Alphabétiquement     [«   »]
τότε 39
Τότε 1
τοτὲ 4
τοῦ 261
του 1
τοῦδ´ 1
τοῦδε 3
Fréquences     [«    »]
257 δ´
256 μὲν
254 τοὺς
261 τοῦ
272 τὰ
272 τὸ
335 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τοῦ


Livre, Chap.
[8, 84]   ἴσῃ τόλμῃ τε καὶ ἐπιθυμίᾳ  τοῦ   ἀγῶνος ἑκάτεροι χρώμενοι· ἦν τε,
[8, 86]   τῆς πόλεως εἵπετο κατὰ θέαν  τοῦ   ἀγῶνος καὶ ἅμα ἐφ´ ἁρπαγήν
[8, 84]   πρότερον ἔφην, παραπλήσιος αὐτοῖς  τοῦ   ἀγῶνος τρόπος, καὶ οὔτε
[8, 26]   εἶχον ἔτι πλείω λέγειν ὑπὲρ  τοῦ   ἀδυνάτου, ἀλλὰ καὶ ταῦθ´ ἱκανά.
[8, 26]   τραχυνόμενος. σκόπει δὲ πρῶτον ὑπὲρ  τοῦ   ἀδυνάτου. Ῥωμαίοις, ὡς οἶσθα καὶ
[8, 69]   φιλανθρώπων μετέχειν, τῇ τε ὑπεροψίᾳ  τοῦ   ἀνδρὸς ἀχθόμενοι, ὃς ὑπὸ τῆς
[8, 1]   Τύλλος Ἄττιος ὄνομα ἦν, ἱκέτης  τοῦ   ἀνδρὸς γίνεται καθεζόμενος ἐπὶ τῆς
[8, 13]   Τύλλος, καὶ τὸ δραστήριον  τοῦ   ἀνδρὸς εἰδὼς καὶ ἐπιτυχὲς ἐπέτρεψεν
[8, 71]   δέος, πρὸς τὴν αὔξησιν  τοῦ   ἀνδρὸς ἐλάμβανον μείζονα γενομένην
[8, 59]   αὐτὸν ἁπάσῃ δυνάμει. ~Ἀναβάντος δὲ  τοῦ   ἀνδρὸς ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν βοή
[8, 77]   τὸ πλῆθος τά τ´ ἐμφανῆ  τοῦ   ἀνδρὸς ἔργα ὡς ἐπ´ οὐδενὶ
[8, 9]   οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι λέγοντός τε  τοῦ   ἀνδρὸς ἔτι δῆλοι ἦσαν ἀγάμενοι
[8, 17]   τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν, ὃς ἀπολείπεσθαι  τοῦ   ἀνδρὸς ἠξίου, ἀλλὰ πάντες ὥρμηντο
[8, 79]   οὖν πιθανώτερος τῶν παραδεδομένων ὑπὲρ  τοῦ   ἀνδρὸς λόγων τοιόσδε ἐστίν· δεῖ
[8, 62]   χρόνον οὐ γέγονεν ἐξίτηλος  τοῦ   ἀνδρὸς μνήμη, ἀλλ´ ᾄδεται καὶ
[8, 57]   συναγαγὼν χεῖρα οὐκ ὀλίγην κατηγόρει  τοῦ   ἀνδρὸς ψευδῆ τεκμαιρόμενος ἀληθέσι καὶ
[8, 82]   ἐσκεδασμένοις τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιφανέντες ἐκ  τοῦ   ἀπροσδοκήτου, μεγάλην ἂν αὐτῶν εἰργάσαντο
[8, 49]   δὴ καὶ ἄλλοις τῶν ἀπὸ  τοῦ   βελτίστου πολιτευομένων τὰ παραπλήσια συνέβη
[8, 53]   ἔκλινε καὶ τὸν δίφρον ἀπὸ  τοῦ   βήματος ἔθηκε χαμαὶ {καὶ πάντα
[8, 51]   ἔσῃ καὶ πρώτῃ πάντων τὰς  τοῦ   βίου χάριτας ὀφειλήσεις ἐμοί, καὶ
[8, 41]   τρέφετε ἀξίως ὑμῶν τε καὶ  τοῦ   γένους· οἷς θεοὶ δοῖεν εἰς
[8, 56]   παρὰ τῶν προγόνων δόξας ὑπὲρ  τοῦ   δαιμονίου παρέλαβον, ἀμεταμέλητος τοιαύτη
[8, 37]   ἀναιρεῖσθαι ἀγῶνα, εἴτ´ ἄρα καὶ  τοῦ   δαιμονίου σφίσιν ἐναντιουμένου πρὸς τὴν
[8, 33]   καὶ πονηρὰν νέμεσιν ἕξω παρὰ  τοῦ   δαιμονίου τοῖς ἠδικημένοις τιμωρόν, καὶ
[8, 33]   ἐμοὶ μὲν ταῦτα παρίσταται περὶ  τοῦ   δαιμονίου φρονεῖν, καὶ πείθομαί γε
[8, 43]   τοῦ κινδύνου τηλικοῦδε ὄντος ἐπιταραχθεῖσα·  τοῦ   δὲ Μαρκίου τῆς εὐσεβείας, ὅτι
[8, 43]   τὴν ὑπὲρ τῆς πατρίδος δέησιν.  τοῦ   δὲ μηθὲν αὐταῖς συμβήσεσθαι δεινὸν
[8, 39]   αὐτῶν, ὡς ἐγγὺς ὄντος ἤδη  τοῦ   δεινοῦ, καταλιποῦσαι τῆς οἴκοι μονῆς
[8, 12]   τ´ ὄντες καὶ παρ´ ἐλπίδα  τοῦ   δεινοῦ σφίσιν ἐπιπεσόντος. ἐκ δὲ
[8, 67]   τὰ πλάγια τῶν πολεμίων ἀπὸ  τοῦ   δεξιοῦ κέρως ἐμβάλλουσιν, οἱ δὲ
[8, 75]   ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ῥηθέντας ὑπὸ  τοῦ   δημάρχου λόγους, ὅτ´ ἤρετο τῶν
