Alphabétiquement     [«   »]
γυναιξὶ 3
γυναιξὶν 5
γυνὴ 4
δ´ 257
δαίμονα 2
δαίμονας 2
δαίμονες 1
Fréquences     [«    »]
256 μὲν
251 τοῖς
254 τοὺς
257 δ´
261 τοῦ
272 τὰ
272 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

δ´


Livre, Chap.
[8, 56]   καὶ τὸ ξόανον δαπάνας, ἕτερον  δ´   ἄγαλμα κατασκευασαμένων τῶν γυναικῶν ἀφ´
[8, 65]   τε καὶ κατὰ τέλη. ἐπεὶ  δ´   ἀγχοῦ ἐγένοντο ἀλλήλων ἔθεον ἀλαλάξαντες
[8, 44]   αὐτὰς ποιήσασθαι καὶ ὠφέλειαν. ἐπεὶ  δ´   ἀγχοῦ ἦσαν, ὑπαντᾶν τῇ μητρὶ
[8, 26]   μὲν ὅτι δυσκόλου γενέσθαι, μᾶλλον  δ´   ἀδυνάτου πράγματος πονηρὸν ἔρωτα ἔχεις,
[8, 80]   συναποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν, οἱ  δ´   ἀειφυγίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχομένης
[8, 62]   αἱ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, ἐλάχιστον  δ´   αἱ τῶν κακῶν, ἀποχρῶσα τιμὴ
[8, 76]   τὰς ὁμολογίας ὑπάρχειν μέρος· τὴν  δ´   αἵρεσιν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν
[8, 81]   ἐπὶ τῇ καταδίκῃ κατηγόρουν. τούτου  δ´   αἴτιον ἦν, ὅτι τὰ δόξαντα
[8, 85]   πολεμίων οἱ μὲν ἐσφάγησαν, οἱ  δ´   αἰχμάλωτοι ἐλήφθησαν. ὅσοι δὲ τούτων
[8, 20]   ἐν χειρῶν νόμῳ διαφθείρας, τοὺς  δ´   αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπῆγε τὴν δύναμιν
[8, 18]   ἀμυνομένων, τῶν δὲ φευγόντων.  δ´   ἀκολουθῶν τοῖς ἐπὶ τὴν πόλιν
[8, 90]   μεσοβασιλεὺς Αὖλος Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος· αἱ  δ´   ἄλλαι κατελύθησαν ἀρχαί. οὗτος ἐπιτροπεύσας
[8, 4]   τὴν ὀργὴν οὐκ ἠδύνατο· διαπρεσβευομένη  δ´   ἄλλη πρὸς ἄλλην εἰς μίαν
[8, 29]   ποιοῦντες ταῖς ἰδίαις ἐπιμελείαις. τοῖς  δ´   ἄλλοις Ῥωμαίοις ἀπέχθομαί τ´ ὡς
[8, 30]   ξένον ἐκ τῶν αἰχμαλώτων, τὸν  δ´   ἄλλον πλοῦτον εἰς τὸ κοινὸν
[8, 67]   πλήθους τραυμάτων καταπονηθεὶς ἀποθνήσκει. τῶν  δ´   ἄλλων Οὐολούσκων, ἐπειδὴ χάραξ
[8, 78]   παρεχόντων εἰς ἔλεον ἐπικουρίαν, πολλῶν  δ´   ἄλλων συγγενῶν τε καὶ ἑταίρων
[8, 72]   ἀμφοτέρων, ἤδη λάβωμεν, ὑπὲρ οὗ  δ´   ἀμφισβητοῦσιν, ἀναβαλώμεθα. ἐπισημήναντος δὲ τοῦ
[8, 32]   τι τῶν εἰκότων ἐγένετο. ἀνέτρεψε  δ´   ἀμφότερα ταῦθ´ τύχη, καὶ
[8, 72]   ἕτερον ἀντιλέγεται πρὸς θατέρου, ἰσότιμοι  δ´   ἀμφότεροι, καὶ οὐχ οἷόν τε
[8, 79]   συγκατατίθεμαι τῶν λόγων μᾶλλον· ἔθηκα  δ´   ἀμφοτέρους, ἵνα ἐξῇ τοῖς ἀναγνωσομένοις,
[8, 6]   ἠξίουν ἐπὶ θανάτῳ λαβεῖν· ἀποτυχόντες  δ´   ἀμφοτέρων προὐκαλέσαντο ἐπὶ δίκην, ἣν
[8, 74]   ἀναφαιρέτους ἑκάστοις δεῖ μένειν, ὅσων  δ´   ἄν, ἀφ´ οὗ τὰς συνθήκας
[8, 1]   αἱ τῶν ἀνθρώπων τύχαι. Δύναιο  δ´   ἄν, ἔφη, τοῦτ´ ἐξ αὐτοῦ
[8, 56]   Οὐεργίνιος ἅτερος τῶν ὑπάτων. ~Εἴη  δ´   ἂν ἁρμόττον ἱστορίας σχήματι καὶ
[8, 1]   ἐχθρῶν βουλόμενος λαβεῖν, δι´ οὗ  δ´   ἂν αὕτη γένοιτο τρόπου καὶ
[8, 75]   τοῖς δημόταις ἡμῶν διαιρεθῆναι· ἣν  δ´   ἂν ἐκεῖνοι κληροῦχον ἀποδείξωσι γῆν,
[8, 27]   τε καὶ δουλωσόμενος ἦλθες. τάχα  δ´   ἂν ἐκεῖνοι, πρὶν ἐν τῷ
[8, 68]   τε καὶ στῆσαι, τι  δ´   ἂν ἐκείνῳ δόξῃ, τοῦτ´ εἶναι
[8, 36]   εἰς τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν· ἕως  δ´   ἂν ἐν τῇ χώρᾳ μένοντες
