήκουσα περὶ ἐμοῦ,  ὡς   οὐκ ἂν ἄτερ αἰτίας ἀληθοῦς
[8, 71]   Κασσίου νόμους διδάσκοντες τὸν δῆμον,  ὡς   οὐκ εἴη δίκαιον, διὰ
[8, 81]   χρήματα φέρειν· ἀπειλαῖς χρησάμενοι πολλαῖς  ὡς   οὐκ ἐπιτρέψοντες τοῖς ἀνασείουσι τὸ
[8, 87]   τῇ Γαλατίᾳ τὰ στρατόπεδα κατέχοντα  ὡς   οὐκ ἔχοντες, ὅποι τράπωνται, κατέφυγον.
[8, 66]   πεμφθέντες ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν ἱππεῖς,  ὡς   οὔτε δύναμις ἑτέρα παρῄει σύμμαχος
[8, 29]   με καταφρονήσει τῆς τότε τύχης,  ὡς   οὔτε φίλους εὖ ποιεῖν δυνάμενον
[8, 89]   δ´ οἱ στρατιῶται τὸν ὕπατον  ὡς   οὐχ ἱκανὸν στρατηγεῖν ᾐτιῶντο, γράμματα
[8, 82]   σὺν καταφρονήσει καὶ θάρσει χωροῦσιν,  ὡς   παρὰ δόξαν ἐφάνη συνεστῶσα ἐν
[8, 70]   δῆμον ἑαυτῷ προσέχειν τὸν νοῦν,  ὡς   παρὰ πάντας τοὺς ἄλλους πρόνοιαν
[8, 64]   πρεσβείαν πέμψαι πρὸς Ἕρνικας αἰτήσουσαν  ὡς   παρὰ φίλων τε καὶ ἐνσπόνδων
[8, 42]   αὐτοῦ, ἀλλ´ ἄφετε τὰς ἐλεεινάς,  ὡς   πεπτώκαμεν ὑπὸ τῆς τύχης, κεῖσθαι
[8, 67]   ἵππων τὴν βασιλικὴν ἠμφιεσμένος ἐσθῆτα,  ὡς   περὶ τοὺς μείζονας θριάμβους νόμος.
[8, 44]   καὶ ἁμάξας καὶ τἆλλα φορεῖα  ὡς   πλεῖστα παρασκευασάμενοι καθεζομένας αὐτὰς προὔπεμπον
[8, 38]   Ῥωμαῖοι, πᾶσαν ἐλπίδα διαλλαγῆς ἀπογνόντες  ὡς   πολιορκησόμενοι παρεσκευάζοντο τοὺς μὲν ἀκμαιοτάτους
[8, 51]   ἀφῶ τὸν νόμον, σκόπει πάλιν  ὡς   πολλὰς καὶ μεγάλας· ἥτις ὀρφανὸν
[8, 73]   εἶναι λέγων, εἰ Κασσίου κατηγοροῦντες  ὡς   πονηρὰ καὶ ἀσύμφορα πολιτευομένου καὶ
[8, 41]   ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶνας. ἀλλ´  ὡς   πρέπει γυναιξὶν ἀγαθαῖς, οὕτω φέρετε
[8, 81]   αἰτίᾳ τοὺς προτέρους εἶχον δημάρχους  ὡς   προδεδωκότας τὸ κοινόν· ἐκκλησίαι τε
[8, 22]   βουλεύσεσθαι περὶ σφῶν αὐτῶν ἔφασαν  ὡς   προδιδόμενοι. τότε δὴ συνελθόντες εἰς
[8, 71]   ὑπὸ τοῦ Κασσίου μετεπείθετο δημαγωγοῦντος,  ὡς   προδιδόντων αὐτοὺς τοῖς πατρικίοις τῶν
[8, 54]   ἀκράτου λάβῃ τὴν ἀποτυχίαν κἄπειτα  ὡς   προδότην αὐτὸν οὐδὲ λόγου μεταδοὺς
[8, 57]   πείρας ἀτελὴς τοῦ ἔργου ἀναστρέψειεν,  ὡς   προδότην παραδόντα τῇ περὶ αὐτὸν
[8, 88]   καταφρονεῖν αὐτῶν ἔτι προπετὲς κινδύνευμα  ὡς   πρότερον ὑπομένειν. ἐγεγόνει ταῦτα διὰ
[8, 4]   νικῶσα γνώμη κινεῖν τὸν πόλεμον,  ὡς   Ῥωμαίων ἀρξάντων τῆς περὶ τὰς
