Alphabétiquement     [«   »]
εἴχοντο 1
εἰώθει 1
εἰωθότας 1
ἐκ 146
ἔκ 2
ἔκαιεν 1
ἐκάλεσε 1
Fréquences     [«    »]
135 γὰρ
140 πρὸς
117 τ´
146 ἐκ
177 ὡς
178
188 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐκ


Livre, Chap.
[8, 1]   ὧν πόλις ὀλίγου ἐδέησεν  ἐκ   βάθρων ἀναιρεθῆναι. γὰρ Μάρκιος
[8, 25]   σιδήρῳ λωβησάμενος, τοσαύτας δὲ πόλεις  ἐκ   βάθρων ἀναστήσας, ἑορτὰς δὲ καὶ
[8, 35]   ἀνελεῖν τὸ Ῥωμαίων γένος μηδ´  ἐκ   βάθρων ὅλην ἀναστῆσαι τὴν πόλιν,
[8, 62]   τοῦ πᾶσαν τὴν πόλιν ἀνελεῖν  ἐκ   βάθρων, τοιούτου τέλους ἔτυχεν. ~Ἡμέραις
[8, 77]   αὐθιγενεῖς καὶ ἡγεμόνας τρίτην μερίδα.  ἐκ   δὲ τούτου δυεῖν τῶν ἀτοπωτάτων
[8, 12]   ἐλπίδα τοῦ δεινοῦ σφίσιν ἐπιπεσόντος.  ἐκ   δὲ τούτου πᾶσα πόλις ἐπῆρτο
[8, 5]   ἀνὴρ πολλῶν ἄξιος ἕνεκεν ἐπαινεῖσθαι,  ἐκ   δὲ τῶν νεωτέρων ἐγώ· καὶ
[8, 67]   πρόσωπον οἱ πεζοὶ αὐτοῖς ἐνέκειντο,  ἐκ   δὲ τῶν πλαγίων τε καὶ
[8, 17]   ἐκκομίσαι τοὺς κρατήσαντας ἡμέρᾳ, ἀλλ´  ἐκ   διαδοχῆς ἄγοντες καὶ φέροντες τὰ
[8, 19]   πόλιν ἐγίνοντο ὑπὸ τῶν Οὐολούσκων  ἐκ   διαδοχῆς ὑποχωρούντων μὲν αἰεὶ τῶν
[8, 52]   καθαρὸς αἰθήρ, ἐν τοὺς  ἐκ   θεῶν φύντας οἰκεῖν λόγος εὐδαίμονα
[8, 15]   ὑπάτοις ἐφῆκαν στρατόν τε συναγαγεῖν  ἐκ   καταλόγου καὶ τὴν πόλιν διὰ
[8, 27]   εἰ μὴ μετ´ ὀργῆς, ἀλλ´  ἐκ   λογισμοῦ κρινεῖς, ὀρθῶς τ´ εἰρῆσθαι
[8, 33]   τοὺς θεοὺς ἐγενόμην, οὕτως αὖθις  ἐκ   μεγάλου ταπεινὸς γενήσομαι, καὶ τἀμὰ
[8, 55]   καὶ παιᾶνας καὶ πάνθ´ ὅσα  ἐκ   μεγάλων κινδύνων εἰς ἀδόκητον εὐτυχίαν
[8, 80]   οὐ μεμπτὴ παρηκολούθησε, δι´ ἣν  ἐκ   μεγίστου τέως αὐχήματος εἰς ταπεινότατον
[8, 67]   πάντοθεν τοῖς Οὐολούσκοις τὸ δεινόν·  ἐκ   μὲν γὰρ τῶν κατὰ πρόσωπον
[8, 5]   ὑπὲρ ἅπαντας δὲ τοὺς ἀριστοκρατικοὺς  ἐκ   μὲν τῶν πρεσβυτέρων Ἄππιος ἀνὴρ
[8, 40]   ἡγεμόνας καὶ τὰ ἔθνη μεγάλην  ἐκ   μικρᾶς ἐποίησαν τὴν πόλιν. καλὸς
[8, 26]   παροῦσαν αὐτῇ τύχην, δι´ ἣν  ἐκ   μικρᾶς τοσαύτη γέγονε. καὶ τὴν
[8, 77]   τε καὶ λείας, ἣν ἂν  ἐκ   παντὸς κτήσωνται, τὴν ἑτέραν ἔταξε