[8, 86]   τοῦ χάρακος ἐπὶ πολέμῳ, ἀγαπητὸν  δ´   ἂν ἦν, εἰ ἀπῆλθον ἐκ
[8, 64]   τῆς ὁμορούσης αὐτοῖς γῆς· ἕως  δ´   ἂν τὰς παρ´ ἐκείνων λάβωσιν
[8, 68]   διὰ μηνὸς τροφὰς ἀποφέρειν. ἕως  δ´   ἂν ταῦτ´ εὐπορήσωσι, τάξας τινὰ
[8, 2]   καὶ λελυμέναις σπονδαῖς βοηθεῖν. ὅπως  δ´   ἂν τοῦτο γένοιτο, καὶ ὅπως
[8, 17]   μέχρι πολλοῦ διεκαρτέρουν ἀγωνιζόμενοι· πολλῶν  δ´   ἀναιρεθέντων τρέπονται οἱ λοιποὶ καὶ
[8, 63]   τοὺς ἰδίους χάρακας ἀπηλλάγησαν· ἕωθεν  δ´   ἀναστήσαντες τὰς δυνάμεις ἀπῄεσαν ἑκάτεροι
[8, 12]   ἑάλω σώματα Ῥωμαίων ἐλεύθερα, πολλὰ  δ´   ἀνδράποδα, βοῶν τε καὶ ὑποζυγίων
[8, 77]   μὲν ἀνθ´ ὑπηκόων ἐποίησε, πολίτας  δ´   ἀνθ´ ὑποτελῶν, γῆς τε καὶ
[8, 56]   ἀναθέσθαι ταύτην τὴν δόξαν, εἰ  δ´   ἀνιάτως ἔχουσιν ἔτι μᾶλλον αὐτοῖς
[8, 48]   ἂν αὐτοῖς ὑπολαμβάνῃς συνοίσειν. ἐὰν  δ´   ἀντιπράττωσί σοι καὶ τοὺς λόγους
[8, 36]   Πολυσκανῶν χώραν ἐνέβαλεν. οὐ δυνηθέντων  δ´   ἀντισχεῖν τῶν Πολυσκανῶν κατὰ κράτος
[8, 4]   πάθει διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. ὡς  δ´   ἀπαλλαγέντες εἰς τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι
[8, 7]   ἄλλου ἀπελασθεὶς ἀγαθοῦ, παρ´ ὑμῖν  δ´   ἅπαντα ταῦθ´ εὑρών, οἷς ἐκείνων
[8, 64]   παρασκευάσασθαι καὶ ἐν τάχει. ὡς  δ´   ἀπήγγειλαν αὐτοῖς ἀναστρέψαντες οἱ πρέσβεις
[8, 86]   καταστάντες τοῖς ξίφεσιν ἐμάχοντο, οἱ  δ´   ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων λίθοις τε
[8, 47]   πολεμήσω Ῥωμαίοις ἄχρι τέλους. ἐὰν  δ´   ἀποδιδῶσι τὴν χώραν Οὐολούσκοις, ἣν
[8, 13]   κρῖναι τὸν ἀγῶνα μάχῃ, εἰ  δ´   ἀποκνήσουσιν, ὡς ἐγὼ πείθομαι, στρατιᾷ
[8, 25]   τὰ πολεμίων ἔργα δρᾷς· εἰ  δ´   ἀποσταίης τῶν ὅπλων, ἥξει σοι
[8, 41]   εἶχεν ἐπὶ τῆς ἀγκάλης·  δ´   ἀποστραφεὶς καὶ παρωσάμενος ἡμᾶς εἶπεν·
[8, 71]   πρεσβύτατοί τε καὶ τιμιώτατοι, μάλιστα  δ´   Ἄππιος Κλαύδιος· καὶ μέχρι πολλῆς
[8, 12]   ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα  δ´   ἀπροσδοκήτου τοῦ κακοῦ τοῖς κατὰ
[8, 57]   ἁπάσης πόλεως οὐκ ὀλίγην. τούτῳ  δ´   ἄρα ἐδέδοκτο παλαίτερον ἔτι τὸν
[8, 42]   ἐλέου μετέσχεν οὔτε συμπαθείας; ἐγκαταλιπεῖν  δ´   ἄρα καὶ προδοῦναι τοὺς ὑποδεξαμένους
[8, 6]   τὰ κοινὰ σώζεσθαι βουλομένων. τοσοῦτο  δ´   ἄρα μοι περιῆν τοῦ μηδὲν
[8, 65]   Ῥωμαῖοι αὐτοῖς κτείνοντες ἠκολούθουν. τοσαύτη  δ´   ἄρα προθυμία παρὰ τὸν τότ´
[8, 51]   ἀφείλετο σοὶ νῦν ἀποδιδούσῃ. ~Εἰ  δ´   ἄρα πρὸς ἐκείνην ἀδιαλλάκτως ἔχεις,
[8, 30]   λαφύρων πολὺν μὲν χρυσόν, πολὺν  δ´   ἄργυρον ἀνδράποδά τε καὶ ὑποζύγια
[8, 10]   ἀναγκάζομεν, οὔτε προθυμουμένους παραιτούμεθα, ἂν  δ´   ἄρξησθε ἀμυνούμεθα. ταῦτα Οὐολούσκοις ἀπαγγέλλετε
[8, 77]   ἐνίκα στάδιον Ἄστυλος Συρακούσιος, Ἀθήνησι  δ´   ἄρχων ἦν Λεώστρατος, Κοΐντου Φαβίου
[8, 67]   τῶν σφετέρων πεζῶν ἐδέχετο. Τύλλος  δ´   Ἄττιος ἔχων τοὺς ἐρρωμενεστάτους καὶ
[8, 90]   κύριοι διέλυον τὰ ἀρχαιρέσια, ὁπότε  δ´   αὖ πάλιν ἐκεῖνοι καλοῖεν ὡς
[8, 50]   μισεῖν τὸν ἐχθρὸν ἐλεεῖ· τοὺς  δ´   αὐθαδείᾳ χρησαμένους καὶ λιτὰς ἱκετῶν
[8, 77]   καὶ ἐπήλυδας διμοιρίας λαμβάνειν, τοὺς  δ´   αὐθιγενεῖς καὶ ἡγεμόνας τρίτην μερίδα.