[8, 56]   ὅτι τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἐκ  τοῦ   δημοσίου πάσας ἐπιχορηγηθῆναι τὰς εἰς
[8, 73]   ἐξίωσιν ἐπὶ τοὺς πολέμους ἐκ  τοῦ   δημοσίου ταμιείου τὸν ἐπισιτισμόν τε
[8, 82]   τὸ πλεῖστόν τε καὶ ἀπορώτατον  τοῦ   δημοτικοῦ μέρος ἐψηφοφόρει, μιᾶς, ὡς
[8, 83]   Ῥωμαίων κινήσει πιστεύσαντες ὡς ἐκπεπολεμωμένου  τοῦ   δημοτικοῦ πρὸς τοὺς ἐν τέλει,
[8, 55]   πρώτην αἱ γυναῖκες ἔθυσαν ὑπὲρ  τοῦ   δήμου καταρχομένης τῶν ἱερῶν τῆς
[8, 14]   Οὐολούσκοις γενέσθαι· τῶν δὲ προεστηκότων  τοῦ   δήμου κατηγορίας τοῦ συνεδρίου ποιουμένων
[8, 14]   σκηπτομένων· καὶ ἦν τὸ κακοηθέστατον  τοῦ   δήμου μέρος ἅμα τούτοις. στρατιὰς
[8, 30]   τῆς πατρίδος ἀμοιβάς, οὐχ ὑπὸ  τοῦ   δήμου μόνον ἐξελασθείς, Μηνύκιε,
[8, 31]   πολίτας ἀπ´ ἀλλήλων κατὰ  τοῦ   δήμου πράττειν ἐπιβουλὴν προδιδόναι
[8, 71]   ταύτης οὐκ αὐτοὶ ἦρξαν οἱ  τοῦ   δήμου προεστηκότες, ἀλλ´ ἕτερος· οὐθὲν
[8, 90]   πολλὴ σπουδὴ καὶ παράταξις ἐγένετο  τοῦ   δήμου πρὸς τοὺς πατρικίους περὶ
[8, 15]   πολλοὶ τῶν πατρικίων προπηλακισθέντες ὑπὸ  τοῦ   δήμου ταὐτὸ φρονῆσαι· καὶ κατέσχον
[8, 77]   ῥητὴν ἐκάλουν αὐτὸν ὡς ἐπὶ  τοῦ   δήμου τὴν δίκην ἀπολογησόμενον. ὄχλου
[8, 6]   ἀρίστων συστάς, ἀλλὰ τἀναντία μετὰ  τοῦ   δήμου τὸ κράτιστον ἐκ τῆς
[8, 1]   μάλιστα τῆς ἀρχῆς ταύτης παρὰ  τοῦ   δήμου τυχόντες, εἰς πολλοὺς καὶ
[8, 23]   μὲν οὐ δίκαια πέπονθας ὑπὸ  τοῦ   δήμου, Μάρκιε, μετ´ αἰτίας
[8, 69]   ὑπαγομένη καὶ ἐκ τῶν χειρῶν  τοῦ   διδόντος τὰ κοινὰ σιτεῖσθαι ἐθίζουσα,
[8, 35]   ἐμὲ καὶ πρὸς ἐκείνους περὶ  τοῦ   δικαίου πάνυ ἐπιστρεφῶς ταῦτα διαλέγεσθε·
[8, 54]   δ´ Μάρκιος ἀναλόμενος ἐκ  τοῦ   δίφρου καὶ περιπεσὼν τῇ μητρὶ
[8, 91]   στρατιάν. ἐγένετο μὲν οὖν περὶ  τοῦ   δόγματος ἀμφιλογία, καὶ πολλοὶ ἦσαν
[8, 9]   ἐπικυροῦσι τὴν γνώμην. γραφέντος δὲ  τοῦ   δόγματος εὐθὺς ἐξ ἑκάστης πόλεως
[8, 11]   μετὰ τοῦτο κυροῦται δόγμα κοινὸν  τοῦ   ἔθνους προειπεῖν Ῥωμαίοις τὸν πόλεμον.
[8, 57]   δὲ διαμαρτὼν τῆς πείρας ἀτελὴς  τοῦ   ἔργου ἀναστρέψειεν, ὡς προδότην παραδόντα
[8, 28]   κατὰ γνώμην χωρήσαντός σοι τοῦδε  τοῦ   ἔργου, ἔπαινον δὲ καὶ ζῆλον
[8, 67]   τῇ φάλαγγι τεταγμένοι καὶ ἐπὶ  τοῦ   ἑτέρου κέρως ἐπειδὴ τὸ δεξιόν
[8, 82]   ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου τελευτῶντος ἤδη  τοῦ   ἔτους. ἐπιστάντων δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων
[8, 79]   ἔμεινεν, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἐπιταγὴν  τοῦ   ἡγεμόνος ἐξῆλθεν ἀγωνιούμενος, ὡς λιποτάκτην
[8, 26]   πολέμοις πράξεων καὶ τὴν ἐκ  τοῦ   θείου παροῦσαν αὐτῇ τύχην, δι´
[8, 88]   δημαρχικῆς ἐξουσίας οὐδὲν ἀπολαύοντες ὑφεῖντο  τοῦ   θράσους καὶ προσιόντες τοῖς ἐπὶ
[8, 44]   ἀρχὰς ἔχοντες, ὡς καὶ μέχρι  τοῦ   καθ´ ἡμᾶς χρόνου γίνεται· ἣν
[8, 36]   καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους μέχρι  τοῦ   καθ´ ἡμᾶς χρόνου διατετέλεκε. ~Ταῦτα
[8, 12]   Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα δ´ ἀπροσδοκήτου  τοῦ   κακοῦ τοῖς κατὰ τὴν χώραν
[8, 57]   τοῦ τε συναγαγεῖν ἐκκλησίαν καὶ  τοῦ   καλεῖν, ὃν βούλοιτο, ἐπὶ δίκην.
