Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 3
Τῖτον 1
Τῖτος 2
τὸ 272
τόδε 3
τοι 2
τοιάδε 3
Fréquences     [«    »]
257 δ´
272 τὰ
261 τοῦ
272 τὸ
335 τε
343 δὲ
374 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τὸ


Livre, Chap.
[8, 50]   τὸ καταφυγεῖν ἐπὶ τοὺς ἠδικημένους  τὸ   ἀδικοῦν ταπεινόν, θεῶν ἡμῖν ταῦτα
[8, 48]   ἴσθι· Ῥωμαῖοι μέν, ὅσα μήτε  τὸ   ἀδύνατον μήτ´ ἄλλη τις ἀδοξία
[8, 61]   ἄλλων ἀγαθῶν ἀνόνητον ἐποίησεν,  τὸ   ἀκριβὲς καὶ ἄκρον δίκαιον. τοῖς
[8, 87]   ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν ἐπὶ  τὸ   Ἀλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι. τοῦτο διαμένει
[8, 18]   τῶν πυλῶν ἐγένετο, ἠκολούθει καὶ  τὸ   ἄλλο τῶν Οὐολούσκων πλῆθος, οἱ
[8, 56]   λέξιν, ὥστε μηδὲν ἔτι εἶναι  τὸ   ἀμφίλογον. μὲν οὖν βουλὴ
[8, 8]   πρότεροι λέγοντες ὑπ´ αὐτῶν κατὰ  τὸ   ἀναγκαῖον ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρήσετε
[8, 65]   ὁρῶν ὕπατος, σημαίνειν κελεύσας  τὸ   ἀνακλητικὸν κατεβίβασε τοὺς ὁμόσε χωροῦντας
[8, 45]   φερόμενος ὑπὸ τῶν παθῶν ἐπὶ  τὸ   ἀνθρώπινον, καὶ περιβαλὼν αὐτὴν ἠσπάζετο
[8, 86]   ἐπ´ αὐτούς. πολὺ δὲ καὶ  τὸ   ἄνοπλον αὐτοῖς ἐκ τῆς πόλεως
[8, 63]   καιρόν, ἀλλ´, ἕως ἔτι καταπεπλῆχθαι  τὸ   ἀντίπαλον ἐδόκουν, χωρεῖν ἐπ´ αὐτό,
[8, 54]   ὄχλος ἐν ἐλπίδι τοῦ καταπεπολεμηκέναι  τὸ   ἀντίπαλον ἤδη ὢν δι´ ὀργῆς
[8, 37]   φυλάττοντες καὶ ἐν τοῖς λόγοις  τὸ   ἀξίωμα τῆς πόλεως. δὲ
[8, 88]   ἐγίνοντο. τοῖς μὲν οὖν Ῥωμαίοις  τὸ   ἀπαναλούμενον τῆς στρατιᾶς οὐδεμία ποθὲν
[8, 37]   ἐξάγειν οὐδὲ τότε ἐψηφίσαντο, εἴτε  τὸ   ἀπειροπόλεμον τῶν σφετέρων στρατιωτῶν· νεοσύλλεκτοι
[8, 73]   ἔτι μᾶλλον ἐν τῷ συμπορίζειν  τὸ   ἀργύριον ἐπιβαρησομένων. ~Ταύτην εἰσηγησαμένου τὴν
[8, 82]   ταμίαις, εἰς τὴν πόλιν ἀπήνεγκε  τὸ   ἀργύριον. καὶ μετ´ οὐ πολὺν
[8, 43]   ὢν ἐπιστεύετο μηδὲν ἀσεβήσειν εἰς  τὸ   ἀσθενέστατον τῆς πόλεως μέρος κύριος
[8, 30]   περιβαλλομένοις ἠναντιούμην, ὡς αὐτὴν παρέξουσα  τὸ   ἀσφαλές, ἐπειδὴ κίνδυνόν τιν´ ἐκ
[8, 7]   ἠδίκημαι φίλην, ἀλλ´ ἐν  τὸ   ἀσφαλὲς ἔχω. καὶ ἂν θεός
[8, 47]   πᾶν ὁτιοῦν πάσχειν ὑπομένωσι φυλάττοντες  τὸ   αὔθαδες, ἐκείνους αἰτιάσεσθε τῶν καταληψομένων
[8, 48]   τῶν ὅπλων· Οὐολοῦσκοι δὲ πολὺ  τὸ   αὔθαδες ἔχουσιν, συμβαίνει τοῖς
[8, 58]   ἀποδειχθεῖσαν ἀγορὰν καὶ παρελθὼν ἐπὶ  τὸ   βῆμα πολλῇ κατηγορίᾳ ἐχρήσατο τοῦ
[8, 70]   εἰς ἐκκλησίαν· καὶ παρελθὼν ἐπὶ  τὸ   βῆμα, ὡς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν
[8, 21]   γὰρ ἦν ἀπόρρητον γενόμενον αὐτῆς  τὸ   βούλευμα συμβαλεῖν. ~Ἀκούσας δὲ ταῦτα
[8, 22]   καὶ τοὺς πατρικίους ἐκάλουν εἰς  τὸ   βουλευτήριον, καὶ εἰ μὴ προβουλεύσουσι
[8, 9]   οὔτε φιλότητα βεβαίαν ὑπάρξειν αὐτοῖς·  τὸ   γὰρ ἀδικούμενον ἀεὶ πολέμιον εἶναι
[8, 8]   πρόφασιν εἰληφότες ἔσεσθε τοῦ πολέμου.  τὸ   γὰρ μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν,
[8, 61]   κῆράς τε καὶ ἄτας προσῆψε.  τὸ   γὰρ πρᾳὺ καὶ φαιδρὸν οὐκ
