Alphabétiquement     [«   »]
τοὐναντίον 1
τοὔνομα 2
τοῦντες 1
τοὺς 161
Τοῦτ 1
τουτέοισιν 1
τουτέστι 3
Fréquences     [«    »]
113 εἰς
157 οἱ
132 ὡς
161 τοὺς
169
170 γὰρ
170 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τοὺς


Paragraphes
[34]   δόξει καλή. ~Ἴθι δὴ καὶ  τοὺς   ἀγῶνας ἐν βραχεῖ περιοδεύσωμεν καὶ
[92]   κύριος ὥσπερ ἥλιος  τοὺς   ἀετούς. ~Μετανοήσωμεν οὖν καὶ μεταστῶμεν
[6]   ἀναγράφοντες ποιηταί, εἴτε μὴν αὖ  τοὺς   Αἰγυπτίους οἱ καὶ πρώτην ταύτην
[39]   (ὀκνῶ δὲ εἰπεῖν χείρους) οἳ  τοὺς   Αἰγυπτίους ὁσημέραι γελῶντες οὐ παύεσθε,
[7]   βαρβα ρικῶς τιμωρούμενον, οἳ νεκροῖς  τοὺς   αἰχμαλώτους συνδεῖν (λέγονται σώμασιν, ἔστ'
[94]   βασιλείᾳ τοῦ κυρίου αὐτῶν εἰς  τοὺς   αἰῶνας, ἀμήν. ~Ἔχετε, ἄνθρωποι,
[54]   (Ζελείτης τὸ γένος ἦν κατὰ  τοὺς   Ἀλεξάνδρου γεγονὼς χρόνους· Ἑρμῆς προσηγορεύετο
[11]   δὲ ὁμοῦ παρὰ τὸν Πύθιον  τοὺς   ἀλευρομάντεις ἄγων καὶ κριθομάντεις καὶ
[7]   Εὔαν, νῦν δὲ ἤδη καὶ  τοὺς   ἄλλους ἀνθρώπους εἰς θάνατον ὑποφέρων)
[55]   καὶ τὴν Ἀθηνᾶν αὐτὴν καὶ  τοὺς   ἄλλους θεοὺς κακίᾳ τιμήσας Ὅμηρος
[68]   θεῶν, δι' ὃν θεωρεῖν ἔστι  τοὺς   ἄλλους θεούς· οὐδὲ γὰρ ἥλιος
[39]   καὶ Μυρμιδόνα γεννῆσαι· Πολέμων δὲ  τοὺς   ἀμφὶ τὴν Τρωάδα κατοικοῦντας ἱστορεῖ
[72]   ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον. Οὐκ ἀποκρυπτέον οὐδὲ  τοὺς   ἀμφὶ τὸν Πυθαγόραν, οἵ φασιν
[8]   πιστεύεις, μῦθον δ' ὑπολαμβάνεις καὶ  τοὺς   ἄνδρας καὶ τὸ πῦρ, αὐτός
[33]   θεούς, τοιούτους δὲ εὐχέσθων εἶναι  τοὺς   ἄνδρας τοὺς ἑαυτῶν, οὕτω σώφρονας,
[8]   ἔχρῃζον) καὶ τῷ πυρὶ δεδίττεται  τοὺς   ἀνθρώπους, ἀνάπτων ἐκ κίονος τὴν
[2]   σκότει κυλινδουμένους καὶ τῆς πλάνης  τοὺς   ἀνθρώπους ἀπαλλαττέτω, τὴν ὑπερτάτην ὀρέγουσα
[7]   καταδουλοῦται καὶ αἰκίζεται εἰσέτι νῦν  τοὺς   ἀνθρώπους, ἐμοὶ δοκεῖν, βαρβα ρικῶς
[3]   διαφθοράς, ὕβρεις ὀργιάζοντες, πένθη ἐκθειάζοντες,  τοὺς   ἀνθρώπους ἐπὶ τὰ εἴδωλα χειραγωγῆσαι
[92]   ἄτοπον ὑμῖν δοκεῖ πλάσμα ὑμᾶς  τοὺς   ἀνθρώπους ἐπιγεγονότας τοῦ θεοῦ καὶ
