Alphabétiquement     [«   »]
ὑπισχνεῖσθαι 1
ὑπισχνεῖτο 1
ὑπισχνοῦμαι 1
ὑπὸ 82
ὑποβήσονται 1
ὑποδείξας 1
ὑποδεξάμενοι 2
Fréquences     [«    »]
77 ἀλλ´
81 ἂν
81 ὅτι
82 ὑπὸ
89 εἰ
92 αὐτοῖς
93 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ὑπὸ


Livre, Chap.
[8, 70]   δικαίῳ κατεσχηκότων πατρικίων, καὶ τῆς  ὑπὸ   Γέλωνος τοῦ Σικελίας τυράννου πεμφθείσης
[8, 53]   μὲν ἄλλων ἄρχειν αὐτῷ προσῆκεν,  ὑπὸ   δὲ τῆς μητρὸς ἄρχεσθαι· οὕτω
[8, 26]   τόνδε τὸν πόλεμον, πάντα γὰρ  ὑπὸ   δέους κοινοῦ συνίστασθαι φιλεῖ τὰ
[8, 50]   λιτὰς ἱκετῶν ὑβρίσαντας, ἅπαντας νεμεσωμένους  ὑπὸ   θεῶν καὶ εἰς συμφορὰς καταστρέφοντας
[8, 25]   φιλεῖ διαμένειν, νεμεσᾶταί τε πάντα  ὑπὸ   θεῶν τὰ ὑπερέχοντα, ὅταν εἰς
[8, 19]   χρόνον ἐκλιπεῖν ἠναγκάσθησαν τὸ τεῖχος  ὑπὸ   κόπου. παραλαβὼν δὲ καὶ ταύτην
[8, 67]   ἄλκιμος, στρατηγῆσαι δ´ οὐχ ἱκανός·  ὑπὸ   κόπου τε καὶ πλήθους τραυμάτων
[8, 34]   φαίνῃ μοι τὰ κοινότατα καὶ  ὑπὸ   μηδενὸς ἀγνοούμενα μόνος ἀγνοεῖν· ὅτι
[8, 10]   ἀρετῆς καὶ ἀνδρείας ἐκτήσατο, ταῦθ´  ὑπὸ   μωρίας τε καὶ δειλίας ἀφαιρεθείη.
[8, 30]   διέβαλεν ἐπ´ οὐδενὶ τούτων, ἀλλ´  ὑπὸ   πάντων ἐμαρτυρεῖτό μοι καὶ
[8, 79]   ἧσσον πιθανόν, ἐπειδὴ κἀκεῖνος πεπίστευται  ὑπὸ   πολλῶν καὶ ἐν γραφαῖς ἀξιοχρέοις
[8, 85]   ὠθούμενοι κατὰ πρανοῦς χωρίου καὶ  ὑπὸ   πολλῶν ὀλίγοι κυκλωθέντες. ἀδελφὰ δὲ
[8, 9]   τὴν ἑαυτῶν καὶ πόλεις, ἃς  ὑπὸ   Ῥωμαίων ἀφῃρέθησαν· ἄλλως δ´ οὔτ´
[8, 6]   κατέφυγον, οὓς ἠπιστάμην πλεῖστά θ´  ὑπὸ   Ῥωμαίων ἠδικημένους καὶ μάλιστ´ αὐτοῖς
[8, 14]   τῶν ἐνοικούντων ἕνεκα, μή τι  ὑπὸ   Ῥωμαίων πάθωσι κακόν, καὶ τοῦ
[8, 64]   εἶχον ἔτι βαστάζειν ὅπλα, ταχθέντας  ὑπὸ   σημαίαις τάς τ´ ἄκρας φρουρεῖν
[8, 25]   ἐξαίρετον μηδ´ ἀτιμώρητον ἀφεῖσθαι μέρος  ὑπὸ   σοῦ, οὐχ ἱκανὰς ἤδη παρὰ
[8, 46]   μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν  ὑπὸ   σοῦ παθούσας· οὐθὲν μὲν οὔτε
[8, 28]   καὶ εἰς τὰ ὅμοια κακῶς  ὑπὸ   σοῦ πάσχοντες, ἀλλ´ εἰς αἰκισμοὺς