[8, 82]   ἀρχαιρεσίας ᾤχοντο ἐκ τοῦ πεδίου.  τὸ   γὰρ τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας κῦρος
[8, 44]   αἰδὼς καὶ πρόνοια τῆς πρὸς  τὸ   γένος εὐσεβείας. ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς
[8, 80]   μὴ κατὰ γυναῖκας ἔτι λείπεται.  τὸ   δ´ ἔθος εἰς τὸν ἐξ
[8, 72]   μέρος ἀμφοτέροις τοῖς ὑπάτοις συνδοκεῖ,  τὸ   δ´ ἕτερον ἀντιλέγεται πρὸς θατέρου,
[8, 71]   πρόχειρον ὑπὸ τῷ Κασσίῳ τεταγμένον,  τὸ   δ´ εὐγενέστατόν τε καὶ καθαρώτατον
[8, 65]   ἤδη καὶ ἐξέλειπε τὴν τάξιν,  τὸ   δ´ εὐώνυμον ἔτι ἀντεῖχε καὶ
[8, 86]   ἠναντιοῦτο πρὸς τὰς ἐξόδους αὐτοῦ  τὸ   δαιμόνιον, αὐτὸς μὲν ὑπέμεινε, τὰς
[8, 2]   τὰς σπονδὰς αἴτιος ἔσῃ καὶ  τὸ   δαιμόνιον οὐχ ἕξεις εὐμενές· ἐὰν
[8, 56]   πατρίων ἐθισμῶν καὶ μηθενὸς ποιοῦσι  τὸ   δαιμόνιον τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν κύριον
[8, 72]   τε καὶ Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ,  τὸ   δὲ κατὰ τοὺς πολίτας, εἰ
[8, 12]   τῶν πολεμίων τὴν ἐκεῖθεν ἐπικουρίαν,  τὸ   δὲ λοιπὸν Μάρκιος ἄγων
[8, 73]   τὴν δὲ πενταετῆ μισθοῦν χρόνον·  τὸ   δὲ προσιὸν ἐκ τῶν μισθώσεων
[8, 88]   στρατιᾶς οὐδεμία ποθὲν ἐπικουρία ἐξεπλήρου,  τὸ   δὲ τῶν Οὐολούσκων στρατόπεδον ἄλλων
[8, 67]   περιειστήκει τε πάντοθεν τοῖς Οὐολούσκοις  τὸ   δεινόν· ἐκ μὲν γὰρ τῶν
[8, 39]   καὶ παρεθάρρυνεν ἀξιοῦσα μὴ καταπεπλῆχθαι  τὸ   δεινόν· ἔπειτα ὑπέσχετο μίαν εἶναι
[8, 65]   γενέσθαι, ἐμβάλλει τοῖς πολεμίοις κατὰ  τὸ   δεξιὸν κέρας αὐτὸς ἡγούμενος τῆς
[8, 67]   ἀποδειξάμενοι, μικροῦ δεῖν πάντες οἱ  τὸ   δεξιὸν κέρας ἔχοντες κατεκόπησαν. οἱ
[8, 67]   ἐπὶ τοῦ ἑτέρου κέρως ἐπειδὴ  τὸ   δεξιόν τε παρερρηγμένον εἶδον καὶ
[8, 65]   μέσους ἐρρίπτει τοὺς πολεμίους, ἵνα  τὸ   δέος αὐτοὺς τῆς ἐννόμου τιμωρίας,
[8, 71]   δὲ κωλύει καὶ διὰ τοῦτο  τὸ   δέος, πρὸς τὴν αὔξησιν
[8, 90]   καὶ Κόιντον Φάβιον Καίσωνος υἱὸν  τὸ   δεύτερον ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν. καὶ
[8, 90]   εἴασε τυχεῖν ταύτης τῆς ἐξουσίας  τὸ   δεύτερον, μισῶν τὸν Ἄππιον καὶ
[8, 70]   ἠνάγκασε Ῥωμαίοις γενέσθαι· ἀποδειχθεὶς δὲ  τὸ   δεύτερον ὕπατος τὴν ἐμφύλιον ἔπαυσε
[8, 56]   ἀνοσίοις καὶ ἀδίκοις πράξεσιν ἀγανακτεῖν,  τὸ   δηλῶσαι τὴν γενομένην ἐπιφάνειαν τῆς
[8, 24]   τότε ἀγῶνα; ἀλλὰ μὴν οὐδὲ  τὸ   δημοτικὸν ἅπαν ἐξελασθῆναί σε βουλόμενον
[8, 24]   περὶ τῶν δικαίων λόγος. συνέστη  τὸ   δημοτικὸν ἐπὶ σοὶ παροξυνθὲν ὑπὸ
[8, 70]   ἐπὶ τῷ φιλεῖν καὶ σώζειν  τὸ   δημοτικόν· καὶ ταῦτ´ ἔφη ποιήσειν
[8, 73]   διδάσκωμεν γὰρ αὐτούς, ἔλεγεν, ὅσον  τὸ   διάφορον, καὶ ὡς εἷς μὲν
[8, 51]   τοῖς αἰσθήσεως καὶ λόγου μετειληφόσι  τὸ   δίκαιον, πιστεύουσα, Μάρκιε τέκνον,
[8, 76]   τοὺς εἰσιόντας ἐπιτελέσαι ὑπάτους. τοῦτο  τὸ   δόγμα εἰς τὸν δῆμον εἰσενεχθὲν
[8, 37]   ὑπάτων· ἥκιστα γὰρ ἐν αὐτοῖς  τὸ   δραστήριον ἦν· σφαλερὰν ἡγησάμενοι τηλικοῦτον
[8, 13]   τὴν γνώμην Τύλλος, καὶ  τὸ   δραστήριον τοῦ ἀνδρὸς εἰδὼς καὶ
[8, 41]   εἰσιν, δ´ ἰσχὺς καὶ  τὸ   δύνασθαι ποιεῖν θέλομεν ἄπεστιν.
