Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλλ´ 3
ἀλλ´ 77
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 73
ἄλλα 6
ἄλλαι 3
ἄλλαις 3
Fréquences     [«    »]
66 οὖν
67 οὔτε
67 ταῖς
73 ἀλλὰ
73 διὰ
74 ἔτι
77 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[8, 32]   δήμῳ σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναγκαζομένων;  ἀλλὰ   γὰρ ὅτι μὲν οὐ συνοίσει
[8, 34]   διὰ τὸν τόπον ἀγαπῶντες αὐτήν,  ἀλλὰ   διὰ τὸ συμφέρον. καὶ οὐχὶ
[8, 49]   καὶ ἀνοσίου συνειδήσεως καθαρά. ~Φέρε,  ἀλλὰ   δόξαν αἰσχρὰν οἴσεσθαι δέδοικας, ἐὰν
[8, 78]   μετρίᾳ ὀργῇ ἐχρήσατο πρὸς αὐτόν,  ἀλλὰ   θανάτου ἐτίμησεν. εἰσῄει γὰρ αὐτὸν
[8, 74]   ἔχει. γνώμην τ´ οὐχ ἑτέραν,  ἀλλὰ   καὶ αὐτὸς ταύτην ἀποδείκνυμαι, μικρὰ
[8, 19]   ὧν φιλεῖ δρᾶν πόλεμος,  ἀλλὰ   καὶ γῆν ἀδῄωτον ἀπολαμβάνοιεν καὶ
[8, 78]   τὴν ἰσομοιρίαν τῶν ἐπηλύδων, ἐπείσθη,  ἀλλὰ   καὶ δημάρχοις καὶ συνυπάτῳ καὶ
[8, 74]   ἑκάτερον ἐν τῷ ψηφίσματι γράφειν,  ἀλλὰ   καὶ δι´ ἄλλης τινὸς οἴομαι
[8, 56]   ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὐχ ἅπαξ,  ἀλλὰ   καὶ δίς, ὡς αἱ τῶν
[8, 26]   ὀγδόην ἤδη τὴν νῦν γενεάν,  ἀλλὰ   καὶ εὐδαίμονα καὶ πολλῶν ἐθνῶν
[8, 35]   {ταύτην γε δίδωμι τὴν ἀπόκρισιν}  ἀλλὰ   καὶ θεοὺς σέβων τοὺς πατρῴους
[8, 78]   ἑνὸς ἀνδρὸς ἐποίει τὴν χάριν·  ἀλλὰ   καὶ κατ´ ἐκεῖνο τὸ πάντων
[8, 71]   ταῦτα μὴ Ῥωμαίους νείμασθαι μόνους,  ἀλλὰ   καὶ Λατίνους αὐτοῖς ἰσομοιρεῖν τοὺς
[8, 16]   τῶν σφετέρων, οὐχ ὅπως ἀποτρέποντες,  ἀλλὰ   καὶ παρορμῶντες. ἐγεγόνει τ´ ἐν
[8, 51]   ἀνήντλησα πόνους, οὐ μήτηρ μόνον,  ἀλλὰ   καὶ πατὴρ καὶ τροφὸς καὶ
[8, 49]   ἑαυτῶν κυρίους εἶναι βεβαίως παρεσκεύακας,  ἀλλὰ   καὶ πεποίηκας ἤδη σκοπεῖν, πότερα
[8, 32]   οὕτω λαμπρὸν καὶ μεγαλόψυχον ἔργον,  ἀλλὰ   καὶ πολιτείαν ἔδοσάν μοι ἐν
[8, 50]   τῶν ἀναγκαίων κατακεκλεικὼς αὐτοὺς ἀπορίαν;  ἀλλὰ   καὶ πόρρω ἀνδραποδισμοῦ τῆς πόλεως
[8, 62]   ἀρίστων γενόμενον ἐν τιμῇ ἔχουσιν,  ἀλλὰ   καὶ Ῥωμαῖοι, ἐπειδὴ τὸ πάθος
[8, 20]   μόνον ἐπαγωγὸς εἰς τὸ εὔψυχον,  ἀλλὰ   καὶ τὰ ἔργα. πάντα γὰρ
[8, 47]   κρατοῦσι τὰ ἑαυτῶν μόνον ἀπολαβεῖν,  ἀλλὰ   καὶ τὰ τῶν κρατηθέντων ἴδια
[8, 79]   κτῆμα ζώντων ἔτι τῶν πατέρων,  ἀλλὰ   καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ
[8, 20]   ἠμύνοντο τοὺς προσιόντας οἱ Βοιλλανοί,  ἀλλὰ   καὶ τὰς πύλας ἀνοίξαντες ἐξέθεον
