Alphabétiquement     [«   »]
γάμων 1
Γανυμήδην 1
Γανυμήδους 1
γὰρ 170
γάρ 24
γαργαλίζει 1
γαστέρα 1
Fréquences     [«    »]
169
157 οἱ
161 τοὺς
170 γὰρ
170 μὲν
175 τῷ
216 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

γὰρ


Paragraphes
[69]   ὑπολαμβάνων τὸν θεόν· τὰ μὲν  γὰρ   ἄδικα καὶ ἄνισα εἴδωλα οἴκοι
[33]   Ἀλκμήνης τοσαύτας ἡδυπαθήσας νύκτας; οὐδὲ  γὰρ   αἱ νύκτες αἱ ἐννέα τῷ
[81]   δέρρις ἐκτεινόμενοι καὶ συστελλόμενοι" (αὗται  γὰρ   αἱ προφητικαὶ φωναί) καὶ
[10]   τῶν οὐρανῶν ἀναπετάσῃ πύλας· λογικαὶ  γὰρ   αἱ τοῦ λόγου πύλαι, πίστεως
[84]   τοῦ θείου λόγου· σήμερον  γὰρ   ἀίδιος· αἰώνων ἐστὶν εἰκών, σύμβολον
[115]   νόσοι, ἀποσπασθῆναι δὲ ἁμαρτίας; (Θάνατος  γὰρ   ἀίδιος ἁμαρτία. τέλεον νωδοὶ
[36]   εἰδεχθέστεροι καὶ τῶν αἱμάτων, σῆψις  γὰρ   αἵματος ἰχὼρ νοεῖται. Ἀνάγκη τοίνυν
[70]   τε βροτοὶ κενεόφρονι βουλῇ· ἀλλὰ  γὰρ   αἴρουσι πρὸς οὐρανὸν ὠλένας ἁγνάς,
[103]   ἀθάνατοι" οὐδὲ μὴν θνητοί (οὐδὲ  γὰρ   αἰσθήσεως, ἵνα καὶ θανάτου, μετειλήφασιν)
[51]   ἀγαλμάτων τέλεον ὄντων κωφῶν· ἔχουσιν  γὰρ   αἴσθησιν μίαν γέ τινα, φέρε
[95]   πατὴρ πείθεσθαι τῷ θεῷ. Ἐὰν  γὰρ   ἀκούσητέ μου" φησί, καὶ θελήσητε,
[74]   φαεσφόρου ἔκγονε Μήνης, Μουσαῖε, ἐξερέω  γὰρ   ἀληθέα, μηδέ σε τὰ πρὶν
[87]   τὸν κύριον τὸν φιλάνθρωπον· οὐδὲν  γὰρ   ἀλλ' τοῦτο ἔργον μόνον
[107]   λόγια τῆς ἀληθείας ἐγκεχάρακται. Ποῦ  γὰρ   ἀλλαχόθι ἐν σώφρονι ψυχῇ
[89]   ἔθους ἐμισήθη θεοσέβεια· οὐ  γὰρ   ἂν ἐμισήθη ποτὲ ἀπηγορεύθη
[57]   ἠπατημέναι ὑπὸ τῆς τέχνης. Οὐδὲ  γὰρ   ἂν θεᾷ τις συνεπλάκη, οὐδ'
[110]   σπέρματος ἐνέπλησε τὸ πᾶν. Οὐ  γὰρ   ἂν οὕτως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ
[51]   ἀφεδρῶνα νείμαντες τῇ θεῷ. (Ἀλλὰ  γὰρ   ἀναισθήτῳ λίθῳ καὶ ξύλῳ καὶ
[98]   (πιστεύσωσιν. Ἡκόντων οὖν αὖθις, οὐ  γὰρ   ἀνήσω καλῶν, οἱ μικροτέχναι. Οὐδείς
[20]   γένος ἤνθησεν. Καὶ δὴ (οὐ  γὰρ   ἀνήσω μὴ οὐχὶ εἰπεῖν) ξενίσασα
[96]   ποιηταὶ καὶ λίθων προσκυνηταί· οἵδε  γὰρ   ἀνθρώ πους ἀποθεοῦν τετολμήκασι, τρισκαιδέκατον
[68]   τῆς ζητήσεως τἀγαθοῦ πέρι· πᾶσιν  γὰρ   ἁπαξαπλῶς ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ τοῖς