[8, 25]   τὴν πατρίδα, ταυτί· ἐν  τὸ   δύνασθαί σοι μάλιστα ὑπάρχει καὶ
[8, 83]   ~Παραλαμβάνουσι δὴ τὴν ὑπατείαν κατὰ  τὸ   ἑβδομηκοστόν τε καὶ διακοσιοστὸν ἔτος
[8, 58]   διέφθαρτο μέρος, γενέσθαι κυρίαν, ἀλλὰ  τὸ   ἔθνος ἅπαν εἰς τὴν ἔννομον
[8, 1]   μέγα ἐφ´ ἑαυτῷ φρονοῦντος καὶ  τὸ   ἔθνος ὅλον ἄγοντος ὡς τὰ
[8, 80]   παῖδας ἀποκτεῖναι τοῦ Κασσίου δεινὸν  τὸ   ἔθος ἔδοξεν εἶναι τῇ βουλῇ
[8, 87]   μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων  τὸ   ἔθος, τὸ μηθενὸς εἶναι τῶν
[8, 80]   ἐκείνοις ἀδίκημα. οἵ τε καταλῦσαι  τὸ   ἔθος τοῦτ´ ἐπιβαλόμενοι κατὰ τοὺς
[8, 80]   συμφορᾷ ζημιωθέντα. καὶ ἐξ ἐκείνου  τὸ   ἔθος τοῦτο Ῥωμαίοις ἐπιχώριον γέγονεν
[8, 71]   καὶ οὐκ ἄξιον ἔσται λόγου  τὸ   ἐκ τῆς δημοσίας γῆς ἐσόμενον
[8, 87]   στρατιωτῶν ἠξίουν ἑτέρους καταγράφειν, ἵνα  τὸ   ἐλλιπὲς ἀναπληρωθῇ τῶν λόχων. καὶ
[8, 88]   τὰς σημαίας κατεγράφοντο. ἐπεὶ δὲ  τὸ   ἐλλιπὲς τῶν λόχων ἐξεπληρώθη, διεκληρώσαντο
[8, 85]   σκῦλά τε καὶ ἁρπαγὰς τραπόμενοι  τὸ   ἐν κόσμῳ τε καὶ τάξει
[8, 69]   τὰς ὁμολογίας. ἦν τ´ ἄρα  τὸ   ἐν πολλοῖς εὐτυχεῖν σφαλερὸν ἀνθρώπῳ
[8, 80]   πτῶμα κατήχθησαν, καὶ οὐδὲ γένος  τὸ   ἐξ αὐτῶν ὅτι μὴ κατὰ
[8, 76]   τινα ὕστερον ἐπικτήσωνται κοινῇ στρατευσάμενοι,  τὸ   ἐπιβάλλον ἑκάστοις κατὰ τὰς ὁμολογίας
[8, 74]   πολέμου κύριοι γενώμεθα, τούτων ὑπάρξει  τὸ   ἐπιβάλλον ἑκάστοις λάχος. ταῦτα γὰρ
[8, 67]   τὰς τάφρους, πρῶτος ἐχώρει κατὰ  τὸ   ἐπίβατον ἔχων τοὺς ἀρίστους τῶν
[8, 2]   νύκτωρ, καὶ ἐπὶ τοῦθ´ ἥκουσι  τὸ   ἔργον ἀθρόοι. εὖ γὰρ ἴσθι,
[8, 31]   βουλὴ συνεχώρησε τῷ δήμῳ καὶ  τὸ   ἔργον αὐτῆς ἀνάγκης ἦν, οὐ
[8, 69]   ὁμοίων τοῖς ἄλλοις φρονεῖν τοῦτο  τὸ   ἔργον αὐτῷ πρῶτον {φθόνον} ἤνεγκε.
[8, 24]   ἄκριτον, οἷς φοβερὸς ἦσθα. τοῦτο  τὸ   ἔργον ἐκωλύσαμεν ἡμεῖς οἱ ἐκ
[8, 1]   τοῦ πολέμου, ῥᾳδίως αὐτῷ διαπεπράξεται  τὸ   ἔργον· ἐτάραττε δ´ αὐτὸν
[8, 69]   τάχ´ ἂν αὐτῷ κατὰ νοῦν  τὸ   ἔργον ἐχώρησε· νῦν δὲ πλειόνων
[8, 70]   φίλους ἀντὶ πολεμίων γενέσθαι καὶ  τὸ   Ἑρνίκων ἔθνος μέγα τε καὶ
[8, 70]   τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς  τὸ   ἑτέρων ἄρχειν συλλαβόμενος, πρόνοιαν αὐτοῦ
[8, 67]   λοιπὰ τῆς πομπῆς ἐπαγόμενος. καὶ  τὸ   ἔτος τοῦτο ἐτελεύτα. ~Οἱ δὲ
[8, 61]   ἀσπασμοῖς καὶ προσαγορεύσεσιν, οὐδὲ δὴ  τὸ   εὐδιάλλακτον καὶ μετριοπαθές, ὁπότε δι´
[8, 39]   δεινοῦ, καταλιποῦσαι τῆς οἴκοι μονῆς  τὸ   εὐπρεπὲς ἔθεον ἐπὶ τὰ τεμένη
[8, 20]   λόγος αὐτοῦ μόνον ἐπαγωγὸς εἰς  τὸ   εὔψυχον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα.
[8, 28]   ἐὰν δὲ δὴ κατορθώσῃς, τί  τὸ   θαυμαστὸν ἔσται σοι καὶ περιμάχητον
[8, 25]   δύνασθαί σοι μάλιστα ὑπάρχει καὶ  τὸ   θεῖον ἔτι συλλαμβάνει μετριάσαι καὶ
[8, 41]   πρὸς τὴν πατρίδα πάρεστι καὶ  τὸ   θέλειν σώζεσθαι τοὺς πολίτας, οἷοί
[8, 61]   ἐπῆν αὐτοῦ τοῖς τρόποις, οὐδὲ  τὸ   θεραπευτικὸν τῶν πέλας ἔν τ´
[8, 89]   τῶν παρθένων μία τῶν φυλαττουσῶν  τὸ   ἱερὸν πῦρ, Ὀπιμία ὄνομα αὐτῇ,
[8, 75]   μέρος λαγχάνειν. καὶ οὗτος ὡμολόγησε  τὸ   καθ´ ἡμᾶς μέρος οὐ κωλύειν
[8, 49]   αὐτὴν γνώμην τότ´ ἔσχεν, ἀλλὰ  τὸ   κάκιον ἐν αὐτῇ μέρος πονηροῖς
[8, 14]   μόνοις ἐπάγεσθαι σκηπτομένων· καὶ ἦν  τὸ   κακοηθέστατον τοῦ δήμου μέρος ἅμα
[8, 50]   μὴ διακρίνειν εἴτε φίλιον εἴη  τὸ   κακῶς δεδρακὸς εἴτ´ ἀλλότριον, ἀλλ´
[8, 86]   ὑφ´ ἧς ἐκωλύθησαν οἱ Οὐολοῦσκοι  τὸ   κάλλιστον ἐπιθεῖναι τῷ πολέμῳ τέλος.