[4]   τῶν πώποτε τὰ ἀργαλεώτατα θηρία,  τοὺς   ἀνθρώπους, ἐτιθάσευεν, πτηνὰ μὲν τοὺς
[26]   τῆς θείας εὐεργεσίας τῆς εἰς  τοὺς   ἀνθρώπους καταγινομένης ὁρμώμενος. Τὸν γὰρ
[87]   βασιλεία τῶν οὐρανῶν· ἐπιστρέφει  τοὺς   ἀνθρώπους πλησιάζοντας (τῷ φόβῳ. Ταύτῃ
[104]   δὲ τοὐναντίον ἱεροὺς μὲν ὄντως  τοὺς   ἀνθρώπους ὑπολαμβάνετε, τὰ δὲ θηρία
[13]   τοιοίδε Θρᾳκῶν τοὺς βαρβαρικωτάτους, Φρυγῶν  τοὺς   ἀνοητοτάτους, Ἑλλήνων τοὺς δεισιδαίμονας. (Ὄλοιτο
[4]   τοὺς κούφους αὐτῶν, ἑρπετὰ δὲ  τοὺς   ἀπατεῶνας, καὶ λέοντας μὲν τοὺς
[66]   συνεστῶτα (κόσμον αἰνίττεται. Οὐδὲ μὴν  τοὺς   ἀπὸ τῆς Στοᾶς παρελεύ σομαι
[29]   εἴποιμι Ἀσκληπιοὺς τοὺς Ἑρμᾶς  τοὺς   ἀριθμουμένους τοὺς Ἡφαίστους τοὺς
[6]   διδάσκουσιν αἶγες μυθικαί, εἴτε αὖ  τοὺς   Ἀρκάδας οἱ προσελήνους ἀναγράφοντες ποιηταί,
[4]   δὲ τοὺς ἡδονικούς, λύκους δὲ  τοὺς   ἁρπακτικούς. Λίθοι δὲ καὶ ξύλα
[109]   πικρὰ τραχύνοντα τὴν αἴσθησιν, ἀλλὰ  τοὺς   ἀσθενεῖς τὸν στόμαχον ῥώννυσιν
[66]   τοι Κροτωνιάτης Ἀλκμαίων θεοὺς ᾤετο  τοὺς   ἀστέρας εἶναι ἐμψύχους ὄντας. Οὐ
[26]   θεοὺς ἐκ τοῦ θεῖν ὀνομάσαντες  τοὺς   ἀστέρας, καὶ προσεκύνησαν ἥλιον, ὡς
[67]   θεοὺς ἀναπλάττουσα, θεοὺς δὲ καὶ  τοὺς   ἀστέρας τοὺς πλανήτας, τοῖς ὄντως
[13]   οἱ μῦθοι οἱ τοιοίδε Θρᾳκῶν  τοὺς   βαρβαρικωτάτους, Φρυγῶν τοὺς ἀνοητοτάτους, Ἑλλήνων
[19]   ῥοιᾶς τοὺς κόκκους παραφυλάττουσιν ἐσθίειν·  τοὺς   γὰρ> ἀποπεπτωκότας χαμαὶ ἐκ τῶν
[106]   ὑμῖν δωρήσεται πτερόν (πτερῶσαι προῄρηται  τοὺς   γηγενεῖς) ἵνα δὴ τοὺς χηραμοὺς
[30]   ἱκανὸς πιστώσασθαι Ὅμηρος τὸ λελεγμένον·  τοὺς   δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
[5]   πολλοῦ γε ἔδει ὑμνεῖν αὐτὸν  τοὺς   δαίμονας ἀληθεῖ πρὸς αὐτοῦ διωκομένους
[53]   μὴν φοβοῦνται δυσωποῦνται οὐ  τοὺς   δαίμονας, οὐ τὰ ἀγάλματα, οὐ
[8]   ἔστιν δ' οὗ καὶ ἀπειλεῖ·  τοὺς   δὲ καὶ θρηνεῖ τῶν ἀνθρώπων·
[13]   βαρβαρικωτάτους, Φρυγῶν τοὺς ἀνοητοτάτους, Ἑλλήνων  τοὺς   δεισιδαίμονας. (Ὄλοιτο οὖν τῆσδε
