Alphabétiquement     [«   »]
αὐτὴν 15
αὐτήν 2
αὑτὴν 1
αὐτῆς 31
αὐτίκα 11
αὐτὸ 3
αὐτό 1
Fréquences     [«    »]
30 γνώμην
30 δύναμιν
29 ταῦτ´
31 αὐτῆς
31 οὔτ´
31 σὺν
32 ἡμᾶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αὐτῆς


Livre, Chap.
[8, 54]   τοῦ Μαρκίου κατεφίλησε. πεσούσης δ´  αὐτῆς   αἱ μὲν γυναῖκες ἀνεβόησαν ἅμα
[8, 79]   μέχρι τοῦδε ἀνεῖται τόπος  αὐτῆς   αἴθριος ἔξω τοῦ νεὼ τῆς
[8, 31]   τῷ δήμῳ καὶ τὸ ἔργον  αὐτῆς   ἀνάγκης ἦν, οὐ γνώμης, ὁμολογεῖτε
[8, 75]   βούλησθε κατανεῖμαι· τοὺς δ´ ὁριστὰς  αὐτῆς   ἄνδρας καὶ τὸ ὑμέτερον ψήφισμα,
[8, 72]   γνώμην προαιρούμενος οὔτε μένειν ἐπ´  αὐτῆς   ἀντιπραττόντων τῶν δημάρχων δυνάμενος, τότε
[8, 5]   ἂν ὑπελάμβανον ἀναγκαῖον εἶναι περὶ  αὐτῆς   ἀπολογεῖσθαι· ἐνθυμούμενος δ´, ὡς ἐν
[8, 75]   ὁσοισδήποτ´ ἐπιτρέψατε διαγνῶναι, τίνα τ´  αὐτῆς   δεῖ καὶ ὁπόσην κοινὴν εἶναι
[8, 36]   Λογγόλᾳ καὶ δίχα πόνου γενόμενος  αὐτῆς   ἐγκρατὴς καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον
[8, 45]   καὶ οὐκ ἐγκαταλιποῦσα τὴν ἐρημίαν  αὐτῆς   ἔμοιγε πασῶν ἡδίστην κεχάρισαι δωρεάν.
[8, 35]   μεγάλα γὰρ ἂν βλάπτοισθε μενούσης  αὐτῆς   ἐνθάδε. τῇ δὲ τριακοστῇ προσδέχεσθέ
[8, 49]   ἀρχὴν αὐτοῖς ἄμεινον, μετέχειν  αὐτῆς   ἐξ ἴσου κοινὴν καταστησαμένους πολιτείαν.
[8, 68]   καὶ λωβησάμενος, ἐπειδὴ οὐδεὶς ὑπὲρ  αὐτῆς   ἐξῄει μαχούμενος ἀπῆγε τὴν στρατιάν.
[8, 51]   ἠβουλήθην, ἀλλ´ ἔμεινα ἐπὶ τῆς  αὐτῆς   ἑστίας καὶ τὸν αὐτὸν ἔστερξα
[8, 30]   ἐγὼ τὴν Κοριολανῶν, καὶ τῆς  αὐτῆς   ἡμέρας αὐτὸς ἀνὴρ στρατιὰν
[8, 39]   τῆς πατρίδος ἐξεργάσασθαι. ὀλοφυρομένης γὰρ  αὐτῆς   καὶ ἀντιβολούσης οἶκτός τις εἰσελεύσεται
[8, 24]   τὴν αἰτίαν, ἐπειδὴ πάμπολυ ἀπεῖχες  αὐτῆς,   καὶ παρέσχες τοῖς δημοτικοῖς περὶ
[8, 40]   ἀγαθὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας  αὐτῆς   καὶ τὰς ἱκέτιδας ἡμᾶς φερούσας
[8, 81]   καὶ γνώμην εἰσηγήσασθαι πόσην τ´  αὐτῆς   καὶ τίσι δεήσει νεμηθῆναι. συνῄεσάν
[8, 74]   τῆς γῆς τῶν ἐξ  αὐτῆς   καρπῶν μετέχειν. ἐῶ γὰρ λέγειν,
[8, 79]   κατεσκεύασε χρόνοις ἐν μέρει τινὶ  αὐτῆς   κατὰ τὴν ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν
[8, 73]   ἀφοριοῦσι, καὶ εἴ τινα ἐξ  αὐτῆς   κλέπτοντες βιαζόμενοί τινες ἰδιῶται
[8, 40]   ἐλευθερίαν, εἰ δὴ καὶ φείσονται  αὐτῆς   κρατήσαντες, ἀλλ´ οὐ πρόρριζον ἐπιχειρήσουσιν
[8, 72]   καὶ Λατίνους καὶ Ἕρνικας μέρος  αὐτῆς   λαβόντας ἔχειν; ὁμολογησάντων δ´ αὐτῶν·
[8, 47]   πατρίδος ποιήσασθαι δεήσεις. ~Ἔτι δ´  αὐτῆς   λεγούσης ὑπολαβὼν Μάρκιος εἶπεν·
[8, 73]   ὀλίγους κατέχειν· ἐὰν δ´ ἀφισταμένους  αὐτῆς   ὁρῶσι τοὺς νῦν καρπουμένους καὶ
[8, 56]   καλῶς εἶχεν, οὔτε πλείονα περὶ  αὐτῆς   ποιεῖσθαι λόγον. ἐπάνειμι δ´, ὅθεν
[8, 37]   διαλυομένων· οἱ μὲν ἀποδειχθέντες ὑπ´  αὐτῆς   πρέσβεις ἅμα τῷ πυθέσθαι τὴν
[8, 39]   οἰκίαν· καὶ πρὸ τῶν γονάτων  αὐτῆς   τὰ τέκνα θεῖσαι, δεώμεθα μετὰ
[8, 21]   χαλεπὸν γὰρ ἦν ἀπόρρητον γενόμενον  αὐτῆς   τὸ βούλευμα συμβαλεῖν. ~Ἀκούσας δὲ
[8, 43]   ἔτι πλέον ἀσχημονούσας. ~Παυσαμένης δ´  αὐτῆς   τοσοῦτος ὀδυρμὸς ἐκ τῶν παρουσῶν
[8, 45]   τῶν δικαίων πρὸς τὴν ἔντευξιν  αὐτῆς   χρησόμενος καὶ ἐν καλῷ ποιούμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009