[103]   ἂν ἐνδίκως ἀλλότριον γένοιτο; Τὸ  γὰρ   ἀπηλλοτριωμένον (στερόμενον τῆς οἰκειότητος στέρεται
[38]   τὴν περὶ τοὺς θεούς· οὐ  γὰρ   ἀπὸ δρυός εἰσι παλαιφάτου οὐδ'
[122]   δυσσέβειαν περὶ πλείονος αἱρούμεθα. ~Οὐ  γὰρ   ἀπὸ τρόπου φιλοσόφων παῖδες πάντα
[22]   καὶ αἱ κίσται μυστικαί· δεῖ  γὰρ   ἀπογυμνῶσαι τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ
[19]   τοὺς κόκκους παραφυλάττουσιν ἐσθίειν· τοὺς  γὰρ>   ἀποπεπτωκότας χαμαὶ ἐκ τῶν τοῦ
[73]   δυναμένῳ. ~(Ἴτω δὲ ἡμῖν (οὐ  γὰρ   αὐταρκεῖ μόνον φιλοσοφία) ἀλλὰ
[105]   πρὸς τοὺς κατεπᾴδοντας ἀποκέκλεισται. Θυμὸς  γὰρ   αὐτοῖς, φησὶν γραφή, κατὰ
[48]   τὸν Αἰγύπτιον Σάραπιν; Οἳ μὲν  γὰρ   αὐτὸν ἱστοροῦσιν χαριστήριον ὑπὸ Σινωπέων
[42]   Δωσίδας λέγει· Φωκαεῖς δέ (οὐδὲ  γὰρ   αὐτοὺς παραπέμψομαι) τούτους Πυθοκλῆς ἐν
[104]   τοῦ πονηροῦ πλεονεξίας· μὲν  γὰρ   αὐτῶν ἀφῄρηται τῆς οὐρανίου προσόψεως,
[61]   ὑμῖν θεῶν αἱ διδασκαλίαι·  γὰρ   βούλεται, τοῦθ' ἕκαστος καὶ οἴεται"
[68]   δοκεῖ, ἔνθα φησίν ἥλιε, σὲ  γὰρ   δεῖ προσκυνεῖν πρῶτον θεῶν, δι'
[19]   σέλινον ἐπὶ τραπέζης τιθέναι· οἴονται  γὰρ   δὴ ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ
[56]   μάταιοι καὶ κενόφρονες (πάλιν  γὰρ   δὴ ἐπαναλήψομαι) τὸν ὑπερουράνιον βλασφημήσαντες
[62]   πτηνῶν θηρῶν τε φόνοισιν. (Καὶ  γὰρ   δὴ καὶ ἀπηγόρευται ἡμῖν ἀναφανδὸν
[44]   θυσίας (παραστῆσαι πρῶτοι μεμύθευνται. Καὶ  γὰρ   δὴ καὶ κατὰ χρόνους ὕστερον
[112]   Ἑλλὰς γέγονεν τῷ (λόγῳ. Οὐ  γὰρ   δὴ μύθῳ μὲν ἐπιστεύετε ποιητικῷ
[19]   καὶ τελετὴν Καβειρικὴν καταγγέλλουσιν· αὐτὼ  γὰρ   δὴ τούτω τὼ ἀδελφοκτόνω τὴν
[37]   Γεγήρακε μετὰ τοῦ πτεροῦ· οὐ  γὰρ   δήπου μετανοεῖ τοῖς ἐρωτικοῖς οὐδὲ
[57]   κατὰ λόγον βεβιωκότας· ζωγραφίας μὲν  γὰρ,   δι' ὁμοιότητα σκιαγραφίας περιστερᾶς, προσέπτησαν
[17]   τὴν Φερεφάττης (ἐκτραγῳδοῦσαι ἁρπαγήν. Τὰ  γὰρ   Διονύσου μυστήρια τέλεον ἀπάνθρωπα· ὃν
[34]   πόλεις ἀνίστανται Διονύσῳ· εἰ μὴ  γὰρ   Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον
[13]   τῶν γραμμάτων τὰ μυστήρια· θηρεύουσι  γὰρ   εἰ καὶ ἄλλοι τινές, ἀτὰρ
[39]   τοιούτους προσκυνοῦντες θεούς; Τὰ μὲν  γὰρ   εἰ καὶ θηρία, ἀλλ' οὐ
