Alphabétiquement     [«   »]
τεχνίτου 2
τεχνιτῶν 1
τέως 1
τῇ 85
τῇδε 1
τήκεται 1
τηλαυγὲς 1
Fréquences     [«    »]
85 οὖν
85 τὰς
84 τοῖς
85 τῇ
87 τε
93 ἐπὶ
95 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τῇ


Paragraphes
[23]   αἰσχύνης ἀναισχύντως σέβουσιν, διττῇ ἐνεσχημένοι  τῇ   ἀθεότητι, προτέρᾳ μέν, καθ' ἣν
[45]   περιβόλῳ τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ὑπὸ  τῇ   ἀκροπόλει; Αἱ δὲ Κελεοῦ θυγατέρες
[45]   τῆς Ἀθηνᾶς ἐν Λαρίσῃ ἐν  τῇ   ἀκροπόλει τάφος ἐστὶν Ἀκρισίου, Ἀθήνησιν
[20]   παθήμασιν, ὅπου γε Ἀθηναίοις καὶ  τῇ   ἄλλῃ Ἑλλάδι, αἰδοῦμαι καὶ λέγειν,
[66]   γε ἄμφω τὸν νοῦν ἐπεστησάτην  τῇ   ἀπειρίᾳ, δὲ Μιλήσιος Λεύκιππος
[83]   αὐτῶν· οἵτινες ἑαυτοὺς παρέδωκαν ἀπηλγηκότες  τῇ   ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης
[77]   ὄλισθον τὸν βιωτικόν, μιᾷ καὶ  τῇ   αὐτῇ φωνῇ πολλὰ θεραπεύουσαι, ἀποτρέπουσαι
[94]   ἀνέβη· καὶ χαρή σονται ἐπὶ  τῇ   βασιλείᾳ τοῦ κυρίου αὐτῶν εἰς
[33]   καὶ ἤρα Ἀδώνιδος, ἐφιλονείκει δὲ  τῇ   βοώπιδι καὶ ἀποδυσάμεναι διὰ μῆλον
[84]   φησί, τεσσαράκοντα ἔτη· διὸ προσώχθισα  τῇ   γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον· ἀεὶ
[51]   τὴν ἀναλογοῦσαν τῇ ὀσφρήσει  τῇ   γεύσει· τὰ δὲ οὐδὲ μιᾶς
[62]   οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν  τῇ   (γῇ κάτω. πού γ'
[76]   καὶ τὸν Ἥφαιστον ἀμφιγύην" καλοῦσιν,  τῇ   δὲ Ἀφροδίτῃ Ἑλένη φησὶ
[77]   ψιλῇ τῇ παραθέσει τἀληθοῦς διασκεδάννυται,  τῇ   δὲ χρήσει τῆς ἀληθείας ἐκβιαζόμενον
[83]   ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, ἐσκοτισμένοι  τῇ   διανοίᾳ ὄντες καὶ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς
[69]   πάντα καὶ σταθμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ  τῇ   δικαιο σύνῃ τὴν τῶν ὅλων
[60]   ταῖς σφενδόναις, σφραγῖδι χρώμενοι καταλλήλῳ  τῇ   Διὸς ἀκολασίᾳ. ~Ταῦτα ὑμῶν τῆς
[35]   ἀκόλαστόν τι θεραπαινίδιον, παραθεῖναι φέρουσαν  τῇ   Ἑλένῃ τὸν δίφρον τοῦ μοιχοῦ
[13]   ἄλλοι φασὶν ἐξ Αἰγύπτου μετακομίσαι  τῇ   Ἑλλάδι τὰς Δηοῦς ἑορτάς, πένθος
[115]   περιάψασθαι, τὸν σωτῆρα λόγον, καὶ  τῇ   ἐπῳδῇ τοῦ θεοῦ πιστεύσαντες ἀπαλλαγῆναι
[84]   τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν  τῇ   ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν οἱ (πατέρες
[1]   (λείπουσαν ἀνεπλήρωσε χορδήν. Οὔκουν ᾠδῇ  τῇ   Εὐνόμου ἄγεται τέττιξ, ὡς
[114]   δύνουσα διὰ τὸν φόβον παραχωρεῖ  τῇ   ἡμέρᾳ κυρίου· τὰ πάντα φῶς
[51]   ἄξιον νεὼν τὸν ἀφεδρῶνα νείμαντες  τῇ   θεῷ. (Ἀλλὰ γὰρ ἀναισθήτῳ λίθῳ
[20]   ἀναστέλλεται τὰ αἰδοῖα καὶ ἐπιδεικνύει  τῇ   θεῷ· δὲ τέρπεται τῇ