[8, 22]   δὲ τήν τ´ ἄκραν καὶ  τὸ   Καπιτώλιον καὶ τοὺς ἄλλους ἐρυμνοὺς
[8, 84]   χρώμενοι τὰ πολλὰ ἐπεκράτουν, οὔτε  τὸ   καρτερικὸν καὶ ταλαίπωρον ἐν τοῖς
[8, 78]   τοῦ νόμου θάτερον ἀξιοῦσι μέρος  τὸ   κατὰ τὴν ἰσομοιρίαν τῶν ἐπηλύδων,
[8, 72]   ἀκυροῖς τῆς Κασσίου γνώμης μέρος  τὸ   κατὰ τοὺς συμμάχους οὐκ οἰόμενος
[8, 50]   ἀλλήλους, ἱκετηρίας καὶ λιτὰς {καὶ  τὸ   καταφυγεῖν ἐπὶ τοὺς ἠδικημένους τὸ
[8, 29]   ὡς τὰ μέγιστα ἐξημαρτηκότα περὶ  τὸ   κοινὸν αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ τῆς
[8, 79]   ὁδόν, καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ  τὸ   κοινὸν ἀνέλαβεν· ἐξ ὧν ἀπαρχὰς
[8, 47]   δαίμονας ἐγγυητὰς ἔδωκα, μήτε προδώσειν  τὸ   κοινὸν αὐτῶν μήτε προκαταλύσεσθαι τὸν
[8, 30]   τὸν δ´ ἄλλον πλοῦτον εἰς  τὸ   κοινὸν ἔθηκα φέρων. πότερον οὖν
[8, 81]   προτέρους εἶχον δημάρχους ὡς προδεδωκότας  τὸ   κοινόν· ἐκκλησίαι τε συνεχεῖς ὑπὸ
[8, 11]   Μάρκιος ἔφησεν· μὲν ἐψήφισται  τὸ   κοινὸν ὑμῶν, ἔχει καλῶς καὶ
[8, 70]   τοῖς ὠνησαμένοις ἐξ ὧν εἶχε  τὸ   κοινὸν χρημάτων. ~Εὐθὺς μὲν οὖν
[8, 59]   σφῶν ἀμοιβάς, ἐπιλεγόμενοι πάντα ὅσα  τὸ   κοινὸν ὠφέλησε, καὶ τοὺς δράσαντας
[8, 87]   εὐσχήμοσιν εἰς τὴν πόλιν εἰσελθεῖν  τὸ   κράτιστον ἀπολωλεκὼς τῆς στρατιᾶς.
[8, 6]   ἀλλὰ τἀναντία μετὰ τοῦ δήμου  τὸ   κράτιστον ἐκ τῆς πόλεως ἀναιρεῖ
[8, 87]   χρησάμενος, ὡς ἀρχῇ δήμου παναγεῖ  τὸ   κράτος ἀφαιρεθείσῃ παρὰ τοὺς ὅρκους
[8, 7]   ποιεῖτε νυνί, ῥᾳδίως αὐτῶν  τὸ   κράτος παύσετε. ~Ὃν δὲ τρόπον
[8, 87]   ἐξουσίαν κύριοι· περιγέγραπται γὰρ αὐτῶν  τὸ   κράτος τοῖς τείχεσι, καὶ οὐδὲ
[8, 31]   με κατελθεῖν πόλιν, ἐν  τὸ   κρεῖττον μέρος ὑπὸ τοῦ χείρονος
[8, 52]   φασι τοὺς κακοδαίμονας οἰκεῖν, οὐδὲ  τὸ   λεγόμενον τῆς Λήθης πεδίον, ἀλλ´
[8, 38]   ἥξοντα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ  τὸ   λοιπὸν ἀπεῖπε μὴ διαλέγεσθαι πρὸς
[8, 66]   πολλῶν γίνεται σωμάτων ἐγκρατής· καὶ  τὸ   λοιπὸν ἤδη τὴν Ἑρνίκων γῆν
[8, 21]   τῷ μὴ συγχωρεῖν ἑτοίμως ἐπὶ  τὸ   μᾶλλον σπουδάζειν αὐτὸν παρορμῶσα,
[8, 17]   σχολῇ πορευομένην. ~Οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι  τὸ   μέγεθος τῆς κομιζομένης λείας ὁρῶντες
[8, 26]   φαυλότητα ἐρυμάτων ἐβιάσατο· ἀλλ´ ἐνθυμοῦ  τὸ   μέγεθος τῆς πόλεως καὶ τὴν
[8, 71]   φυλακὴν τῷ σώματι παρεχόντων πολύ·  τὸ   μὲν ἄπορον καὶ ῥυπαρὸν καὶ
[8, 67]   σφόδρα γενομένης οὗτοι Ῥωμαίοις αἴτιοι.  τὸ   μὲν γὰρ πεζὸν ἀμφοτέρων πλήθει
[8, 5]   καταδουλώσασθαί τινα βουλόμενοι Ῥωμαίων, ἀλλὰ  τὸ   μὲν ἐλεύθερον ἅπασιν ἀξιοῦντες ὑπάρχειν,
[8, 5]   κἂν πρόσωθεν ἄρξωμαι, λόγος. Ῥωμαίοις  τὸ   μὲν ἐξ ἀρχῆς πολίτευμα ἦν
[8, 84]   δυνάμεις, ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος,  τὸ   μὲν ἐπικουρεῖν μέλλον τοῖς συμμάχοις
[8, 72]   τὸν ὄχλον εἶπεν· Ἐπεὶ τοίνυν  τὸ   μὲν ἕτερον τῆς γνώμης μέρος
[8, 65]   καὶ γίνεται φόνος ἐνταῦθα πολύς.  τὸ   μὲν οὖν δεξιὸν τῶν Ἑρνίκων
[8, 79]   αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν ἀπέκτεινε.  τὸ   μὲν οὖν πικρὸν καὶ ἀπαραίτητον
[8, 6]   νεωτέρου τε καὶ εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι.  τὸ   μὲν οὖν πρῶτον ἄκριτόν με
[8, 65]   παρέμεινε. φυγὴ δὴ τῶν Ἑρνίκων  τὸ   μετὰ τοῦτ´ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν
[8, 80]   ἐπικηρυχθέντων ἐπὶ Σύλλα πατέρων ἀφελόμενοι  τὸ   μετιέναι τὰς πατρίους ἀρχὰς καὶ
[8, 71]   μοίρᾳ· τάχα μὲν καὶ διὰ  τὸ   μὴ δοκεῖν ἄμεινον εἶναι τῇ
[8, 44]   γυναιξὶν ἐλευθέραις καὶ σώφροσι προνοούμεναι  τὸ   μὴ ἐν ἀνδράσιν ἀσυνήθεσιν ὁρᾶσθαι,
[8, 86]   σφετέρῳ εἰκῆ πίσυνοι καὶ διὰ  τὸ   μὴ ἐπεξιέναι τοὺς Ῥωμαίους εἰς
[8, 75]   ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μετατίθησι· καὶ  τὸ   μὴ στασιάζον ἐν τοῖς προεστηκόσι
[8, 54]   δικαίας, αὐτῷ τὴν ἰσότητα καὶ  τὸ   μὴ σφαλῆναι περὶ τὰς ὁμολογίας
[8, 71]   οἷς ἀγαπητὸν ἦν πολέμῳ προσαχθεῖσι  τὸ   μὴ τὴν ἑαυτῶν ἀφαιρεθῆναι χώραν.
