Alphabétiquement     [«   »]
ἄμφω 9
Ἄμφω 1
ἄν 6
ἂν 36
ἀνὰ 4
ἄνα 1
ἀναβαίνετε 1
Fréquences     [«    »]
36 ἀληθείας
35 ἀλλὰ
35 Τί
36 ἂν
36 ἀνθρώπων
36 ὄντως
36 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἂν


Paragraphes
[85]   ὀψέ ποτε ἔργῳ μαθεῖν, οὐκ  ἂν   ἄλλως (σωθῆναι, μὴ οὐχὶ ὡς
[45]   ἐμοὶ μὲν οὐδ' πᾶς  ἂν   ἀρκέσῃ χρόνος· ὑμᾶς δὲ εἰ
[13]   ἑορτάς, πένθος ὑμνούμενον. Τούτους ἔγωγ'  ἂν   ἀρχεκάκους φήσαιμι μύθων ἀθέων καὶ
[7]   αἰχμαλώτους συνδεῖν (λέγονται σώμασιν, ἔστ'  ἂν   αὐτοῖς καὶ συσσαπῶσιν. γοῦν
[36]   καὶ γέλωτες καὶ συνουσίαι, οὐκ  ἂν   ἀφροδισίοις χρωμένων ἀνθρωπίνοις οὐδὲ παιδοποιουμένων
[33]   αἰσυλοεργὸν" ἀπο καλοῦσιν. Μακρὸν δ'  ἂν   εἴη μοιχείας αὐτοῦ παντοδαπὰς καὶ
[102]   κάλλος καὶ συνουσία. Οὔκουν ἔτ'  ἂν   εἰκότως ὕπνος καὶ θάνατος θεὼ
[63]   γραφὰς δημιουργεῖ, θεὸς δὲ πῶς  ἂν   εἴποιμι ὅσα ποιεῖ; Ὅλον ἴδε
[89]   ἐμισήθη θεοσέβεια· οὐ γὰρ  ἂν   ἐμισήθη ποτὲ ἀπηγορεύθη ἀγαθὸν
[103]   τὸ δὲ οἰκεῖον αὐτοῦ πῶς  ἂν   ἐνδίκως ἀλλότριον γένοιτο; Τὸ γὰρ
[56]   χαριέντως φάναι τὸν Βίωνα, πῶς  ἂν   ἐνδίκως οἱ ἄνθρωποι παρὰ τοῦ
[123]   εἶχον ἐκ θεοῦ ἐκχέων, ὡς  ἂν   ἐπὶ τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν,
[62]   (γῇ κάτω. πού γ'  ἂν   ἔτι τὴν Πραξιτέλους Δήμητρα καὶ
[82]   ἀπὸ προσώπου κυρίου. ~(Καὶ μυρίας  ἂν   ἔχοιμί σοι γραφὰς παραφέρειν, ὧν
[84]   {αὐτοῦ} αὔξεται (τὴν ἡμέραν, ἔστ'  ἂν   σήμερον ὀνομάζηται. Μέχρι δὲ
[96]   ἀληθείας ἀπασχολεῖ ἔθη προκατηχημένους, ἀκούοιτ'  ἂν   ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο ὅπως
[97]   αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ὃς  ἂν   ἡμῶν γένηται ὅτι δικαιότατος. (Βᾶτ'
[113]   ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων νὺξ  ἂν   ἦν τὰ πάντα" οὕτως εἰ
[57]   ἂν νεκρᾷ τις συνετάφη, οὐδ'  ἂν   ἠράσθη δαίμονος καὶ λίθου ἄνθρωπος
[57]   ὑπὸ τῆς τέχνης. Οὐδὲ γὰρ  ἂν   θεᾷ τις συνεπλάκη, οὐδ' ἂν
[43]   ἐκτρέπεσθε οὐδὲ ἀποστρέφεσθε; Τί δ'  ἂν   καὶ ἀληθεύσαιεν οἱ κακοί,
[71]   Ξενοφῶν δὲ Ἀθηναῖος διαρρήδην  ἂν   καὶ αὐτὸς περὶ τῆς ἀληθείας
[7]   ζῶντας ἐπιφέρων (συνέθαψεν αὐτούς, ἔστ'  ἂν   καὶ συμφθαρῶσιν. Οὗ δὴ χάριν
[57]   ἂν θεᾷ τις συνεπλάκη, οὐδ'  ἂν   νεκρᾷ τις συνετάφη, οὐδ' ἂν
[10]   μὴ υἱὸς καὶ  ἂν   υἱὸς ἀποκαλύψῃ. Θύραν δὲ
[7]   οὑτοσὶ τύραννος καὶ δράκων, οὓς  ἂν   οἷός τε εἴη ἐκ γενετῆς
[97]   πολίτας ἄνδρες, εἶπεν, θαρρεῖτε ἄχρις  ἂν   ὁρᾶτε τοὺς θεοὺς πρότερον τῶν
[102]   ἕκαστον τῶν προειρημένων (διορίζεται. Τίς  ἂν   οὖν τὴν εὔθυναν καὶ τὴν
[110]   ἐνέπλησε τὸ πᾶν. Οὐ γὰρ  ἂν   οὕτως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον
[47]   ποιητὴν Ἄργον ἀναγράφει. Πολλοὶ δ'  ἂν   τάχα που θαυμάσειαν, εἰ μάθοιεν
[68]   οὐδὲ γὰρ ἥλιος ἐπιδείξει ποτ'  ἂν   τὸν θεὸν τὸν ἀληθῆ,
[105]   γὰρ τοῦ δικαίου ζηλωτής, ὡς  ἂν   τοῦ ἀνενδεοῦς ἐραστής, ὀλιγοδεής, οὐκ
[42]   τὴν Ταυρικὴν χερρόνησον κατοικοῦντες, οὓς  ἂν   τῶν ξένων παρ' αὑτοῖς ἕλωσι,
[113]   ἔγνωμεν καὶ τούτῳ κατηυγάσθημεν, οὐδὲν  ἂν   τῶν σιτευομένων ὀρνίθων ἐλειπόμεθα, ἐν
[41]   γέρας ἡμεῖς, (λέγοντες. Τίνα δ'  ἂν   φωνὴν ἄλλην, εἰ φωνὴν λάβοιεν
[43]   ἀληθεύσαιεν οἱ κακοί, τίνα  ἂν   ὠφελήσαιεν; Αὐτίκα γοῦν ἔχω σοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009