[8, 67]   εἶχεν ἐπισκόπους τε καὶ ἐπανορθωτὰς  τοῦ   κάμνοντος ἐσομένους· καὶ ἐγένοντο τῆς
[8, 39]   γυναικῶν ἀνάπλεως, μάλιστα δὲ τὸ  τοῦ   Καπετωλίου Διὸς ἱερόν. ἔνθα δή
[8, 80]   τινων καὶ τοὺς παῖδας ἀποκτεῖναι  τοῦ   Κασσίου δεινὸν τὸ ἔθος ἔδοξεν
[8, 79]   συγκατάθεσιν, ὅτι μετὰ τὸν θάνατον  τοῦ   Κασσίου τ´ οἰκία κατεσκάφη,
[8, 72]   ἀποτυχεῖν. ~Τούτοις δὴ τοῖς λόγοις  τοῦ   Κασσίου θαμινὰ μεταπείθοντος ἐν ταῖς
[8, 81]   τὰ ἑξῆς. ~Μετὰ γὰρ τὸν  τοῦ   Κασσίου θάνατον οἱ μὲν αὐξάνοντες
[8, 79]   τυραννίδος, πρῶτος ὑποπτεύσας πατὴρ  τοῦ   Κασσίου καὶ διὰ τῆς ἀκριβεστάτης
[8, 82]   ὑπατείαν τὸν ἕτερον τῶν κατηγορησάντων  τοῦ   Κασσίου, Καίσωνα Φάβιον ἀδελφὸν ὄντα
[8, 71]   αὐτὴν νεμήσονται, τοτὲ δ´ ὑπὸ  τοῦ   Κασσίου μετεπείθετο δημαγωγοῦντος, ὡς προδιδόντων
[8, 71]   οὗτοι πρὸς τοὺς εἰσφερομένους ὑπὸ  τοῦ   Κασσίου νόμους διδάσκοντες τὸν δῆμον,
[8, 51]   ταῖς ἐρινύσι προθυσάμενος αὐτοχειρίᾳ τότε  τοῦ   κατὰ τῆς πατρίδος ἅπτου πολέμου,
[8, 77]   καὶ Λεύκιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας, ἀδελφὸς  τοῦ   καταλύσαντος τοὺς βασιλεῖς, τὴν ταμιευτικὴν
[8, 54]   ποτε ἀλόγιστος ὄχλος ἐν ἐλπίδι  τοῦ   καταπεπολεμηκέναι τὸ ἀντίπαλον ἤδη ὢν
[8, 55]   τῶν ἱερῶν τῆς Οὐαλερίας ἐπὶ  τοῦ   κατασκευασθέντος ἐν τῷ τεμένει βωμοῦ,
[8, 88]   ποιήσασθαι χωρίῳ καὶ μηδὲν ἐκ  τοῦ   καταφρονεῖν αὐτῶν ἔτι προπετὲς κινδύνευμα
[8, 55]   τὸ ξόανον ἀνασταθῆναι, μηνὶ Δεκεμβρίῳ  τοῦ   κατόπιν ἐνιαυτοῦ, τῇ νέᾳ σελήνῃ,
[8, 1]   γε τῆς πείρας διὰ τὸ  τοῦ   κινδύνου μέγεθος, ἀλλ´ εἰς αὐτὰ
[8, 43]   καὶ γενησόμενα προείδετο οὐδὲν ὑπὸ  τοῦ   κινδύνου τηλικοῦδε ὄντος ἐπιταραχθεῖσα· τοῦ
[8, 90]   δεδωκότων τῆς ἐπιεικείας τοὺς προνοησομένους  τοῦ   κοινῇ συμφέροντος ὀνομάζων ἠξίου ποιεῖν
[8, 70]   πάντας τοὺς ἄλλους πρόνοιαν ἔχοντι  τοῦ   κοινοῦ καὶ εἰς τὸν λοιπὸν
[8, 73]   ἀξιολόγους ἔχοντες γεωργοῖς ἐργασίας ὑπὸ  τοῦ   κοινοῦ μισθοῖντο, πολλὰς οἴσουσι προσόδους·
[8, 23]   τεθαυμάκαμεν. ἥκομέν τ´ ἀποσταλέντες ὑπὸ  τοῦ   κοινοῦ πρέσβεις οἱ προὔχοντες ἡλικίᾳ
[8, 78]   βουλῇ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὲρ  τοῦ   κοινοῦ τὰ κράτιστα βουλευομένοις τἀναντία
[8, 15]   βουλὴ τοῖς μὲν ἀπὸ  τοῦ   κοινοῦ τῶν Λατίνων παροῦσι πρεσβευταῖς
[8, 90]   τὴν ἀρχὴν ὑπάτους, οἱ δήμαρχοι  τοῦ   κωλύειν ὄντες κύριοι διέλυον τὰ
[8, 22]   ἦγεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην, φυλακὴν  τοῦ   Λαουινίου τὴν ἀρκοῦσαν καταλιπών· καὶ
[8, 20]   ἐν ὀλίγαις πάνυ ταῖς ἡγουμέναις  τοῦ   Λατίνων γένους πόλεσιν ἐξεταζομένην. οὐ
[8, 19]   πόλιν· ἦν δὲ καὶ αὕτη  τοῦ   Λατίνων γένους· συντεταγμένην ἔχων τὴν
[8, 87]   τῆς πόλεως ἀρχαὶ κοινὴν ὑπὲρ  τοῦ   Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν
[8, 17]   χρήσιμα ἦν, ἐπὶ Τολερίνους ἐλαύνει  τοῦ   Λατίνων ὄντας ἔθνους. οἱ δὲ
[8, 2]   διὰ τάχους τὸν πόλεμον ἐπιφέρῃς,  τοῦ   λελύσθαι τὰς σπονδὰς αἴτιος ἔσῃ
[8, 22]   ἄνδρας. εἰσελθόντων δ´ αὐτῶν ἤρξατο  τοῦ   λόγου Μηνύκιος, πλεῖστα κατὰ
[8, 70]   λοιπὸν ἕξοντι χρόνον. τελευτῶν δὲ  τοῦ   λόγου τοσαῦτ´ ἔφη καὶ τηλικαῦτ´
[8, 86]   βραχεῖ χωρίῳ πολλῶν. ἀπαράττονται δὴ  τοῦ   λόφου πολλοὺς σφῶν ἀποβαλόντες οἱ
[8, 67]   ἐμβάλλουσιν, οἱ δὲ περιελθόντες διὰ  τοῦ   λόφου τοῖς κατόπιν ἐπιρράττουσιν. ἔπειθ´
[8, 59]   μάλιστα τὸν ἄνδρα ἀσπαζόμενοι μέχρι  τοῦ   μαρανθῆναι τὴν φλόγα, κἄπειτα συναγαγόντες
[8, 55]   ὑπάτων βουλὴ περὶ μὲν  τοῦ   Μαρκίου γνώμην ἀπεδείξαντο εἰς ἑτέρους
