Alphabétiquement     [«   »]
γυναικωνῖτις 1
γύναιον 1
γυνή 2
δ 61
Δαβὶδ 2
Δαβίδ 2
δᾳδοῦχε 1
Fréquences     [«    »]
52 αὐτοῦ
55 διὰ
51 ἦν
61 δ
61 θεὸν
63 ἐκ
65 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

δ


Paragraphes
[95]   μηδὲ ζητεῖν εἰ μεταδιωκτέον, τὸ  δ'   ἀγαθὸν> (ἐκπονεῖν. Καὶ γὰρ εἴ
[69]   περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος· τῷ  δ'   ἀεὶ ξυνέπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων
[21]   θεά, μείδησ' ἐνὶ θυμῷ, δέξατο  δ'   αἰόλον ἄγγος, ἐν κυκεὼν
[74]   ἐπίθεσθε βέβηλοι πάντες ὁμῶς· σὺ  δ'   ἄκουε, φαεσφόρου ἔκγονε Μήνης, Μουσαῖε,
[56]   οὐρανὸν τὴν γῆν τετιμήκατε; Τί  δ'   ἄλλο χρυσὸς ἄργυρος
[76]   σεῦε κατ' ἠγάθεον Νυσήιον· αἳ  δ'   ἅμα πᾶσαι θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν
[91]   ἑρπηστικὸν περιχάνοι τῷ νεοττῷ, μήτηρ  δ'   ἀμφιποτᾶται ὀδυρομένη φίλα τέκνα·
[98]   τίς δέρμα περιέτεινεν; Ποῦ  δ'   ἄν τις αὐτῶν ὀφθαλμοὺς ποιήσαι
[33]   καὶ αἰσυλοεργὸν" ἀπο καλοῦσιν. Μακρὸν  δ'   ἂν εἴη μοιχείας αὐτοῦ παντοδαπὰς
[43]   οὐκ ἐκτρέπεσθε οὐδὲ ἀποστρέφεσθε; Τί  δ'   ἂν καὶ ἀληθεύσαιεν οἱ κακοί,
[47]   τὸν ποιητὴν Ἄργον ἀναγράφει. Πολλοὶ  δ'   ἂν τάχα που θαυμάσειαν, εἰ
[41]   λάχομεν γέρας ἡμεῖς, (λέγοντες. Τίνα  δ'   ἂν φωνὴν ἄλλην, εἰ φωνὴν
[95]   ἀλλ' τάχος ὑβρίζετε. Μόνον  δ'   ἄρα εἰ θεοσεβητέον, ζητεῖτε, καὶ
[41]   πατὴρ ἀνουθέτητος παῖδα νουθετεῖ. ~Εἰ  δ'   ἄρα καὶ εἰσὶ φύλακες οὗτοι,
[30]   χρυσὸς ἐν χερσὶ φανείς· χερσὶ  δ'   ἄρα Κρονίων ῥίψας δι' ἀμφοῖν
[33]   ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων· ἀμβρόσιαι  δ'   ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος κρατὸς
[35]   Ἀμφιγυήεις, τλῆ δὲ Ποσειδάων, τλῆ  δ'   ἀργυρότοξος Ἀπόλλων ἀνδρὶ παρὰ θνητῷ
[16]   ἀνατρέφεται δὲ Κόρη, μίγνυται  δ'   αὖθις γεννήσας οὑτοσὶ Ζεὺς
[74]   ἑνὸς ἔκγονα πάντα τέτυκται· ἐν  δ'   αὐτοῖς αὐτὸς περινίσσεται, οὐδέ τις
[118]   εἰδώλοις, ἀγνοίᾳ μεθύων ἀκράτῳ ἐγὼ  δ'   αὐτὸν οἰκτείραιμι παροινοῦντα καὶ τὸν
[34]   γλιχόμενος ἠγνόει τὴν ὁδόν, ὑπισχνεῖται  δ'   αὐτῷ φράσειν, Πρόσυμνος τοὔνομα, οὐκ
[1]   ἐφίπταται καὶ ᾄδει ἑκών. Ἕλλησι  δ'   ἐδόκει ὑποκριτὴς γεγονέναι μουσικῆς. ~Πῇ
[59]   ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι λάθρῃ· πολλὰ  δ'   ἔδωκε, λέχος δ' ᾔσχυνε καὶ
[35]   Ἡρακλῆς ἐν Σάρδεσιν Ὀμφάλῃ, Λαομέδοντι  δ'   ἐθήτευε Ποσειδῶν καὶ Ἀπόλλων, καθάπερ
[16]   Οὐ χλεύη τὰ μυστήρια; ~Τί  δ'   εἰ καὶ τὰ ἐπίλοιπα προσθείην;
[12]   χρᾶν ὑπὸ ἀνθρώπων διδασκόμενοι. ~Τί  δ'   εἴ σοι καταλέγοιμι τὰ μυστήρια;
[29]   τοῖς προειρημένοις ἐκείνοις κεκλημένοι; ~Τί  δ'   εἴ σοι τοὺς πολλοὺς εἴποιμι
[33]   ἄνακτος κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο· μέγαν  δ'   ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. (Σεμνὸν ἀναπλάττεις, Ὅμηρε,
[76]   καλοῦ καὶ τῆς δίκης, (τοτὲ  δ'   ἐμμανῆ εἰσάγων Ἡρακλέα καὶ μεθύοντα
[5]   δὲ ἐπιβαίνειν κεκώλυκεν αὐτήν, γῆν  δ'   ἔμπαλιν ἐστερέωσεν φερομένην καὶ ὅρον
[29]   δῆσαν κρατηρῷ ἐνὶ δεσμῷ· χαλκέῳ  δ'   ἐν κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας.