[44]   ἀγάλματα ἀνιστᾶσα καὶ (νεὼς ἀνοικοδομοῦσα,  τοὺς   δή– οὐ γὰρ οὐδὲ τούτους
[70]   βαρβάρων τὰ γένη. Οἶδά σου  τοὺς   διδασκάλους, κἂν ἀποκρύπτειν ἐθέλῃς· γεωμετρίαν
[65]   σέβειν. Ὁμολογούντων τοίνυν οἱ φιλόσοφοι  τοὺς   διδασκάλους τοὺς σφῶν Πέρσας
[15]   ἀποσπάσας Ζεὺς τοῦ κριοῦ  τοὺς   διδύμους φέρων ἐν μέσοις ἔρριψε
[93]   καὶ ἄλλων ἔστιν ἀπολαῦσαι ἀγαθῶν  τοὺς   δικαιοσύνης ἐραστάς, οἳ τὴν ἀίδιον
[33]   γεννώμενος νυκτός, τοὺς μὲν ἄθλους  τοὺς   δώδεκα πολλῷ ταλαιπωρησάμενος χρόνῳ, τὰς
[26]   περιποιητικός, καθ' ὃν ἀριθμοῦσι θεοὺς  τοὺς   δώδεκα· ὧν καὶ θεογονίαν Ἡσίοδος
[116]   συνάξει ἄρα τοὺς εἰρηνικοὺς στρατιώτας  τοὺς   ἑαυτοῦ; Συνήγαγε μὲν οὖν,
[33]   δὲ εὐχέσθων εἶναι τοὺς ἄνδρας  τοὺς   ἑαυτῶν, οὕτω σώφρονας, ἵν' ὦσιν
[67]   λόγων, οἷς μηδὲ τοὺς παῖδας  τοὺς   ἑαυτῶν, τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον,
[116]   ἐπιπνεύσας μέλος οὐ συνάξει ἄρα  τοὺς   εἰρηνικοὺς στρατιώτας τοὺς ἑαυτοῦ; Συνήγαγε
[3]   ζυγὸν αὖθις εἰς οὐρανοὺς ἀνακαλεῖται  τοὺς   (εἰς γῆν ἐρριμμένους. ~Μόνος γοῦν
[11]   ἀλευρομάντεις ἄγων καὶ κριθομάντεις καὶ  τοὺς   εἰσέτι παρὰ τοῖς πολλοῖς τετιμη
[15]   καὶ μὴ γελασείουσιν ὑμῖν διὰ  τοὺς   ἐλέγχους· Ἐκ τυμπάνου ἔφαγον· ἐκ
[81]   (Ὁ ἅγιος ἀπόστολος τοῦ κυρίου  τοὺς   Ἕλληνας αἰτιώμενος ἐξηγήσεταί σοι· ὅτι
[53]   ἀγαλμάτων δημιουργοὶ οὐ δυσωποῦσιν ὑμῶν  τοὺς   ἔμφρονας τῆς ὕλης καταφρονεῖν;
[4]   προφητικὴ παρίτω φωνή, συνῳδὸς ἀληθείας,  τοὺς   ἐν ἀγνοίᾳ καὶ ἀνοίᾳ κατατετριμμένους
[4]   ἄλλους ἀλληγορεῖ προβάτων κῳδίοις ἠμφιεσμένους,  τοὺς   ἐν ἀνθρώπων μορφαῖς ἁρπακτικοὺς αἰνιττόμενος.
[2]   τηλαυγὲς ἀποστίλβουσα φῶς καταυγαζέτω πάντῃ  τοὺς   ἐν σκότει κυλινδουμένους καὶ τῆς
[39]   ἀμφὶ τὴν Τρωάδα κατοικοῦντας ἱστορεῖ  τοὺς   ἐπιχωρίους μῦς οὓς σμίνθους καλοῦσιν,
[72]   κοινὴ καὶ συνήθεια  τοὺς   ἑπομένους αὐταῖν, (ἀλλὰ μὴ τὸν
[53]   ὥσπερ αὖ καὶ οἱ λιθοξόοι  τοὺς   Ἑρμᾶς Ἀθήνησι πρὸς Ἀλκιβιάδην ἀπείκαζον.