[8, 40]   ἰδοῦσα δ´ αὐτὰς προσιούσας  τοῦ   Μαρκίου γυνὴ Οὐολουμνία πλησίον καθημένη
[8, 58]   τὸ βῆμα πολλῇ κατηγορίᾳ ἐχρήσατο  τοῦ   Μαρκίου, καὶ εἰ μὴ βούλοιτο
[8, 46]   Οὐετουρία παραστησαμένη τήν τε γυναῖκα  τοῦ   Μαρκίου καὶ τὰ τέκνα καὶ
[8, 54]   ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις τοὺς πόδας  τοῦ   Μαρκίου κατεφίλησε. πεσούσης δ´ αὐτῆς
[8, 43]   πατρίδος ὑπέσχετο τήν τε γυναῖκα  τοῦ   Μαρκίου παραλαβοῦσα καὶ τὰ τέκνα
[8, 12]   ἔδοξαν βλαβῆναι. τοῦτο γὰρ ὑπὸ  τοῦ   Μαρκίου παρηγγέλλετο τοῖς Οὐολούσκοις, ἵνα
[8, 55]   πρεσβείας Οὐαλερία καὶ τὴν μητέρα  τοῦ   Μαρκίου πείσασα συλλαβέσθαι σφίσι τῆς
[8, 37]   ἅμα τῷ πυθέσθαι τὴν παρουσίαν  τοῦ   Μαρκίου πορευθέντες ὡς αὐτὸν πολλὰ
[8, 37]   αὐθάδεις ἀποκρίσεις τε καὶ ἀπειλὰς  τοῦ   Μαρκίου στρατιὰν μὲν ὑπερόριον ἐξάγειν
[8, 21]   σπουδάζουσα τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ὑπὲρ  τοῦ   Μαρκίου τότε βουλομένῳ τῷ δήμῳ
[8, 80]   ἡμετέρους χρόνους μετὰ τὴν συντέλειαν  τοῦ   Μαρσικοῦ τε καὶ ἐμφυλίου πολέμου,
[8, 82]   πρὸς τὴν ἀδόκητον ὄψιν, καὶ  τοῦ   μὲν κοινοῦ τῆς ἀσφαλείας οὐδεμία
[8, 65]   κάμνειν φάλαγξ, οἷα διὰ πολλοῦ  τοῦ   μεταξὺ χρόνου τότε πρῶτον ἠναγκασμένη
[8, 61]   δικαιοσύνη. οὐ γὰρ μόνον ἐλλείπουσα  τοῦ   μετρίου πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλουσα
[8, 85]   χάρακα. ἐδόκει τ´ αὐτοῖς συλλαβέσθαι  τοῦ   μὴ πασσυδὶ διαφθαρῆναι χειμὼν πολὺς
[8, 35]   ἐφ´ ἣν παρακαλεῖτέ με, καὶ  τοῦ   μὴ πρόρριζον ἀνελεῖν τὸ Ῥωμαίων
[8, 6]   τοσοῦτο δ´ ἄρα μοι περιῆν  τοῦ   μηδὲν ἀδικεῖν, ὥστ´ ἐν ὄχλῳ
[8, 69]   κατάγειν. τοιγάρτοι δόξαν αὐθαδείας καὶ  τοῦ   μηδὲν ἔτι τῶν ὁμοίων τοῖς
[8, 14]   πόλιν ἀξιοῦντες· ὅπερ αὐτοῖς αἴτιον  τοῦ   μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον ἐγένετο. οὔτε
[8, 43]   ἔχειν παρὰ τῶν πολεμίων ἐχέγγυα  τοῦ   μηδὲν τὴν πόλιν ἀνήκεστον ὑπ´
[8, 14]   ὑπὸ Ῥωμαίων πάθωσι κακόν, καὶ  τοῦ   μηδὲν ὕστερον νεωτερίσαι. εἰς δὲ
[8, 3]   τε τῆς αὐτὸς αὐτοῦ καὶ  τοῦ   μηδένα Οὐολούσκων μαθεῖν, ὅστις ἦν
[8, 87]   τῶν ὑπάτων καὶ πρόφασιν ποιουμένων  τοῦ   μηθὲν αὐτῷ συγχωρεῖν, ὧν ἠξίου,
[8, 36]   γὰρ δὴ Ῥωμαίοις ἀεὶ λόγος  τοῦ   μηθὲν δρᾶσαί ποτ´ ἐξ ἐπιτάγματος
[8, 54]   ἀφίκωνται, μεμνημένους ὧν ἔπαθον εὖ  τοῦ   μηθὲν ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνήκεστον
[8, 21]   ἑαυτῆς ἀπολύσασθαι βουλομένη διαβολὰς ὑπὲρ  τοῦ   μηθενὸς ὧν ἔπραττεν ἀνὴρ
[8, 29]   ἄνδρα παιδευσαμένῃ πατρίδι. ~Τοιαῦτα διεξελθόντος  τοῦ   Μηνυκίου μικρὸν ἐπισχὼν Μάρκιος
[8, 79]   δήπου τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν  τοῦ   μηνύσαντος τὴν τυραννίδα ἐπὶ τοῖς
[8, 32]   ἐχρῆν με ἀπολωλέναι, φίλους, ἀντὶ  τοῦ   μισεῖν μὲν τὰ μισοῦντα, φιλεῖν
[8, 50]   μαραίνεται πᾶσα ὀργὴ καὶ ἀντὶ  τοῦ   μισεῖν τὸν ἐχθρὸν ἐλεεῖ· τοὺς
[8, 57]   σφόδρα ἦν· καὶ τελευτῶσα, ἐπειδὴ  τοῦ   μίσους ἡγεμόνας ἔλαβε τοὺς πλεῖστον
[8, 28]   ἐῶ γὰρ λέγειν, ὅτι χωρὶς  τοῦ   μίσους, παρὰ τῶν ἐπιεικεστάτων
[8, 39]   ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω κρηπῖδος ἔστη  τοῦ   νεὼ καὶ προσκαλεσαμένη τὰς ἄλλας
[8, 56]   ἰδούσας ἀπιστίαν. ἔπειτ´ αὖθις πληθύοντος  τοῦ   νεὼ καὶ σιωπῆς πλείστης κατὰ
[8, 79]   τόπος αὐτῆς αἴθριος ἔξω  τοῦ   νεὼ τῆς Γῆς, ὃν ὑστέροις
[8, 6]   πρᾶγμα γένηται, ἀλλ´ ἀπ´ ἐμοῦ  τοῦ   νεωτέρου τε καὶ εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι.
