Alphabétiquement     [«   »]
ἀλιτήριος 1
ἄλκιμον 1
ἄλκιμος 1
ἀλλ´ 77
Ἀλλ´ 3
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 73
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
73 διὰ
74 ἔτι
77 ἀλλ´
81 ἂν
81 ὅτι
82 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἀλλ´


Livre, Chap.
[8, 47]   μὴ φιλοχωρεῖν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀδίκως,  ἀλλ´   ἀγαπᾶν, ἐὰν τὰ ἑαυτῶν ἔχειν
[8, 89]   οὐδὲν ἔλαβεν ἀξιόλογον μάχη,  ἀλλ´   ἀγαπητῶς ἀμφότεροι τῶν στρατηγῶν ἀνακαλουμένων
[8, 62]   ἐξίτηλος τοῦ ἀνδρὸς μνήμη,  ἀλλ´   ᾄδεται καὶ ὑμνεῖται πρὸς πάντων
[8, 61]   πάντα τὰ ἀνθρώπινα ἐπικοσμοῦσα χάρις·  ἀλλ´   ἀεὶ πικρὸς καὶ χαλεπὸς ἦν.
[8, 24]   τὸ πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς μῖσος·  ἀλλ´   αἱ γυναῖκές σε, Μάρκιε,
[8, 32]   ἔχειν με ἠξίους, εὖ ποιῶν,  ἀλλ´   αἴσχιστά μοι καὶ ἀνοσιώτατα πραχθήσεται
[8, 5]   κοινῷ πρὸς ἅπαντας ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι.  ἀλλ´   ἀνάσχεσθέ μου, πρὸς θεῶν, καὶ
[8, 30]   πολλὴν καὶ ἀγαθὴν οὐκ ἠξίωσα,  ἀλλ´   ἀνεπίφθονον ὡς μάλιστα βουληθεὶς ἐμαυτὸν
[8, 63]   οὐδὲν οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον,  ἀλλ´   ἀνέστρεψαν ἄπρακτοι, καίτοι καλὰς ἀφορμὰς
[8, 49]   φθόνος ἐκ τῶν συμπολιτευομένων ἄδικος.  ἀλλ´   ἀνθρωπίνως, Μάρκιε, φέρουσι καὶ
[8, 19]   ἔφοδον οὔτε μαλακὸν ἐνέδοσαν οὐδέν,  ἀλλ´   ἀντεῖχον ἀπομαχόμενοι γενναίως καὶ πολλάκις
[8, 84]   οὐ τὸν ἀφανέστατον στρατηλάτην ἔσχον·  ἀλλ´   ἀντεῖχον ἑκάτεροι τῆς χώρας, ἐν
[8, 89]   τοῦτ´ ἐξῄεσαν εἰς μάχην οὐδέτεροι,  ἀλλ´   ἀντικαθήμενοι παρεφύλαττον ἀλλήλων τὰς ἕνεκα
[8, 6]   καὶ βαρὺ τὸ πρᾶγμα γένηται,  ἀλλ´   ἀπ´ ἐμοῦ τοῦ νεωτέρου τε
[8, 54]   ἠνέσχοντο τὴν ἀήθειαν τῆς ὄψεως,  ἀλλ´   ἀπεστράφησαν. αὐτὸς δ´ Μάρκιος
[8, 37]   λέγειν τῶν ἀνδρῶν οὐκ ἐπέτρεψεν,  ἀλλ´   ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐκέλευσεν ἐκ
[8, 35]   ἂν εὕροισθε παρ´ ἐμοῦ πλέον,  ἀλλ´   ἄπιτε καὶ σκοπεῖτε, τι
[8, 42]   ταῦθ´ ἡμᾶς αἰτεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ,  ἀλλ´   ἄφετε τὰς ἐλεεινάς, ὡς πεπτώκαμεν
[8, 41]   τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον Μάρκιος,  ἀλλ´   ἀφῄρηταί σε τὸν γηροβοσκὸν
[8, 36]   μηδὲν ἀνάξιον ποιεῖν τῆς πόλεως,  ἀλλ´   ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν αὐτῶν ἐκ
[8, 18]   οὐ δέχονται αὐτοὺς οἱ Οὐολοῦσκοι,  ἀλλ´   ἐγκλίναντες ἔφευγον κατὰ τοῦ πρανοῦς,
[8, 35]   περὶ τούτων ἐστὶ λόγος,  ἀλλ´   ἐγὼ στρατηγός εἰμι τῆς δυνάμεως,