[8, 26]   πλείω λέγειν ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου,  ἀλλὰ   καὶ ταῦθ´ ἱκανά. ~Εἷς ἔτι
[8, 27]   μόνον, βούλονται γενέσθαι σφίσιν,  ἀλλὰ   καὶ τὸ παρὰ γνώμην ἐκβησόμενον·
[8, 49]   δὴ μὴ τοῖς κακίστοις μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει
[8, 60]   ἁγνεύειν ἀπὸ πάσης κακίας προθυμούμενος,  ἀλλὰ   καὶ τοὺς ἄλλους προσαναγκάζειν δικαιῶν·
[8, 50]   ἔχοντας καὶ προτείνοντας {γηραιοὺς ἄνδρας}  ἀλλὰ   καὶ τούτους ἀπήλασας, αὐθάδεις καὶ
[8, 61]   μόνον ἐλλείπουσα τοῦ μετρίου πέφυκεν,  ἀλλὰ   καὶ ὑπερβάλλουσα αὐτοῖς τ´ οὐ
[8, 28]   οἷς εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος ταῦτα δρᾷς,  ἀλλὰ   καρπωσάμενοί τινα ἕκαστος τούτων ἐκ
[8, 37]   βαρὺ μηδ´ ἀνάξιον τῆς πόλεως,  ἀλλὰ   καταλύσαντα τὴν ἔχθραν καὶ ἀναστήσαντα
[8, 8]   στρατιώτου μήτε λοχαγοῦ μήτε ἡγεμόνος·  ἀλλὰ   καταχρῆσθέ μοι λαβόντες, ὅπου ἂν
[8, 87]   ἔφη προσέξειν αὐτοῖς τὸν νοῦν,  ἀλλὰ   κωλύσειν ἁπάσῃ δυνάμει τὴν καταγραφήν.
[8, 26]   τοσῷδε ἐπιχειρεῖς, μὴ νόμιζε ἠλλάχθαι,  ἀλλὰ   μέμνησο ἀκριβῶς, ὅτι Οὐολούσκων τε
[8, 48]   αἰσχρὰς καὶ ἀνοσίους πράξεις παρακαλεῖν.  ἀλλὰ   μετὰ κοινῆς γνώμης ἀποστῆναί σε
[8, 35]   αἰτεῖσθέ γ´ ἀνοχὰς ἐπὶ διαλλαγαῖς,  ἀλλὰ   μὴ παρ´ ἐμοῦ. οὐ μὴν
[8, 75]   προστίθημι τῇ Ἀππίου γνώμῃ, μάθετε,  ἀλλὰ   μὴ προεξαναστῆτε μηδὲ θορυβήσητε, πρὶν
[8, 24]   σὲ κατὰ τὸν τότε ἀγῶνα;  ἀλλὰ   μὴν οὐδὲ τὸ δημοτικὸν ἅπαν
[8, 49]   δικαίαν κατὰ σοῦ κρίσιν ἐξήνεγκεν,  ἀλλὰ   νοσοῦσα καὶ ἐν πολλῷ κλύδωνι
[8, 32]   παρ´ αὐτοῖς εἰσιν. ἐῶ τἆλλα·  ἀλλὰ   νυνὶ στρατηγὸν ἀποδεδείχασί με αὐτοκράτορα
[8, 74]   ταύτην τὴν γῆν κτησάμενοι ἔχομεν,  ἀλλὰ   παλαίτερον ἔτι τοῖς ἑαυτῶν κινδύνοις
[8, 17]   ὃς ἀπολείπεσθαι τοῦ ἀνδρὸς ἠξίου,  ἀλλὰ   πάντες ὥρμηντο μετέχειν τῶν πράξεων
[8, 41]   ὑμῖν οὐ παρ´ ἄλλου τινός,  ἀλλὰ   παρ´ αὐτοῦ Μαρκίου μαθοῦσαι λέγειν
[8, 47]   τεταγμένην πολεμίους ἡγεῖσθαι τοὺς ἀναγκαιοτάτους·  ἀλλὰ   παρ´ ἐμοὶ γενομένην ὥσπερ ἐστὶ
[8, 79]   ἐν ἐτάχθη φρουρίῳ ἔμεινεν,  ἀλλὰ   παρὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ ἡγεμόνος
[8, 19]   πρὸς αὐτῶν κλοπῆς κακόν,  ἀλλὰ   παρὰ τοῖς τείχεσι κατεστρατοπέδευεν. ~Ἀπὸ
[8, 15]   τῶν ἐψηφισμένων ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν,  ἀλλὰ   παρέδοσαν ἡμιτελῆ πάντα τοῖς μεθ´