[16]   γεννήσας οὑτοσὶ Ζεὺς τῇ Φερεφάττῃ,  τῇ   ἰδίᾳ θυγατρί, μετὰ τὴν μητέρα
[68]   τὰ νῶτα τοῦ οὐρανοῦ ἐν  τῇ   ἰδίᾳ καὶ οἰκείᾳ περιωπῇ ὄντως
[53]   ἐν Ἄργει νεὼν σὺν καὶ  τῇ   ἱερείᾳ κατέφλεξεν Χρυσίδι, καὶ τὸν
[80]   ποιήσας τὴν γῆν ἐν  τῇ   ἰσχύι αὐτοῦ, ὥς φησιν Ἱερεμίας,
[84]   ταύτῃ καὶ εἶπον· ἀεὶ πλανῶνται  τῇ   καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν
[120]   ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς  τῇ   καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυ σιν
[115]   τῷ ἀποκεκρυμμένῳ τοῦ ἀνθρώπου, ἐν  τῇ   καρδίᾳ, τὸ φῶς, καὶ τῆς
[98]   ὁμοίωσιν" διὰ τοῦτο γεγενῆσθαι λεγόμενος,  τῇ   κατὰ καρδίαν φρονήσει τῷ θείῳ
[76]   ἐν Ἴωνι τῷ δράματι γυμνῇ  τῇ   κεφαλῇ ἐκκυκλεῖ τῷ θεάτρῳ τοὺς
[1]   ἀναστήσας Πυθοῖ τὸν Εὔνομον αὐτῇ  τῇ   κιθάρᾳ καὶ τὸν συναγωνιστὴν τοῦ
[39]   τὸν Δία μεμαθήκασιν ὁμοιωθέντα μύρμηκι  τῇ   Κλήτορος θυγατρὶ Εὐρυμεδούσῃ (μιγῆναι καὶ
[81]   εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐλάτρευσαν  τῇ   κτίσει παρὰ τὸν (κτίσαντα. Καὶ
[38]   καὶ Ποδάγρας ἄλλης Ἀρτέμιδος ἐν  τῇ   Λακωνικῇ ἱερόν, (ὥς φησι Σωσίβιος.
[60]   ἐπὶ τῇ συμπλοκῇ δεδεμένην, καὶ  τῇ   Λήδᾳ περιποτώμενον τὸν ὄρνιν τὸν
[57]   ἕτερος ἠράσθη ταύτης καὶ μίγνυται  τῇ   λίθῳ· Ποσίδιππος ἱστορεῖ, μὲν
[33]   Αἳ δὲ ἀκολασταίνουσιν ἐμπαθέστερον ἐν  τῇ   μοιχείᾳ δεδεμέναι, Ἠὼς ἐπὶ Τιθωνῷ,
[1]   τὰ δένδρα, τὰς φηγούς, μετεφύτευε  τῇ   (μουσικῇ. Ἔχοιμ' ἄν σοι καὶ
[1]   τοῦτο Ἑλλήνων ᾄδεται χορῷ) τέχνῃ  τῇ   μουσικῇ μὲν ἰχθὺν δελεάσας,
[22]   Ἴακχον τὸ φῶς· ἐπίτρεψον ἀποκρύψαι  τῇ   νυκτὶ τὰ μυστήρια· σκότει τετι
[69]   μικρόν, οὐδὲ ἔσται ἐν  τῇ   οἰκίᾳ σου μέτρον μέγα
[84]   ὁδούς μου, ὡς ὤμοσα ἐν  τῇ   ὀργῇ μου· (εἰ εἰσελεύσονται εἰς
[51]   ἁπτικὴν τὴν ἀναλογοῦσαν  τῇ   ὀσφρήσει τῇ γεύσει· τὰ
[20]   τῇ θεῷ· δὲ τέρπεται  τῇ   ὄψει Δηὼ καὶ μόλις
[54]   τῷ τῆς Ἀθηνᾶς ἐνεφυρᾶτο παστῷ,  τῇ   παλαιᾷ παρθένῳ τὰ τῆς νέας
[77]   τὸ γὰρ ψεῦδος οὐ ψιλῇ  τῇ   παραθέσει τἀληθοῦς διασκεδάννυται, τῇ δὲ
[5]   καὶ τὴν ἀέρος ἀπηνῆ ψυχρότητα  τῇ   παραπλοκῇ τοῦ πυρὸς ἐτιθάσευεν, τοὺς
[41]   εἰσὶ φύλακες οὗτοι, οὐκ εὐνοίᾳ  τῇ   πρὸς ὑμᾶς περιπαθεῖς, τῆς δὲ
[89]   εὔλογον. Καὶ τί δὴ οὐχὶ  τῇ   πρώτῃ τροφῇ, τῷ γάλακτι, χρώμεθα,
[51]   καὶ αὔξεται, πρὸς δὲ καὶ  τῇ   σελήνῃ συμπάσχει· τὰ δὲ ἀγάλματα
[80]   Ἱερεμίας, ἀνώρθωσεν τὴν οἰκουμένην ἐν  τῇ   σοφίᾳ αὐτοῦ. Ἀποπεσόντας γὰρ ἡμᾶς
[54]   Ἑρμῆς προσηγορεύετο Νικαγόρας καὶ  τῇ   (στολῇ τοῦ Ἑρμοῦ ἐκέχρητο, ὡς