[8, 72]   σὺ Οὐεργίνιε, τὰ κεφάλαιά ἐστι  τοῦ   νόμου; ἓν μέν, εἰ χρὴ
[8, 78]   δημάρχοις ἐναντιωθεῖσι καὶ παραλύειν ἐκ  τοῦ   νόμου θάτερον ἀξιοῦσι μέρος τὸ
[8, 73]   ἐν ταῖς στασιαζούσαις ἐκκλησίαις εἰσφερομένου  τοῦ   νόμου, συνῆλθον εἰς τὸ συνέδριον
[8, 72]   κράτιστα ὑποθεμένῳ καὶ καταλύειν ἐκ  τοῦ   νόμου τὸ ποιοῦν διχοστασίαν μέρος
[8, 85]   τούτων τε καὶ τῶν ἀπὸ  τοῦ   ὄρους ἀπαραχθέντων διεσώθησαν, ὀψὲ τῆς
[8, 72]   μοι μηθὲν ἀποκρυψάμενος. εἰπόντος δὲ  τοῦ   Οὐεργινίου τῇ Λατίνων τε καὶ
[8, 85]   τοὺς ἀδημονοῦντας ἐπὶ τῇ παραδόξῳ  τοῦ   πάθους αἰσχύνῃ παραμυθούμενος ἀνελάμβανε. ~Ῥωμαῖοι
[8, 79]   μηνύσαντος τὴν τυραννίδα ἐπὶ τοῖς  τοῦ   παιδὸς ἀδικήμασιν ἀφαιρεῖσθαι καὶ δημεύειν
[8, 62]   ἀπολομένους. εἰ δ´ ἄφθαρτοι μέχρι  τοῦ   παντὸς αἱ ψυχαὶ τυγχάνουσιν ἡμῶν
[8, 27]   ἔχειν, οὐδ´ ἂν εὕροις ἐκ  τοῦ   παντὸς αἰῶνος, ὅτῳ πάντα κατὰ
[8, 62]   αὐτοῦ γενόμενος καὶ μικρὸν ἀποσχὼν  τοῦ   πᾶσαν τὴν πόλιν ἀνελεῖν ἐκ
[8, 41]   ἄνδρας ἐλθοῦσι τύχην μὲν κρείττονα  τοῦ   πατρός, ἀρετὴν δὲ μὴ χείρονα·
[8, 51]   καὶ μεγάλας· ἥτις ὀρφανὸν ὑπὸ  τοῦ   πατρὸς καταλειφθέντα σε παραλαβοῦσα νήπιον
[8, 79]   ὥστ´ οὐκ ἂν δήπου τὴν  τοῦ   πατρὸς οὐσίαν τοῦ μηνύσαντος τὴν
[8, 82]   δὲ τὰς ἀρχαιρεσίας ᾤχοντο ἐκ  τοῦ   πεδίου. τὸ γὰρ τῆς λοχίτιδος
[8, 17]   προσφέρειν κατὰ τὰ γυμνούμενα μέρη  τοῦ   περιβόλου, αὐτὸς δὲ τοὺς κρατίστους
[8, 83]   πόθῳ. χαλεπαὶ γὰρ αἱ μαθοῦσαι  τοῦ   πλείονος ἐφίεσθαι φύσεις ἐξειργόμεναι τῶν
[8, 86]   ἄδοξον ἡγησάμενοι φυγήν. νῦν δὲ  τοῦ   πλείονος ὀρεγόμενοι καὶ τὴν ἐκ
[8, 6]   κρείττοσι. ~Ταῦθ´ ὁρῶντες οἱ πονηρότατοι  τοῦ   πλήθους ἐκεῖνοι προστάται πρώτους ἔγνωσαν
[8, 81]   τοῖς ἀπειθοῦσι προσφέρειν· προειστήκεσαν γὰρ  τοῦ   πλήθους οἱ δήμαρχοι καὶ κωλύσειν
[8, 15]   καὶ κατέσχον οὗτοι τὴν ἀκοσμίαν  τοῦ   πλήθους. παυσαμένου δὲ τοῦ πολλοῦ
[8, 72]   δ´ ἀμφισβητοῦσιν, ἀναβαλώμεθα. ἐπισημήναντος δὲ  τοῦ   πλήθους ὡς τὰ κράτιστα ὑποθεμένῳ
[8, 90]   αὐτῶν υἱὸς Ἀππίου Κλαυδίου  τοῦ   πολεμιωτάτου τῷ δήμῳ δοκοῦντος εἶναι,
[8, 10]   πρόφασιν δ´ εὐπρεπῆ λαβεῖν βουλόμενοι  τοῦ   πολέμου. γὰρ ἥκετε παρ´
[8, 54]   τὰ περὶ φιλίας καὶ καταλύσεως  τοῦ   πολέμου· αὐτὸν δὲ τὴν στρατιὰν
[8, 37]   γὰρ αὐτοῖς ἔσεσθαι μόνας ἀνοχὰς  τοῦ   πολέμου. βουλομένων δέ τι πρὸς
[8, 88]   ἡγεμόσι τῶν δυνάμεων ὁμοία περὶ  τοῦ   πολέμου γνώμη, τὰ ἑαυτῶν φυλάττειν
[8, 7]   καὶ μίαν ἅπαντες ἔχητε περὶ  τοῦ   πολέμου γνώμην, ποιεῖτε νυνί,
[8, 68]   πρὸς τὸν ὕπατον ὑπὲρ καταλύσεως  τοῦ   πολέμου δεησομένους· Οὐολοῦσκοι μὲν πρότεροι,
[8, 2]   δεῖν εὐσεβῆ καὶ δικαίαν ἐνστήσασθαι  τοῦ   πολέμου διδάσκων, ὡς ἁπάσαις μὲν
[8, 67]   Μάρκιος ἔδρασεν, ὅτ´ ἤρχετο  τοῦ   πολέμου, δόξας ἐν τῷ αὐτῷ
[8, 4]   ἵνα κοινῇ χρήσαιντο γνώμῃ περὶ  τοῦ   πολέμου ἐγίνετο δὲ ταῦτα τοῦ
[8, 3]   ἀναβαλόμενος περὶ τὴν παρασκευὴν ἐγίνετο  τοῦ   πολέμου. ἐπεὶ δὲ καθῆκεν
[8, 2]   τότε Ῥωμαίοις καὶ Οὐολούσκοις ἐκεχειρίαι  τοῦ   πολέμου καὶ ἀνοχαὶ πρὸς ἀλλήλους
