Alphabétiquement     [«   »]
πόλεσι 4
πόλεσιν 11
πόλεων 10
πόλεως 64
πόλιν 65
πολιορκησόμενοι 1
πολιορκία 1
Fréquences     [«    »]
64 δὴ
62 παρὰ
61 ταῦτα
64 πόλεως
65 πόλιν
66 οὖν
67 οὔτε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

πόλεως


Livre, Chap.
[8, 70]   συγγενεῖς μὲν ὄντας τῆς Ῥωμαίων  πόλεως,   ἀεὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας καὶ
[8, 87]   τῶν δημάρχων τινὲς ἐξεληλάσθαι τῆς  πόλεως   αἰτιώμενοι βίᾳ πρὸς τοῦ τότε
[8, 36]   ἔδοξε μηδὲν ἀνάξιον ποιεῖν τῆς  πόλεως,   ἀλλ´ ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν αὐτῶν
[8, 37]   ἐπίταγμα βαρὺ μηδ´ ἀνάξιον τῆς  πόλεως,   ἀλλὰ καταλύσαντα τὴν ἔχθραν καὶ
[8, 57]   καθαιρεθείη τὸ Ῥωμαίων φρόνημα τῆς  πόλεως   ἁλούσης, ἐτραχύνετο πρὸς τὸν ἡγεμόνα
[8, 6]   δήμου τὸ κράτιστον ἐκ τῆς  πόλεως   ἀναιρεῖ μέρος· δικαστήριόν τ´ οὐχ
[8, 91]   τῆς χώρας καὶ τὰ τῆς  πόλεως   ἀπῄεσαν εὐπορίαν πολλὴν ἀγόμενοι. Οὐιεντανοὶ
[8, 14]   μεστὸν ψευδεῖ περιβαλόντες αἰτίᾳ τῆς  πόλεως   ἀπήλασαν καὶ παρεσκεύασαν ἡγεμόνα Οὐολούσκοις
[8, 20]   πολὺς τοῦ τε κρατήσειν τῆς  πόλεως   ἄπορος ἅπασιν ἐλπίς. ἀλλὰ
[8, 87]   πᾶσαι θύουσιν αἱ τῆς  πόλεως   ἀρχαὶ κοινὴν ὑπὲρ τοῦ Λατίνων
[8, 4]   διεξιόντες ἀπιέναι Οὐολούσκους ἐκ τῆς  πόλεως   αὐτίκα μάλα κατὰ μίαν ἅπαντας
[8, 5]   ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλον ἐκ τῆς  πόλεως,   αὐτοὶ δὲ τὰ κοινὰ κατέσχον
[8, 87]   τείχεσι, καὶ οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι τῆς  πόλεως   αὐτοῖς θέμις, ὅτι μὴ πρὸς
[8, 50]   ἀλλὰ καὶ πόρρω ἀνδραποδισμοῦ τῆς  πόλεως   αὐτῶν καὶ κατασκαφῆς τὴν ἀγριαίνουσαν
[8, 18]   πολλοῦ. ἐπεὶ δὲ πρόσω τῆς  πόλεως   ἐγένοντο, ἔχων τοὺς ἐπιλέκτους τῶν
[8, 86]   τὸ ἄνοπλον αὐτοῖς ἐκ τῆς  πόλεως   εἵπετο κατὰ θέαν τοῦ ἀγῶνος
[8, 60]   εἰ μὴ τὸ στασιάζον τῆς  πόλεως   ἐμποδὼν αὐτοῦ τοῖς πολιτεύμασιν ἐγένετο,