[29]   τοὺς πολλοὺς εἴποιμι Ἀσκληπιοὺς  τοὺς   Ἑρμᾶς τοὺς ἀριθμουμένους τοὺς
[106]   ἀθανασίας· στήσατέ ποτε τοὺς ὁλκοὺς  τοὺς   ἑρπηστικούς. Οἱ γὰρ ἐχθροὶ κυρίου
[32]   οὖν τῶν παρ' ὑμῖν θεῶν  τοὺς   ἔρωτας καὶ τὰς παραδόξους τῆς
[36]   τούτοις. ~Τούτοις οὖν εἰκότως ἕπεται  τοὺς   ἐρωτικοὺς ὑμῶν καὶ παθητικοὺς τούτους
[28]   ~Αὐτίκα γοῦν εἰσὶν οἳ τρεῖς  τοὺς   Ζῆνας ἀναγράφουσιν, τὸν μὲν Αἰθέρος
[4]   μὲν τοὺς θυμικούς, σύας δὲ  τοὺς   ἡδονικούς, λύκους δὲ τοὺς ἁρπακτικούς.
[26]   δὲ τῶν ἐκ γῆς φυομένων  τοὺς   ἡμέρους δρεπόμενοι καρποὺς Δηὼ τὸν
[89]   ἀποφεύγετε τοὺς λόγους, ἀποσείσασθαι μὲν  τοὺς   ἡνιόχους ὑμῶν τοῦ βίου ἡμᾶς
[29]   τοὺς Ἑρμᾶς τοὺς ἀριθμουμένους  τοὺς   Ἡφαίστους τοὺς μυθολογουμένους; Μὴ καὶ
[60]   καταγράφοις μετεωρότερον ἀνακειμένοις προσεσχηκότες ἀσελγείᾳ  τοὺς   θαλάμους κεκοσμήκασι, τὴν ἀκολασίαν εὐσέβειαν
[76]   εἰς τὴν ἀλήθειαν ἀπιδὼν καὶ  τοὺς   θεατὰς ὑπεριδών, ποτὲ μὲν τὸν
[27]   Ἐθέλω δὲ ὑμῖν ἐν χρῷ  τοὺς   θεοὺς αὐτοὺς ἐπιδεῖξαι ὁποῖοί τινες
[57]   περινοστῶν θεῷτο, γνωριεῖ ὑμῶν παραυτίκα  τοὺς   θεοὺς ἐκ τῶν ἐπονειδίστων σχημάτων,
[91]   μοι δοκοῦσι πενθεῖν, οὐ θρῃσκεύειν  τοὺς   θεούς, ἐλέου μᾶλλον θεοσεβείας
[76]   ἄλλοι συχνοὶ ποιηταὶ διελέγχουσιν ὑμῶν  τοὺς   θεοὺς καὶ λοιδορεῖσθαι οὐ δεδίασιν
[38]   συνιέντες τὴν πλάνην τὴν περὶ  τοὺς   θεούς· οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός
[33]   ἄνδρες γενήσονται εἰκόνα πορνείας ἐναργῆ  τοὺς   θεοὺς (παραλαμβάνοντες. Ἀλλ' οἱ μὲν
[97]   εἶπεν, θαρρεῖτε ἄχρις ἂν ὁρᾶτε  τοὺς   θεοὺς πρότερον τῶν ἀνθρώπων ἀποθνῄσκοντας.