[8, 49]   περὶ τῆς οὐ δικαίως μισουμένης  ὑπὸ   σοῦ πατρίδος. οὔτε γὰρ ὑγιαίνουσα
[8, 65]   καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο φυλαττομένους  ὑπὸ   τὰ κάμνοντα τῆς φάλαγγος ὑπελθεῖν
[8, 88]   τὸν ἱερὸν ὅρκον ὤμνυσαν, καὶ  ὑπὸ   τὰς σημαίας κατεγράφοντο. ἐπεὶ δὲ
[8, 38]   πολιορκησόμενοι παρεσκευάζοντο τοὺς μὲν ἀκμαιοτάτους  ὑπὸ   τῇ τάφρῳ καὶ παρὰ ταῖς
[8, 30]   Μηνύκιε, ἀλλὰ πολὺ πρότερον  ὑπὸ   τῆς βουλῆς, κατ´ ἀρχὰς
[8, 21]   οὐθέν. μὴ γενομένου δὲ προβουλεύματος  ὑπὸ   τῆς βουλῆς οὐδὲ τοῖς δημάρχοις
[8, 50]   προάγεις· καὶ οὐδὲ τοὺς πεμφθέντας  ὑπὸ   τῆς βουλῆς πρέσβεις φέροντάς σοι
[8, 69]   ὑπεροψίᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἀχθόμενοι, ὃς  ὑπὸ   τῆς βουλῆς τιμηθεὶς οὐκ ἀντετίμησεν
[8, 29]   ὑμῖν τοῖς ἅμα τούτῳ πεμφθεῖσιν  ὑπὸ   τῆς βουλῆς φίλος εἰμὶ καὶ
[8, 34]   ἐὰν τἀναντία αὐτοῖς δοκῇ, ἀλλ´  ὑπὸ   τῆς κοινῆς φύσεως ἐξ ἅπαντος
[8, 61]   ἂν κάθοδος αὐτῷ δοθῇ  ὑπὸ   τῆς πατρίδος, καὶ μὴ παρασχεῖν
[8, 35]   ὑμᾶς, Μηνύκιε, τοὺς προχειρισθέντας  ὑπὸ   τῆς πόλεως, τάδε ἀποκρίνομαι· ἐὰν
[8, 69]   θριάμβοις μόνος τῶν τότε ἀνθρώπων  ὑπὸ   τῆς πόλεως τετιμημένος σεμνότερον ἑαυτὸν
[8, 83]   οἷς κατ´ εὐχὴν συνέβη μηδὲν  ὑπὸ   τῆς πολιτικῆς ἐπιταραχθῆναι διχοστασίας πολέμων
[8, 42]   ἄφετε τὰς ἐλεεινάς, ὡς πεπτώκαμεν  ὑπὸ   τῆς τύχης, κεῖσθαι ταπεινὰς μηθὲν
[8, 30]   τιμὰς λαμβάνειν, καὶ πότερον  ὑπὸ   τοῖς κακίστοις γενέσθαι τῶν πολιτῶν,
[8, 46]   αὐταῖς, ἐὰν πόλις ἡμῶν  ὑπὸ   τοῖς πολεμίοις γένηται, πᾶσαν ἄλλην
[8, 75]   τοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ῥηθέντας  ὑπὸ   τοῦ δημάρχου λόγους, ὅτ´ ἤρετο
[8, 30]   παρὰ τῆς πατρίδος ἀμοιβάς, οὐχ  ὑπὸ   τοῦ δήμου μόνον ἐξελασθείς,
[8, 15]   οἱ πολλοὶ τῶν πατρικίων προπηλακισθέντες  ὑπὸ   τοῦ δήμου ταὐτὸ φρονῆσαι· καὶ
[8, 23]   ~Ὅτι μὲν οὐ δίκαια πέπονθας  ὑπὸ   τοῦ δήμου, Μάρκιε, μετ´
