Alphabétiquement     [«   »]
ἠγωνισάμην 1
ἡγῶνται 1
ἥδε 3
ἤδη 38
ἠδίκημαι 1
ἠδικημένοις 1
ἠδικημένους 2
Fréquences     [«    »]
37 ἀπὸ
37 ἐπειδὴ
37 παρ´
38 ἤδη
38 πολέμου
39 αὐτῷ
39 δι´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἤδη


Livre, Chap.
[8, 54]   δὲ περὶ δύσιν ἡλίου ἦν  ἤδη,   ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐξῄεσαν ἐκ τῆς
[8, 3]   ἀθρόοι διεξῄεσαν, ὥστε καὶ λόγον  ἤδη   γίνεσθαι περὶ αὐτῶν ἀνὰ τὴν
[8, 16]   προσαναγκάζειν αὐτὰ ἠξίουν φοβούμενοι προδοσίαν.  ἤδη   δέ τινα καὶ ἀφίστατο αὐτῶν
[8, 90]   πρεσβυτέρων τε καὶ τῶν πεῖραν  ἤδη   δεδωκότων τῆς ἐπιεικείας τοὺς προνοησομένους
[8, 62]   τὸ πάθος ὁμοῦ τι πεντακοσίων  ἤδη   διαγεγονότων εἰς τόνδε τὸν χρόνον
[8, 64]   στρατιᾷ χωρεῖν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι  ἤδη   ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις· τὴν
[8, 65]   εὔκλειαν ἀφανίσωσι. τότε μὲν οὖν  ἤδη   {καὶ} γὰρ ἦν περὶ δύσιν
[8, 65]   τῶν Ἑρνίκων κέρας ἐπόνει τ´  ἤδη   καὶ ἐξέλειπε τὴν τάξιν, τὸ
[8, 78]   τοὺς πολίτας ποιησάμενοι, μετὰ τοῦτ´  ἤδη   καὶ τὰς ἀπορρήτους τῆς τυραννίδος
[8, 71]   τῇ πόλει συνέφερεν. ἀντέλεγον οὖν  ἤδη   κατὰ κράτος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις
[8, 41]   χείρονα· καὶ χαίρετε. ἀπέρχομαι γὰρ  ἤδη   καταλιπὼν τὴν οὐκέτι χωροῦσαν ἄνδρας
[8, 86]   ὡς ἐν ἀσφαλείᾳ τέως ὄντες  ἤδη   κατέβαινον ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν·
[8, 72]   μὲν δίδοται παρ´ ἀμφοτέρων,  ἤδη   λάβωμεν, ὑπὲρ οὗ δ´ ἀμφισβητοῦσιν,
[8, 50]   ἁμαρτήμασι καὶ εὐδιάλλακτοι, καὶ πολλοὶ  ἤδη   μεγάλα εἰς αὐτοὺς ἐξαμαρτόντες εὐχαῖς
[8, 59]   πάθει καὶ οἱ μετὰ ταῦτ´  ἤδη   νεκροῦ ὄντος ἀφικόμενοι τόν τ´
[8, 25]   μέρος ὑπὸ σοῦ, οὐχ ἱκανὰς  ἤδη   παρὰ πάντων εἰσπέπραξαι δίκας τοσοῦτον
[8, 65]   δὲ περὶ δείλην ὀψίαν ἦν  ἤδη,   παρακαλέσας τοὺς ἱππεῖς ὕπατος
[8, 3]   τε καὶ Πιναρίου τὴν ὑπατείαν  ἤδη   παρειληφότων, κρατίστη τῶν Οὐολούσκων
[8, 13]   στρατηγοῖς ἔδει. ~Ἐπειδὴ δὲ συνῆκτο  ἤδη   πᾶσα δύναμις, ἐβουλεύετο μετὰ
[8, 44]   κατεπειγόντων ἔλεγον ἐπιμελήσεσθαι. ~Ὅτε δ´  ἤδη   περὶ τὸν ὄρθρον ἦν, αἱ
[8, 7]   εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι πολλῶν  ἤδη   πολεμίων πειραθέντες Ῥωμαῖοι οὐθένας μᾶλλον
[8, 21]   Ῥωμαῖοι δὲ τῶν τε κεκρατημένων  ἤδη   πόλεων τὸν ὄλεθρον ἀκούοντες καὶ
[8, 52]   διαλλαγῆναι πρὸς τοὺς σεαυτοῦ πολίτας  ἤδη   ποτὲ καὶ παύσασθαι τὸν ἀμείλικτον
[8, 49]   βεβαίως παρεσκεύακας, ἀλλὰ καὶ πεποίηκας  ἤδη   σκοπεῖν, πότερα καταλῦσαι τὴν Ῥωμαίων
[8, 38]   πύλαις τάξαντες, τοὺς δ´ ἀφειμένους  ἤδη   στρατείας, οἷς ἔτι τὰ σώματα
[8, 43]   καὶ συναγαγόντες ἐκκλησίαν σκότους ὄντος  ἤδη   τὰ δόξαντα τῷ συνεδρίῳ διεσάφησαν
[8, 34]   εἴγε δεῖ τεκμαίρεσθαι τοῖς γεγονόσιν  ἤδη   τὰ μέλλοντα. ~Περὶ δὲ τῆς
[8, 50]   πόνοις κτησαμένη κατέσχε, καὶ τρίτον  ἤδη   ταῦτ´ ἔτος εἰς πολλὴν τῶν
[8, 13]   ἀλλὰ χρὴ τὸν ἐνθάδε ὑπομένοντα  ἤδη   τείχη τ´ ἀνορθοῦν, ὅσα πέπτωκε,
[8, 66]   σωμάτων ἐγκρατής· καὶ τὸ λοιπὸν  ἤδη   τὴν Ἑρνίκων γῆν ἐπῄει λεηλατῶν
[8, 26]   τὴν πόλιν τήνδε οἰκοῦμεν ὀγδόην  ἤδη   τὴν νῦν γενεάν, ἀλλὰ καὶ
[8, 47]   πολεμίους οὕσπερ ἐγώ· ἀποθέσθαι τ´  ἤδη   τὸ πένθος, διὰ τὰς
[8, 39]   γυναῖκες αὐτῶν, ὡς ἐγγὺς ὄντος  ἤδη   τοῦ δεινοῦ, καταλιποῦσαι τῆς οἴκοι
[8, 82]   πολεμίας ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου τελευτῶντος  ἤδη   τοῦ ἔτους. ἐπιστάντων δὲ τῶν
[8, 41]   τροφὴν ἐπαγόμενος. καὶ τέταρτον ἐνιαυτὸν  ἤδη   τοῦτον, ἐξ οὗ φεύγει τὴν
[8, 16]   οἴκου τὴν στρατιὰν βαρεῖαν οὖσαν  ἤδη   τῷ πλήθει τῶν ὠφελειῶν καὶ
[8, 85]   νεκρούς τ´ ἐσκύλευον, ὡς κεκρατηκότες  ἤδη   τῶν πολεμίων, καὶ ἐφ´ ἁρπαγὴν
[8, 54]   ἐλπίδι τοῦ καταπεπολεμηκέναι τὸ ἀντίπαλον  ἤδη   ὢν δι´ ὀργῆς ἀκράτου λάβῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009