[8, 89]   ζήτησις δὴ μετὰ τοῦτο πολλὴ  ἐκ   πάντων ἐγίνετο, καὶ σὺν χρόνῳ
[8, 63]   ἐμάχοντο, οὔτε κατὰ τάξιν οὔτ´  ἐκ   παραγγέλματος, ἀλλὰ φύρδην καὶ ἀναμίξ,
[8, 29]   σὺν ὀλίγοις, οὔτε φυγὴ πολεμίων  ἐκ   παρατάξεως ἐγένετο, ἧς οὐκ ἐμὲ
[8, 74]   τὰς συνθήκας ἐποιησάμεθα, κοινῇ στρατεύσαντες  ἐκ   πολέμου κύριοι γενώμεθα, τούτων ὑπάρξει
[8, 78]   ἔτι ὑπαχθείς, οὓς ἀνὴρ  ἐκ   πολλῆς παρασκευῆς συγκειμένους διέθετο, οὔτ´
[8, 52]   ἐπὶ μικρᾶς αἰωρεῖται ῥοπῆς, καὶ  ἐκ   πολλῶν ἀκουσμάτων τε καὶ παθημάτων
[8, 80]   ἐνδεχομένης τῆς φύσεως χρηστοὺς παῖδας  ἐκ   πονηρῶν πατέρων κακοὺς ἐξ
[8, 51]   ἃς οὗτός μοι δίδωσιν, ἄμοιρος  ἐκ   σοῦ γενέσθαι· ἔργων δὲ χρηστῶν
[8, 33]   τοῖς ἠδικημένοις τιμωρόν, καὶ ὥσπερ  ἐκ   ταπεινοῦ μέγας διὰ τοὺς θεοὺς
[8, 29]   τοὺς βασιλεῖς βίᾳ κατιόντας ἠγωνιζόμεθα.  ἐκ   ταύτης τῆς μάχης ἀριστείοις ἀνεδούμην
[8, 36]   Ἀλβιήτας μὲν οὖν καὶ Μογιλλανοὺς  ἐκ   τειχομαχίας αἱρεῖ, χωριελανοὺς δὲ καθ´
[8, 29]   ἁπασῶν ἔλαβον· καὶ οὔτε πόλις  ἐκ   τειχομαχίας ἑάλω τις, ἧς οὐκ
[8, 69]   οὔτε πόλεις κατὰ κράτος ἑλὼν  ἐκ   τειχομαχίας, οὔτ´ ἐν ὑπαίθρῳ μάχῃ
[8, 40]   ἀθάνατον ἕξεις κλέος ὥσπερ εἰκὸς  ἐκ   τηλικούτου κινδύνου καὶ φόβου ῥυσαμένη
[8, 90]   ψήφους κατὰ τὰ τιμήματα ἀναδούς,  ἐκ   τῆς ἀμφοτέρων εὐδοκήσεως ἀποδείκνυσιν ὑπάτους,
[8, 82]   οὐ πολλῇ δυνάμει παρόντων ἐξεβοήθουν  ἐκ   τῆς Ἀντιατῶν χώρας τὰ ὅπλα
[8, 91]   πρέσβεις ἐπιτυγχάνουσι τοῖς Οὐιεντανοῖς λείαν  ἐκ   τῆς αὐτῶν χώρας ἄγουσι. ταῦτα
[8, 71]   οὐκ ἄξιον ἔσται λόγου τὸ  ἐκ   τῆς δημοσίας γῆς ἐσόμενον ἑκάστῳ
[8, 1]   ἠναγκάσθησαν κινδύνους καταστῆναι πολέμου καταρραγέντος  ἐκ   τῆς ἐκείνων ἀρχῆς, δι´ ὧν
[8, 59]   τε πολλὴ κωλύουσα τοὺς λόγους  ἐκ   τῆς ἑταιρίας τῆς περὶ τὸν
[8, 12]   καὶ Τύλλος ὀλίγον ὕστερον  ἐκ   τῆς Λατίνων χώρας πολλὰς ἐπαγόμενος
[8, 43]   συλλαβέσθαι σφίσι τῆς ἐλπίδος ἀπῄεσαν  ἐκ   τῆς οἰκίας καὶ προσήγγειλαν τὰ
[8, 41]   οὔθ´ ὅποι πορεύεται φράσας ἀπῆλθεν  ἐκ   τῆς οἰκίας μόνος, γυναῖκες,