[95]   τὸ δ' ἀγαθὸν> (ἐκπονεῖν. Καὶ  γὰρ   εἴ τῳ μεθυστέον, φέρε εἰπεῖν,
[5]   τῷ ὀργάνῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Σὺ  γὰρ   εἶ κιθάρα καὶ αὐλὸς καὶ
[85]   παλαιοὶ τῶν Ἑβραίων πλανῆται· οὐ  γὰρ   εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν λέγονται
[82]   τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. (Πῶς  γὰρ   εἰσελθεῖν ἐπιτέτραπται τῷ ξένῳ; Ἀλλ'
[83]   θρωπότερος θεός· μὲν  γὰρ   ἐκ δούλων υἱοὺς ἡμᾶς γενέσθαι
[75]   πλάνης τῦφον, ἐπιφθεγγόμενος ἐμφρόνως εἰ  γὰρ   ἕλκει τὸν θεὸν τοῖς κυμβάλοις
[47]   Ἀμφιτρίτης ἐν Τήνῳ προσκυνούμενα. Δημήτριος  γὰρ   ἐν δευτέρῳ τῶν Ἀργολικῶν τοῦ
[7]   τοῦ εἶναι πάλαι ἡμᾶς (ἦν  γὰρ   ἐν θεῷ) καὶ τοῦ εὖ
[32]   Μάρπησσα οὐδὲ Ὑψιπύλη· Δάφνη  γὰρ   ἐξέφυγε μόνη καὶ τὸν μάντιν
[86]   τιμὴν θεὸς λαμβάνει. Ἠλπίκαμεν  γὰρ   ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι
[45]   τοὺς Κινύρου ἀπογόνους (κεκηδεῦσθαι. Ἀλλὰ  γὰρ   ἐπιόντι μοι τοὺς προσκυνουμένους ὑμῖν
[76]   ἀδικίας ὀφλισκάνειν; Εἰ δ' οὐ  γὰρ   ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ χρήσομαι,
[26]   τοὺς ἀνθρώπους καταγινομένης ὁρμώμενος. Τὸν  γὰρ   εὐεργετοῦντα μὴ συνιέντες θεὸν ἀνέπλασάν
[26]   νέχειν ἀναπείσασαι πλάσμασιν. ~Οἳ μὲν  γὰρ   εὐθέως ἀμφὶ τὴν οὐρανοῦ θέαν
[106]   τοὺς ὁλκοὺς τοὺς ἑρπηστικούς. Οἱ  γὰρ   ἐχθροὶ κυρίου χοῦν λείξουσι" φησίν
[120]   σιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·  γὰρ   ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ
[90]   (κατὰ τὸ ἔθος; Θεὸς μὲν  γὰρ   ζωὴν χαρίζεται, ἔθος δὲ πονηρὸν
[20]   περὶ τὴν Δηὼ μυθολογία; Ἀλωμένη  γὰρ   Δηὼ κατὰ ζήτησιν τῆς
[82]   τῷ γνησίῳ, τῷ ἠγαπημένῳ" Αὕτη  γὰρ   πρωτό τοκος ἐκκλησία
[79]   ἐπ' αὐτοῖς πεποι θότες, ἀναίσθητος  γὰρ   ὕλη. Ἔτι φησίν·
[102]   χαίρετ' οὐδὲν ἦτ' ἄρα; ~Τί  γὰρ   ἡγεῖσθε, ἄνθρωποι, τὸν Τύχωνα
[68]   ἔστι τοὺς ἄλλους θεούς· οὐδὲ  γὰρ   ἥλιος ἐπιδείξει ποτ' ἂν τὸν
[80]   ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ. Ἀποπεσόντας  γὰρ   ἡμᾶς ἐπὶ τὰ εἴδωλα
[112]   δὲ καὶ Ἰωνίαν πολυπραγμονοῦντας. Εἰ  γὰρ   ἡμῖν διδάσκαλος πληρώσας
