Alphabétiquement     [«   »]
πόλεσιν 11
πόλεων 10
πόλεως 64
πόλιν 65
πολιορκησόμενοι 1
πολιορκία 1
πολιορκίαν 1
Fréquences     [«    »]
64 δὴ
62 παρὰ
64 πόλεως
65 πόλιν
66 οὖν
67 οὔτε
67 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

πόλιν


Livre, Chap.
[8, 39]   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν  πόλιν   ἀδελφή, θείῳ τινὶ παραστήματι κινηθεῖσα
[8, 18]   Μάρκιος ὡς ἐξ ἐφόδου τὴν  πόλιν   αἱρήσων κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ
[8, 7]   ἡγοῦμαι οὐ τὴν ἀπαρνησαμένην με  πόλιν,   ἀλλ´ ἧς ἀλλότριος ὢν πολίτης
[8, 36]   λοιπὴν ἀναλαβὼν δύναμιν ἦγεν ἐπὶ  πόλιν   ἄλλην τὴν καλουμένην Κετίαν. γενόμενος
[8, 62]   μικρὸν ἀποσχὼν τοῦ πᾶσαν τὴν  πόλιν   ἀνελεῖν ἐκ βάθρων, τοιούτου τέλους
[8, 43]   πολεμίων ἐχέγγυα τοῦ μηδὲν τὴν  πόλιν   ἀνήκεστον ὑπ´ αὐτῶν παθεῖν. οἱ
[8, 86]   σφετέρων νεκρῶν, εἰς τὴν ἐγγυτάτω  πόλιν   Ἄντιον ἀνέζευξαν· ἔνθα παιανίζοντες ἐπὶ
[8, 14]   τοῖς πολεμίοις ἄνοπλοι παραλαβεῖν τὴν  πόλιν   ἀξιοῦντες· ὅπερ αὐτοῖς αἴτιον τοῦ
[8, 54]   αἱ μὲν γυναῖκες εἰς τὴν  πόλιν   ἀπῄεσαν, δὲ Μάρκιος ἐν
[8, 82]   κελεύσας τοῖς ταμίαις, εἰς τὴν  πόλιν   ἀπήνεγκε τὸ ἀργύριον. καὶ μετ´
[8, 90]   κατελύθησαν ἀρχαί. οὗτος ἐπιτροπεύσας τὴν  πόλιν   ἀστασίαστον ὅσας ἐξῆν ἡμέρας ἕτερον
[8, 40]   δὲ τὸν υἱὸν εἰς τὴν  πόλιν   αὐτή τ´ ἀθάνατον ἕξεις κλέος
[8, 4]   ἄλλος ὄχλος εἰς τὴν Ἐχετρανῶν  πόλιν·   αὕτη γὰρ ἐδόκει ἐν καλλίστῃ
[8, 35]   τὴν ἑαυτῶν γῆν τε καὶ  πόλιν   ἀφαιρεθῆναι, καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ
[8, 84]   ἔχων ἐπὶ τὴν Ἀντιατῶν ἦγε  πόλιν.   γενόμενος δὲ πλησίον τῶν ὁρίων
[8, 58]   τούτων δ´ οὐ μίαν ᾤετο  πόλιν   δεῖν, ἐν τὸ πλεῖον
[8, 15]   συναγαγεῖν ἐκ καταλόγου καὶ τὴν  πόλιν   διὰ φυλακῆς ἔχειν καὶ τοὺς
[8, 57]   Μάρκιος καὶ τὴν Ῥωμαίων  πόλιν   διαφθείρας εἰς Οὐολούσκους ἔλθοι, κρύφα
[8, 19]   προσβολαὶ καὶ καθ´ ὅλην τὴν  πόλιν   ἐγίνοντο ὑπὸ τῶν Οὐολούσκων ἐκ
[8, 55]   σὺν πολλῇ χαρᾷ καταλιπόντες τὴν  πόλιν   ἔθεον ἔξω καὶ ὑπήντων ταῖς