[8, 7]   δ´ οἷς ἀντὶ πολεμίων φίλοις;  ἀλλ´   ἔγωγ´ οὐδ´ ἐν ἀνδρὸς μοίρᾳ
[8, 30]   κοινῶν ὄχλος ἀμαθὴς καὶ πονηρός.  ἀλλ´   ἔγωγε τἀναντία ἔπραττον, Μηνύκιε,
[8, 21]   ἀπὸ κράτους τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ,  ἀλλ´   ἐδόκει χρόνου δεῖν {ἡ πολιορκία}
[8, 28]   ὅμοια κακῶς ὑπὸ σοῦ πάσχοντες,  ἀλλ´   εἰς αἰκισμοὺς αὐτῶν δεινοὺς καὶ
[8, 1]   διὰ τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος,  ἀλλ´   εἰς αὐτὰ τὰ δεινὰ χωρεῖν
[8, 49]   τεκμήρια τῶν διαβολῶν τὰ ἔργα,  ἀλλ´   εἰς τὴν μητρόπολιν ἡμῶν Λαουΐνιον
[8, 17]   πάντα ἐκκομίσαι τοὺς κρατήσαντας ἡμέρᾳ,  ἀλλ´   ἐκ διαδοχῆς ἄγοντες καὶ φέροντες
[8, 27]   ὃν εἰ μὴ μετ´ ὀργῆς,  ἀλλ´   ἐκ λογισμοῦ κρινεῖς, ὀρθῶς τ´
[8, 91]   εἴησαν οἱ προνομεύοντες τὴν χώραν,  ἀλλ´   ἐκ τῶν ἄλλων Τυρρηνῶν, ἀπέλυσαν
[8, 91]   γ´ οἱ τῶν στασιαστῶν λόγοι,  ἀλλ´   ἐκύρωσε καὶ δῆμος τὸ
[8, 60]   διὰ τιμωριῶν δέος ἀκούσιος ἀποδιδούς,  ἀλλ´   ἑκών τε καὶ πεφυκὼς πρὸς
[8, 51]   ἐλπίδας ἐμαυτῇ καταλιπεῖν, οὐκ ἠβουλήθην,  ἀλλ´   ἔμεινα ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἑστίας
[8, 22]   καὶ οὐδὲν ὧν ἐδεδοίκεσαν ἐγίνετο,  ἀλλ´   ἔμενεν Μάρκιος ἐφ´ ἡσυχίας,
[8, 51]   φύσεως ἐξαλεῖψαι καὶ παρελθεῖν δίκαια·  ἀλλ´   ἐμὸς ἅπαντα τὸν χρόνον ἔσῃ
[8, 7]   οὐκ ἐν ἠδίκημαι φίλην,  ἀλλ´   ἐν τὸ ἀσφαλὲς ἔχω.
[8, 23]   περὶ τὴν ἀνάπραξιν τῆς δίκης,  ἀλλ´   ἐν ταὐτῷ τίθεσαι τά τ´
[8, 53]   ὑβρισθεῖσα τὸν ἐλάχιστον βιῶναι χρόνον,  ἀλλ´   ἐν τοῖς ἁπάντων ὑμῶν φίλων
[8, 31]   μοι τῆς προτέρας ἀρετῆς ὄφελος.  ἀλλ´   ἐν τοῖς αὐτοῖς ἤθεσι μένων
[8, 26]   ὀλιγανθρωπίαν καὶ φαυλότητα ἐρυμάτων ἐβιάσατο·  ἀλλ´   ἐνθυμοῦ τὸ μέγεθος τῆς πόλεως
[8, 73]   τοῖς συγχωρήσασι καὶ ἐπιψηφισαμένοις, ὑπάρξει,  ἀλλ´   ἑνὶ τῷ προθέντι τὴν γνώμην
[8, 61]   ὑπερβάλλουσα αὐτοῖς τ´ οὐ λυσιτελής,  ἀλλ´   ἔστιν ὅτ´ αἰτία μεγάλων συμφορῶν,
[8, 71]   ἦρξαν οἱ τοῦ δήμου προεστηκότες,  ἀλλ´   ἕτερος· οὐθὲν δὲ κωλύει καὶ
[8, 77]   ᾔτουν πολιτείαν ὕπατος ὢν ἐχαρίσατο,  ἀλλ´   ἔτι καὶ τῶν ἐκ τοῦ
[8, 39]   γὰρ ἀπολέλυκεν ἡμᾶς φύσις·  ἀλλ´   εὐνοίας καὶ λόγου. βοῆς δὲ
[8, 53]   θεοὶ τῆς Ῥωμαίων φύλακες ἡγεμονίας,  ἀλλ´   εὐσεβεῖς καὶ καλοὺς δοίητε Μαρκίῳ
[8, 41]   ταύτης, Οὐολουμνία, τῆς ἡμέρας,  ἀλλ´   εὐτυχοίης ἕτερον ἄνδρα λαβοῦσα εὐδαιμονέστερον
[8, 63]   ποιησάμενοι μὴ ἀνεῖναι τὸν καιρόν,  ἀλλ´,   ἕως ἔτι καταπεπλῆχθαι τὸ ἀντίπαλον
[8, 38]   Μάρκιος ἀπόκρισιν ὑπὲρ ὧν ἠξίουν,  ἀλλ´   τὰ κελευόμενα ποιεῖν συνεβούλευεν