[8, 63]   σφετέρᾳ, εἴτε περὶ πολλοῦ ποιούμενοι  τὸ   μηδ´ ὀλίγους τῶν σφετέρων ἀποβαλεῖν.
[8, 25]   ἀφίκηται, καὶ τρέπεται πάλιν εἰς  τὸ   μηδέν. μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχει
[8, 32]   ἀφείλεσθέ με πάντα τἀμὰ καὶ  τὸ   μηδὲν ποιήσαντες ἐρρίψατε· οὗτοι δ´
[8, 60]   καὶ οὐδ´ ἐν ἀρετῆς μοίρᾳ  τὸ   μηθὲν ἀδικεῖν τιθέμενος, οὐ μόνον
[8, 46]   πατρίδος, ἡμεῖς δ´ ἔρημοι καὶ  τὸ   μηθὲν ἔτι οὖσαι κατελειπόμεθα, συνεχῶς
[8, 35]   εἰρήνῃ ζῆν, καὶ πολλοῦ ἄξιον  τὸ   μηθένα δεδοικέναι μήτ´ ἐχθρὸν μήτε
[8, 87]   καθ´ ἡμᾶς χρόνων τὸ ἔθος,  τὸ   μηθενὸς εἶναι τῶν ἔξω τῆς
[8, 89]   τῶν ἄλλων ἀποδείξεων μαθόντες, ὅτι  τὸ   μηνυόμενον ἦν ἀδίκημα ἀληθές, αὐτὴν
[8, 51]   τῆς πατρίδος ἅπτου πολέμου,  τὸ   μητροκτόνον ἄγος αἰδούμενος εἶξον τῇ
[8, 26]   τῆς ὀργῆς καὶ μὴ διαλυομένῳ  τὸ   μῖσος πρὸς ἡμᾶς πολλὰ καὶ
[8, 31]   αὐτῷ φανῇ· οὐ γὰρ ἀπορήσει  τὸ   μισοῦν αἰτίας. ἥξει τε πρὸς
[8, 63]   διεφθάρησαν. τῇ δὲ νυκτὶ λυούσῃ  τὸ   νεῖκος ἀκούσιοι εἴξαντες διεχρίθησάν τ´
[8, 41]   πρεσβύτερον ἦγον, δὲ μήτηρ  τὸ   νεώτερον εἶχεν ἐπὶ τῆς ἀγκάλης·
[8, 89]   προθυμίᾳ τε καὶ ἐμπειρίᾳ, καὶ  τὸ   νικᾶν ἑκάστου παρ´ ἑαυτὸν μόνον
[8, 88]   αὐτῶν ἐγίνοντο καὶ πληγαί, καὶ  τὸ   νικᾶν οὐκ ἀεὶ παρὰ τοῖς
[8, 55]   πρὶν τὸν νεὼν καὶ  τὸ   ξόανον ἀνασταθῆναι, μηνὶ Δεκεμβρίῳ τοῦ
[8, 56]   εἰς τὸν νεών τε καὶ  τὸ   ξόανον δαπάνας, ἕτερον δ´ ἄγαλμα
[8, 56]   ἐνέπιπτεν ἀπιστία, μή ποτ´ οὐ  τὸ   ξόανον εἴη τὸ φθεγξάμενον, ἀνθρωπίνη
[8, 86]   εἰς μάχην ἐπαρθέντες ἀνέβαινον ἐπὶ  τὸ   ὄρος πυκνώσαντες τοὺς λόχους· καὶ
[8, 41]   ἡμεῖς μὲν αἱ δυστυχεῖς ἃς  τὸ   πάθος ἀπῄτει φωνὰς ἀναβοῶσαι καὶ
[8, 18]   ἔτυχε παρὼν ἐν χωρίῳ  τὸ   πάθος ἐγένετο· παρῆν σὺν ὀλίγοις
[8, 62]   ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι, ἐπειδὴ  τὸ   πάθος ἐγνώσθη, μεγάλην συμφορὰν ὑπολαβόντες
[8, 62]   ἐπένθησαν χρόνον. ἐτῶν δὲ μετὰ  τὸ   πάθος ὁμοῦ τι πεντακοσίων ἤδη
[8, 78]   χάριν· ἀλλὰ καὶ κατ´ ἐκεῖνο  τὸ   πάντων σχετλιώτατον, ὅτι λόγῳ μὲν
[8, 27]   βούλονται γενέσθαι σφίσιν, ἀλλὰ καὶ  τὸ   παρὰ γνώμην ἐκβησόμενον· μάλιστα δ´
[8, 26]   πολεμικῶν ὄντα πραγμάτων ἔμπειρον, ὅτι  τὸ   παρὰ τὰ δεινὰ εὔτολμον οὐκ
[8, 81]   ὕπατοι γνώμην ἐποιήσαντο πολέμων προφάσει  τὸ   παρακινοῦν ἐν τῇ πόλει μέρος
[8, 15]   εἶναι σφίσι βοήθειαν ἀποστέλλειν κατὰ  τὸ   παρόν· αὐτοῖς δ´ ἐκείνοις ἐπιτρέπειν
[8, 65]   τοῦ χάρακος τῶν Ἑρνίκων εἰς  τὸ   πεδίον ἐν τάξει καὶ τὰ
[8, 86]   αὐτοὶ παθόντες κακὰ ὑπεχώρησαν εἰς  τὸ   πεδίον. ἔνθα καταστρατοπεδευσάμενοι ταῖς ἑξῆς
[8, 84]   δ´ ἑξῆς ἡμέραις ἐξιόντων εἰς  τὸ   πεδίον τῶν πολεμίων θαμινὰ καὶ
[8, 65]   συρράττουσι κατ´ ἴλας ἐλαύνοντες καὶ  τὸ   πεζὸν τῷ πεζῷ κατὰ σπείρας
[8, 47]   οὕσπερ ἐγώ· ἀποθέσθαι τ´ ἤδη  τὸ   πένθος, διὰ τὰς ἐμὰς
[8, 23]   νόμος, ἐχθρὸν εἶναι τῷ δράσαντι  τὸ   πεπονθὸς κακῶς. ὅτι δ´ οὐ