[8, 87]   συμφοραῖς οὐκ εὐσχήμοσιν εἰς τὴν  πόλιν   εἰσελθεῖν τὸ κράτιστον ἀπολωλεκὼς τῆς
[8, 63]   τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν εἰς τὴν  πόλιν·   εἴτ´ ἀρκούμενοι τῷ παρὰ τῆς
[8, 35]   ἐκ βάθρων ὅλην ἀναστῆσαι τὴν  πόλιν,   εἶχον μέν, Μηνύκιε, λέγειν,
[8, 4]   ἠξίου ταῦτα πρὸς τὴν ἑαυτοῦ  πόλιν   ἕκαστον καὶ πράττειν, ὅπως παύσωνται
[8, 36]   διαρπάσας ἐπὶ τὴν Σατρικανῶν ἤλαυνε  πόλιν.   ἑλὼν δὲ καὶ ταύτην ὀλίγον
[8, 63]   ἀποβαλεῖν. ἀφικόμενοι δ´ εἰς τὴν  πόλιν   ἐν αἰσχύνῃ πολλῇ ἦσαν δειλίας
[8, 14]   ἄγων τὴν δύναμιν ἐπὶ Κιρκαίαν  πόλιν,   ἐν κληροῦχοι Ῥωμαίων ἦσαν
[8, 29]   δεξαίμην ἂν εἰς τοιαύτην κατελθεῖν  πόλιν,   ἐν τὰ μὲν τῆς
[8, 31]   εἰς τοιαύτην ἀξιοῦτέ με κατελθεῖν  πόλιν,   ἐν τὸ κρεῖττον μέρος
[8, 18]   πολλὴν ἐξουσίαν μετὰ τοῦτο τὴν  πόλιν   ἐνέπρησεν. ~Ἐντεῦθεν δὲ τὴν δύναμιν
[8, 14]   ἐπιχωρίοις πολιτευόμενοι, καὶ παραλαμβάνει τὴν  πόλιν   ἐξ ἐφόδου. ὡς γὰρ ἔγνωσαν
[8, 19]   καὶ ταύτην Μάρκιος τὴν  πόλιν   ἐξηνδραποδίσατο καὶ τοῖς στρατιώταις ἐφῆκε
[8, 37]   νῦν ὑπερορᾶν· φυλάττειν δὲ τὴν  πόλιν   ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ καὶ ἀπὸ τῶν
[8, 18]   τὰ χρήματα πάντα ἐξεκεκόμιστο, τὴν  πόλιν   ἔρημον καταλιπὼν ἀπῆγε τὴν δύναμιν
[8, 18]   δύναμιν ἐπὶ Βῶλαν Λατίνων ἑτέραν  πόλιν.   ἔτυχον δὲ καὶ οἱ Βωλανοὶ
[8, 31]   προδιδόναι τοῖς πολεμίοις τὴν  πόλιν   τυραννίδι, ὥσπερ καὶ Δέκιος
[8, 87]   καὶ μόνη ἀποχρῶσα διαστῆσαι τὴν  πόλιν   ἥδε ἦν, ὅτι τῶν δημάρχων
[8, 17]   μοχλοὺς παρέρχεται πρῶτος εἰς τὴν  πόλιν.   ἦν δ´ ὑφεστηκὸς ταῖς πύλαις
[8, 19]   δύναμιν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Πεδανῶν  πόλιν·   ἦν δὲ καὶ αὕτη τοῦ
[8, 43]   γυναῖκας, ἀμαχητὶ σφῶν ἁλώσεσθαι τὴν  πόλιν·   ἠξίουν τ´ αὐτὰς μόνον ἐᾶσαι
[8, 21]   Μάρκιος περιετάφρευε κύκλῳ τὴν  πόλιν   καὶ ἀπεσταύρου, τὰς ὁδοὺς φυλάττων,
[8, 87]   θόρυβος ἦν πολὺς κατὰ τὴν  πόλιν,   καὶ λόγοι τῶν πενεστάτων στασιώδεις
[8, 1]   δεῖπνον ἦσαν οἱ κατὰ τὴν  πόλιν,   καὶ παρελθὼν εἰς οἰκίαν ἀνδρὸς