[8, 44]   αὐτὰς προὔπεμπον ἄχρι πολλοῦ. παρηκολούθουν  δ´   αὐταῖς οἵ τ´ ἐκ τοῦ
[8, 40]   τῆς Μαρκίου μητρὸς ἀθρόαι. ἰδοῦσα  δ´   αὐτὰς προσιούσας τοῦ Μαρκίου
[8, 54]   πόδας τοῦ Μαρκίου κατεφίλησε. πεσούσης  δ´   αὐτῆς αἱ μὲν γυναῖκες ἀνεβόησαν
[8, 47]   τῆς πατρίδος ποιήσασθαι δεήσεις. ~Ἔτι  δ´   αὐτῆς λεγούσης ὑπολαβὼν Μάρκιος
[8, 43]   μηθὲν ἔτι πλέον ἀσχημονούσας. ~Παυσαμένης  δ´   αὐτῆς τοσοῦτος ὀδυρμὸς ἐκ τῶν
[8, 20]   παμπόλλοις, ὧν ἐγκρατὴς ἐγένετο· ἦν  δ´   αὐτόθι ὅσα ἐν οὐδενὶ τῶν
[8, 86]   οὐκ ἄξια λόγου ἐργασάμενοι, πλείω  δ´   αὐτοὶ παθόντες κακὰ ὑπεχώρησαν εἰς
[8, 68]   αὐτοῖς ἐδίδου τοῦ πολέμου. ὑπηρετησάντων  δ´   αὐτοῖς ἅπαντα τῶν Ἑρνίκων διὰ
[8, 82]   τῆς ὑπατείας λαβόντος ἀξίωμα. ἐφαίνετο  δ´   αὐτοῖς ῥᾷστα κωλυθήσεσθαι τούτων τινὸς
[8, 1]   αὐτῷ διαπεπράξεται τὸ ἔργον· ἐτάραττε  δ´   αὐτὸν συνείδησις, ὅτι πλειστάκις
[8, 20]   γένους πόλεσιν ἐξεταζομένην. οὐ προσδεξαμένων  δ´   αὐτὸν τῶν ἔνδον, ἀλλὰ τῷ
[8, 48]   δεήσει τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν. ~Παυσαμένου  δ´   αὐτοῦ μικρὸν Οὐετουρία ἐπισχοῦσα
[8, 76]   ἄλλο κρεῖττον εἰσηγεῖται, λεγέτω. ~Παυσαμένου  δ´   αὐτοῦ πολὺς ἔπαινος ἐκ τῶν
[8, 2]   σεαυτοῦ καθιερεύσας τὸν ἱκέτην. ~Ἔτι  δ´   αὐτοῦ ταῦτα λέγοντος ἐμβαλὼν τὴν
[8, 59]   συναράττοντες τοῖς λίθοις ἀποκτιννύουσιν. ἐρριμμένου  δ´   αὐτοῦ χαμαὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν
[8, 19]   δύναμιν ἦγεν ἐπὶ Κορβιῶνα. ὄντι  δ´   αὐτῷ πλησίον τοῦ τείχους τὰς
[8, 1]   καθεζόμενος ἐπὶ τῆς ἑστίας. διηγησάμενος  δ´   αὐτῷ τὰς κατασχούσας αὐτὸν ἀνάγκας,
[8, 72]   μέρος αὐτῆς λαβόντας ἔχειν; ὁμολογησάντων  δ´   αὐτῶν· Εἶεν δή· σὺ μέν,
[8, 44]   γυναῖκες ἥκουσιν ἐπαγόμεναι παιδία, προηγεῖται  δ´   αὐτῶν τε μήτηρ καὶ
[8, 22]   ἐκέλευσε καλεῖν τοὺς ἄνδρας. εἰσελθόντων  δ´   αὐτῶν ἤρξατο τοῦ λόγου Μηνύκιος,
[8, 4]   κατὰ μίαν ἐξιόντων πύλην. πρῶτος  δ´   αὐτῶν· Τύλλος ἐξῄει διὰ
[8, 65]   ἀποσχὼν ὀλίγῳ πλείους διακοσίων· τρίτῃ  δ´   ἀφ´ ἧς κατεστρατοπέδευσεν ἡμέρᾳ, προελθόντων
[8, 78]   πολίταις τῆς δημοσίας χώρας, ἔργῳ  δ´   ἀφαίρεσις, Ῥωμαίων μὲν τῶν κτησαμένων
[8, 38]   παρὰ ταῖς πύλαις τάξαντες, τοὺς  δ´   ἀφειμένους ἤδη στρατείας, οἷς ἔτι
[8, 62]   αὐτὴν δὲ ταύτην ἀπολομένους. εἰ  δ´   ἄφθαρτοι μέχρι τοῦ παντὸς αἱ
[8, 22]   Κόιντος Σολπίκιος, ἅπαντες ὑπατικοί. ὡς  δ´   ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ
[8, 38]   φέροντας τοῖς προτέροις λόγους. ὡς  δ´   ἀφίκοντο οἱ ἄνδρες καὶ ἔλεξαν,
[8, 73]   τε καὶ ὀλίγους κατέχειν· ἐὰν  δ´   ἀφισταμένους αὐτῆς ὁρῶσι τοὺς νῦν
[8, 53]   μαντεύομαι δ´ οὐδὲν εὐτυχές. ὅτι  δ´   ἐὰν καὶ τἆλλα πάντα εὐδαιμονῇς,
[8, 49]   ἐὰν λογισμῷ κρίνῃς αὐτόν, ἀσθενὴς  δ´,   ἐὰν μετ´ ὀργῆς, περὶ
[8, 18]   ἀνέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν. ὡς  δ´   ἔγνω τὴν τροπὴν τῶν Οὐολούσκων
[8, 80]   κατὰ γυναῖκας ἔτι λείπεται. τὸ  δ´   ἔθος εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς
[8, 24]   ὡς οὐδὲν ἀδικοῦντα ἀπέλυσαν. τίθημι  δ´,   εἰ βούλει, πᾶσι μὲν τοῖς
[8, 72]   γῆν κατ´ ἄνδρα διανεμηθῆναι, ἕτερον  δ´,   εἰ χρὴ καὶ Λατίνους καὶ
[8, 51]   τὰ φίλτατά σοι γενομένη. ἐπειδὴ  δ´   εἰς ἄνδρας ἦλθες, ἐξόν μοι
[8, 16]   μὲν εἰς τὴν πόλιν, οἱ  δ´   εἰς τὰ πλησίον φρούρια, εἴ
[8, 48]   δοκῶσι, ταμιεύεσθαι τὰς τύχας, ὅταν  δ´   εἰς ταπεινὰς καὶ φαύλας ἔλθωσι,
[8, 63]   ὀλίγους τῶν σφετέρων ἀποβαλεῖν. ἀφικόμενοι  δ´   εἰς τὴν πόλιν ἐν αἰσχύνῃ
[8, 67]   τὰ οἰκεῖα φεύγοντες ἀπεσώθησαν. ἀφικομένων  δ´   εἰς τὴν Ῥώμην ἀγγέλων, οὓς
[8, 9]   τὴν Ῥωμαίων καθαιρήσοντες ἰσχύν. οἱ  δ´   εἰς τὴν Ῥώμην ἀποσταλέντες ὑπ´
[8, 70]   μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ  δ´   εἰς τὸ ἑτέρων ἄρχειν συλλαβόμενος,
[8, 89]   φωνὰς καὶ ὄψεις ἀήθεις. πάντα  δ´   εἰς τοῦτο συνέτεινεν, ὡς οἵ
[8, 86]   τριάριοι πυκνώσαντες τοὺς λόχους· οὗτοι  δ´   εἰσὶν οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατευομένων,
[8, 68]   ἀνέπεμψεν ἐπὶ τὴν βουλήν. τοῖς  δ´   ἐκ τοῦ συνεδρίου πολλὰ βουλευσαμένοις
[8, 78]   μάρτυρας πολλοὺς μὲν ἀστούς, πολλοὺς  δ´   ἐκ τῶν ἄλλων συμμαχίδων πόλεων,
[8, 89]   ἀφαιρεθεῖσα μιαίνει τὰ ἱερά. οἱ  δ´   ἔκ τε βασάνων καὶ τῶν
[8, 15]   ἀποστέλλειν κατὰ τὸ παρόν· αὐτοῖς  δ´   ἐκείνοις ἐπιτρέπειν τὴν ἑαυτῶν στρατιὰν
[8, 53]   νόμος, τὰ μὲν ἐμείωσε, τὰ  δ´   ἐκποδὼν εἰς τέλος ἐποίησε} δῆλον
[8, 51]   με τὰ μὲν ἄκων, τὰ  δ´   ἑκών, καὶ πασῶν ἀτυχεστάτην ἐποίησας
[8, 39]   σωτηρίας ἐλπίδα τῇ πόλει, ταύτην  δ´   ἐν αὐταῖς εἶναι μόναις καταλειπομένην,
[8, 81]   ὑπεροπτικώτεροι τῶν δημοτικῶν ἐγεγόνεσαν· οἱ  δ´   ἐν ἀφανεῖ τῆς δόξης φερόμενοι
[8, 36]   δὲ καθ´ ὁμολογίας παραλαμβάνει. γενόμενος  δ´   ἐν ἡμέραις τριάκοντα πόλεων ἑπτὰ
[8, 67]   δεξιὸν κέρας ἔχοντες κατεκόπησαν. οἱ  δ´   ἐν μέσῃ τε τῇ φάλαγγι
[8, 57]   οἴκτους καὶ λιτὰς ἐντραπείς.  δ´   ἐν ταῖς πόλεσιν ὑπομείνασα νεότης
[8, 21]   καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται. οἱ  δ´   ἐν ταύτῃ κατοικοῦντες πάντα πρότερον
[8, 90]   ἀτιμασθῆναι ἐδόκει σφόδρα ἡδόμενος· τοῖς  δ´   ἐν τέλει διαπεπραγμένοις δραστήριον ἄνδρα
[8, 2]   ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θέαν· ὅταν  δ´   ἐν τῇ πόλει γένῃ, τῶν
[8, 54]   κωκυτὸν ὀξὺν καὶ μακρόν, οἱ  δ´   ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντες Οὐολούσκων
[8, 64]   ἑαυτοὺς ὑπάτοις τὴν ἀρχήν. ~Τῷ  δ´   ἑξῆς ἐνιαυτῷ Γάϊος μὲν Ἀκύλλιος
[8, 77]   οὐκ εἴασε περαιτέρω προελθεῖν. ~Τῷ  δ´   ἑξῆς ἐνιαυτῷ τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ
[8, 55]   τε καὶ εὐπαθείαις διετέλεσαν, τῇ  δ´   ἑξῆς ἡμέρᾳ συναχθεῖσα ὑπὸ τῶν
[8, 72]   μὲν διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν, ταῖς  δ´   ἑξῆς ἡμέραις ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι
[8, 84]   μὲν ἀντικατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ λόφου, ταῖς  δ´   ἑξῆς ἡμέραις ἐξιόντων εἰς τὸ