[8, 30]   Μηνύκιε, ὅτι τὸ προβούλευμα  τὸ   περὶ τῆς δίκης ἐγένετο, καὶ
[8, 25]   ἀποσταίης τῶν ὅπλων, ἥξει σοι  τὸ   περὶ τῆς καθόδου ψήφισμα φερόμενον
[8, 87]   ὁριστὰς τῆς δημοσίας γῆς καὶ  τὸ   περὶ τῆς κληρουχίας ψήφισμα γράψαντες
[8, 9]   δόλου καὶ ἀπάτης. ἔσεσθαι δὲ  τὸ   πιστὸν αὐτοῖς τῆς φιλίας βέβαιον
[8, 17]   τὰς συμμαχίδας αὐτῶν πόλεις, ὅσαι  τὸ   πιστὸν διεφύλαττον, ἦγε τὴν δύναμιν·
[8, 58]   ᾤετο πόλιν δεῖν, ἐν  τὸ   πλεῖον ὑπὸ τοῦ Τύλλου διέφθαρτο
[8, 22]   παρῆλθε καὶ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας  τὸ   πλεῖστον, καὶ οὐδὲν ὧν ἐδεδοίκεσαν
[8, 82]   δὲ τελευταῖος λόχος, ἐν  τὸ   πλεῖστόν τε καὶ ἀπορώτατον τοῦ
[8, 6]   ὥστ´ ἐν ὄχλῳ κρινόμενος, οὗ  τὸ   πλέον μισόχρηστον ἦν καὶ διὰ
[8, 67]   ἀνώμαλος οὖσα ἑκατέροις πολλὰ εἰς  τὸ   πλεονεκτεῖν κατ´ ἀλλήλων παρείχετο. οἱ
[8, 71]   καὶ διανομαῖς τῶν δημοσίων διαφθειρόμενον  τὸ   πλῆθος ἀργὸν καὶ πονηρὸν εἶναι,
[8, 70]   μετὰ τὸν θρίαμβον ἡμέρᾳ συνεκάλεσε  τὸ   πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν· καὶ παρελθὼν
[8, 69]   ἀσφαλεστάτη πασῶν ἐστιν ὁδὸς  τὸ   πλῆθος εὐεργεσίαις τισὶν ὑπαγομένη καὶ
[8, 4]   ἔνθα μάλιστα ὤφθη, ὅσον αὐτῶν  τὸ   πλῆθος ἦν καὶ ὡς ἀκμαῖον
[8, 58]   ἐν ἡγεμονικῷ ἀξιώματι μένων πείσει  τὸ   πλῆθος, καὶ τοσούτου δεήσει τιμωρίαν
[8, 71]   Κάσσιος ἐκκλησίας συνεχεῖς ποιούμενος ἐξεδημαγώγει  τὸ   πλῆθος, καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς
[8, 81]   ὡς οὐκ ἐπιτρέψοντες τοῖς ἀνασείουσι  τὸ   πλῆθος, λεληθυῖαν ὑποψίαν κατέλιπον ὡς
[8, 26]   καὶ πρεσβύτεροι καὶ νέοι τοσοῦτοι  τὸ   πλῆθος, ὅσοι παρὰ πάσαις οὐκ
[8, 77]   ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν συγκαλέσαντες εἰς ἐκκλησίαν  τὸ   πλῆθος τά τ´ ἐμφανῆ τοῦ
[8, 90]   μὲν γὰρ οἱ ὕπατοι καλοῖεν  τὸ   πλῆθος ὡς ἀποδείξοντες τοὺς μετιόντας
[8, 66]   τὸν χάρακα ἔγνωσαν αὐτοκέλευστοι· καὶ  τὸ   ποιῆσαν αὐτῶν τὴν ἀταξίαν καὶ
[8, 72]   καὶ καταλύειν ἐκ τοῦ νόμου  τὸ   ποιοῦν διχοστασίαν μέρος ἀξιοῦντος, ἀπορῶν,
[8, 84]   καὶ ἐπικελεύσει χρησάμενος, ἐκέλευσε σημαίνειν  τὸ   πολεμικόν· καὶ οἱ στρατιῶται τὸ
[8, 7]   μοίρᾳ θείην ἄν, ὅστις μήτε  τὸ   πολεμοῦν δι´ ὀργῆς ἔχει μήτε
[8, 20]   καμνόντων παρεθάρρυνε τὴν ἀθυμίαν ἐπὶ  τὸ   πονοῦν μέρος τῆς στρατιᾶς αὐτὸς
[8, 6]   μὴ ἐπίφθονόν τε καὶ βαρὺ  τὸ   πρᾶγμα γένηται, ἀλλ´ ἀπ´ ἐμοῦ
[8, 3]   δὲ καὶ πάλαι μὲν εἶναι  τὸ   πρᾶγμα ἐδόκει μεστὸν ὑποψίας τοσαύτην
[8, 79]   καὶ διὰ τῆς ἀκριβεστάτης βασάνου  τὸ   πρᾶγμα ἐξετάσας ἧκεν ἐπὶ τὴν
[8, 14]   κατηγορίας τοῦ συνεδρίου ποιουμένων καὶ  τὸ   πρᾶγμα ὅλον ἐξ ἐπιβουλῆς ὑπ´
[8, 41]   δὲ παιδίων τούτων ἐγὼ μὲν  τὸ   πρεσβύτερον ἦγον, δὲ μήτηρ
[8, 59]   πολέμους ἔργοις· καὶ κομίσαντες εἰς  τὸ   προάστειον, μάλιστα ἦν ἐπιφανές,