[8, 38]   τὸν πόλεμον ἥξοντα πρὸς τὴν  πόλιν,   καὶ τὸ λοιπὸν ἀπεῖπε μὴ
[8, 87]   τοῖς ὅπλοις ἦλθεν εἰς τὴν  πόλιν   καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ τὴν
[8, 41]   τὴν οὐκέτι χωροῦσαν ἄνδρας ἀγαθοὺς  πόλιν.   καὶ ὑμεῖς, θεοὶ κτήσιοι
[8, 3]   γίνεσθαι περὶ αὐτῶν ἀνὰ τὴν  πόλιν   καὶ ὑποψίας ἀτόπους. ἐν δὲ
[8, 40]   μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποίησαν τὴν  πόλιν.   καλὸς κίνδυνος, Οὐετουρία,
[8, 69]   βουλῆς ψηφισαμένης ἀναστρέψας εἰς τὴν  πόλιν   Κάσσιος θρίαμβον κατάγειν ἠξίου
[8, 16]   κατεπεφεύγεσαν, οἱ μὲν εἰς τὴν  πόλιν,   οἱ δ´ εἰς τὰ πλησίον
[8, 21]   ἔξω Λαουινίου, ἣν πρώτην τε  πόλιν   οἱ σὺν Αἰνείᾳ κατάραντες εἰς
[8, 30]   μὴ καὶ τοσαῦτα, λέγειν· ἀλλὰ  πόλιν   ὅλην τίς δύναιτ´ ἂν καυχήσασθαι
[8, 82]   μὲν πλείους ἀπεσώθησαν εἰς τὴν  πόλιν,   ὀλίγον δέ τι στῖφος,
[8, 91]   δυνάμει δὲ βαρείᾳ ἐλάσαντες ἐπὶ  πόλιν   Ὀρτῶνα κατὰ κράτος αἱροῦσι· καὶ
[8, 19]   τὴν δύναμιν ἐπὶ τὴν Κοπιολανῶν  πόλιν.   παραδόντων δὲ κἀκείνην τῶν ἔνδον
[8, 83]   πολιτικῆς ἐπιταραχθῆναι διχοστασίας πολέμων τὴν  πόλιν   περιστάντων ἀλλοεθνῶν. ἐν ἅπασι μὲν
[8, 17]   ἐκ τῆς χώρας εἰς τὴν  πόλιν   συγκεκομικότες ἐδέχοντο αὐτὸν ἐπιόντα καὶ
[8, 25]   τε καὶ ἥρωας καὶ δαίμονας  πόλιν   τε καὶ χώραν ἀπολαῦσαι τῆς
[8, 34]   ἡμῖν παρ´ αὐτῶν ὑπάρξῃ χάρις,  πόλιν   τε τὴν γειναμένην ἡμᾶς, ὅταν
[8, 26]   ἐλευθέραν εἰς τόδε χρόνου τὴν  πόλιν   τήνδε οἰκοῦμεν ὀγδόην ἤδη τὴν
[8, 15]   φυγὴν τοσοῦτος κίνδυνος κατέσχε τὴν  πόλιν,   τί χρὴ προσδοκᾶν, ἐὰν ἀναγκασθῶσιν
[8, 67]   φόβου μείζονος ἠλευθερωκέναι ἐδόκει τὴν  πόλιν   τὸν Οὐολούσκων ὑβριστὴν καθελὼν στρατὸν
[8, 22]   παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς κατὰ τὴν  πόλιν   τοσοῦτος ἐνέπεσε θόρυβος ὡς αὐτίκα
[8, 18]   δ´ ἀκολουθῶν τοῖς ἐπὶ τὴν  πόλιν   ὠθουμένοις φθάνει, πρὶν ἐπιρραχθῆναι τὰς
[8, 18]   ἀναγκάσαντες φυγεῖν ἀνέστρεψαν εἰς τὴν  πόλιν.   ὡς δ´ ἔγνω τὴν τροπὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009