[76]   τῇ κεφαλῇ ἐκκυκλεῖ τῷ θεάτρῳ  τοὺς   θεούς· πῶς οὖν δίκαιον τοὺς
[33]   (Τούτους ὑμῶν αἱ γυναῖκες προσκυνούντων  τοὺς   θεούς, τοιούτους δὲ εὐχέσθων εἶναι
[24]   λοιπῶν ἀνθρώ πων τὴν ἀμφὶ  τοὺς   θεοὺς τούτους πλάνην, ἀθέους ἐπικεκλή
[75]   εἰς σωτηρίαν καὶ οἱ περὶ  τοὺς   θεοὺς ὑμῶν ἔλεγχοι, οὓς διὰ
[4]   τοὺς ἀπατεῶνας, καὶ λέοντας μὲν  τοὺς   θυμικούς, σύας δὲ τοὺς ἡδονικούς,
[39]   μὲν τὰς περιστεράς, οἳ δὲ  τοὺς   ἰχθῦς οὕτω σέβουσι περιττῶς ὡς
[12]   ἐγκεκρυμμένην αὐτοῖς καὶ αὐτούς γε  τοὺς   καλουμένους ὑμῶν θεούς, ὧν αἱ
[117]   ἀνέμῳ καὶ πυρί, σωφροσύνης δὲ  τοὺς   καρποὺς γεώργησον ἐμφρόνως, καὶ σεαυτὸν
[57]   τε ἀπατῆσαι λογικὸν οὐδὲ μὴν  τοὺς   κατὰ λόγον βεβιωκότας· ζωγραφίας μὲν
[105]   ἐκείνοις, οἷς τὰ ὦτα πρὸς  τοὺς   κατεπᾴδοντας ἀποκέκλεισται. Θυμὸς γὰρ αὐτοῖς,
[58]   αὐχοῦσιν, οἰκέτας αὐτοὺς ἑαυτοῖς καταγράψαντες,  τοὺς   κατηναγκασμένους δούλους ταῖς ἐπαοι δαῖς
[106]   πάσας τὰς καρδίας ὑμῶν. Πρὸς  τοὺς   κενοὺς τῆς πονηρίας λέγει· ἐλεεῖ
[45]   Ἀφροδίτης ἱερῷ Κινύραν τε καὶ  τοὺς   Κινύρου ἀπογόνους (κεκηδεῦσθαι. Ἀλλὰ γὰρ
[19]   καὶ αἱ θεσμοφοριάζουσαι τῆς ῥοιᾶς  τοὺς   κόκκους παραφυλάττουσιν ἐσθίειν· τοὺς γὰρ>
[19]   νομίζουσι τὰς ῥοιάς. (Καβείρους δὲ  τοὺς   Κορύβαντας καλοῦντες καὶ τελετὴν Καβειρικὴν
[4]   τοὺς ἀνθρώπους, ἐτιθάσευεν, πτηνὰ μὲν  τοὺς   κούφους αὐτῶν, ἑρπετὰ δὲ τοὺς
[89]   βίου ἡμᾶς ἐπιποθοῦντες, ἐπὶ δὲ  τοὺς   κρημνοὺς τῆς ἀπωλείας ὑπὸ τῆς
[29]   Κᾶρες σχοῖεν, οἳ καταθύουσιν αὐτῷ  τοὺς   κύνας. Σκύθαι δὲ τοὺς ὄνους
[47]   πάλιν ἐκεῖνα τὰ ἀγάλματα καθάπερ  τοὺς   λέοντας τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀνακειμένους
[2]   γὰρ τὰ μὲν δράματα καὶ  τοὺς   ληναΐζοντας ποιητάς, τέλεον ἤδη παροινοῦντας,
[47]   πλάνη. ~Ὡς μὲν οὖν  τοὺς   λίθους καὶ τὰ ξύλα καὶ
[104]   ὑπολαμβάνετε, τὰ δὲ θηρία καὶ  τοὺς   (λίθους ὅπερ εἰσίν. Οἱ γάρ
[89]   ἀφηνιάζοντες, τοὺς χαλινοὺς ἐνδακόντες, ἀποφεύγετε  τοὺς   λόγους, ἀποσείσασθαι μὲν τοὺς ἡνιόχους
[65]   Πέρσας καὶ τοὺς Μήδους καὶ  τοὺς   Μάγους; Θύειν ἐν ὑπαίθρῳ τούτους
[87]   ἀπόστολος τοῦ κυρίου παρακαλῶν  τοὺς   Μακεδόνας ἑρμηνεὺς γίνεται τῆς θείας
[33]   ἐκ μακρᾶς γεννώμενος νυκτός,  τοὺς   μὲν ἄθλους τοὺς δώδεκα πολλῷ
[58]   τοῖς ἀνοή τοις ἐνεποίησαν. Ἀλλὰ  τοὺς   μὲν πιθήκους οἱ τούτων τροφεῖς