[21]   γελῶν Βαυβοῦς ὑπὸ κόλποις·  δ'   ἐπεὶ οὖν μείδησε θεά, μείδησ'
[33]   δεδεμέναι, Ἠὼς ἐπὶ Τιθωνῷ, Σελήνη  δ'   ἐπὶ> Ἐνδυμίωνι, Νηρηῒς ἐπὶ Αἰακῷ
[114]   θεοῦ γεωργός, δεξιὰ σημαίνων, λαοὺς  δ'   ἐπὶ ἔργον" ἀγαθὸν ἐγείρων, μιμνῄσκων
[74]   ἰθύνων κραδίης νοερὸν κύτος· εὖ  δ'   ἐπίβαινε ἀτραπιτοῦ, μοῦνον δ' ἐσόρα
[74]   (φθέγξομαι οἷς θέμις ἐστί· θύρας  δ'   ἐπίθεσθε βέβηλοι πάντες ὁμῶς· σὺ
[19]   διεσπασμένον τὸν νεκρόν. ~Εἰ θέλεις  δ'   ἐποπτεῦσαι καὶ Κορυβάντων ὄργια, τὸν
[74]   εὖ δ' ἐπίβαινε ἀτραπιτοῦ, μοῦνον  δ'   ἐσόρα κόσμοιο ἄνακτα ἀθάνατον. (Εἶτα
[46]   μὲν ὑμῶν εἰλύαται κεφαλαί. ~(Εἰ  δ'   ἔτι πρὸς τούτοις φέρων ὑμῖν
[30]   πιστώσασθαι Ὅμηρος τὸ λελεγμένον· τοὺς  δ'   ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα ἐν
[21]   σώματος οὐδὲ πρέποντα τύπον· παῖς  δ'   ἦεν Ἴακχος, χειρί τέ μιν
[24]   (τούτους ἡγεῖσθε εἶναι θεούς"  δ'   Ἡρακλέα ἐκ ξύλου λαβὼν κατεσκευασμένον
[59]   λάθρῃ· πολλὰ δ' ἔδωκε, λέχος  δ'   ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν Ἡφαίστοιο ἄνακτος.
[42]   Εὐριπίδης (ἐπὶ σκηνῆς τραγῳδεῖ. Μόνιμος  δ'   ἱστορεῖ ἐν τῇ Τῶν Θαυμα
[35]   θνητῷ θητευέμεν εἰς ἐνιαυτόν· τλῆ  δ'   ὀβριμόθυμος Ἄρης ὑπὸ πατρὸς ἀνάγκης,
[50]   σεισμοῖς" καταποθήσεσθαι προμηνύουσα οὕτως, ὕπτια  δ'   οἰμῴξει Ἔφεσος κλαίουσα παρ' ὄχθαις
[52]   χρείας ἀπόλλυνται ὑπὸ δεισιδαιμονίας· καταφρονοῦντες  δ'   ὅμως τῶν ἀγαλμάτων, φαίνεσθαι δὲ
[76]   γάμων, σὺ καὶ Ποσειδῶν Ζεὺς  δ'   ὃς οὐρανοῦ κρατεῖ, ναοὺς τίνοντες
[43]   ἄρκῳ λέοντι, ἐκτρεπόμεθα, ὡς  δ'   ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν
[76]   γράψαντας αὐτοὺς ἀδικίας ὀφλισκάνειν; Εἰ  δ'   οὐ γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ
[8]   ἔσθ' ὅπῃ μὲν λοιδορεῖται, ἔστιν  δ'   οὗ καὶ ἀπειλεῖ· τοὺς δὲ
[8]   διαιρῶν, ἐπικαίων δὲ ἄλλα, ἔστι  δ'   οὗ καὶ ἀποπρίων, εἴ πως
[31]   Μεγακλὼ ὑπὲρ τῆς μητρός· τί  δ'   οὐκ ἔμελλε; Καὶ Μυσὰς θεραπαινίδας
[55]   τιμήσας Ὅμηρος δαίμονας προσηγόρευσεν·  δ'   Οὐλυμπόνδε βεβήκει δώματ' ἐς αἰγιόχοιο
[74]   ἱερὸν ὄντως ὀψέ ποτε, ὅμως  δ'   οὖν ᾄδων λόγον· (φθέγξομαι οἷς
[11]   τύφου κενὰ ὀψὲ μέν, ὅμως  δ'   οὖν διελήλεγκται τοῖς ἰδίοις (συνεκρεύσαντα
[96]   μέγα σίνεται, (παρατρέπουσα σωτηρίας. Ἀποδυσάμενοι  δ'   οὖν περιφανῶς ἐν τῷ τῆς
[38]   οἱ δεισιδαίμονες ἄκοντες μέν, ὅμως  δ'   οὖν συνιέντες τὴν πλάνην τὴν
[73]   καὶ κοίρανός ἐστιν· ἀθανάτων τῷ  δ'   οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος. ~Ἤδη
[47]   φησὶ γεγονέναι τὰ Παλλάδια, ἄμφω  δ'   ὑπ' ἀνθρώπων δεδημιουργῆσθαι. Ἀλλ' ὅπως
[8]   εἰ προφήταις μὴ πιστεύεις, μῦθον  δ'   ὑπολαμβάνεις καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009