[8, 41]   φιλοφροσύνης οὐδεμιᾶς τὴν τελευταίαν πορευόμενος  ἐκ   τῆς οἰκίας ὁδόν; ~Ἀλλ´ εἰ
[8, 62]   μὲν δὴ κατασχὼν Ῥωμαίους κίνδυνος  ἐκ   τῆς Οὐολούσκων τε καὶ Αἰκανῶν
[8, 78]   αὐτὸν δέος, μὴ φυγὰς ἐλασθεὶς  ἐκ   τῆς πατρίδος ἀνὴρ στρατηγῆσαι πολέμους
[8, 23]   Μάρκιε, μετ´ αἰτίας αἰσχρᾶς ἐξελασθεὶς  ἐκ   τῆς πατρίδος, ἅπαντες ἴσμεν· καὶ
[8, 42]   τῶν ἑαυτοῦ πολιτῶν, ὑφ´ ὧν  ἐκ   τῆς πατρίδος ἐξελήλαται καὶ μηθὲν
[8, 46]   μαρτυρεῖν, ἐξ οὗ σὺ ἀπῆρας  ἐκ   τῆς πατρίδος, ἡμεῖς δ´ ἔρημοι
[8, 52]   πολιτικὸς φθόνος καὶ ἀνήρπασεν  ἐκ   τῆς πατρίδος· δὲ μετὰ
[8, 49]   καὶ διὰ τοῦτο ἐξελασθεὶς αὐτὸς  ἐκ   τῆς πατρίδος, οὐκ ἐμνησικάκει πρὸς
[8, 29]   περὶ τὸ κοινὸν αἰσχρῶς ἐξήλασαν  ἐκ   τῆς πατρίδος, οὔτε μητέρα αἰδεσθέντες
[8, 5]   δικαίας ἐξήλασέ με δῆμος  ἐκ   τῆς πατρίδος, παντὸς μάλιστα οἴομαι
[8, 82]   πολὺν χρόνον ἀναστήσας τὴν δύναμιν  ἐκ   τῆς πολεμίας ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου
[8, 86]   δ´ ἂν ἦν, εἰ ἀπῆλθον  ἐκ   τῆς πολεμίας, κρείττονα τοῦ προδήλου
[8, 6]   μετὰ τοῦ δήμου τὸ κράτιστον  ἐκ   τῆς πόλεως ἀναιρεῖ μέρος· δικαστήριόν
[8, 4]   τῶν στενωπῶν διεξιόντες ἀπιέναι Οὐολούσκους  ἐκ   τῆς πόλεως αὐτίκα μάλα κατὰ
[8, 5]   ἀριστοκρατίας ἡγεμόνες ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλον  ἐκ   τῆς πόλεως, αὐτοὶ δὲ τὰ
[8, 86]   δὲ καὶ τὸ ἄνοπλον αὐτοῖς  ἐκ   τῆς πόλεως εἵπετο κατὰ θέαν
[8, 90]   τὴν ἐξουσίαν τούς τε νοσοποιοὺς  ἐκ   τῆς πόλεως ἐξελεῖν, καὶ εἴ
[8, 14]   στρατηγὸς οὐδένα, οὔτ´ ἐξήλασεν  ἐκ   τῆς πόλεως· ἐσθῆτα δὲ τοῖς
[8, 44]   τίς ἐστιν προσιὼν ὄχλος  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ ἐπὶ τί
[8, 4]   μόνοι τῶν ἄλλων ξένων ἐξελασθέντες  ἐκ   τῆς πόλεως· καὶ λέγειν ἠξίου
[8, 2]   οὐδὲν ἔτι ἐνδοιάσαντες ἐκβαλοῦσιν ὑμᾶς  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ παρέξουσιν ἀφορμὴν
[8, 12]   καὶ μὴ ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον  ἐκ   τῆς πόλεως, ὅπερ καὶ συνέβη.