[8, 57]   τ´ ἀνάπαυλαν οὐκ ἀηδῶς ἐδέξατο  τοῦ   πολέμου καὶ δι´ εὐνοίας εἶχε
[8, 49]   γὰρ λέγειν, ὅσοις κεκόσμηκας ἐκ  τοῦ   πολέμου λαφύροις τὰς πόλεις αὐτῶν,
[8, 77]   ἀλλ´ ἔτι καὶ τῶν ἐκ  τοῦ   πολέμου λαφύρων, ἐὰν κοινὴ γένηται
[8, 48]   κοινῆς γνώμης ἀποστῆναί σε ἀξιῶ  τοῦ   πολέμου, πείσαντα τοὺς Οὐολούσκους μετριάσαι
[8, 22]   θόρυβος ὡς αὐτίκα τοῖς τείχεσι  τοῦ   πολέμου προσάξοντος, ὥσθ´ οἱ μὲν
[8, 8]   ὅπως εὐσεβῆ καὶ δικαίαν πορίσησθε  τοῦ   πολέμου πρόφασιν. εὐσεβὴς δὲ καὶ
[8, 8]   πρόφασιν. εὐσεβὴς δὲ καὶ δικαία  τοῦ   πολέμου πρόφασις, ἥτις ἂν γένοιτο
[8, 1]   αὐτὸν καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι  τοῦ   πολέμου, ῥᾳδίως αὐτῷ διαπεπράξεται τὸ
[8, 81]   τῶν ἀδικούντων ἕνεκα προὔθεσαν τὰ  τοῦ   πολέμου σημεῖα, καὶ τὰς δυνάμεις
[8, 82]   αὐτοῖς ἀπέλυσε χρημάτων, καὶ ἀνοχὰς  τοῦ   πολέμου συνέθετο ἐνιαυσίους. Φάβιος δὲ
[8, 8]   καὶ δικαίαν πρόφασιν εἰληφότες ἔσεσθε  τοῦ   πολέμου. τὸ γὰρ μὴ τῶν
[8, 11]   πόλεμον. ἔπειθ´ αἱροῦνται στρατηγοὺς αὐτοκράτορας  τοῦ   πολέμου Τύλλον τε καὶ Μάρκιον
[8, 64]   δὲ βουλὴ προθέντων λόγον περὶ  τοῦ   πολέμου τῶν ὑπάτων πρῶτον ἐψηφίσατο
[8, 68]   χρόνον ἡμερῶν ἀνοχὰς αὐτοῖς ἐδίδου  τοῦ   πολέμου. ὑπηρετησάντων δ´ αὐτοῖς ἅπαντα
[8, 16]   τ´ οὐκ ἦν, οἷα συνάρασθαι  τοῦ   πολέμου, ὥστ´ οὐδὲ προσαναγκάζειν αὐτὰ
[8, 90]   ἀρχαῖς ἐπανορθώσασθαι, τόν τε κόσμον  τοῦ   πολιτεύματος, ὃν βούλεται, καταστησάμενον ἀνδράσι
[8, 16]   θ´ ὅσην ἐδύναντο πλείστην ἐκ  τοῦ   πολιτικοῦ κατεστήσαντο καταλόγου, καὶ φρυκτωρίας
[8, 15]   ἀκοσμίαν τοῦ πλήθους. παυσαμένου δὲ  τοῦ   πολλοῦ θορύβου συνελθοῦσα βουλὴ
[8, 20]   ἀνοίξαντες ἐξέθεον ἀθρόοι καὶ κατὰ  τοῦ   πρανοῦς ἐώθουν βίᾳ τοὺς ὑφισταμένους·
[8, 18]   Οὐολοῦσκοι, ἀλλ´ ἐγκλίναντες ἔφευγον κατὰ  τοῦ   πρανοῦς, ὡς στρατηγὸς αὐτοῖς
[8, 48]   ὑποβήσονται καὶ ποιήσουσιν ἐξουσίαν σοι  τοῦ   πράττειν, τι ἂν αὐτοῖς
[8, 86]   ἀπῆλθον ἐκ τῆς πολεμίας, κρείττονα  τοῦ   προδήλου θανάτου τὴν ἄδοξον ἡγησάμενοι
[8, 87]   ὕπατοι τε νεώτερος ἀδελφὸς  τοῦ   προθέντος τὰς ἀρχαιρεσίας ὑπάτου, Μάρκος
[8, 65]   εὐώνυμον ἔτι ἀντεῖχε καὶ περιῆν  τοῦ   Ῥωμαίων δεξιοῦ· μετ´ ὀλίγον μέντοι
[8, 70]   πατρικίων, καὶ τῆς ὑπὸ Γέλωνος  τοῦ   Σικελίας τυράννου πεμφθείσης σφίσι δωρεᾶς
[8, 29]   τῆς μάχης ἀριστείοις ἀνεδούμην ὑπὸ  τοῦ   στρατηγοῦ στεφάνοις πολίτην ὑπερασπίσας καὶ
[8, 12]   οἱ πατρίκιοι καὶ κακουργίαν τινὰ  τοῦ   στρατηγοῦ ταύτην ἀπέφαινον. βοηθεῖν δὲ
[8, 90]   οἱ ὕπατοι τὴν ἐξουσίαν ἔχοντες  τοῦ   συγκαλεῖν τοὺς λόχους καὶ τὰς
[8, 54]   σὺν μεγάλῃ διδαχθήσεσθαι βλάβῃ τὴν  τοῦ   συμφέροντος αἵρεσιν. τὰ μὲν δὴ
[8, 13]   πᾶσα δύναμις, ἐβουλεύετο μετὰ  τοῦ   συνάρχοντος Μάρκιος, ὅπως χρηστέον
[8, 24]   ἔργον ἐκωλύσαμεν ἡμεῖς οἱ ἐκ  τοῦ   συνεδρίου καὶ παρέσχομέν σοι μηθέν,
[8, 24]   αὐτῶν, Μάρκιε, τῶν ἐκ  τοῦ   συνεδρίου καὶ περὶ τῶν ἄλλων
[8, 44]   δ´ αὐταῖς οἵ τ´ ἐκ  τοῦ   συνεδρίου καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν
[8, 91]   γε πέμπτον ἔτος ἐψηφισμένης ὑπὸ  τοῦ   συνεδρίου κενῇ πιστεύσαντες ἐλπίδι ἐξηπάτηντο,
[8, 14]   δὲ προεστηκότων τοῦ δήμου κατηγορίας  τοῦ   συνεδρίου ποιουμένων καὶ τὸ πρᾶγμα
[8, 68]   τὴν βουλήν. τοῖς δ´ ἐκ  τοῦ   συνεδρίου πολλὰ βουλευσαμένοις ἔδοξε δέχεσθαι
[8, 39]   Οὐαλερία μὲν ὄνομα, Ποπλικόλα δὲ  τοῦ   συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων τὴν
[8, 83]   τε καὶ διακοσιοστὸν ἔτος ἀπὸ  τοῦ   συνοικισμοῦ τῆς Ῥώμης Λεύκιος Αἰμίλιος
[8, 26]   οὐδέν, ἐὰν πταίσωσι, καταλείπεται· καὶ  τοῦ   σφάλλεσθαι τὰς μεγάλας δυνάμεις ὑπὸ
[8, 52]   ἄρα τὰς ἀνθρωπίνους ψυχὰς ἀπολυθείσας  τοῦ   σώματος ὑποδέξεται τόπος, οὐχ
[8, 33]   ἀπολωλότα ὑφ´ ὑμῶν καὶ μετὰ  τοῦ   σῶσαι πολλὰς καὶ καλὰς προσθέντας
[8, 75]   κατὰ πενταετίαν μισθουμένην αὔξειν τὰς  τοῦ   ταμιείου προσόδους· ὁπόσην τ´ αὖ
[8, 48]   πράττοντες μάλιστ´ ἐπίστασθε, ἴστε ὅτι  τοῦ   τε αὐχήματος, ἐφ´ οὗ νῦν
[8, 89]   οἷς οὐθὲν ἔτι ἦν χρῆσθαι,  τοῦ   τε κόπου, ὃς δι´ ὅλης
[8, 20]   καὶ χρόνος τῆς τειχομαχίας πολὺς  τοῦ   τε κρατήσειν τῆς πόλεως ἄπορος
[8, 21]   τῇ φιλίᾳ καὶ δεομένων βοηθείας,  τοῦ   τε Λαουινίου τὸν περιτειχισμὸν ὀρρωδοῦντες
[8, 57]   καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, κύριος  τοῦ   τε συναγαγεῖν ἐκκλησίαν καὶ τοῦ
[8, 74]   ἐπαινῶν αὐτὸν καὶ θαυμάζων διατελῶ  τοῦ   τε φρονίμου καὶ τῆς γενναιότητος,
[8, 17]   δείλης ὀψίας ταλαιπωροῦντες πολλὰ μέρη  τοῦ   τείχους ἐξέλιπον. τοῦτο καταμαθὼν
[8, 18]   πόλιν αἱρήσων κατὰ πολλὰ μέρη  τοῦ   τείχους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς· οἱ
[8, 20]   καρτερά. οὐ γὰρ μόνον ἀπὸ  τοῦ   τείχους ἠμύνοντο τοὺς προσιόντας οἱ
[8, 20]   προθύμως καὶ τοῖς πρώτοις ἐπιβᾶσι  τοῦ   τείχους μεγάλας δωρεὰς ὑποσχόμενος ἔργου
[8, 19]   Κορβιῶνα. ὄντι δ´ αὐτῷ πλησίον  τοῦ   τείχους τὰς πύλας ἀνοίξαντες οἱ
[8, 19]   ἀπομαχόμενοι γενναίως καὶ πολλάκις ἐπιβαίνοντας  τοῦ   τείχους τοὺς πολεμίους ἀπήραξαν. οὐ
[8, 17]   διὰ τῶν κλιμάκων ἀναβαίνοντες ἐκράτουν  τοῦ   τείχους. τοῦτον δὴ τὸν τρόπον
[8, 39]   παιδία ἐπαγόμεναι· ἔπειτα ἱκέτιν γενομένην  τοῦ   τέκνου, ἀξιοῦν καὶ δεῖσθαι μηδὲν
[8, 40]   περιθεῖναι τῇ δεήσει προῆλθεν ἐκ  τοῦ   τεμένους, αἱ δ´ ἠκολούθουν. καὶ
[8, 5]   τὰς σπονδὰς παρανομίας. ~Ὑπὲρ δὲ  τοῦ   τίνα χρὴ πολεμεῖν αὐτοῖς τρόπον
[8, 87]   τῆς πόλεως αἰτιώμενοι βίᾳ πρὸς  τοῦ   τότε κατέχοντος τὰ κατὰ τὴν
[8, 77]   ἀκμῇ χείρους, Καίσων Φάβιος, ἀδελφὸς  τοῦ   τότε ὑπατεύοντος, καὶ Λεύκιος Οὐαλέριος
[8, 82]   Κασσίου, Καίσωνα Φάβιον ἀδελφὸν ὄντα  τοῦ   τότε ὑπατεύοντος Κοΐντου, καὶ ἐκ
[8, 28]   ἀσεβημάτων ὠφέλειαν μισήσουσι τὴν αὐθάδειαν  τοῦ   τρόπου. ἐῶ γὰρ λέγειν, ὅτι
[8, 58]   ἐν τὸ πλεῖον ὑπὸ  τοῦ   Τύλλου διέφθαρτο μέρος, γενέσθαι κυρίαν,
[8, 4]   τοῦ πολέμου ἐγίνετο δὲ ταῦτα  τοῦ   Τύλλου μάλιστ´ ἐνάγοντος, καὶ συνῄεσαν
[8, 3]   τοῖς ὑπάτοις κατασκευασθεὶς ὑπὸ  τοῦ   Τύλλου μηνυτής, ὡς Μάρκιος
[8, 42]   λόγους, καὶ τίνα δέησιν ποιήσομαι  τοῦ   υἱοῦ; λέγετε καὶ διδάσκετέ με.