[8, 30]   καθ´ ἡμέραν ἀνεπίληπτος εἶναι βίος.  ἀλλ´   προαίρεσις, νὴ Δία, φαίη
[8, 86]   οἰωνοῖς χρωμένῳ τὰ ἱερὰ καλά,  ἀλλ´   ἠναντιοῦτο πρὸς τὰς ἐξόδους αὐτοῦ
[8, 7]   οὐ τὴν ἀπαρνησαμένην με πόλιν,  ἀλλ´   ἧς ἀλλότριος ὢν πολίτης γέγονα,
[8, 64]   ἀπὸ κοινῆς γνώμης γεγονέναι λέγουσιν,  ἀλλ´   ἰδιωτῶν ἀδικήματα μετιόντων τὰ ἴδια,
[8, 50]   τὸ κακῶς δεδρακὸς εἴτ´ ἀλλότριον,  ἀλλ´   ἴσην πρὸς ἅπαντας ὀργὴν ἔχειν·
[8, 52]   τὸ λεγόμενον τῆς Λήθης πεδίον,  ἀλλ´   μετέωρος καὶ καθαρὸς αἰθήρ,
[8, 28]   καὶ τούτων οὐχ οἱ δρῶντες,  ἀλλ´   τὴν ἀνάγκην αὐτοῖς ἐπιτιθεὶς
[8, 6]   μοι τὴν λοχῖτιν καλέσαντες ἐκκλησίαν,  ἀλλ´   πάντες ὁμολογοῦσι πονηρότατον εἶναι
[8, 21]   ὑπὲρ ἀκυρώσεως τῆς καταδίκης ἐβούλοντο·  ἀλλ´   οἱ πατρίκιοι ἠναντιώθησαν αὐτοῖς οὐκ
[8, 49]   δοκεῖς ἀγαπήσειν οἷς ἔχουσιν ἀγαθοῖς,  ἀλλ´   ὀργιεῖσθαί σοι καὶ ἀγανακτήσειν, ἐὰν
[8, 41]   ὑμῶν, τέκνα φίλτατα, πατήρ,  ἀλλ´   ὀρφανοὶ καὶ ἔρημοι παρὰ ταύταις,
[8, 30]   ταῦτά με ἀπήλασεν δῆμος,  ἀλλ´   ὅτι περὶ τὸν ἄλλον βίον
[8, 60]   ἐκ τῶν ἐκείνου πολιτευμάτων ἔλαβεν.  ἀλλ´   οὐ γὰρ ἐν δυνατῷ ἦν
[8, 30]   δίκαια τάττειν αὐτὸς τοῖς ἥττοσιν;  ἀλλ´   οὐ διὰ ταῦτά με ἀπήλασεν
[8, 40]   δὴ καὶ φείσονται αὐτῆς κρατήσαντες,  ἀλλ´   οὐ πρόρριζον ἐπιχειρήσουσιν ἀνελεῖν· ἔπειτα
[8, 26]   διάφορα· οὐχ ὅτι Οὐολοῦσκοι κρατήσουσιν,  ἀλλ´   οὐδὲ ἄλλο τῶν κατὰ τὴν
[8, 30]   ἄλλῃ τινὶ συμφορᾷ χρησάμενον;  ἀλλ´   οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν με οὐδεὶς
[8, 61]   λεγόμενον φιλοσόφων, ὅτι μεσότητές εἰσιν,  ἀλλ´   οὐκ ἀκρότητες αἱ τῶν ἠθῶν
[8, 46]   τὰς ἱκεσίας αὐτῶν οὐκ ἀπεστράφημεν,  ἀλλ´   ὑπεμείναμεν, ὡς ἠξίουν ἡμᾶς ἐλθεῖν
[8, 80]   κακοὺς ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι.  ἀλλ´   ὑπὲρ μὲν τούτων εἴτε
[8, 61]   ὄχλων ἀμαθίαις σκοπόν, οὐκ ἠξίωσεν,  ἀλλ´   ὑπεύθυνον οἰόμενος δεῖν τὸ σῶμα
[8, 30]   οὐδὲ διέβαλεν ἐπ´ οὐδενὶ τούτων,  ἀλλ´   ὑπὸ πάντων ἐμαρτυρεῖτό μοι καὶ
[8, 34]   αὐτόν, ἐὰν τἀναντία αὐτοῖς δοκῇ,  ἀλλ´   ὑπὸ τῆς κοινῆς φύσεως ἐξ
[8, 72]   οὐκέτι κατέβαινεν εἰς τὴν ἀγοράν,  ἀλλ´   ὑπομένων ἔνδον ἐπραγματεύετο βίᾳ καὶ
[8, 69]   μετὰ κοινῆς γνώμης τῶν συνέδρων,  ἀλλ´   ὡς αὐτῷ ἐδόκει γράψας ἐξήνεγκε
[8, 41]   ὑπέμεινεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶνας.  ἀλλ´   ὡς πρέπει γυναιξὶν ἀγαθαῖς, οὕτω
[8, 45]   τῶν λελογισμένων φυλάττειν ἱκανὸς ἦν,  ἀλλ´   ᾤχετο φερόμενος ὑπὸ τῶν παθῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009