[8, 43]   κύριος αὐτοῦ καταστάς. ὡς δὲ  τὸ   προβούλευμα ἐγράφη, προελθόντες οἱ ὕπατοι
[8, 30]   ὕπατος ἦσθα, Μηνύκιε, ὅτι  τὸ   προβούλευμα τὸ περὶ τῆς δίκης
[8, 24]   συμφορᾷ, καὶ δίκαιον εἶναί σου  τὸ   πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς μῖσος· ἀλλ´
[8, 21]   πρότερον ᾤοντο δεῖν ὑπομένειν,  τὸ   πρὸς τοὺς ἀπογόνους σφῶν {Ῥωμαίους}
[8, 84]   ἑκάτεροι τῆς χώρας, ἐν  τὸ   πρῶτον ἔστησαν οὐχ ὑφιέμενοι. ἔπειτα
[8, 45]   καθίσαι. καὶ Μάρκιος ἀσμένως  τὸ   ῥηθὲν ἐδέξατο ὡς δὴ περιουσίᾳ
[8, 8]   οὐδ´ ἀσθενὲς οὐδ´ ἄπορον, ὡς  τὸ   Ῥωμαίων ἄστυ γενήσεται. τούτου δ´
[8, 35]   καὶ τοῦ μὴ πρόρριζον ἀνελεῖν  τὸ   Ῥωμαίων γένος μηδ´ ἐκ βάθρων
[8, 80]   παρ´ Ἕλλησιν ἀμείνων νόμος εἴτε  τὸ   Ῥωμαίων ἔθος κρεῖττον, ἀφίημι τῷ
[8, 21]   Τρῶες ἔκτισαν, καὶ ἀφ´ ἧς  τὸ   Ῥωμαίων ἦν γένος, ὡς καὶ
[8, 57]   δ´ ὧν ἤλπισεν, εἰ καθαιρεθείη  τὸ   Ῥωμαίων φρόνημα τῆς πόλεως ἁλούσης,
[8, 70]   τῆς μὲν πρώτης ὑπατείας τυχὼν  τὸ   Σαβίνων ἔθνος ἀντιποιούμενον τῆς ἡγεμονίας
[8, 52]   μακάριον ἔχοντας βίον· οἷς διαγγέλλουσα  τὸ   σὸν εὐσεβὲς καὶ τὰς σὰς
[8, 12]   τοῖς δημοτικοῖς καὶ μὴ ἐξαιρεθείη  τὸ   στασιάζον ἐκ τῆς πόλεως, ὅπερ
[8, 26]   ἐστι νεότης ἐπιχώριος, ἧς εἰ  τὸ   στασιάζον ἐξαιρεθείη· γενήσεται δὲ τοῦτο
[8, 60]   τῶν ἀριστοκρατικῶν· καὶ εἰ μὴ  τὸ   στασιάζον τῆς πόλεως ἐμποδὼν αὐτοῦ
[8, 45]   τὴν ἀπόκρισιν. ἐλθὼν δ´ ἐπὶ  τὸ   στρατηγικὸν βῆμα πρῶτον μὲν ἐκέλευσε
[8, 22]   ὑπατικοί. ὡς δ´ ἀφίκοντο ἐπὶ  τὸ   στρατόπεδον, καὶ ἔγνω τὴν παρουσίαν
[8, 88]   ἑτέραν μεταπέμπεσθαι καὶ ἐν ἰσχυροτέρῳ  τὸ   στρατόπεδον ποιήσασθαι χωρίῳ καὶ μηδὲν
[8, 6]   ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἠβουλόμην κατὰ  τὸ   συγγενές, εἴτ´ ἐν ταῖς νεοκτίστοις,
[8, 34]   τόπον ἀγαπῶντες αὐτήν, ἀλλὰ διὰ  τὸ   συμφέρον. καὶ οὐχὶ τοῖς μὲν
[8, 36]   τοὺς διαλεξομένους περὶ φιλίας, προβουλεῦσαι  τὸ   συνέδριον, ἐφ´ οἷς ἔσονται δικαίοις
[8, 78]   καὶ ἄδικος, ὅτι προβουλεῦσαι δέον  τὸ   συνέδριον καὶ εἰ δόξειεν ἐκείνῳ
[8, 70]   ἡμέρᾳ συνεκάλει τὴν βουλὴν εἰς  τὸ   συνέδριον ὀρθὴν καὶ περίφοβον οὖσαν
[8, 73]   εἰσφερομένου τοῦ νόμου, συνῆλθον εἰς  τὸ   συνέδριον ὡς ὑπὲρ ἁπάντων ἅπαξ
[8, 56]   ἵνα τοῖς μὲν εὐλαβεστέροις περὶ  τὸ   συνέχειν, ἃς παρὰ τῶν προγόνων
[8, 84]   τὸ πολεμικόν· καὶ οἱ στρατιῶται  τὸ   σύνηθες ἀλαλάξαντες ἀθρόοι κατὰ σπείρας
[8, 7]   πολεμοῦν δι´ ὀργῆς ἔχει μήτε  τὸ   σῶζον ἑαυτὸν δι´ εὐνοίας. πατρίδα
[8, 51]   οἷς ἅπαντα τὰ λοιπὰ κέκτησαι,  τὸ   σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. δανείσματα
[8, 61]   ἠξίωσεν, ἀλλ´ ὑπεύθυνον οἰόμενος δεῖν  τὸ   σῶμα παρασχεῖν τοῖς πεπιστευκόσι τὴν
[8, 59]   ἐπὶ τὴν παρεσκευασμένην πυράν, συμπροπεμπούσης  τὸ   σῶμα τῆς πόλεως ὅλης μετ´
[8, 73]   ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων εἰς  τὸ   ταμιεῖον ἕκαστον εἰσφέρειν τεθλιμμένων ἔστιν