[8, 89]   ἐργάσασθαι λαμπρὸν διὰ μῖσός τε  τοῦ   ὑπάτου καὶ ὀργήν, ἣν εἶχε
[8, 67]   τῷ ἀγῶνι μηδὲν προσωφελήσουσιν, ἐδέοντο  τοῦ   ὑπάτου προσελθόντες ἀθρόοι, ἐᾶσαι σφᾶς
[8, 82]   δ´ ἑξῆς ἡμέραις φρουρὰν περιστήσαντος  τοῦ   ὑπάτου τῷ λόφῳ καὶ πάσας
[8, 16]   τινα καὶ ἀφίστατο αὐτῶν ἐκ  τοῦ   φανεροῦ καὶ τοῖς Οὐολούσκοις συνελάμβανε.
[8, 43]   ἐγκώμιον ἔχουσα, τῆς μὲν βουλῆς  τοῦ   φρονίμου, ὅτι τὰ κράτιστα καὶ
[8, 44]   πόρρωθεν ἔτι προσιοῦσαι τοῖς ἐκ  τοῦ   χάρακος αἱ γυναῖκες ἐγένοντο, πέμπει
[8, 57]   τὸν λόγον. ~Μετὰ τὴν ἐκ  τοῦ   χάρακος ἀπαλλαγὴν τῶν γυναικῶν
[8, 37]   ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐκέλευσεν ἐκ  τοῦ   χάρακος, ἀπειλήσας ὡς, εἰ μὴ
[8, 86]   τε κατασκόπων καὶ τῶν ἐκ  τοῦ   χάρακος ἀποδεδρακότων, ὅτι κομιδῇ τ´
[8, 44]   ὑπαντᾶν τῇ μητρὶ προελθὼν ἐκ  τοῦ   χάρακος ἔγνω σὺν ὀλίγοις, τούς
[8, 86]   ἂν ὑπέμειναν ἔτι προελθεῖν ἐκ  τοῦ   χάρακος ἐπὶ πολέμῳ, ἀγαπητὸν δ´
[8, 85]   παρασχόντες φυγῆς, ἐπειδὴ τοῖς ἐρύμασι  τοῦ   χάρακος ἐπλησίασαν, ὑποστραφέντες ἔστησαν, καὶ
[8, 67]   τοῖς περισταυρώμασι κατὰ πολλὰ μέρη  τοῦ   χάρακος ὀξεῖα καὶ παλίντροπος. πονουμένων
[8, 67]   τῶν ἱππέων ἐπὶ τὰς ἐχυρωτάτας  τοῦ   χάρακος πύλας· ἀναστείλας δὲ τοὺς
[8, 88]   ἐπαρθέντες οἱ ἡγεμόνες ἐξῆγον ἐκ  τοῦ   χάρακος τὴν δύναμιν ὡς εἰς
[8, 65]   ἧς κατεστρατοπέδευσεν ἡμέρᾳ, προελθόντων ἐκ  τοῦ   χάρακος τῶν Ἑρνίκων εἰς τὸ
[8, 66]   ψόφος τ´ ἠκούετο πολὺς ἐκ  τοῦ   χάρακος τῶν Ἑρνίκων καὶ βοή,
[8, 65]   Ῥωμαίων στρατιᾷ ἐνέπεσεν, ὥστε καὶ  τοῦ   χάρακος τῶν πολεμίων πειρᾶσθαί τινας
[8, 31]   τὸ κρεῖττον μέρος ὑπὸ  τοῦ   χείρονος ἄρχεται; πολλὴν ἄρα κατεγνώκατέ
[8, 34]   τῆς κοινῆς φύσεως ἐξ ἅπαντος  τοῦ   χρόνου πᾶσι τοῖς αἰσθήσεως μετειληφόσι
[8, 65]   πολλοῦ διέμενον οὐδέτεροι τοῖς ἑτέροις  τοῦ   χωρίου, ἐν ἐτάχθησαν, εἴκοντες.
[8, 86]   ἱππεῖς πεζοὶ μαχόμενοι διὰ τὴν  τοῦ   χωρίου φύσιν ἐξέδραμον ἐπ´ αὐτούς,
[8, 86]   ἐκθύμως ἀγωνιζόμενοι, ἔπειτα διὰ τὴν  τοῦ   χωρίου φύσιν μειονεκτοῦντες ὑπεχώρουν, καὶ
[8, 67]   αἱ φάλαγγες ἀγωνιζόμεναι, καὶ  τοῦ   χωρίου φύσις ἀνώμαλος οὖσα ἑκατέροις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009