Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοκρατορικὴν 1
αὐτομόλων 2
αὐτόν 9
αὐτὸν 44
αὑτὸν 1
αὐτὸς 21
αὐτός 1
Fréquences     [«    »]
42 σοι
42 τι
42 τούτων
44 αὐτὸν
44 αὐτοὺς
44 ὑπὲρ
45 πόλεμον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αὐτὸν


Livre, Chap.
[8, 1]   διηγησάμενος δ´ αὐτῷ τὰς κατασχούσας  αὐτὸν   ἀνάγκας, δι´ ἃς ὑπέμεινεν ἐπὶ
[8, 57]   ἔλθοι, κρύφα καὶ σὺν δόλῳ  αὐτὸν   ἀνελεῖν, εἰ δὲ διαμαρτὼν τῆς
[8, 10]   πρῶτοι καταστησάμενοι νόμον τόνδε οὔτε  αὐτὸν   ἀνθρώπων ἡγούμενοι εἶναι μᾶλλον
[8, 58]   ἑκών, τῷ δήμῳ παρεκελεύετο παύειν  αὐτὸν   ἁπάσῃ δυνάμει. ~Ἀναβάντος δὲ τοῦ
[8, 42]   φίλων καὶ συγγενῶν εὔνοιαν εἰς  αὐτὸν   ἀπεδείξαντο; τίνα ψυχὴν λαβοῦσα ἀξιώσω
[8, 54]   φιλίας καὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου·  αὐτὸν   δὲ τὴν στρατιὰν ἀναστήσαντα ὡς
[8, 52]   βίος, εἰ δὴ καὶ βίον  αὐτὸν   δεῖ καλεῖν, ἀφ´ οὗ με
[8, 78]   ἀλλὰ θανάτου ἐτίμησεν. εἰσῄει γὰρ  αὐτὸν   δέος, μὴ φυγὰς ἐλασθεὶς ἐκ
[8, 79]   δὲ καὶ τῆς βουλῆς ἀγαγὼν  αὐτὸν   εἰς τὴν οἰκίαν ἀπέκτεινε. τὸ
[8, 2]   τῆς ἑστίας ἀναστήσας θαρρεῖν τ´  αὐτὸν   ἐκέλευσεν, ὡς μηδὲν ἀνάξιον τῆς
[8, 69]   καὶ τιμιώτατοι καὶ δι´ ὑποψίας  αὐτὸν   ἐλάμβανον οὐκ ἀξιοῦντες τῆς ἴσης
[8, 17]   οὐδείς. μάλιστα δὲ τῆς τύχης  αὐτὸν   ἐμακάριζον ἅπαντα, ὅσοις ἐπιχειρήσειε, κατὰ
[8, 61]   χαλεπὸς ἦν. ταῦτά τε δὴ  αὐτὸν   ἐν πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ πάντων
[8, 17]   τῶν πράξεων καὶ συνῄεσαν ὡς  αὐτὸν   ἐξ ἁπάσης πόλεως. δὲ
[8, 17]   εἰς τὴν πόλιν συγκεκομικότες ἐδέχοντο  αὐτὸν   ἐπιόντα καὶ χρόνον μέν τιν´
[8, 17]   τῶν πολεμίων, οἳ δέχονταί τ´  αὐτὸν   ἐρρωμένως καὶ μέχρι πολλοῦ διεκαρτέρουν
[8, 51]   τῆς αὐτῆς ἑστίας καὶ τὸν  αὐτὸν   ἔστερξα βίον, ἐν σοὶ μόνῳ
[8, 57]   ὡς προδότην παραδόντα τῇ περὶ  αὐτὸν   ἑταιρίᾳ ἀποκτεῖναι· ὅπερ ἐποίει τότε,
[8, 57]   ὀργὰς αὐτῶν παραθήξας ἔχων περὶ  αὐτὸν   ἑταιρίαν ἐξ ἁπάσης πόλεως οὐκ
[8, 82]   τῇ Κασσίου καταδίκῃ, διὰ φυλακῆς  αὐτὸν   ἔχειν, μή τι παρακινήσειε πάλιν
[8, 1]   διαπεπράξεται τὸ ἔργον· ἐτάραττε δ´  αὐτὸν   συνείδησις, ὅτι πλειστάκις κατὰ