[8, 82]   τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα διέμενε· ταῖς  δ´   ἑξῆς ἡμέραις φρουρὰν περιστήσαντος τοῦ
[8, 79]   μὲν ἐπὶ μείζοσιν αἰτίαις, οἱ  δ´   ἐπ´ ἐλάττοσιν, οὔτε φειδὼ τῶν
[8, 71]   οὐχ ὑπομενόντων τὸν λόγον. ἐπειδὴ  δ´   ἐπαύσατο τε συνύπατος αὐτοῦ
[8, 86]   οὖν ἐν τούτοις ἦσαν· Οὐολοῦσκοι  δ´,   ἐπειδὴ ἡμέρα τ´ ἐγένετο καὶ
[8, 40]   τοῖς ἑαυτοῦ γόνασι κυλιομένην. ~Ὡς  δ´   ἐπῄνεσαν αἱ παροῦσαι τὸν λόγον,
[8, 80]   ἀφίημι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν· ἐπάνειμι  δ´   ἐπὶ τὰ ἑξῆς. ~Μετὰ γὰρ
[8, 68]   ἐπὶ τὰς Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος  δ´   ἐπὶ τὰς Ἑρνίκων τε καὶ
[8, 22]   λαβόντες ἔθεον ἄνευ παραγγέλματος, οἱ  δ´   ἐπὶ τὰς πύλας κατὰ πλῆθος
[8, 26]   ταῦτα ὑπάρξει σοι διαλλαττομένῳ, μένοντι  δ´   ἐπὶ τῆς ὀργῆς καὶ μὴ
[8, 91]   ἐπ´ οἴκου τὴν στρατιάν. ἄλλο  δ´   ἐπὶ τῆς τούτων ὑπατείας λόγου
[8, 45]   τοῖς ὄχλοις τὴν ἀπόκρισιν. ἐλθὼν  δ´   ἐπὶ τὸ στρατηγικὸν βῆμα πρῶτον
[8, 54]   περὶ τὰς ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας. εἰ  δ´   ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις σφίσιν αὐθαδείας
[8, 17]   φέροντες τὰ μὲν αὐτοί, τὰ  δ´   ἐπὶ τῶν ὑποζυγίων πολὺν ἠναγκάσθησαν
[8, 90]   κρατίστοις ἀποδοῦναι τὰς ἀρχάς.  δ´   ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι τοὺς πρεσβυτάτους
[8, 79]   τοῖς ἀριστείοις στεφάνοις ἐκόσμησεν, ἀπείθειαν  δ´   ἐπικαλῶν, ὅτι οὐκ ἐν
[8, 8]   βραχεῖά ἐστι καὶ λυπρά,  δ´   ἐπίκτητος, ἣν τοὺς περιοίκους ἀφελόμενοι
[8, 85]   δυναμένοις τὰ πόρρω καθορᾶν. τῇ  δ´   ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστήσας τὴν στρατιὰν
[8, 36]   καὶ διέλυσε τὸν σύλλογον. τῇ  δ´   ἐπιούσῃ νυκτὶ περὶ τὴν τελευταίαν
[8, 66]   παιανίζοντες οἱ Ῥωμαῖοι κατεστρατοπέδευσαν. ~Τῇ  δ´   ἐπιούσῃ νυκτὶ ψόφος τ´ ἠκούετο
[8, 55]   μὲν δωρεᾶς μηδεμιᾶς δεῖσθαι, ἀξιοῦν  δ´   ἐπιτρέψαι σφίσι τὴν βουλὴν ἐπὶ
[8, 46]   ἀπῆρας ἐκ τῆς πατρίδος, ἡμεῖς  δ´   ἔρημοι καὶ τὸ μηθὲν ἔτι
[8, 65]   ὀπίσω τῆς φάλαγγος ἀπιέναι. οἱ  δ´   Ἕρνικες ὡς ἔμαθον κινουμένους αὐτῶν
[8, 66]   μάχην ὁρμώμενοι θαμινὰ ἐπηλάλαζον. τοῖς  δ´   Ἕρνιξι καὶ ταῦτα δέος μέγα
[8, 30]   μὲν πάτριος ἀριστοκρατία, κύριος  δ´   ἔσται τῶν κοινῶν ὄχλος ἀμαθὴς
[8, 27]   σοι μεταμέλεια τῶν πραττομένων. τίς  δ´   ἐστὶν οὗτος λόγος; οὐδενὶ
[8, 83]   Λατίνων διὰ φυλακῆς ἔχειν, τῇ  δ´   ἑτέρᾳ τὴν Οὐολούσκων λεηλατεῖν. ~Διακληρωσαμένων
[8, 64]   ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις· τὴν  δ´   ἑτέραν Τῖτον Σίκκιον ἐπὶ Οὐολούσκους
[8, 72]   ἀμφοτέροις τοῖς ὑπάτοις συνδοκεῖ, τὸ  δ´   ἕτερον ἀντιλέγεται πρὸς θατέρου, ἰσότιμοι
[8, 13]   τι δύναιτο ποιεῖν. τὸν  δ´   ἕτερον ἐνθάδε ὑπομένοντα φυλακὴν ποιεῖσθαι
[8, 67]   ταῦτα μὲν Ἀκύλλιος ἔδρασεν. ~Ὁ  δ´   ἕτερος τῶν ὑπάτων Τῖτος Σίκκιος,
[8, 71]   ὑπὸ τῷ Κασσίῳ τεταγμένον, τὸ  δ´   εὐγενέστατόν τε καὶ καθαρώτατον ὑπὸ
[8, 10]   φιλίας μὲν οὐδὲν δεόμενοι, πρόφασιν  δ´   εὐπρεπῆ λαβεῖν βουλόμενοι τοῦ πολέμου.