[65]   ἱστορεῖ, τοὺς Πέρσας καὶ  τοὺς   Μήδους καὶ τοὺς Μάγους; Θύειν
[29]   τοὺς ἀριθμουμένους τοὺς Ἡφαίστους  τοὺς   μυθολογουμένους; Μὴ καὶ περιττὸς εἶναι
[54]   πόλεις αὔτανδροι, κολακείαν ὑποδυόμεναι, ἐξευτελίζουσιν  τοὺς   μύθους τοὺς περὶ τῶν θεῶν,
[5]   τῇ παραπλοκῇ τοῦ πυρὸς ἐτιθάσευεν,  τοὺς   (νεάτους τῶν ὅλων φθόγγους τούτους
[118]   πόρνη σφετερίζεται· ἔασον αὐτὴν ἐπινέμεσθαι  τοὺς   νεκρούς, πνεῦμά σοι οὐράνιον βοηθεῖ·
[50]   λιθοξέστοισιν ὅμοιον. (Αὕτη μέντοι ἐρείπια  τοὺς   νεὼς προσαγορεύει, τὸν μὲν τῆς
[115]   αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ. ~Δεξώμεθα  τοὺς   νόμους τῆς ζωῆς, πεισθῶμεν προτρε
[76]   τοὺς θεούς· πῶς οὖν δίκαιον  τοὺς   νόμους ὑμᾶς βροτοῖς γράψαντας αὐτοὺς
[106]   φάρμακον τῆς ἀθανασίας· στήσατέ ποτε  τοὺς   ὁλκοὺς τοὺς ἑρπηστικούς. Οἱ γὰρ
[11]   καὶ τερατοσκόπους καὶ οἰωνοσκόπους καὶ  τοὺς   ὀνείρων κριτὰς ἀνέρου σὺν αὐτοῖς
[29]   αὐτῷ τοὺς κύνας. Σκύθαι δὲ  τοὺς   ὄνους ἱερεύοντες μὴ παυέσθων, ὡς
[97]   ἀνθρώπων ἀποθνῄσκοντας. Θεοὺς δὲ δὴ  τοὺς   ὁρατοὺς καὶ τὸν σύγκλυδα τῶν
[70]   καὶ Ἀσσύριοι πεπαιδεύκασι, νόμους δὲ  τοὺς   ὅσοι ἀληθεῖς καὶ δόξαν τὴν
[23]   δὲ καὶ δευτέρᾳ ταύτῃ πλάνῃ  τοὺς   οὐκ ὄντας ὡς ὄντας νομίζοντες
[23]   νομίζοντες καὶ θεοὺς τούτους ὀνομάζοντες  τοὺς   οὐκ ὄντως ὄντας, μᾶλλον δὲ
[62]   εἰσὶν εἴδωλα· δὲ θεὸς  τοὺς   οὐρανοὺς ἐποίησεν" καὶ τὰ ἐν
[78]   ἐγὼ οὐκ ὄψομαι αὐτόν; Οὐχὶ  τοὺς   οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν ἐγὼ
[120]   μυστηρίων, φωτὸς ἀκηράτου. Δᾳδουχοῦμαι  τοὺς   οὐρανοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐποπ
[106]   δὴ τοὺς χηραμοὺς καταλίποντες οἰκήσητε  τοὺς   οὐρανούς. Μόνον ἐξ ὅλης καρδίας
[119]   πῦρ φοβηθήσεται, θάνατος οἰχήσεται· ὄψει  τοὺς   οὐρανούς, γέρον, Θήβας
[67]   ἀκροᾶσθαι τοιούτων λόγων, οἷς μηδὲ  τοὺς   παῖδας τοὺς ἑαυτῶν, τοῦτο δὴ
[91]   σῴζει θεοσέβεια. ~Ἰδέτω τις ὑμῶν  τοὺς   παρὰ τοῖς εἰδώλοις λατρεύοντας, κόμῃ
[39]   ἄλογα ζῷα; Θεσσαλοὶ μὲν ὑμῶν  τοὺς   πελαργοὺς τετιμήκασι διὰ τὴν συνήθειαν,
[84]   τοι καὶ τοῦ σκότους αὐτοῦ  τοὺς   πεπλανημένους (διανίστησιν· ἔγειρε, φησίν,
[54]   κολακείαν ὑποδυόμεναι, ἐξευτελίζουσιν τοὺς μύθους  τοὺς   περὶ τῶν θεῶν, ἰσοθέους ἄνθρωποι
[65]   τὸ πῦρ σέβειν ἱστορεῖ,  τοὺς   Πέρσας καὶ τοὺς Μήδους καὶ