[8, 44]   ἰδίας παράσημα ἀρχῆς. τοσαύτη περὶ  αὐτὸν   ἦν αἰδὼς καὶ πρόνοια τῆς
[8, 55]   νωνῶν ἡμέρα. δὲ καθιερώσας  αὐτὸν   ἦν Πρόκλος Οὐεργίνιος ἅτερος τῶν
[8, 21]   τότε βουλομένῳ τῷ δήμῳ κατάγειν  αὐτὸν   ἠναντιώθη· πότερα πεῖραν αὐτοῦ ποιουμένη
[8, 74]   χάρισιν ὑποκατακλινόμενον. ἀεὶ γὰρ ἐπαινῶν  αὐτὸν   καὶ θαυμάζων διατελῶ τοῦ τε
[8, 1]   πείσειε τοὺς Οὐολούσκους δέξασθαί τ´  αὐτὸν   καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι τοῦ
[8, 42]   ἡμᾶς ἰδεῖν, ὑπολάβετε παρεῖναι πρὸς  αὐτὸν   κἀμὲ καὶ Οὐολουμνίαν ἀγούσας τὰ
[8, 42]   πρῶτον μήτηρ ἐγὼ πρὸς  αὐτὸν   λόγους, καὶ τίνα δέησιν ποιήσομαι
[8, 59]   Παῖε καὶ Βάλλε φωνοῦντες περιίστανται  αὐτὸν   οἱ θρασύτατοι καὶ συναράττοντες τοῖς
[8, 78]   ὅπλα παρασκευάσαιντο καὶ συμπορεύοιντο ὡς  αὐτὸν   οἱ θρασύτατοι τῶν ἐν ταῖς
[8, 5]   ἠξίου ποιεῖν. συστάντες οὖν ἐπ´  αὐτὸν   οἱ τῆς ἀριστοκρατίας ἡγεμόνες ἐκεῖνον
[8, 54]   τὴν ἀποτυχίαν κἄπειτα ὡς προδότην  αὐτὸν   οὐδὲ λόγου μεταδοὺς αὐτοχειρίᾳ φθάσῃ
[8, 21]   ἑτοίμως ἐπὶ τὸ μᾶλλον σπουδάζειν  αὐτὸν   παρορμῶσα, τὰς καθ´ ἑαυτῆς
[8, 40]   κατελθεῖν εἰς τὴν δεομένην ἀπολαβεῖν  αὐτὸν   πατρίδα· πείσεις γάρ, εὖ ἴσθι,
[8, 37]   παρουσίαν τοῦ Μαρκίου πορευθέντες ὡς  αὐτὸν   πολλὰ ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες καὶ
[8, 57]   εἰκάζων γεγενημένοις· ἐκέλευέ τ´ ἀποθέμενον  αὐτὸν   τὴν ἀρχὴν λόγον ὑπέχειν τῆς
[8, 67]   τε παρερρηγμένον εἶδον καὶ τὸν  αὐτὸν   τρόπον ἐπιόντας σφίσι τοὺς τῶν
[8, 90]   ὅπως κράτισται γενήσονται, προνοηθῆναι, τὸν  αὐτὸν   τρόπον, ὅνπερ ἐπὶ τῶν βασιλέων
[8, 35]   οὖν ἀπαγγέλλετε αὐτοῖς, καὶ τὸν  αὐτὸν   τρόπον ὅνπερ πρὸς ἐμὲ καὶ
[8, 36]   γενόμενος αὐτῆς ἐγκρατὴς καὶ τὸν  αὐτὸν   τρόπον ὅνπερ τὰς ἑτέρας ἐξανδραποδισάμενός
[8, 18]   τὰ χρήματα διαρπάσαι καὶ τὸν  αὐτὸν   τρόπον ὥσπερ καὶ πρότερον ἅπασαν
[8, 20]   πόλεσιν ἐξεταζομένην. οὐ προσδεξαμένων δ´  αὐτὸν   τῶν ἔνδον, ἀλλὰ τῷ τ´
[8, 77]   ταμιευτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ τὸν  αὐτὸν   χρόνον, καὶ διὰ τοῦτ´ ἐκκλησίαν
[8, 77]   καὶ προειπόντες ἡμέραν ῥητὴν ἐκάλουν  αὐτὸν   ὡς ἐπὶ τοῦ δήμου τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009