Alphabétiquement     [«   »]
ὕπνος 1
ὕπνου 2
ὑπνωσσόντων 1
ὑπὸ 34
ὑπό 1
ὑποβὰς 1
ὑποβάς 1
Fréquences     [«    »]
34 αὐτῶν
34 κύριος
33 μοι
34 ὑπὸ
35 ἀλλὰ
35 Τί
36 ἀληθείας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ὑπὸ


Paragraphes
[54]   βωμοὶ δὲ πανταχοῦ· καὶ γάμος  ὑπὸ   Ἀθηναίων αὐτῷ τῆς Ἀθηνᾶς
[17]   κάλαθον καὶ τὴν ἁρπαγὴν τὴν  ὑπὸ   Ἀιδωνέως καὶ τὸ σχίσμα τῆς
[11]   ἠσκημέναι καὶ κόρακες ἀνθρώποις χρᾶν  ὑπὸ   ἀνθρώπων διδασκόμενοι. ~Τί δ' εἴ
[29]   καταπεσὼν ἐχάλκευε, πηρωθεὶς τὼ πόδε,  ὑπὸ   δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. ~Ἔχεις
[52]   αὐτῆς ἡττώμενοι τῆς χρείας ἀπόλλυνται  ὑπὸ   δεισιδαιμονίας· καταφρονοῦντες δ' ὅμως τῶν
[54]   θεῶν, ἰσοθέους ἄνθρωποι κατασχηματίζοντες ἑαυτούς,  ὑπὸ   δόξης πεφυσημένοι, ἐπιψηφιζόμενοι τιμὰς ἑαυτοῖς
[36]   ναὶ μὴν καὶ τὸν Ἀιδωνέα  ὑπὸ   Ἡρακλέους τοξευθῆναι Ὅμηρος λέγει καὶ
[77]   καὶ κολακείας ὑπάρχουσαι ἀνιστῶσιν ἀγχόμενον  ὑπὸ   κακίας τὸν ἄνθρωπον, ὑπερείδουσαι τὸν
[99]   τὴν ὕλην καταγινόμενος. Ἐπιτέτριπται δὲ  ὑπὸ   κενῆς δόξης συνήθεια δουλείας
[21]   τέ μιν ῥίπτασκε γελῶν Βαυβοῦς  ὑπὸ   κόλποις· δ' ἐπεὶ οὖν
[89]   καὶ τὰ ἄλλα, νηπιάζοντες  ὑπὸ   μητράσιν τε ἐκτρεφόμενοι γέλωτα ὤφλομεν,
[36]   Πολέμων δὲ καὶ τὴν Ἀθηνᾶν  ὑπὸ   Ὀρνύτου τρωθῆναι λέγει· ναὶ μὴν
[55]   μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν μοῖρ'  ὑπὸ   Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. (Κεκράτηται τὸ
[35]   ἐνιαυτόν· τλῆ δ' ὀβριμόθυμος Ἄρης  ὑπὸ   πατρὸς ἀνάγκης, καὶ τὰ ἐπὶ
[48]   σιτοδείᾳ καὶ αὐτῶν γενομένων καὶ  ὑπὸ   Πτολεμαίου (διατραφέντων. Ἀλλ' γε
[48]   μὲν γὰρ αὐτὸν ἱστοροῦσιν χαριστήριον  ὑπὸ   Σινωπέων Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ τῷ
[19]   φέρον τες ἐπὶ χαλκῆς ἀσπίδος  ὑπὸ   τὰς ὑπωρείας τοῦ Ὀλύμπου (καὶ
[45]   τῷ περιβόλῳ τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ  ὑπὸ   τῇ ἀκροπόλει; Αἱ δὲ Κελεοῦ
[54]   Κῆυξ μὲν Αἰόλου Ζεὺς  ὑπὸ   τῆς Ἀλκυόνης τῆς γυναικός, Ἀλκυόνη
[89]   δὲ τοὺς κρημνοὺς τῆς ἀπωλείας  ὑπὸ   τῆς ἀνοίας φερόμενοι ἐναγῆ τὸν
[57]   τῶν θεατῶν (αἱ ὄψεις ἠπατημέναι  ὑπὸ   τῆς τέχνης. Οὐδὲ γὰρ ἂν
[51]   ποιοί, τῆς οἰκείας ἐξιστάντες φύσεως,  ὑπὸ   τῆς τέχνης προσκυνεῖν ἀναπείθοντες· προσκυνοῦσιν
[23]   ὄντα θεὸν ἠγνοήκασιν, παιδίον δὲ  ὑπὸ   Τιτάνων διασπώμενον καὶ γύναιον πενθοῦν
[1]   καύματος Εὔνομος, ὁπηνίκα οἱ τέττιγες  ὑπὸ   τοῖς πετάλοις ᾖδον ἀνὰ τὰ
[15]   ἔφαγον· ἐκ κυμβάλου ἔπιον· ἐκιρνοφόρησα·  ὑπὸ   τὸν παστὸν ὑπέδυν. Ταῦτα οὐχ
[48]   Κανώβῳ μεταγαγὼν Πτολεμαῖος (ἔθαψεν  ὑπὸ   τὸν προδεδηλωμένον σηκόν. Ἄλλοι δέ
[54]   τῆς γυναικός, Ἀλκυόνη (δὲ αὖθις  ὑπὸ   τοῦ ἀνδρὸς Ἥρα προσαγορευομένη. Πτολεμαῖος
[36]   τὴν Ἥραν τὴν ζυγίαν ἱστορεῖ  ὑπὸ   τοῦ αὐτοῦ Ἡρακλέους αὐτὸς
[36]   αὐτόν τε τὸν πολεμικώτατον Ἄρη  ὑπὸ   τοῦ Διομήδους κατὰ τοῦ κενεῶνος
[78]   θηρίοις τῆς γῆς" καὶ σαπήσεται  ὑπὸ   τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης,
[117]   τῇ ψυχῇ τὸ ὄντως καλὸν  ὑπὸ   τοῦ θείου λόγου ἀναζωπυρούμενον ἐκλάμπειν
[116]   βέλη ταῖς ὑδατίναις ἀκμαῖς ταῖς  ὑπὸ   τοῦ λόγου βεβαμμέναις, εὐχαρίστοις ἀμειβόμενοι
[123]   λόγων, εἰ καὶ μακροτέρω προῆλθον  ὑπὸ   φιλανθρωπίας τι περ εἶχον
[122]   καὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεως" γενόμενον  ὑπὸ   Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ εἰς τοσοῦτον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009