[8, 3]   θ´ ἅπασιν ἀπαλλάττειν τοὺς ἄνδρας  ἐκ   τῆς πόλεως πρὶν ἥλιον δῦναι,
[8, 86]   τοῦ πλείονος ὀρεγόμενοι καὶ τὴν  ἐκ   τῆς προτέρας νίκης δόξαν ἀπέβαλον.
[8, 65]   ἀναγκασθῶσιν ὑποχωρεῖν, ἔπειτα καὶ τὴν  ἐκ   τῆς προτέρας νίκης εὔκλειαν ἀφανίσωσι.
[8, 90]   καὶ μὲν δῆμος οὐδὲν  ἐκ   τῆς προτέρας ὑπατείας αὐτοῦ πεπονθὼς
[8, 54]   ἦν ἤδη, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐξῄεσαν  ἐκ   τῆς σκηνῆς· ἔπειθ´ αἱ μὲν
[8, 18]   ὀλίγοις κατὰ σπουδὴν καὶ τοὺς  ἐκ   τῆς τροπῆς σκεδασθέντας ἀναλαβὼν συνίστατο
[8, 62]   οἷς ἀρετὴν ἀσκοῦσιν ἠναντιώθη τὰ  ἐκ   τῆς τύχης, παρὰ τῶν
[8, 35]   ἄλλων ὑμῶν ἕνεκα τὴν στρατιὰν  ἐκ   τῆς χώρας ἀπάξω· μεγάλα γὰρ
[8, 17]   εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὰ  ἐκ   τῆς χώρας εἰς τὴν πόλιν
[8, 91]   αἱροῦσι· καὶ διαρπάσαντες τά τ´  ἐκ   τῆς χώρας καὶ τὰ τῆς
[8, 36]   ἀλλ´ ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν αὐτῶν  ἐκ   τῆς χώρας Οὐολοῦσκοι καὶ τῆς
[8, 37]   ἔχθραν καὶ ἀναστήσαντα τὴν δύναμιν  ἐκ   τῆς χώρας πειθοῖ καὶ διὰ
[8, 82]   ἔφθασαν ἐσκεδασμένοις τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιφανέντες  ἐκ   τοῦ ἀπροσδοκήτου, μεγάλην ἂν αὐτῶν
[8, 56]   τοίνυν, ὅτι τῆς βουλῆς ψηφισαμένης  ἐκ   τοῦ δημοσίου πάσας ἐπιχορηγηθῆναι τὰς
[8, 73]   ὅταν ἐξίωσιν ἐπὶ τοὺς πολέμους  ἐκ   τοῦ δημοσίου ταμιείου τὸν ἐπισιτισμόν
[8, 54]   αὐτὸς δ´ Μάρκιος ἀναλόμενος  ἐκ   τοῦ δίφρου καὶ περιπεσὼν τῇ
[8, 26]   τοῖς πολέμοις πράξεων καὶ τὴν  ἐκ   τοῦ θείου παροῦσαν αὐτῇ τύχην,
[8, 88]   στρατόπεδον ποιήσασθαι χωρίῳ καὶ μηδὲν  ἐκ   τοῦ καταφρονεῖν αὐτῶν ἔτι προπετὲς
[8, 78]   τοῖς δημάρχοις ἐναντιωθεῖσι καὶ παραλύειν  ἐκ   τοῦ νόμου θάτερον ἀξιοῦσι μέρος
[8, 72]   τὰ κράτιστα ὑποθεμένῳ καὶ καταλύειν  ἐκ   τοῦ νόμου τὸ ποιοῦν διχοστασίαν