[8, 44]   ἔξοδον ἐπιφανεστέραν αὐταῖς ποιοῦντες. ὡς  δ´   εὐσύνοπτοι πόρρωθεν ἔτι προσιοῦσαι τοῖς
[8, 65]   καὶ ἐξέλειπε τὴν τάξιν, τὸ  δ´   εὐώνυμον ἔτι ἀντεῖχε καὶ περιῆν
[8, 32]   μοι προσῆκε, πολεμίους εὑρών, τοὺς  δ´   ἐχθρούς, ὑφ´ ὧν ἐχρῆν με
[8, 61]   αἱ τῶν ἠθῶν ἀρεταί, μάλιστα  δ´   δικαιοσύνη. οὐ γὰρ μόνον
[8, 26]   τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν οὐθέν· πολλὴ  δ´   Λατίνων καὶ τῶν ἄλλων
[8, 90]   δῆμον οὔτ´ εἶξαι βουλομένη. ἦν  δ´   μὲν αὐθαδεστέρα γνώμη δικτάτορα
[8, 22]   πόλεως τὸν ἐπιόντα φόβον. ὡς  δ´   τε νὺξ παρῆλθε καὶ
[8, 59]   ἀποκτεῖναι καὶ ταῦθ´ ἡγεμόνα. μάλιστα  δ´   ἠγανάκτουν οἱ ταῖς στρατείαις αὐτοῦ
[8, 44]   τῶν κατεπειγόντων ἔλεγον ἐπιμελήσεσθαι. ~Ὅτε  δ´   ἤδη περὶ τὸν ὄρθρον ἦν,
[8, 17]   ἔφευγον ἀνὰ τοὺς στενωπούς.  δ´   ἠκολούθει κτείνων τοὺς καταλαμβανομένους, ὅσοι
[8, 40]   προῆλθεν ἐκ τοῦ τεμένους, αἱ  δ´   ἠκολούθουν. καὶ μετὰ τοῦτο παραλαβοῦσαι
[8, 3]   παρέξουσιν ἀφορμὴν δικαίας ὀργῆς. ~Ὡς  δ´   ἤκουσε ταῦθ´ Τύλλος, ὑπερηγάσθη
[8, 10]   πρότεροι τὰ ὅπλ´ ἐκεῖνοι, θήσομεν  δ´   ἡμεῖς ὕστεροι. ~Ταύτας οἱ πρέσβεις
[8, 27]   ἐπιχειρήσας πράγμασιν δυνατοῖς· στρατιᾶς  δ´   ἡμετέρας πάλιν ἐκεῖσε ἀφικομένης καὶ
[8, 16]   καὶ τοῖς Οὐολούσκοις συνελάμβανε. πρῶτοι  δ´   ἦρξαν Αἰκανοὶ τῆς ἀποστάσεως, ἅμα
[8, 69]   πρὸς Ἕρνικας ἐξήνεγκεν ὁμολογίας· αὗται  δ´   ἦσαν ἀντίγραφοι τῶν πρὸς Λατίνους
[8, 87]   καὶ τὰς ψήφους ἀνέδωκεν. οὗτοι  δ´   ἦσαν, οὓς βουλὴ προείλετο
[8, 82]   τῆς ἀσφαλείας οὐδεμία φροντίς, τῆς  δ´   ἰδίας ἑκάστῳ σωτηρίας πρόνοια. ὑποστρέψαντες
[8, 67]   πλεονεκτεῖν κατ´ ἀλλήλων παρείχετο. οἱ  δ´   ἱππεῖς τῶν Ῥωμαίων διχῇ νείμαντες
[8, 76]   ὅσην τῷ δήμῳ διαιρεθῆναι· τοῖς  δ´   ἰσοπολίταις τε καὶ συμμάχοις, ἐάν
[8, 41]   πολίτας, οἷοί ποτέ εἰσιν,  δ´   ἰσχὺς καὶ τὸ δύνασθαι ποιεῖν
[8, 8]   πολεμοῦντες οὐκ ἀπολήψεσθαι. κράτιστος  δ´   καιρὸς καὶ οἷος οὐχ
[8, 54]   τῆς ὄψεως, ἀλλ´ ἀπεστράφησαν. αὐτὸς  δ´   Μάρκιος ἀναλόμενος ἐκ τοῦ
[8, 24]   συμφορώτατά σοι, ταῦτα παραινέσοντες. ~Ἀρχέτω  δ´   περὶ τῶν δικαίων λόγος.
[8, 18]   εἰςβιασάμενος εἰς τὸ τεῖχος. ὡς  δ´   στρατηγὸς ἅπαξ ἐγκρατὴς τῶν
[8, 67]   ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν εἰς ταὐτόν. ἦν  δ´   χῶρος μεταξὺ τῶν
[8, 56]   περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι λόγον. ἐπάνειμι  δ´,   ὅθεν εἰς τοῦτον ἐξέβην τὸν
[8, 37]   σιωπῇ ἀπιόντες εὐθὺς ᾤχοντο. μαθόντες  δ´   οἱ βουλευταὶ παρὰ τῶν πρέσβεων
[8, 91]   πολλὰ λῃστρικῇ ἐφόδῳ χρησάμενοι· Τυρρηνῶν  δ´   οἱ καλούμενοι Οὐιεντανοὶ τῆς Ῥωμαίων
[8, 85]   ἁρπαγὴν τῆς χώρας ἐτράποντο. μαθόντες  δ´   οἱ Οὐολοῦσκοι ταῦτ´ οἵ τε
[8, 24]   κατὰ σοῦ πονηροὺς λόγους; τί  δ´   οἱ παῖδες ἡμῶν δράσαντες
[8, 12]   ἐπαγόντων σφίσι τὸν Μάρκιον, ἀπελογοῦντο  δ´   οἱ πατρίκιοι καὶ κακουργίαν τινὰ
[8, 22]   τε καὶ φιλίας διαλεξομένους. ἦσαν  δ´   οἱ προχειρισθέντες ἀπ´ αὐτῶν ἄνδρες