[8, 71]   Λατίνων αὐτὴν νεμήσονται, τοτὲ δ´  ὑπὸ   τοῦ Κασσίου μετεπείθετο δημαγωγοῦντος, ὡς
[8, 71]   ἐκκλησίαις οὗτοι πρὸς τοὺς εἰσφερομένους  ὑπὸ   τοῦ Κασσίου νόμους διδάσκοντες τὸν
[8, 43]   κράτιστα καὶ γενησόμενα προείδετο οὐδὲν  ὑπὸ   τοῦ κινδύνου τηλικοῦδε ὄντος ἐπιταραχθεῖσα·
[8, 73]   καὶ ἀξιολόγους ἔχοντες γεωργοῖς ἐργασίας  ὑπὸ   τοῦ κοινοῦ μισθοῖντο, πολλὰς οἴσουσι
[8, 23]   τοῦτο τεθαυμάκαμεν. ἥκομέν τ´ ἀποσταλέντες  ὑπὸ   τοῦ κοινοῦ πρέσβεις οἱ προὔχοντες
[8, 12]   βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι. τοῦτο γὰρ  ὑπὸ   τοῦ Μαρκίου παρηγγέλλετο τοῖς Οὐολούσκοις,
[8, 51]   πολλὰς καὶ μεγάλας· ἥτις ὀρφανὸν  ὑπὸ   τοῦ πατρὸς καταλειφθέντα σε παραλαβοῦσα
[8, 29]   ταύτης τῆς μάχης ἀριστείοις ἀνεδούμην  ὑπὸ   τοῦ στρατηγοῦ στεφάνοις πολίτην ὑπερασπίσας
[8, 91]   ἧς γε πέμπτον ἔτος ἐψηφισμένης  ὑπὸ   τοῦ συνεδρίου κενῇ πιστεύσαντες ἐλπίδι
[8, 58]   δεῖν, ἐν τὸ πλεῖον  ὑπὸ   τοῦ Τύλλου διέφθαρτο μέρος, γενέσθαι
[8, 3]   προσέρχεται τοῖς ὑπάτοις κατασκευασθεὶς  ὑπὸ   τοῦ Τύλλου μηνυτής, ὡς
[8, 31]   ἐν τὸ κρεῖττον μέρος  ὑπὸ   τοῦ χείρονος ἄρχεται; πολλὴν ἄρα
[8, 47]   περιμένειν, ἕως πολέμῳ πάλιν αὐτὰ  ὑπὸ   τούτων ἀφαιρεθῶσιν. οὐ γὰρ ἀποχρήσει
[8, 85]   ἐκλεξάμενος. ἔνθα ὑπομένων τούς τε  ὑπὸ   τραυμάτων κάμνοντας ἀνεκτᾶτο θεραπείαις, καὶ
[8, 71]   ῥυπαρὸν καὶ πάντα τολμᾶν πρόχειρον  ὑπὸ   τῷ Κασσίῳ τεταγμένον, τὸ δ´
[8, 71]   δ´ εὐγενέστατόν τε καὶ καθαρώτατον  ὑπὸ   τῷ Οὐεργινίῳ. τέως μὲν οὖν
[8, 54]   ὧν ἔπαθον εὖ τοῦ μηθὲν  ὑπὸ   τῶν ἄλλων ἀνήκεστον παθεῖν συναγωνιστὰς
[8, 61]   ἔοικέ τ´ ἀληθὲς εἶναι τὸ  ὑπὸ   τῶν ἀρχαίων λεγόμενον φιλοσόφων, ὅτι
[8, 55]   τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἱέρεια μὲν  ὑπὸ   τῶν γυναικῶν ἀπεδείχθη τότε πρῶτον
[8, 45]   τρύχη καὶ τὰς ὁράσεις ἐκτετηκυῖα  ὑπὸ   τῶν δακρύων, ἐλεεινὴ σφόδρα. ἣν
[8, 24]   τὸ δημοτικὸν ἐπὶ σοὶ παροξυνθὲν  ὑπὸ   τῶν δημάρχων, καὶ ἧκον ὡς