[8, 27]   ἔδωκαν ἔχειν, οὐδ´ ἂν εὕροις  ἐκ   τοῦ παντὸς αἰῶνος, ὅτῳ πάντα
[8, 82]   καταλιπόντες δὲ τὰς ἀρχαιρεσίας ᾤχοντο  ἐκ   τοῦ πεδίου. τὸ γὰρ τῆς
[8, 49]   ἐῶ γὰρ λέγειν, ὅσοις κεκόσμηκας  ἐκ   τοῦ πολέμου λαφύροις τὰς πόλεις
[8, 77]   ἐχαρίσατο, ἀλλ´ ἔτι καὶ τῶν  ἐκ   τοῦ πολέμου λαφύρων, ἐὰν κοινὴ
[8, 16]   στρατιάν θ´ ὅσην ἐδύναντο πλείστην  ἐκ   τοῦ πολιτικοῦ κατεστήσαντο καταλόγου, καὶ
[8, 24]   τὸ ἔργον ἐκωλύσαμεν ἡμεῖς οἱ  ἐκ   τοῦ συνεδρίου καὶ παρέσχομέν σοι
[8, 24]   ἡμῶν αὐτῶν, Μάρκιε, τῶν  ἐκ   τοῦ συνεδρίου καὶ περὶ τῶν
[8, 44]   παρηκολούθουν δ´ αὐταῖς οἵ τ´  ἐκ   τοῦ συνεδρίου καὶ τῶν ἄλλων
[8, 68]   ἐπὶ τὴν βουλήν. τοῖς δ´  ἐκ   τοῦ συνεδρίου πολλὰ βουλευσαμένοις ἔδοξε
[8, 40]   αὐτῶν περιθεῖναι τῇ δεήσει προῆλθεν  ἐκ   τοῦ τεμένους, αἱ δ´ ἠκολούθουν.
[8, 16]   δέ τινα καὶ ἀφίστατο αὐτῶν  ἐκ   τοῦ φανεροῦ καὶ τοῖς Οὐολούσκοις
[8, 44]   εὐσύνοπτοι πόρρωθεν ἔτι προσιοῦσαι τοῖς  ἐκ   τοῦ χάρακος αἱ γυναῖκες ἐγένοντο,
[8, 57]   ἐξέβην τὸν λόγον. ~Μετὰ τὴν  ἐκ   τοῦ χάρακος ἀπαλλαγὴν τῶν γυναικῶν
[8, 37]   ἀλλ´ ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐκέλευσεν  ἐκ   τοῦ χάρακος, ἀπειλήσας ὡς, εἰ
[8, 86]   παρά τε κατασκόπων καὶ τῶν  ἐκ   τοῦ χάρακος ἀποδεδρακότων, ὅτι κομιδῇ
[8, 44]   ἦσαν, ὑπαντᾶν τῇ μητρὶ προελθὼν  ἐκ   τοῦ χάρακος ἔγνω σὺν ὀλίγοις,
[8, 86]   οὐκ ἂν ὑπέμειναν ἔτι προελθεῖν  ἐκ   τοῦ χάρακος ἐπὶ πολέμῳ, ἀγαπητὸν
[8, 88]   τούτῳ ἐπαρθέντες οἱ ἡγεμόνες ἐξῆγον  ἐκ   τοῦ χάρακος τὴν δύναμιν ὡς
[8, 65]   ἀφ´ ἧς κατεστρατοπέδευσεν ἡμέρᾳ, προελθόντων  ἐκ   τοῦ χάρακος τῶν Ἑρνίκων εἰς
[8, 66]   νυκτὶ ψόφος τ´ ἠκούετο πολὺς  ἐκ   τοῦ χάρακος τῶν Ἑρνίκων καὶ
[8, 80]   νόμος ἔχει, ἀλλὰ τοὺς  ἐκ   τυράννων γενομένους οἱ μὲν συναποκτίννυσθαι