[66]   (Καλχηδόνιος οὗτος) ἑπτὰ μὲν θεοὺς  τοὺς   πλανήτας, ὄγδοον δὲ τὸν ἐκ
[67]   θεοὺς δὲ καὶ τοὺς ἀστέρας  τοὺς   πλανήτας, τοῖς ὄντως πεπλανημένοις τῶν
[51]   ἀπορεῖν ἔπεισί μοι καὶ κατελεεῖν  τοὺς   πλανωμένους τῆς ἀνοίας ὡς δειλαίους·
[26]   ἤδη τινὲς καὶ αὐτοὶ μετὰ  τοὺς   ποιητικοὺς τῶν ἐν ὑμῖν παθῶν
[97]   ἃς εἶχον περὶ θεῶν, πρὸς  τοὺς   πολίτας ἄνδρες, εἶπεν, θαρρεῖτε ἄχρις
[29]   κεκλημένοι; ~Τί δ' εἴ σοι  τοὺς   πολλοὺς εἴποιμι Ἀσκληπιοὺς τοὺς
[25]   ὥσπερ ἐκ τῆς πόρνης  τοὺς   πολλοὺς ἐπιγράφεται πατέρας ἀγνοίᾳ τοῦ
[122]   ὑπογράφοντες (οὐδὲν ἄλλο μεμηνέναι  τοὺς   πολλοὺς ὁμολογοῦσιν. Οὐ δὴ οὖν
[58]   περὶ τὰ ὕδατα καὶ περὶ  τοὺς   ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τὰς
[45]   (κεκηδεῦσθαι. Ἀλλὰ γὰρ ἐπιόντι μοι  τοὺς   προσκυνουμένους ὑμῖν τάφους ἐμοὶ μὲν
[8]   Τούτῳ μὲν δὴ τῷ φόβῳ  τοὺς   σκληροκαρδίους προὔτρεπεν· ἤδη δὲ καὶ
[67]   γάρ, πρὸς τῆς ἀληθείας,  τοὺς   σοὶ πεπιστευκότας δεικνύεις ῥύσει καὶ
[39]   τὰ ὑφ' ἡμῶν παρατιθέμενα; Οὐδὲ  τοὺς   σοὺς γνωρίζειν ἔοικας συγγραφεῖς, οὓς
[47]   τὰ ἀγάλματα καθάπερ τοὺς λέοντας  τοὺς   σὺν αὐτοῖς ἀνακειμένους εἴργασται· εἰ
[79]   τὸν χορὸν πάντα τὸν προφητικόν,  τοὺς   συνθιασώτας τοῦ Μωυσέως. Τί φησὶν
[65]   τοίνυν οἱ φιλόσοφοι τοὺς διδασκάλους  τοὺς   σφῶν Πέρσας Σαυρομάτας
[8]   λογικώτερον ἐπὶ τὸν λόγον ἐπιστρέφει  τοὺς   τὰ ὦτα κεκτημένους· καὶ ἔσθ'
[55]   καὶ δεισαλέα, κάτω βρίθοντα, περὶ  τοὺς   τάφους καὶ τὰ μνημεῖα καλινδούμενα"
[44]   ὀνομαζομένους, τάφους δὲ γενομένους {τουτέστι  τοὺς   τάφους νεὼς ἐπικεκλημένους} Ὑμεῖς δὲ
[44]   ἀλλὰ κἂν νῦν δεισιδαιμονίας ἐκλάθεσθε,  τοὺς   τάφους τιμᾶν αἰσχυνόμενοι. ~Ἐν τῷ
[18]   ὁμολογοῦσιν ὑμῶν οἱ θεοί) κεραυνῷ  τοὺς   Τιτᾶνας αἰκίζεται καὶ τὰ μέλη
[4]   ἄρα ταῦτα ἀγριώτατα θηρία καὶ  τοὺς   τοιούτους λίθους οὐράνιος ᾠδὴ
[60]   αἰδῶ καὶ τὸν φόβον οἴκοι  τοὺς   τῶν δαιμόνων ἐγγρά φονται πασχητιασμούς.
[6]   ἀλήθεια φαίνεται. Εἴτ' οὖν ἀρχαίους  τοὺς   Φρύγας διδάσκουσιν αἶγες μυθικαί, εἴτε
[89]   ἡμῖν, οἷον ἵπποι σκληραύχενες ἀφηνιάζοντες,  τοὺς   χαλινοὺς ἐνδακόντες, ἀποφεύγετε τοὺς λόγους,
[106]   προῄρηται τοὺς γηγενεῖς) ἵνα δὴ  τοὺς   χηραμοὺς καταλίποντες οἰκήσητε τοὺς οὐρανούς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009