Alphabétiquement     [«   »]
ἄθυμοι 1
ἀθύτους 1
Αἱ 2
αἱ 40
αἵ 2
αἳ 2
αἰδεσθέντες 1
Fréquences     [«    »]
39 Μάρκιος
39 τότε
39 χρόνον
40 αἱ
40 οἷς
40 πολλὰ
41 ἐὰν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αἱ


Livre, Chap.
[8, 74]   τῶν ἀπόρων ἐνίους μᾶλλον εὐφραίνουσιν  αἱ   ἀλλότριαι βλάβαι τῶν ἰδίων ὠφελειῶν.
[8, 62]   ἐποιήσαντο ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ· καὶ  αἱ   γυναῖκες αὐτῶν, νόμος ἐστὶν
[8, 39]   Καὶ τί πράττουσαι ἂν ἡμεῖς  αἱ   γυναῖκες διασῶσαι δυνηθείημεν τὴν πατρίδα
[8, 44]   προσιοῦσαι τοῖς ἐκ τοῦ χάρακος  αἱ   γυναῖκες ἐγένοντο, πέμπει τῶν ἱππέων
[8, 55]   τῆς ἐξόδου. θυσίαν δὲ πρώτην  αἱ   γυναῖκες ἔθυσαν ὑπὲρ τοῦ δήμου
[8, 56]   θάτερον τῶν ἀφιδρυμάτων, κατεσκευάσανθ´  αἱ   γυναῖκες, ἐφθέγξατο πολλῶν παρουσῶν γλώττῃ
[8, 44]   δὲ παρ´ αὐτῶν, ὅτι Ῥωμαίων  αἱ   γυναῖκες ἥκουσιν ἐπαγόμεναι παιδία, προηγεῖται
[8, 24]   πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς μῖσος· ἀλλ´  αἱ   γυναῖκές σε, Μάρκιε, τί
[8, 90]   αὐτῶν μεσοβασιλεὺς Αὖλος Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος·  αἱ   δ´ ἄλλαι κατελύθησαν ἀρχαί. οὗτος
[8, 40]   δεήσει προῆλθεν ἐκ τοῦ τεμένους,  αἱ   δ´ ἠκολούθουν. καὶ μετὰ τοῦτο
[8, 56]   παραδῶσι καθ´ ἕκαστον ἔτος ἐπιτελεῖν.  αἱ   δὲ γυναῖκες ἐν ἔθει κατεστήσαντο
[8, 86]   ἐπιλεξάμενος σπείρας ἀπέστειλε τῷ συνάρχοντι.  αἱ   δὲ διά τ´ ὀρῶν ἀφανῶς
[8, 12]   ἔπασχον αἱ τῶν δημοτῶν κτήσεις,  αἱ   δὲ τῶν πατρικίων ἔμειναν ἀσινεῖς·
[8, 63]   ἥλιος ἔφθασεν, ἅπασαι ἂν αὐτῶν  αἱ   δυνάμεις διεφθάρησαν. τῇ δὲ νυκτὶ
[8, 67]   ὤφθησάν τε καὶ εἶδον ἀλλήλας  αἱ   δυνάμεις, οὐδὲν ἔτι ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν
[8, 41]   δὲ ταῦτ´ εἶπεν, ἡμεῖς μὲν  αἱ   δυστυχεῖς ἃς τὸ πάθος ἀπῄτει
[8, 32]   αὐτῶν ἀδικοῦσί με, ὥσπερ ὑμᾶς  αἱ   ἐμαί· καλήν γε δόξαν οἴσει
[8, 43]   δεήσεις, αἵ τ´ ἄλλαι γυναῖκες  αἱ   κατὰ φιλίαν συγγένειαν ἑκατέρᾳ
[8, 83]   καὶ ἡγεμονίας πόθῳ. χαλεπαὶ γὰρ  αἱ   μαθοῦσαι τοῦ πλείονος ἐφίεσθαι φύσεις
[8, 44]   ἤδη περὶ τὸν ὄρθρον ἦν,  αἱ   μὲν γυναῖκες ἄγουσαι τὰ παιδία
[8, 54]   Μαρκίου κατεφίλησε. πεσούσης δ´ αὐτῆς  αἱ   μὲν γυναῖκες ἀνεβόησαν ἅμα πᾶσαι
[8, 54]   ἐξῄεσαν ἐκ τῆς σκηνῆς· ἔπειθ´  αἱ   μὲν γυναῖκες εἰς τὴν πόλιν
[8, 43]   τῶν ἄλλων πολιτίδων τὰς βουλομένας.  αἱ   μὲν δὴ περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ
[8, 51]   τόπος οὔτε καιρός, οὐδέ γ´  αἱ   Οὐολούσκων οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων
[8, 41]   Οὐαλερία, τίνα ἰσχὺν ἕξουσιν  αἱ   παρ´ ἡμῶν δεήσεις, αἷς οὔτ´
[8, 40]   γόνασι κυλιομένην. ~Ὡς δ´ ἐπῄνεσαν  αἱ   παροῦσαι τὸν λόγον, εὐξαμένη τοῖς
[8, 68]   ἐφ´ οἷς δὲ γενήσονται δικαίοις  αἱ   πρὸς αὐτοὺς συνθῆκαι, Κάσσιον τὸν
[8, 87]   καιρόν, ἐν πᾶσαι θύουσιν  αἱ   τῆς πόλεως ἀρχαὶ κοινὴν ὑπὲρ
[8, 43]   ἔξοδον, ἵνα σὺν μείζονι ἀξιώματι  αἱ   τῷ Μαρκίῳ προσήκουσαι ποιήσωνται τὴν
[8, 62]   σωμάτων ἔτι διαμένουσι, μήκιστον μὲν  αἱ   τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, ἐλάχιστον δ´
[8, 1]   μένουσιν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν  αἱ   τῶν ἀνθρώπων τύχαι. Δύναιο δ´
[8, 12]   ἀποβαλόντας. μάλιστα δὲ τοῦτ´ ἔπασχον  αἱ   τῶν δημοτῶν κτήσεις, αἱ δὲ
[8, 83]   Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων φιλοῦσιν  αἱ   τῶν ἔξωθεν κακῶν ἀνάπαυλαι ἐμφυλίους
[8, 61]   μεσότητές εἰσιν, ἀλλ´ οὐκ ἀκρότητες  αἱ   τῶν ἠθῶν ἀρεταί, μάλιστα δ´
[8, 56]   ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δίς, ὡς  αἱ   τῶν ἱεροφαντῶν περιέχουσι γραφαί, ἵνα
[8, 62]   τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, ἐλάχιστον δ´  αἱ   τῶν κακῶν, ἀποχρῶσα τιμὴ φαίνοιτ´
[8, 83]   κατὰ δαίμονα τοῖς ὑπάτοις συνέπεσον  αἱ   τῶν ὑπηκόων ἐπαναστάσεις. Οὐολοῦσκοι γάρ,
[8, 67]   πλεῖστον χρόνον τῆς ἡμέρας ἀγχωμάλως  αἱ   φάλαγγες ἀγωνιζόμεναι, καὶ τοῦ
[8, 32]   ἔλαττον ἀδικηθείς; εἰ μὴ ἄρα  αἱ   χάριτες αὐτῶν ἀδικοῦσί με, ὥσπερ
[8, 62]   δ´ ἄφθαρτοι μέχρι τοῦ παντὸς  αἱ   ψυχαὶ τυγχάνουσιν ἡμῶν οὖσαι καθάπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009