[110]   τῆς ἀνθρωπότητος ὑπεκρίνετο, ἀγνοηθείς· γνήσιος  γὰρ   ἦν ἀγωνιστὴς καὶ τοῦ πλάσματος
[6]   ὡς οἰκίαν· πρὸ ἑωσφόρου"  γὰρ   ἦν, καὶ ἐν ἀρχῇ ἦν
[20]   καὶ πιεῖν οὐκ ἐθελούσης (πενθήρης  γὰρ   ἦν) περιαλγὴς Βαυβὼ γενομένη,
[18]   κατα θάψαι. δέ, οὐ  γὰρ   ἠπείθησε Διί, εἰς τὸν Παρνασσὸν
[66]   θεῷ, διὰ πάντων ἀσεβῶν. Τί  γὰρ   Ἡρακλείδης Ποντικός; Ἔσθ' ὅπῃ
[30]   τὸν Ἡρακλέα εἴδωλον" ἐλέγξας· φῶτα"  γὰρ   Ἡρακλῆα (μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων" Ἡρακλέα
[91]   ἔλεον τὸν ἐξ οὐρανῶν; (Ὁ  γὰρ   θεὸς ἐκ πολλῆς τῆς φιλανθρωπίας
[105]   προαίρεσιν τῇ (σωτηρίᾳ συνάψαντες· ἐμποδὼν  γὰρ   ἵσταται οὐδὲν τῷ σπεύδοντι πρὸς
[36]   δὴ τραύματα, καὶ αἵματα· οἱ  γὰρ   ἰχῶρες οἱ ποιητικοὶ εἰδεχθέστεροι καὶ
[55]   ἡμῖν τὴν ἀνθρωπίνην πλάνην. Εἰ  γὰρ   καὶ λαλοῦντί σοι μὴ πεπιστεύκασι,
[63]   ὄψει καταλαμβανόμενα προσκυ νούντων. Εἰ  γὰρ   καὶ μὴ ἀνθρώπινα τὰ ἔργα
[9]   γεωργόν, ζητῆσαι τὸν ἄνδρα. Εἷς  γὰρ   καὶ αὐτὸς οὗτος,
[65]   οὐδὲ τὴν τούτων ἄγνοιαν. Εἰ  γὰρ   καὶ τὰ μάλιστα ἀποφεύγειν οἴονται
[74]   παλίμπλαγκτος στρέψας θεὸν ἱλάσκοιο. (Εἰ  γὰρ   καὶ τὰ μάλιστα ἐναύσματά τινα
[51]   τῆς ἀνοίας ὡς δειλαίους· εἰ  γὰρ   καί τινα τῶν ζῴων οὐχὶ
[14]   τὰ μυστήρια. ~Ἤδη δέ, καὶ  γὰρ   καιρός, αὐτὰ ὑμῶν τὰ ὄργια
[53]   Ὀλυμπίου ἐπιγράψας Παντάρκης καλός" οὐ  γὰρ   καλὸς αὐτῷ Ζεύς, ἀλλ'
[30]   ἔσκηψε μόρον. (Καὶ Εὐριπίδης· Ζεὺς  γὰρ   κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος
[34]   κακῶς ἐπινενεμημένοι τὸν βίον. (Διόνυσος  γὰρ   κατελθεῖν εἰς Ἅιδου γλιχόμενος ἠγνόει
[42]   (Πηλεῖ καὶ Χείρωνι καταθύεσθαι· Λυκτίους  γὰρ   (Κρητῶν δὲ ἔθνος εἰσὶν οὗτοι)
[94]   οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν· οὐ  γὰρ   κυροῦται τῇ φθορᾷ· ἐμὴ γάρ
[49]   ὡς Γανυμήδην Ζεύς· οὐ  γὰρ   κωλύεται ῥᾳδίως ἐπιθυμία φόβον οὐκ
[116]   τῷ θείῳ γεραίροντες λόγῳ. Ἔτι  γὰρ   λαλοῦντός σου ἐρεῖ" φησίν, ἰδοὺ
[41]   λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ  γὰρ   λάχομεν γέρας ἡμεῖς, (λέγοντες. Τίνα
[63]   τὰ ὄργανα τοῦ χρόνου. Τῷ  γὰρ   λόγῳ αὐτοῦ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ
[103]   μόνος ὄντως ὑπάρχων θεός. Ἀλλὰ  γὰρ   μανδραγόραν τι ἄλλο φάρμακον