[8, 26]   τοῦ σφάλλεσθαι τὰς μεγάλας δυνάμεις  ὑπὸ   τῶν ἐλαττόνων καὶ τὰς κρείττους
[8, 41]   ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν προπεμπόμενος  ὑπὸ   τῶν ἑταίρων, καταλαβὼν ἡμᾶς καθημένας
[8, 32]   οὐκοῦν προσῆκέ μοι τιμᾶσθαι μὲν  ὑπὸ   τῶν εὖ πεπονθότων, μισεῖσθαι δ´
[8, 69]   δημοσία πολλὴ παρημελημένη τε καὶ  ὑπὸ   τῶν εὐπορωτάτων κατεχομένη, ταύτην ἔγνω
[8, 5]   οἱ κράτιστα ἐγνωκότες, πέπονθα  ὑπὸ   τῶν ἐχθρῶν καὶ ὡς οὐ
[8, 65]   ἀκμῆσιν ὑποπεμπομένοις εἰς τὰ κάμνοντα  ὑπὸ   τῶν ἡγεμόνων. ἐπειδὴ δὲ περὶ
[8, 32]   τῶν εὖ πεπονθότων, μισεῖσθαι δ´  ὑπὸ   τῶν ἠδικημένων; εἰ γοῦν τι
[8, 19]   καθ´ ὅλην τὴν πόλιν ἐγίνοντο  ὑπὸ   τῶν Οὐολούσκων ἐκ διαδοχῆς ὑποχωρούντων
[8, 45]   ἱκανὸς ἦν, ἀλλ´ ᾤχετο φερόμενος  ὑπὸ   τῶν παθῶν ἐπὶ τὸ ἀνθρώπινον,
[8, 81]   τῷ αὐτῷ χρόνῳ λῃστηρίοις τε  ὑπὸ   τῶν πλησιοχώρων πόλεων καὶ καταδρομαῖς
[8, 85]   καὶ γὰρ καὶ οὗτοι καταληφθέντες  ὑπὸ   τῶν πολεμίων οἱ μὲν ἐσφάγησαν,
[8, 41]   Οὐολουμνία, κρατίστη γυναικῶν, ἐξελασθεὶς  ὑπὸ   τῶν πολιτῶν, ὅτι γενναῖος ἦν
[8, 28]   πᾶσαν ἄλλην ἰδέαν προπηλακισμοῦ χωρήσουσιν  ὑπὸ   τῶν συμφορῶν βιαζόμενοι· καὶ τούτων
[8, 30]   κἀγὼ δεδιώς, μὴ ψήφου δοθείσης  ὑπὸ   τῶν συνέδρων ἁλῶ, συνέγνων καὶ
[8, 17]   πολλοὺς τῶν πολεμίων κατέτρωσαν· ἔπειθ´  ὑπὸ   τῶν σφενδονητῶν ἀναστελλόμενοι καὶ μέχρι
[8, 81]   τὸ κοινόν· ἐκκλησίαι τε συνεχεῖς  ὑπὸ   τῶν τότε δημάρχων ἐγίνοντο καὶ
[8, 64]   Σπόριον Λάρκιον, ὃς ἦν ἀποδεδειγμένος  ὑπὸ   τῶν ὑπάτων ἔπαρχος τὴν ἔγγιστα
[8, 55]   τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ συναχθεῖσα  ὑπὸ   τῶν ὑπάτων βουλὴ περὶ
[8, 3]   αὐτίκα βουλὴ κατ´ ἄνδρα  ὑπὸ   τῶν ὑπάτων κληθεῖσα συνῆκτο, καὶ
[8, 26]   τῶν ἐλαττόνων καὶ τὰς κρείττους  ὑπὸ   τῶν φαυλοτέρων τοῦτ´ ἐν τοῖς
[8, 55]   καταστάντες πράττουσί τε καὶ λέγουσιν  ὑπὸ   χαρᾶς, τὰ μὲν ἀθρόοι, τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009