Alphabétiquement     [«   »]
ἀπιστοῦντες 1
ἄπιτε 2
Ἀπὸ 1
ἀπὸ 37
ἀποβαλεῖν 1
ἀποβαλόντας 1
ἀποβαλόντες 1
Fréquences     [«    »]
35 ἄλλων
34 πολεμίων
34 τις
37 ἀπὸ
37 ἐπειδὴ
37 παρ´
38 ἤδη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἀπὸ


Livre, Chap.
[8, 60]   γενέσθαι φύσει, οὐδὲ φύσεταί τις  ἀπὸ   θνητῶν καὶ ἐπικήρων σπερμάτων περὶ
[8, 64]   χώρας ἐγένοντο διὰ λῃστηρίων, οὐκ  ἀπὸ   κοινῆς γνώμης γεγονέναι λέγουσιν, ἀλλ´
[8, 16]   Οὐολούσκοις οὐκ ἀπὸ ψηφισμάτων οὐδ´  ἀπὸ   κοινοῦ δόγματος ἀποστέλλοντες αὐτοῖς τὰς
[8, 67]   τε καὶ ἀστραγάλων πληγαῖς βαθείαις  ἀπὸ   κρατίστης βάσεως ἐρρίπτουν ἡμιθανεῖς. περιειστήκει
[8, 21]   μὴν ἑάλω γε τὸ τεῖχος  ἀπὸ   κράτους τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ, ἀλλ´
[8, 60]   ἐγκρατής, τά τε δίκαια οὐκ  ἀπὸ   νόμου μᾶλλον ἀνάγκης διὰ τιμωριῶν
[8, 52]   ἀμίαντον ἔχειν συμβήσεται τὴν ψυχὴν  ἀπὸ   παντὸς χόλου καὶ ταράγματος δαιμονίου·
[8, 60]   οὐ μόνον τ´ αὐτὸς ἁγνεύειν  ἀπὸ   πάσης κακίας προθυμούμενος, ἀλλὰ καὶ
[8, 2]   Ῥωμαῖοι μέλλουσι καὶ ἀγῶνας ἄγειν  ἀπὸ   πολλῶν χρημάτων σφόδρα λαμπρούς, ἀφίξονταί
[8, 65]   βολαῖς καὶ τοξεύμασι καὶ λίθοις  ἀπὸ   σφενδόνης μαχόμενοι, καὶ πολλὰ τραύματα
[8, 41]   πατρίς, οὔτε σὸς ἀνὴρ  ἀπὸ   ταύτης, Οὐολουμνία, τῆς ἡμέρας,
[8, 54]   περιπεσὼν τῇ μητρὶ ἀνίστησιν αὐτὴν  ἀπὸ   τῆς γῆς ὀλίγον ἐμπνέουσαν, καὶ
[8, 2]   πάντας ὑπισχνεῖτο ποιήσειν φίλους ἀρξάμενος  ἀπὸ   τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος· καὶ οὐδεμίαν
[8, 2]   τὴν δεξιὰν Τύλλος καὶ  ἀπὸ   τῆς ἑστίας ἀναστήσας θαρρεῖν τ´
[8, 91]   δὲ χωρὶς ἀλλήλων οὐ μακρὰν  ἀπὸ   τῆς πόλεως καὶ μείναντες ἡμέρας
[8, 65]   ὡς ἐδύνατο μάλιστ´ ἀγχοτάτω σταδίους  ἀπὸ   τῆς Ῥώμης ἀποσχὼν ὀλίγῳ πλείους
[8, 91]   ἀγόμενοι. Οὐιεντανοὶ δὲ πρὸς τοὺς  ἀπὸ   τῆς Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι, ὅτι
[8, 49]   γὰρ δὴ καὶ ἄλλοις τῶν  ἀπὸ   τοῦ βελτίστου πολιτευομένων τὰ παραπλήσια
[8, 53]   ῥάβδους ἔκλινε καὶ τὸν δίφρον  ἀπὸ   τοῦ βήματος ἔθηκε χαμαὶ {καὶ
[8, 67]   κατὰ τὰ πλάγια τῶν πολεμίων  ἀπὸ   τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐμβάλλουσιν, οἱ
[8, 15]   συνελθοῦσα βουλὴ τοῖς μὲν  ἀπὸ   τοῦ κοινοῦ τῶν Λατίνων παροῦσι
[8, 85]   δὲ τούτων τε καὶ τῶν  ἀπὸ   τοῦ ὄρους ἀπαραχθέντων διεσώθησαν, ὀψὲ
[8, 83]   ἑβδομηκοστόν τε καὶ διακοσιοστὸν ἔτος  ἀπὸ   τοῦ συνοικισμοῦ τῆς Ῥώμης Λεύκιος
[8, 20]   ταύτῃ καρτερά. οὐ γὰρ μόνον  ἀπὸ   τοῦ τείχους ἠμύνοντο τοὺς προσιόντας
[8, 41]   υἱὸς ἔτι, μῆτερ, ἔσται τὸν  ἀπὸ   τοῦδε χρόνον Μάρκιος, ἀλλ´ ἀφῄρηταί
[8, 39]   ὄνομα, Ποπλικόλα δὲ τοῦ συνελευθερώσαντος  ἀπὸ   τῶν βασιλέων τὴν πόλιν ἀδελφή,
[8, 65]   κατεβίβασε τοὺς ὁμόσε χωροῦντας ἄκοντας  ἀπὸ   τῶν ἐρυμάτων, δείσας, μὴ ἐξ
[8, 86]   τοῖς ξίφεσιν ἐμάχοντο, οἱ δ´  ἀπὸ   τῶν ἐρυμάτων λίθοις τε καὶ
[8, 37]   τὴν πόλιν ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ καὶ  ἀπὸ   τῶν ἐρυμάτων τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι
[8, 67]   πολλὰ ἐπαινέσας αὐτοὺς καταβιβάζει τ´  ἀπὸ   τῶν ἵππων, καὶ σὺν ἑαυτῷ
[8, 67]   προσελθόντες ἀθρόοι, ἐᾶσαι σφᾶς καταβάντας  ἀπὸ   τῶν ἵππων μάχεσθαι πεζούς, εἰ
[8, 55]   μέντοι βουλὴ καὶ δῆμος  ἀπὸ   τῶν κοινῶν ἐψηφίσαντο χρημάτων τέμενός
[8, 48]   ἐξ ὧν Λατίνοις συνεχώρησαν ἀποστᾶσιν  ἀπὸ   τῶν ὅπλων· Οὐολοῦσκοι δὲ πολὺ
[8, 17]   ἐπὶ τὰς πύλας ἵεται βαλλόμενος  ἀπὸ   τῶν πύργων, καὶ διαρρήξας τοὺς
[8, 17]   καὶ χρόνον μέν τιν´ ἀντεῖχον  ἀπὸ   τῶν τειχῶν μαχόμενοι καὶ πολλοὺς
[8, 49]   παράδειγμα καὶ οἰκεῖον· ὃς συνελευθερώσας  ἀπὸ   τῶν τυράννων τοὺς πολίτας, ἔπειτα
[8, 16]   κρύφα συνελάμβανον τοῖς Οὐολούσκοις οὐκ  ἀπὸ   ψηφισμάτων οὐδ´ ἀπὸ κοινοῦ δόγματος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009