[8, 87]   γὰρ ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς  πόλεως   ἐν τῷ παρακειμένῳ πεδίῳ τοὺς
[8, 90]   τούς τε νοσοποιοὺς ἐκ τῆς  πόλεως   ἐξελεῖν, καὶ εἴ τι ἡμάρτηται
[8, 17]   δὴ τὸν τρόπον ἁλούσης τῆς  πόλεως   ἐξελόμενος Μάρκιος ἐκ τῶν
[8, 18]   δὲ καὶ ταύτης κύριος τῆς  πόλεως   ἐπέτρεψε τοῖς στρατιώταις τά τε
[8, 78]   ὅτι δημεῦσαι τὰ κοινὰ τῆς  πόλεως   ἐπιβαλόμενος οὔτε τῆς βουλῆς ψηφισαμένης
[8, 55]   ἐν τὰς περὶ τῆς  πόλεως   ἐποιήσαντο λιτὰς χωρίῳ, θυσίας τε
[8, 14]   οὐδένα, οὔτ´ ἐξήλασεν ἐκ τῆς  πόλεως·   ἐσθῆτα δὲ τοῖς στρατιώταις καὶ
[8, 4]   ποιησάμενος πολλῇ καταβοῇ τῆς Ῥωμαίων  πόλεως   ἐχρήσατο, δεινὴν καὶ ἀφόρητον ἀποφαίνων
[8, 20]   ~Ἀπὸ δὲ ταύτης ἀναστήσας τῆς  πόλεως   ἤλαυνε τὸν στρατὸν ἐπὶ Βοίλλας,
[8, 26]   συμμάχων τε καὶ ἀποίκων τῆς  πόλεως   ἰσχύς, ἣν ὀλίγου πᾶσαν ἐπίκουρον
[8, 44]   προσιὼν ὄχλος ἐκ τῆς  πόλεως,   καὶ ἐπὶ τί παραγένοιντο. μαθὼν
[8, 4]   ἄλλων ξένων ἐξελασθέντες ἐκ τῆς  πόλεως·   καὶ λέγειν ἠξίου ταῦτα πρὸς
[8, 91]   ἀλλήλων οὐ μακρὰν ἀπὸ τῆς  πόλεως   καὶ μείναντες ἡμέρας συχνάς, ἐπειδὴ
[8, 2]   ἐνδοιάσαντες ἐκβαλοῦσιν ὑμᾶς ἐκ τῆς  πόλεως   καὶ παρέξουσιν ἀφορμὴν δικαίας ὀργῆς.
[8, 64]   τάς τ´ ἄκρας φρουρεῖν τῆς  πόλεως   καὶ τὰ τείχη, μή τις
[8, 26]   ἀλλ´ ἐνθυμοῦ τὸ μέγεθος τῆς  πόλεως   καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν ἐν
[8, 20]   καὶ ταύτης σὺν χρόνῳ τῆς  πόλεως   καὶ τῶν ἁλόντων τοὺς μὲν
[8, 81]   σημεῖα, καὶ τὰς δυνάμεις τῆς  πόλεως   κατέγραφον· οὐ προσιόντων δὲ τῇ
[8, 22]   τοὺς ἄλλους ἐρυμνοὺς τόπους τῆς  πόλεως   κατελαμβάνοντο, γυναῖκές τε λελυμέναι τὰς
[8, 43]   ἀσεβήσειν εἰς τὸ ἀσθενέστατον τῆς  πόλεως   μέρος κύριος αὐτοῦ καταστάς. ὡς
[8, 56]   τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον τοιόσδε· Ὁσίῳ  πόλεως   νόμῳ γυναῖκες γαμεταὶ δεδώκατέ με.