[82]   νεολαία ἐμή· ἢν  γὰρ   μὴ αὖθις ὡς τὰ παιδία
[117]   ὁμοῦ καὶ θεραπευτὴν γενέσθαι· οὐ  γὰρ   μιμεῖσθαί τις δυνήσεται τὸν θεὸν
[108]   ἄλλην" καὶ οὐκ ἐπιθυμήσεις, ἐπιθυμίᾳ  γὰρ   μόνῃ μεμοίχευκας. ~Πόσῳ γοῦν ἄμεινον
[66]   τὸν θεὸν ὑπονοεῖ. Ἐπικούρου μὲν  γὰρ   μόνου καὶ ἑκὼν ἐκλήσομαι, ὃς
[40]   σμικρὸν διαθρεῖν δυνα μένῳ· τρὶς  γὰρ   μύριοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ
[103]   φόβον ἰνδάλλεσθαι ὡς θεόν. Τρὶς  γὰρ   μύριοί εἰσιν" ὡς ἀληθῶς ἐπὶ
[22]   τούτοις μαντεύεται τὸ πῦρ· τὰ  γὰρ   νομιζόμενα κατὰ ἀνθρώπους (μυστήρια ἀνιερωστὶ
[64]   καὶ Ἐφέσιος Ἡράκλειτος· Ἐμπεδοκλῆς  γὰρ   Ἀκραγαντῖνος εἰς πλῆθος ἐμπεσὼν
[7]   συμφθαρῶσιν. Οὗ δὴ χάριν (εἷς  γὰρ   ἀπατεὼν ἄνωθεν μὲν τὴν
[37]   ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐτεκτήναντο. Τέθνηκε  γὰρ   Ζεὺς (μὴ δυσφόρει) ὡς
[4]   καὶ ἀνοίᾳ κατατετριμμένους οἰκτείρουσα· Δυνατὸς  γὰρ   θεὸς ἐκ τῶν λίθων
[63]   αὐτοῦ τὸ βούλημα κοσμοποιία· μόνος  γὰρ   θεὸς ἐποίησεν, ἐπεὶ καὶ
[36]   ἐνεφορεῖτο σαρκῶν οὐχ ἑκών. Ἠγνόει  γὰρ   θεὸς ὡς ἄρα Λυκάων
[27]   παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ. Ζῶν  γὰρ   λόγος" καὶ συνταφεὶς Χριστῷ
[80]   πίστιν πᾶσι καὶ σωτηρίαν. Κύριος"  γὰρ   ποιήσας τὴν γῆν ἐν
[52]   (τὰ ἀγάλματα ἐπιπεφήμισται. Διονύσιος μὲν  γὰρ   τύραννος νεώτερος θοἰμάτιον
[26]   Ὅμηρος. Τελευταῖος δὲ ὑπολείπεται (ἑπτὰ  γὰρ   οἱ ἅπαντες οὗτοι τρόποι)
[75]   ἐπὶ τοῦ σανιδίου (μητραγύρτης· τοιοῦτοι  γὰρ   οἱ μητραγύρται. Ὅθεν εἰκότως
[77]   τὰς προφητικὰς ἰέναι γραφάς· καὶ  γὰρ   οἱ χρησμοὶ τὰς εἰς τὴν
[75]   οὐκ ἐφικόμενοι τοῦ τέλους. ~Ἤδη  γὰρ   οἶμαι παντί τῳ δῆλον γεγονέναι
[104]   ἐπιλέγεσθαί σοι τὰς φωνάς· μὴ  γὰρ   οἴου λίθους μὲν εἶναι ἱερὰ
[71]   τῆς ἀληθείας ἐπιδράξαιντο. Ἀντισθένης μὲν  γὰρ   οὐ Κυνικὸν δὴ τοῦτο ἐνενόησεν,
[113]   ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Πῶς  γὰρ   οὐ ποθεινὸς τὸν ἐν
[102]   εὖ φρονῶν ὑπολάβοι θεούς; Οὐδὲ  γὰρ   οὐδ' ἐρινῦς οὐδὲ μοῖραι οὐδὲ
[97]   τῶν δαιμόνων ἀθλιώτερος μακρῷ. Θεὸς"  γὰρ   οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδικος" ὥσπερ οἱ