[8, 89]   τῷ φενακισμῷ τῆς κληρουχίας. αὐτοὶ  δ´   οἱ στρατιῶται τὸν ὕπατον ὡς
[8, 32]   τὸ μηδὲν ποιήσαντες ἐρρίψατε· οὗτοι  δ´   οἱ τὰ δεινὰ ὑπ´ ἐμοῦ
[8, 27]   τὸ παρὰ γνώμην ἐκβησόμενον· μάλιστα  δ´   οἱ τῶν πολέμων ἡγεμόνες, ὅσῳ
[8, 8]   τὸ Ῥωμαίων ἄστυ γενήσεται. τούτου  δ´   οἴομαι δεῖν ὑμᾶς ἄρξαι. πέμπετε
[8, 7]   ἀντὶ πολιτῶν ἐχθροῖς κέχρημαι, χρηστὸς  δ´   οἷς ἀντὶ πολεμίων φίλοις; ἀλλ´
[8, 63]   βάθρων, τοιούτου τέλους ἔτυχεν. ~Ἡμέραις  δ´   ὀλίγαις ὕστερον ἐξελθόντες εἰς τὴν
[8, 65]   αὐτὸς ἡγούμενος τῆς ἴλης. οἱ  δ´   ὀλίγον τινὰ δεξάμενοι χρόνον αὐτοὺς
[8, 43]   ἀμίαντον ἐσχηκότα τὸν βίον. ἐνίκα  δ´   ὅμως συγχωροῦσα γνώμη ταῖς
[8, 73]   διαγνόντες ἀποδώσουσι τῷ δημοσίῳ. τὴν  δ´   ὁρισθεῖσαν ὑπ´ ἐκείνων γῆν διαιρεθεῖσαν
[8, 75]   ὅπως ἂν βούλησθε κατανεῖμαι· τοὺς  δ´   ὁριστὰς αὐτῆς ἄνδρας καὶ τὸ
[8, 12]   παθόντας μὲν οὐδὲν δεινόν, δράσαντας  δ´   ὅσα ἠξίουν, καὶ πολλῶν εὐπορήσαντας
[8, 56]   ἀνθρωπίνη δέ τις φωνή· μάλιστα  δ´   ὅσαι πρὸς ἄλλῳ τινὶ τὸν
[8, 69]   μοναρχικῆς ἐξουσίας ἐλάμβανε πόθον· ἐνθυμούμενος  δ´   ὅτι τοῖς βασιλείας τυραννίδος
[8, 23]   δράσαντι τὸ πεπονθὸς κακῶς. ὅτι  δ´   οὐ μετὰ λογισμοῦ σώφρονος ἐξετάζεις,
[8, 58]   Οὐολούσκοις, ἀποθήσεσθαι τὴν ἀρχήν. τούτων  δ´   οὐ μίαν ᾤετο πόλιν δεῖν,
[8, 5]   ἅπαντες ὁμολογοῦσι, καταστησάμενοι πολιτείαν. χρόνοις  δ´   οὐ πολλοῖς τῶν νῦν πρότερον,
[8, 47]   τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον· ἄλλως  δ´   οὔ. ὑμεῖς μὲν οὖν,
[8, 57]   ἔλαβε, δωρησάμενος τοῖς στρατιώταις, ἑαυτῷ  δ´   οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπολιπόμενος ἀπέλυσεν ἐπὶ
[8, 32]   οἴομαι δεῖν ἔτι λόγων· ὅτι  δ´   οὐδὲ πρὸς εὐδοξίαν τιμὴν
[8, 43]   τοῖς τέκνοις αὐτοῦ πορευομένας. ἕτεροι  δ´   οὐδὲ ταύταις ᾤοντο δεῖν ἐπιτρέπειν
[8, 86]   λόγχαις τοὺς ἐπιόντας ἔβαλλον, βέλος  δ´   οὐδὲν ἄσκοπον ἦν πεπιλημένων γ´
[8, 26]   ἐὰν μὴ κατορθώσωσι, βλάπτονται, τοῖς  δ´   οὐδέν, ἐὰν πταίσωσι, καταλείπεται· καὶ
[8, 73]   ἂν ἐπικυρωθῇ νόμος. ~Ὡς  δ´   οὐδὲν ἐγίνετο πέρας, δείσαντες οἱ
[8, 53]   παθεῖν, οὐκ ἔχω λέγειν, μαντεύομαι  δ´   οὐδὲν εὐτυχές. ὅτι δ´ ἐὰν
[8, 58]   ἰσοτίμου ἀρχῆς ἀξιώσει κρατυνόμενον. ὡς  δ´   οὐδὲν τῆς φιλονεικίας ἐγίνετο πέρας,
[8, 71]   ταῖς κατηγορίαις τῶν ἀντιπραττόντων.  δ´   Οὐεργίνιος τὴν βουλὴν ὁσημέραι συνάγων
[8, 32]   ἀνθρώποις γνωσθεῖσα παλιμπροδοσία. τίς  δ´   {οὐκ} ἂν ἐπαινέσειέ με ἀκούσας,
[8, 86]   τοὺς Ῥωμαίους εἰς μάχην, οἱ  δ´   οὐκ ἀντεξῄεσαν. ὡς δὲ τοῦτ´
[8, 86]   τοῖς πολιορκοῦσι τὸ φρούριον. ὡς  δ´   οὐκ ἐγίνετο αὐτῷ θυομένῳ τε
[8, 13]   χρηστέον τοῖς λοιποῖς πράγμασιν. ἔφη  δ´   οὖν λέγων· Ἐμοὶ δοκεῖ,
[8, 88]   ἐπὶ τὴν ἀρχὴν κατήγαγε. ~Τότε  δ´   οὖν οἱ δημόται τῆς δημαρχικῆς
[8, 50]   τῇ πατρίδι καὶ φίλος. ~Ἔστω  δ´   οὖν ὅμως, καὶ δεδόσθω τοῖς
[8, 83]   ἐντοπίων πολέμων τοὺς ἀλλοδαπούς. τότε  δ´   οὖν, ὥσπερ ἔφην, κατὰ δαίμονα