[77]   καὶ φωτί, ἄμφω δὲ παραθεμένη  τῇ   συγκρίσει τὴν ἐκλογὴν διδάσκει· τὸ
[60]   ἐκείνην τὴν γυμνήν, τὴν ἐπὶ  τῇ   συμπλοκῇ δεδεμένην, καὶ τῇ Λήδᾳ
[19]   οἷς μέλον καλεῖν καλοῦσι, προσεπιτερατεύονται  τῇ   συμφορᾷ, ὁλόριζον ἀπαγορεύοντες σέλινον ἐπὶ
[101]   φαντασίας ταύτας κενὰς ἀπορρί ψαντες  τῇ   συνηθείᾳ αὐτῇ ἀποτάξασθαι, κενοδοξίᾳ ἐπιλέγοντες·
[99]   ἐὰν ἐθελήσητε πιστεῦσαι μόνον καὶ  τῇ   συντομίᾳ τοῦ κηρύγματος ἕπεσθαι, ἧς
[101]   φῶς, ἐξὸν ἀπομάξασθαι τὰ ἐμποδὼν  τῇ   σωτηρίᾳ καὶ τὸν τῦφον καὶ
[105]   καὶ μαθεῖν ἐξεζητήσατε, τὴν προαίρεσιν  τῇ   (σωτηρίᾳ συνάψαντες· ἐμποδὼν γὰρ ἵσταται
[77]   ~(Ὥρα τοίνυν τῶν ἄλλων ἡμῖν  τῇ   τάξει προδιηνυσμένων ἐπὶ τὰς προφητικὰς
[42]   κατὰ θάλατταν ἐπταικότων, αὐτίκα μάλα  τῇ   Ταυρικῇ καταθύουσιν Ἀρτέμιδι· ταύτας σου
[42]   Πυθοκλῆς ἐν τρίτῳ Περὶ ὁμονοίας  τῇ   Ταυροπόλῳ Ἀρτέμιδι ἄνθρωπον ὁλοκαυτεῖν (ἱστορεῖ.
[42]   Μάριος, ὡς Δωρόθεος ἐν  τῇ   τετάρτῃ (Ἰταλικῶν ἱστορεῖ. Φιλάνθρωποί γε
[47]   ἔχω σοι Πολέμωνα δεικνύναι (ἐν  τῇ   τετάρτῃ τῶν Πρὸς Τίμαιον· μηδὲ
[51]   ~Ῥωμαῖοι δὲ τὰ μέγιστα κατορθώματα  τῇ   Τύχῃ ἀνατιθέντες καὶ ταύτην μεγίστην
[89]   οὐδὲν ἐκ θεοῦ δεδώρηταί πω  τῇ   τῶν ἀνθρώπων γενέσει, εἰ μὴ
[42]   τραγῳδεῖ. Μόνιμος δ' ἱστορεῖ ἐν  τῇ   Τῶν Θαυμα σίων Συναγωγῇ ἐν
[62]   δὴ τῆς θεοδοξίας τὸ σχῆμα  τῇ   ὕλῃ περιτεθείκασιν; Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν
[16]   αὖθις γεννήσας οὑτοσὶ Ζεὺς  τῇ   Φερεφάττῃ, τῇ ἰδίᾳ θυγατρί, μετὰ
[42]   ἐθυσάτην θυγατέρας· ὧν μὲν  τῇ   Φερεφάττῃ, ὡς Δημάρατος ἐν πρώτῃ
[115]   ἐσθίοντες ἐν σκότῳ διαιτᾶσθε, περικαταρρέοντες  τῇ   φθορᾷ. Ἀλλ' ἔστιν, ἔστιν (ἡ
[111]   ἄνθρωπον τὸν ἡδονῇ πεπλανημένον, τὸν  τῇ   φθορᾷ δεδεμένον, χερσὶν (ἡπλωμέναις ἔδειξε
[94]   εἰς βεβαίωσιν· οὐ γὰρ κυροῦται  τῇ   φθορᾷ· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα
[42]   θεοὶ καὶ οὐχὶ μόνον ἐπιχαίροντες  τῇ   φρενοβλαβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς δὲ
[100]   κακοῦ σύνεσις αὐτῷ, ὅτι  τῇ   φρονήσει κέχρηται κατηγόρῳ τὸ βέλτιστον
[79]   καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψεται  τῇ   χειρὶ ὡς νοσσιάν. ~Τί σοι
[107]   τὰς θείας γραφὰς ἐναποσφραγισαμένους χρὴ  τῇ   ψυχῇ καλὸν ἀφετήριον σοφίαν ἡγεῖσθαι
[100]   δὲ εἰς ὦτα βαλόμενος καὶ  τῇ   ψυχῇ παρακούσας> παρὰ τῆς γνώμης
[117]   ἀνθρώποις, ὅταν ἐν αὐτῇ που  τῇ   ψυχῇ τὸ ὄντως καλὸν ὑπὸ
[1]   Ἑλληνικός) ἐτιθάσευε τὰ θηρία γυμνῇ  τῇ   ᾠδῇ καὶ δὴ τὰ δένδρα,
[69]   ἐν τῷ μαρσίππῳ καὶ ἐν  τῇ   ὡς ἔπος εἰπεῖν ῥυπώσῃ ψυχῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009