[24]   (νόσου. Ὧν δὴ χάριν (οὐ  γὰρ   οὐδαμῶς ἀποκρυπτέον) θαυμά ζειν ἔπεισί
[68]   δῆτα, (ὢ πρὸς αὐτοῦ; Ῥητέον  γὰρ   οὐδαμῶς ἐστίν. Εὖ γε,
[41]   ἡμίθεοι ὥσπερ ἡμίονοι κέκληνται· οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ ὀνομάτων ὑμῖν πενία πρὸς
[33]   καὶ (παίδων διηγεῖσθαι φθοράς. Οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ παίδων ἀπέσχοντο οἱ παρ'
[44]   (νεὼς ἀνοικοδομοῦσα, τοὺς δή– οὐ  γὰρ   οὐδὲ τούτους σιωπή σομαι, πρὸς
[121]   (τοῦ τῆς ἀληθείας λόγου. Οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ τῷ θεῷ αὐτῷ ἀρεστόν,
[40]   ὑμεῖς φατέ, ἐγκαταλεγόμενοι τάξει. Εἰ  γὰρ   οὖν (δαίμονες, λίχνοι τε καὶ
[42]   αὐτοὺς λελήθασιν ἀποσφάττοντες ἀνθρώπους. (Οὐ  γὰρ   οὖν παρὰ τὸν τόπον ἱερεῖον
[122]   θεοφιλὴς δὲ ἄνθρωπος (καὶ  γὰρ   οὖν φίλος τῷ θεῷ, μεσιτεύοντος
[122]   πατήρ, οὐ τῶν ἀπειθούντων. Καὶ  γὰρ   οὖν ὧδέ πως ἔχει τὰ
[103]   οἰκειότητος στέρεται τῆς ἀληθείας.  γὰρ   οὐχ Νιόβη τρόπον τινά,
[9]   καὶ ἀναβάλλεσθαι τὴν σωτηρίαν;  γὰρ   οὐχὶ καὶ Ἰωάννης ἐπὶ σωτηρίαν
[76]   μεθύοντα ἀλλαχόθι καὶ ἄπληστον· πῶς  γὰρ   οὐχί; Ὃς ἑστιώμενος τοῖς κρέασι
[50]   εἴ τις δόμοις λεσχηνεύοιτο"  γὰρ   οὐχὶ τερατώδεις οἱ λίθους προστρεπόμενοι,
[68]   σοῦ συνεργὸν τῆς ζητήσεως; οὐ  γὰρ   παντάπασιν ἀπεγνώκαμέν σε. Εἰ βούλει,
[73]   αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν θεόν· αὐτὸς  γὰρ   πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν·
[57]   τῆς προσόψεως ἐλέγχηται· ἐναπο μέμακται  γὰρ   πάνυ δὴ σαφῶς τὰ εἴδη
[68]   τὸν θεόν, Πλάτων; Τὸν  γὰρ   πατέρα καὶ ποιητὴν τοῦδε τοῦ
[104]   οὔτε τὴν κόλασιν ἐκτρεπόμενοι. (Οὐ  γὰρ   πιστεύουσι τῷ θεῷ οὐδὲ ἐκμανθάνουσι
[62]   ἀναφανδὸν ἀπατηλὸν ἐργάζεσθαι τέχνην. Οὐ  γὰρ   ποιήσεις, φησὶν προφήτης, παντὸς
[9]   στεῖραν καὶ τὴν ἔρημον. Ἐπεὶ  γὰρ   πολλὰ τὰ τέκνα τῆς εὐγενοῦς,
[7]   ἤδη ἀπολλυμένους ἐπιφανεὶς περισέσωκεν. Τὸ  γὰρ   πονηρὸν καὶ ἑρπηστικὸν θηρίον γοητεῦον
[35]   αὐτὸν εἰς (συνουσίαν ὑπαγάγηται. Πανύασσις  γὰρ   πρὸς τούτοις καὶ ἄλλους παμπόλλους
[64]   ὡς ἀρχέγονον σέβοντες πεπόνθασιν· τὸ  γὰρ   πῦρ τοῦτο ἕτεροι Ἥφαιστον ὠνόμασαν.