[8, 21]   μάχαι· οὐ μὴν ἑάλω γε  τὸ   τεῖχος ἀπὸ κράτους τῇ πρώτῃ
[8, 18]   Οὐολούσκων πλῆθος, οἱ δὲ Βωλανοὶ  τὸ   τεῖχος ἐκλιπόντες ἔφευγον ἐπὶ τὰς
[8, 20]   οὐδεμιᾶς πείρας ἀπελείφθη, τέως ἑάλω  τὸ   τεῖχος. κρατήσας δὲ καὶ ταύτης
[8, 19]   προτείνοντες ἱκετηρίας καὶ παραδιδόντες ἀμαχητὶ  τὸ   τεῖχος. οὓς ἐπαινέσας ὡς τὰ
[8, 19]   νυκτὸς ἀναπαυσάμενοι χρόνον ἐκλιπεῖν ἠναγκάσθησαν  τὸ   τεῖχος ὑπὸ κόπου. παραλαβὼν δὲ
[8, 18]   ἐπιρραχθῆναι τὰς πύλας εἰςβιασάμενος εἰς  τὸ   τεῖχος. ὡς δ´ στρατηγὸς
[8, 50]   ἐνετράπης, οὐδὲ τοὺς ἱερεῖς, οὓς  τὸ   τελευταῖον ἔπεμψεν πόλις, ἱερὰ
[8, 27]   φέρει, πρὶν ἐγχειρεῖν ὁτῳδήποτε ἔργῳ,  τὸ   τέλος αὐτοῦ πρῶτον οἴονται δεῖν
[8, 69]   ἤγειρεν, ἐξ ἧς οὐκ εὐτυχὲς  τὸ   τέλος αὐτῷ συνέβη. Λατίνους τε
[8, 78]   ἄσπειστον ἐπαγάγῃ τῇ πατρίδι. τοῦτο  τὸ   τέλος τῆς δίκης λαβούσης ἀγαγόντες
[8, 91]   ἀλλ´ ἐκύρωσε καὶ δῆμος  τὸ   τῆς βουλῆς δόγμα τῇ Σπορίου
[8, 76]   ἀποφαίνεται· γράφεται δὴ μετὰ ταῦτα  τὸ   τῆς βουλῆς δόγμα τοιόνδε· ἄνδρας
[8, 49]   καὶ ἀγανακτήσειν, ἐὰν μὴ καὶ  τὸ   τῆς πατρίδος αἷμα ταῖς χερσὶν
[8, 78]   τ´ ἄρα ἦν πικρὸς πρὸς  τὸ   τῆς τυραννίδος ὄνομα, ὥστ´ οὐδ´
[8, 82]   ὑπαχθεὶς ὑπ´ ἀνδρὸς δημαγωγῆσαι δυνατοῦ  τὸ   τῆς ὑπατείας λαβόντος ἀξίωμα. ἐφαίνετο
[8, 62]   ἅμα τοῖς σώμασι διαλυομένοις καὶ  τὸ   τῆς ψυχῆς, ὁτιδήποτ´ ἐστὶν ἐκεῖνο,
[8, 69]   ἐθνῶν κεχειρωμένος, χάριτι μᾶλλον ἁρπάζων  τὸ   τίμιον τῷ δικαίῳ λαμβάνων,
[8, 39]   ἱκετείας γυναικῶν ἀνάπλεως, μάλιστα δὲ  τὸ   τοῦ Καπετωλίου Διὸς ἱερόν. ἔνθα
[8, 1]   ἀπέστη γε τῆς πείρας διὰ  τὸ   τοῦ κινδύνου μέγεθος, ἀλλ´ εἰς
[8, 17]   προθυμίαν τῶν Οὐολούσκων ἐπέρρωσε καὶ  τὸ   τῶν πολεμίων ἀνδρεῖον εἰς ταπεινὴν
[8, 7]   μᾶλλον σπουδάζοντες διατελοῦσιν ὅπως  τὸ   ὑμέτερον ἔθνος ἀσθενὲς ἀποδείξουσι. καὶ
[8, 75]   δ´ ὁριστὰς αὐτῆς ἄνδρας καὶ  τὸ   ὑμέτερον ψήφισμα, περὶ τῆς
[8, 61]   ἀποτομία· ἔοικέ τ´ ἀληθὲς εἶναι  τὸ   ὑπὸ τῶν ἀρχαίων λεγόμενον φιλοσόφων,
[8, 56]   ἔχουσαι τηνικαῦτα ἔτυχον, οὐκ ἰδοῦσαι  τὸ   φθεγγόμενον, τι ποτ´ ἦν,
[8, 56]   ποτ´ οὐ τὸ ξόανον εἴη  τὸ   φθεγξάμενον, ἀνθρωπίνη δέ τις φωνή·
[8, 34]   μηδενὸς ἀγνοούμενα μόνος ἀγνοεῖν· ὅτι  τὸ   φίλιον πολέμιον οὔτ´ ὄψεως
[8, 36]   δέοιντο τῶν μετρίων. καὶ τοῦτο  τὸ   φρόνημα ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις
[8, 21]   χερσὶν ὄντα, καὶ εἰ τόδε  τὸ   φρούριον ἁλώσεται τὸν πόλεμον ἐπὶ
[8, 86]   καὶ παρεσκευάζοντο ὡς ἐξελοῦντες πολυχειρίᾳ  τὸ   φρούριον· ῥᾳδίως τ´ ἂν ἐξειργάσαντο
[8, 86]   δύναμιν εὐθὺς ἐπιέναι τοῖς πολιορκοῦσι  τὸ   φρούριον. ὡς δ´ οὐκ ἐγίνετο
[8, 71]   τῷ Οὐεργινίῳ. τέως μὲν οὖν  τὸ   χεῖρον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπεκράτει
[8, 86]   γὰρ τῶν ἐπιτηδείων ἔτι εὐπόρει  τὸ   χωρίον· ἔφθη δὲ πρότερον ἐπικουρία
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009