[8, 70]   ἰσοπολιτείας μεταδούς, ὥστε μηκέτι ἀντίπαλον,  ἀλλὰ   πατρίδα τὴν Ῥώμην νομίζειν. τρίτον
[8, 56]   αὐτοῦ πᾶσαν ἀποδεδόσθαι ταῖς νεογάμοις.  ἀλλὰ   περὶ μὲν τούτων οὔτε παρελθεῖν
[8, 30]   εἰ μὴ καὶ τοσαῦτα, λέγειν·  ἀλλὰ   πόλιν ὅλην τίς δύναιτ´ ἂν
[8, 30]   δήμου μόνον ἐξελασθείς, Μηνύκιε,  ἀλλὰ   πολὺ πρότερον ὑπὸ τῆς βουλῆς,
[8, 5]   βουλῆς ἐλευθέρους οὐ δήμῳ πολεμοῦντες,  ἀλλὰ   πονηροκρατίαν ὑφορώμενοι, οὐδὲ καταδουλώσασθαί τινα
[8, 68]   οὖσιν, εἰς κατεπεφεύγεσαν, ἀπιστοῦντες,  ἀλλὰ   πρέσβεις ἀπέστειλαν πρὸς τὸν ὕπατον
[8, 61]   φέρεσθαι παρ´ αὐτοῖς, οὐκ ἠβουλήθη,  ἀλλὰ   πρὸς ἅπαντα τὰ μὴ δίκαια
[8, 67]   μέντοι τὴν αὐτήν γ´ ἀμφοτέροις·  ἀλλὰ   Σικκίῳ μέν, ἐπειδὴ φόβου μείζονος
[8, 32]   γὰρ δὴ κάθοδόν μοι δίδοτε,  ἀλλὰ   σφάγιόν με τῷ δήμῳ κατάγετε,
[8, 14]   τε πόλεμον οὐ κοινὸν ἅπασιν,  ἀλλὰ   σφίσι μόνοις ἐπάγεσθαι σκηπτομένων· καὶ
[8, 8]   γὰρ μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν,  ἀλλὰ   τὰ ἑαυτῶν ἀπαιτεῖν καὶ μὴ
[8, 51]   ἀντιποιήσαιτ´ ἄν τις καὶ ἕτερος,  ἀλλὰ   τὰ μέγιστα καὶ τιμιώτατα καὶ
[8, 34]   ὁρίζει χαρακτὴρ οὔτ´ ὀνόματος θέσις,  ἀλλὰ   ταῖς χρείαις καὶ τοῖς ἔργοις
[8, 6]   πολεμεῖ μετὰ τῶν ἀρίστων συστάς,  ἀλλὰ   τἀναντία μετὰ τοῦ δήμου τὸ
[8, 35]   οὐκ ἂν ἔχοιεν αἰτιάσασθαι Μάρκιον,  ἀλλὰ   τὴν ἑαυτῶν ἀφροσύνην. παρὸν γὰρ
[8, 58]   Τύλλου διέφθαρτο μέρος, γενέσθαι κυρίαν,  ἀλλὰ   τὸ ἔθνος ἅπαν εἰς τὴν
[8, 49]   τὴν αὐτὴν γνώμην τότ´ ἔσχεν,  ἀλλὰ   τὸ κάκιον ἐν αὐτῇ μέρος
[8, 5]   οὐδὲ καταδουλώσασθαί τινα βουλόμενοι Ῥωμαίων,  ἀλλὰ   τὸ μὲν ἐλεύθερον ἅπασιν ἀξιοῦντες
[8, 80]   οὕτως ἐνίοις νόμος ἔχει,  ἀλλὰ   τοὺς ἐκ τυράννων γενομένους οἱ
[8, 5]   οὐ πολλοῖς τῶν νῦν πρότερον,  ἀλλὰ   τρίτον τέταρτον τοῦτ´ ἔτος
[8, 20]   προσδεξαμένων δ´ αὐτὸν τῶν ἔνδον,  ἀλλὰ   τῷ τ´ ἐρύματι πιστευόντων ἐχυρῷ
[8, 20]   πόλεως ἄπορος ἅπασιν ἐλπίς.  ἀλλὰ   τῶν ἀπολλυμένων ἄδηλον ἐποίει τὴν
[8, 42]   αὐτοῦ πρότερον, οὐ πολεμίων μῖσος,  ἀλλὰ   φίλων καὶ συγγενῶν εὔνοιαν εἰς
[8, 63]   κατὰ τάξιν οὔτ´ ἐκ παραγγέλματος,  ἀλλὰ   φύρδην καὶ ἀναμίξ, ὥστε πολὺν
[8, 13]   ἀπόντων ἐφιέμεθα τὰ παρόντα ἀφαιρεθέντες.  ἀλλὰ   χρὴ τὸν ἐνθάδε ὑπομένοντα ἤδη
[8, 29]   δυνάμενον ἔτι οὔτ´ ἐχθροὺς κακῶς,  ἀλλὰ   χρηστοὶ καὶ βέβαιοι διεμείνατε φίλοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009