[8, 68]   πόλεις καὶ τὰ πλείστου ἄξια  ἐκ   τῶν ἀγρῶν ἀνασκευασάμενοι τήν τε
[8, 30]   ἔλαβον καὶ τὸν ἐμαυτοῦ ξένον  ἐκ   τῶν αἰχμαλώτων, τὸν δ´ ἄλλον
[8, 83]   φρονιμώτατοι τῶν ἡγεμόνων ἀεί τινας  ἐκ   τῶν ἀλλοεθνῶν ἀναζωπυροῦσιν ἔχθρας, κρείττονας
[8, 82]   τοῦ τότε ὑπατεύοντος Κοΐντου, καὶ  ἐκ   τῶν ἄλλων πατρικίων Λεύκιον Αἰμίλιον
[8, 78]   πολλοὺς μὲν ἀστούς, πολλοὺς δ´  ἐκ   τῶν ἄλλων συμμαχίδων πόλεων, οὔτε
[8, 91]   οἱ προνομεύοντες τὴν χώραν, ἀλλ´  ἐκ   τῶν ἄλλων Τυρρηνῶν, ἀπέλυσαν τοὺς
[8, 90]   Φάβιον Καίσωνος υἱὸν τὸ δεύτερον  ἐκ   τῶν ἀριστοκρατικῶν. καὶ μὲν
[8, 55]   τὴν πρώτην θυσίαν κατασκευασθεὶς  ἐκ   τῶν δημοσίων χρημάτων νεὼς συνετελέσθη
[8, 30]   τὸ ἀσφαλές, ἐπειδὴ κίνδυνόν τιν´  ἐκ   τῶν δημοτικῶν ὑπείδετο, ἀπέστη καὶ
[8, 41]   οὐδὲ τὴν ἐφήμερον δύστηνος  ἐκ   τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων τροφὴν ἐπαγόμενος.
[8, 60]   Ῥωμαίων πόλις ἐπίδοσιν εἰς ἡγεμονίαν  ἐκ   τῶν ἐκείνου πολιτευμάτων ἔλαβεν. ἀλλ´
[8, 73]   ἕτερα τελευτῶν τάδε συνεβούλευσεν· ἄνδρας  ἐκ   τῶν ἐντιμοτάτων βουλευτῶν ἑλέσθαι δέκα,
[8, 55]   παλαιᾷ δημοσίᾳ γραφῇ μνήμην οἴσοντα  ἐκ   τῶν ἐπιγινομένων αἰώνιον, καὶ γέρας,
[8, 28]   ἐκ τῶν ἴσων καὶ φόβος  ἐκ   τῶν ἡσσόνων καὶ δι´ ἄμφω
[8, 73]   τε καὶ ὀψωνιασμὸν λαμβάνειν,  ἐκ   τῶν ἰδίων οἴκων εἰς τὸ
[8, 28]   ἕξεις, καὶ φθόνος ἀπαντήσεται πολὺς  ἐκ   τῶν ἴσων καὶ φόβος ἐκ
[8, 57]   τῇ Οὐολούσκων ἐγένετο, πάντα, ὅσα  ἐκ   τῶν λαφύρων ἔλαβε, δωρησάμενος τοῖς
[8, 30]   παρασχεῖν, πολεμιστὴν ἵππον ἕνα μόνον  ἐκ   τῶν λαφύρων ἔλαβον καὶ τὸν
[8, 17]   τῆς πόλεως ἐξελόμενος Μάρκιος  ἐκ   τῶν λαφύρων ὅσα θεοῖς τ´
[8, 30]   ἀρετὰς ἀποδειξάμενος, ἐξόν μοι λαβεῖν  ἐκ   τῶν λαφύρων πολὺν μὲν χρυσόν,