[8, 86]   καταφεύγουσι διὰ τὴν ἀνάγκην. οἱ  δ´   Οὐολοῦσκοι κατ´ ἀρχὰς μὲν ἐδέξαντο
[8, 33]   γίνεσθαι τὰ παρὰ θεῶν· ὁπότε  δ´   οὐρίῳ πνεούσῃ κέχρημαι τῇ περὶ
[8, 9]   ἃς ὑπὸ Ῥωμαίων ἀφῃρέθησαν· ἄλλως  δ´   οὔτ´ εἰρήνην οὔτε φιλότητα βεβαίαν
[8, 67]   μὲν πολέμων σφόδρ´ ἄλκιμος, στρατηγῆσαι  δ´   οὐχ ἱκανός· ὑπὸ κόπου τε
[8, 20]   τῆς στρατιᾶς αὐτὸς ὠθούμενος. ἦν  δ´   οὐχ λόγος αὐτοῦ μόνον
[8, 80]   καθελὼν ἀνὴρ ἀποκατέστησε. παρ´ Ἕλλησι  δ´   οὐχ οὕτως ἐνίοις νόμος
[8, 11]   λείαν, ἴτε σὺν ἡμῖν. ὑποδέχομαι  δ´   ὑμῖν, ἐὰν θεὸς συλλάβῃ, πολλὰς
[8, 41]   ὅλην ἅμα τῇ πατρίδι· τοῦτο  δ´   ὑμῖν οὐ παρ´ ἄλλου τινός,
[8, 44]   προῆγον ἐπὶ τὰς πύλας· οἱ  δ´   ὕπατοι ζεύγη τε ὀρικὰ καὶ
[8, 63]   ἑκάτεροι ἐπὶ τὰ σφέτερα. οἱ  δ´   ὕπατοι παρά τ´ αὐτομόλων καὶ
[8, 15]   ἀπόρρητον ἦν τούτων ἑκάτερον. τοῖς  δ´   ὑπάτοις ἐφῆκαν στρατόν τε συναγαγεῖν
[8, 67]   θεοῖς χαριστηρίους ἐψηφίσαντο θυσίας, τοῖς  δ´   ὑπάτοις τὴν τῶν θριάμβων τιμὴν
[8, 82]   καὶ παραδίδωσι τὰ ὅπλα.  δ´   ὕπατος τήν τε λείαν, ὅσῃ
[8, 64]   τῆς πόλεως χώραν φυλάττειν· τοὺς  δ´   ὑπὲρ τὸν στρατιωτικὸν κατάλογον, ὅσοι
[8, 56]   προαίρεσις καὶ βεβαία διαμένῃ, τοῖς  δ´   ὑπερορῶσι τῶν πατρίων ἐθισμῶν καὶ
[8, 71]   καὶ Λατίνων αὐτὴν νεμήσονται, τοτὲ  δ´   ὑπὸ τοῦ Κασσίου μετεπείθετο δημαγωγοῦντος,
[8, 32]   ὑπὸ τῶν εὖ πεπονθότων, μισεῖσθαι  δ´   ὑπὸ τῶν ἠδικημένων; εἰ γοῦν
[8, 85]   ἐξ ὑπερδεξιοῦ γένωνται χωρίου. ~Οἱ  δ´   ὑπολαβόντες αὐτοὺς ἄρχειν φυγῆς ἠκολούθουν
[8, 66]   τ´ ἀλλήλους καὶ ἐπιβοώμενοι, τῶν  δ´   ὑπολειπομένων διὰ τραύματα νόσους
[8, 28]   κακοὺς μὲν διαντλοῦσι βίους, οἰκτρὰς  δ´   ὑπομένουσι τελευτάς. ταῦτ´ ἐνθυμηθείς,
[8, 25]   τῶν δημοτικῶν, ταῦτ´ ἐστιν,  δ´   ὑποτίθεσθαί σοι δι´ εὔνοιαν οἱ
[8, 68]   ἔτι μεταποιούμενοι τῶν ἴσων. Ἕρνικες  δ´   ὕστεροι, ἐπειδὴ μεμονωμένους ἑαυτοὺς εἶδον,
[8, 55]   λύσασα τὸν πόλεμον ἡμέρα. ἐνιαυτῷ  δ´   ὕστερον ἑτέρῳ μετὰ τὴν πρώτην
[8, 2]   σὺν πολλῇ φροντίδι ἀνεύρηκα. δεῖ  δ´   ὑφ´ ἡμῶν αὐτοὺς ἐξαπατηθέντας ἄρξαι
[8, 17]   πρῶτος εἰς τὴν πόλιν. ἦν  δ´   ὑφεστηκὸς ταῖς πύλαις πολὺ καὶ
[8, 57]   γενομένοις τῶν πολλῶν ὠφελειῶν, διημαρτηκυῖα  δ´   ὧν ἤλπισεν, εἰ καθαιρεθείη τὸ
[8, 89]   τῶν ἐγχειριδίων τὰς ἀκμάς, ἔστι  δ´   ὧν καὶ κατεαγότων ὅλων, οἷς
[8, 55]   τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστρατοπεδεύσοντας. ~Ῥωμαῖοι  δ´   ὡς ἔμαθον, ὅτι λέλυται σφῶν
[8, 86]   τὸν ἴδιον ἀποσώζονται χάρακα. Ῥωμαῖοι  δ´   ὡς ἐν ἀσφαλείᾳ τέως ὄντες
[8, 5]   εἶναι περὶ αὐτῆς ἀπολογεῖσθαι· ἐνθυμούμενος  δ´,   ὡς ἐν πολλοῖς καὶ διαφόροις
[8, 66]   ὅπλων κτύπον ἐποίουν ἀθρόοι, τοτὲ  δ´   ὥσπερ εἰς μάχην ὁρμώμενοι θαμινὰ
[8, 48]   λόγῳ καὶ παρακλήσει πειθόμενοι, ἀναγκαζόμενοι  δ´,   ὥσπερ σὺ νῦν ἀξιοῖς, οὐθὲν
[8, 67]   αὐτῶν κινδυνεύουσι πέμψειν ἐπικουρίαν. ὡς  δ´   ὤφθησάν τε καὶ εἶδον ἀλλήλας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009