[8, 71]   αὐτοῦ Οὐεργίνιος πολλὴν ἐποιήσατο κατηγορίαν  ὡς   στάσιν εἰσάγοντος, καὶ τῶν ἄλλων
[8, 48]   σοῦ, Μάρκιε τέκνον, οὔτ´ ἀδύναθ´,  ὡς   σὺ φῄς, πάσης τ´ ἀδίκου
[8, 49]   πολίτας, ἔπειτα διαβληθεὶς πρὸς αὐτοὺς  ὡς   συμπράττων πάλιν τοῖς τυράννοις τὴν
[8, 19]   ἀμαχητὶ τὸ τεῖχος. οὓς ἐπαινέσας  ὡς   τὰ κράτιστα περὶ σφῶν βεβουλευμένους,
[8, 72]   ἀναβαλώμεθα. ἐπισημήναντος δὲ τοῦ πλήθους  ὡς   τὰ κράτιστα ὑποθεμένῳ καὶ καταλύειν
[8, 9]   ἐπαύσατο μεγάλῃ βοῇ πάντες ἐπεσήμηναν  ὡς   τὰ κράτιστα ὑποθεμένῳ λόγον τ´
[8, 29]   ἔργων, ἐφ´ οἷς τιμᾶσθαι προσῆκεν,  ὡς   τὰ μέγιστα ἐξημαρτηκότα περὶ τὸ
[8, 69]   Κάσσιος θρίαμβον κατάγειν ἠξίου δεύτερον  ὡς   τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν κεχειρωμένος,
[8, 1]   καὶ τὸ ἔθνος ὅλον ἄγοντος  ὡς   τὰ πολλά, Τύλλος Ἄττιος
[8, 56]   ἀμφίλογον. μὲν οὖν βουλὴ  ὡς   ταῦτ´ ἔμαθεν ἐψηφίσατο θυσίας ἄλλας
[8, 54]   καὶ ἐπαγωγὰ διαλεχθεὶς παρασκευάζεσθαι ἐκέλευσεν  ὡς   τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστρατοπεδεύσοντας. ~Ῥωμαῖοι
[8, 9]   προτέραις μάχαις, τότε πάντες ἐπερρώσθησαν  ὡς   τὴν Ῥωμαίων καθαιρήσοντες ἰσχύν. οἱ
[8, 8]   μικρὸν οὐδ´ ἀσθενὲς οὐδ´ ἄπορον,  ὡς   τὸ Ῥωμαίων ἄστυ γενήσεται. τούτου
[8, 36]   τις ἐκεῖθεν ἐπικουρία Ῥωμαίοις ἀφικέσθαι,  ὡς   τότε δημηγορῶν ἔφησεν, εἴτ´ αὐτὸς
[8, 89]   ἱκανὸν στρατηγεῖν ᾐτιῶντο, γράμματα πέμποντες  ὡς   τοὺς ἐπιτηδείους ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ
[8, 16]   συστῆναι τὸν πόλεμον εὐθὺς ἐλθόντες  ὡς   τοὺς Οὐολούσκους καὶ συμμαχίαν μεθ´
[8, 2]   τινά σοι φίλων κέλευσον ἐλθεῖν  ὡς   τοὺς ὑπάτους καὶ δι´ ἀπορρήτων
[8, 62]   τὸν θάνατον ἐπένθησαν αὐτοῦ καὶ  ὡς   τῶν ἀρίστων γενόμενον ἐν τιμῇ
[8, 37]   ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας τῶν πόλεων,  ὡς   τῶν γε ὑπ´ ἀνάγκης τινὸς
[8, 73]   νόμου, συνῆλθον εἰς τὸ συνέδριον  ὡς   ὑπὲρ ἁπάντων ἅπαξ βουλευσόμενοι. Ἄππιος
[8, 74]   οὐ νῦν ἔχω πρῶτον ἐπαινεῖν,  ὡς   φρονῆσαί τε ἱκανώτατον πρὸ πολλοῦ
[8, 73]   τῷ δήμῳ τὴν διανομὴν διδάσκων,  ὡς   χαλεπὸς ἔσται καὶ ἀλυσιτελὴς σύνοικος
[8, 78]   ἀπορρήτους τῆς τυραννίδος παρείχοντο πίστεις,  ὡς   χρήματά τε συνενέγκαιεν αὐτῷ Λατῖνοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009