[8, 73]   μισθοῦν χρόνον· τὸ δὲ προσιὸν  ἐκ   τῶν μισθώσεων ἀργύριον εἰς τοὺς
[8, 90]   ἡγεμονίαν ἀνδρῶν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ  ἐκ   τῶν νεωτέρων ἐβούλοντο τοὺς δραστηρίους
[8, 64]   μαθοῦσα ἐψηφίσατο νείμασθαι τὴν καταγραφεῖσαν  ἐκ   τῶν νεωτέρων στρατιὰν τριχῇ· τούτων
[8, 81]   τῶν ἀπόρων ἀδύνατοι ὄντες τὴν  ἐκ   τῶν νόμων ἀνάγκην τοῖς ἀπειθοῦσι
[8, 76]   ~Παυσαμένου δ´ αὐτοῦ πολὺς ἔπαινος  ἐκ   τῶν παρόντων ἐγένετο, καὶ οὐθεὶς
[8, 46]   μέχρι πολλοῦ, καὶ πολὺν ἐκίνησεν  ἐκ   τῶν παρόντων ἔλεον. ἔπειτ´ ἀναλαβοῦσα
[8, 43]   ~Παυσαμένης δ´ αὐτῆς τοσοῦτος ὀδυρμὸς  ἐκ   τῶν παρουσῶν γυναικῶν ἐγένετο, καὶ
[8, 77]   Κορνηλίου τὴν ὑπατείαν παρειληφότων, ἄνδρες  ἐκ   τῶν πατρικίων νέοι μὲν ἔτι
[8, 76]   τῆς δημαγωγίας, καὶ τὴν ἀναρριπιζομένην  ἐκ   τῶν πενήτων στάσιν οὐκ εἴασε
[8, 86]   καταφρονήσαντες αὐτῶν οἱ Οὐολοῦσκοι συνεκάλουν  ἐκ   τῶν πόλεων δυνάμεις καὶ παρεσκευάζοντο
[8, 22]   τὸν Μάρκιον ἀποστεῖλαι πέντε ἄνδρας  ἐκ   τῶν πρεσβυτάτων, οὓς μάλιστ´ ἐκεῖνος
[8, 90]   ἡλικίαν δυνάμενος· δὲ δῆμος  ἐκ   τῶν πρεσβυτέρων τε καὶ τῶν
[8, 49]   πρὸς τὴν δοκοῦσαν ἀρετὴν φθόνος  ἐκ   τῶν συμπολιτευομένων ἄδικος. ἀλλ´ ἀνθρωπίνως,
[8, 28]   ἀλλὰ καρπωσάμενοί τινα ἕκαστος τούτων  ἐκ   τῶν σῶν ἀσεβημάτων ὠφέλειαν μισήσουσι
[8, 87]   ἐβούλετο δοθῆναι τὴν ὑπατείαν ἀνδράσιν  ἐκ   τῶν ὑπατευκότων, οὐ προὔθηκε τὴν
[8, 76]   τῆς βουλῆς δόγμα τοιόνδε· ἄνδρας  ἐκ   τῶν ὑπατικῶν αἱρεθῆναι δέκα τοὺς
[8, 37]   πρεσβευτὰς ἑτέρους ἑλομένης δέκα ἄνδρας  ἐκ   τῶν ὑπατικῶν τοὺς ἀξιώσοντας τὸν
[8, 90]   Γάϊον Ἰούλιον, τὸν ἐπικαλούμενον Ἴουλον,  ἐκ   τῶν φιλοδήμων, καὶ Κόιντον Φάβιον
[8, 69]   πλῆθος εὐεργεσίαις τισὶν ὑπαγομένη καὶ  ἐκ   τῶν χειρῶν τοῦ διδόντος τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009