[71]   Ἑβραίων θεσπιζούσης ὧδέ πως; Τίς  γὰρ   σὰρξ δύναται τὸν ἐπουράνιον καὶ
[2]   καταλειπόντων, οἰκούντων δὲ Σιών· Ἐκ  γὰρ   Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος
[96]   τοῦ δεσπότου τῶν ὅλων. Οὐ  γὰρ   σμικρὸν ἡμῖν τὸ ἆθλον ἀθανασία
[95]   κατέδεται, παρακοῆς κρίσις. Τὸ  γὰρ   στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα" νόμος
[82]   μὴ οὐχὶ ἐπιτελὴς γενομένη· τὸ  γὰρ   στόμα κυρίου" τὸ ἅγιον πνεῦμα,
[94]   προτρέπων, νουθετῶν, παιδεύων, φιλῶν· οὐδὲ  γὰρ   σῴζων παύεται, συμβουλεύει δὲ τὰ
[79]   νῦν φυλάξασθε τὰς ἀπειλάς· ὀλολύξει  γὰρ   τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χειροποίητα,
[2]   οἱ ὑποκριταὶ θυμηδίας θεάματα. Ἀλλὰ  γὰρ   τὰ μὲν δράματα καὶ τοὺς
[114]   κτίσις καινὴ βεβούληται·  γὰρ   τὰ πάντα καθιππεύων δικαιοσύνης ἥλιος"
[96]   παραθήσομαι (πειθώ. Ὑμεῖς δέ, οὐ  γὰρ   τὰ πάτρια ὑμᾶς ἔτι τῆς
[37]   τέθαπται· Καλλίμαχος ἐν ὕμνοις· καὶ  γὰρ   τάφον, ἄνα, σεῖο Κρῆτες
[6]   ἡμῶν, σῳζόμεθα. Κακία μὲν  γὰρ   τὴν ἀνθρώπων ἐπιβόσκεται φθοράν,
[84]   ταῖς ψυχαῖς τὸν θεόν; Μεγάλη  γὰρ   τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ χάρις,
[109]   καὶ πράξει καὶ λόγῳ μηδὲ  γὰρ   τόδε δείμαινε, μή σε τὰ
[7]   εἰς ἀίδιον ζωὴν παραπεμπόμεθα. (Κατὰ  γὰρ   τὸν θεσπέσιον ἐκεῖνον τοῦ κυρίου
[105]   χρηστός ἐστι πανταχοῦ σωτήριος· (ὁ  γὰρ   τοῦ δικαίου ζηλωτής, ὡς ἂν
[53]   Ἀλεξανδρέων πόλει Σαράπιδος ἱεροῦ. Ἀθήνησι  γὰρ   τοῦ Διονύσου τοῦ Ἐλευθερέως κατήρειψε
[98]   κωφὸν (χειρῶν Ἀττικῶν. Εἰκὼν" μὲν  γὰρ   τοῦ θεοῦ" λόγος αὐτοῦ
[48]   δημιουργίαν μικτῇ καὶ ποικίλῃ. Ῥίνημα  γὰρ   χρυσοῦ ἦν αὐτῷ καὶ ἀργύρου
[77]   συγκρίσει τὴν ἐκλογὴν διδάσκει· τὸ  γὰρ   ψεῦδος οὐ ψιλῇ τῇ παραθέσει
[87]   διὰ πίστεως ἐν Χριστῷ. Ἱερὰ  γὰρ   ὡς ἀληθῶς τὰ ἱεροποιοῦντα καὶ
[51]   τὰ ἀγάλματα ὅπερ ἐστίν. Ἔστιν  γὰρ   ὡς ἀληθῶς τὸ ἄγαλμα ὕλη
[50]   τὸν Ἀγυιέα θυρωρὸν ἱστάντες. Εἰ  γὰρ   ὡς ἀναισθήτους ὑβρίζουσιν, τί προσκυνοῦσιν
[100]   τὸ βέλτιστον οὐχ ἑλόμενος· πέφυκε  (γὰρ   ὡς ἄνθρωπος οἰκείως ἔχειν πρὸς
[113]   τῆς ψυχῆς ἀποξύνας (ὄμματα" Καὶ  γὰρ   ὥσπερ ἡλίου μὴ ὄντος ἕνεκα




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009