[8, 37]   τοῖς λόγοις τὸ ἀξίωμα τῆς  πόλεως.   δὲ Μάρκιος ἄλλο μὲν
[8, 17]   συνῄεσαν ὡς αὐτὸν ἐξ ἁπάσης  πόλεως.   δὲ στρατηγός, ἐπειδὴ τὴν
[8, 87]   γάρ εἰσι τῶν ἔξω τῆς  πόλεως   οἱ τὴν δημαρχικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν
[8, 4]   ἐνάγοντος, καὶ συνῄεσαν ἐξ ἁπάσης  πόλεως   οἵ τ´ ἐν τοῖς τέλεσι
[8, 59]   πυράν, συμπροπεμπούσης τὸ σῶμα τῆς  πόλεως   ὅλης μετ´ οἰμωγῆς τε καὶ
[8, 36]   προτέρας καὶ σταδίους ἀποσχὼν τῆς  πόλεως   ὀλίγῳ πλείους τῶν τριάκοντα παρὰ
[8, 12]   ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον ἐκ τῆς  πόλεως,   ὅπερ καὶ συνέβη. ὡς γὰρ
[8, 57]   περὶ αὐτὸν ἑταιρίαν ἐξ ἁπάσης  πόλεως   οὐκ ὀλίγην. τούτῳ δ´ ἄρα
[8, 62]   μεγάλην συμφορὰν ὑπολαβόντες εἶναι τῆς  πόλεως,   πένθος ἐποιήσαντο ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ·
[8, 5]   πῇ τε κάμνει τὰ τῆς  πόλεως   πράγματα καὶ πῇ μάλιστα ἔρρωται.
[8, 3]   ἀπαλλάττειν τοὺς ἄνδρας ἐκ τῆς  πόλεως   πρὶν ἥλιον δῦναι, τοῖς δὲ
[8, 58]   μεγίστων βουλεύεσθαι μέλλοιεν, ἐξ ἁπάσης  πόλεως   προβούλους ἀποστέλλειν. δὲ Τύλλος
[8, 22]   ἀρκοῦσαν καταλιπών· καὶ αὐτίκα τῆς  πόλεως   σταδίους τετταράκοντα ἀποσχὼν κατεστρατοπέδευσε περὶ
[8, 70]   ὕπατος τὴν ἐμφύλιον ἔπαυσε τῆς  πόλεως   στάσιν καὶ κατήγαγε τὸν δῆμον
[8, 35]   Μηνύκιε, τοὺς προχειρισθέντας ὑπὸ τῆς  πόλεως,   τάδε ἀποκρίνομαι· ἐὰν ἀποδῶσι Ῥωμαῖοι
[8, 69]   τῶν τότε ἀνθρώπων ὑπὸ τῆς  πόλεως   τετιμημένος σεμνότερον ἑαυτὸν ἦγε καὶ
[8, 43]   ἐπὶ πολὺ {μέρος} ἐξακουσθῆναι τῆς  πόλεως   τὴν βοὴν καὶ μεστοὺς γενέσθαι
[8, 83]   διέγνωσαν, καὶ συναγαγόντες ἐξ ἁπάσης  πόλεως   τὴν νεότητα, μέρει μέν τινι
[8, 24]   τάφων τε καὶ ἱερῶν καὶ  πόλεως   τῆς γειναμένης τε καὶ θρεψαμένης
[8, 26]   ἀδυνάτου πράγματος πονηρὸν ἔρωτα ἔχεις,  πόλεως   τῆς Ῥωμαίων καθελεῖν τὴν ἰσχὺν
[8, 22]   δεόμεναι τῶν θεῶν ἀποστρέψαι τῆς  πόλεως   τὸν ἐπιόντα φόβον. ὡς δ´
[8, 4]   καὶ καταλαβὼν οὐ πρόσω τῆς  πόλεως   τόπον ἐπιτήδειον ἐν τούτῳ τοὺς
[8, 87]   μηθενὸς εἶναι τῶν ἔξω τῆς  πόλεως   τοὺς δημάρχους κυρίους· καὶ δὴ
[8, 9]   τοῦ δόγματος εὐθὺς ἐξ ἑκάστης  πόλεως   τοὺς ἐπιφανεστάτους ἄνδρας ἑλόμενοι πρεσβευτὰς
[8, 64]   ὑπάτων ἔπαρχος τὴν ἔγγιστα τῆς  πόλεως   χώραν φυλάττειν· τοὺς δ´ ὑπὲρ
[8, 3]   τῶν Οὐολούσκων νεότης ἐξ ἁπάσης  πόλεως,   ὡς Τύλλος ἠξίου, παρῆν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009