Alphabétiquement     [«   »]
πέρατα 2
πέρι 4
Περὶ 2
περὶ 45
περιαλγὴς 1
περίαπτα 1
περιάπτεις 1
Fréquences     [«    »]
43 αἱ
43 γε
41 ὑμῶν
45 περὶ
45 ὑμῖν
51 ἦν
52 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

περὶ


Paragraphes
[55]   τάφους καὶ τὰ μνημεῖα καλινδούμενα"  περὶ   δὴ καὶ ὑποφαίνονται ἀμυδρῶς
[30]   Ὅμηρος δὲ ἀξιοπιστότερος αὐτοῦ εἰπὼν  περὶ   ἀμφοῖν τοῖν Διοσκούροιν, πρὸς δὲ
[27]   ὅσα γεγενῆσθαι ὑπείληπται, ταῦτα δὲ  περὶ   ἀνθρώπων αἰσχρῶν καὶ ἀσελγῶς βεβιωκότων
[123]   τῶν ἀγαθῶν, τὴν σωτηρίαν, παρακαλῶν·  περὶ   γάρ τοι τῆς παῦλαν οὐδαμῇ
[121]   ἡμεῖς τὰ μὲν πλείστου ἄξια  περὶ   ἐλαχίστου ποιούμεθα, ἀνοίας δὲ καὶ
[103]   ἀναισθήτων πλασμάτων, πρόνοια δέ τις  περὶ   ἡμᾶς καταφαίνεται δυνάμεως θεϊκῆς, λείπεται
[97]   κενὰς τῶν ἀνθρώπων ἃς εἶχον  περὶ   θεῶν, πρὸς τοὺς πολίτας ἄνδρες,
[27]   δὴ πλεῖστα μεμύθευται καὶ πέπλασται  περὶ   θεῶν ὑμῖν· τὰ δὲ καὶ
[53]   δέ, ὡς Ποσίδιππος ἐν τῷ  περὶ   Κνίδου διασαφεῖ, τὸ τῆς Ἀφροδίτης
[57]   δὲ ἕτερος ἐν τῷ  περὶ   Κνίδου. Τοσοῦτον ἴσχυσεν ἀπατῆσαι τέχνη
[57]   μὲν πρότερος ἐν τῷ  περὶ   Κύπρου, δὲ ἕτερος ἐν
[68]   ἁπαξαπλῶς ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ τοῖς  περὶ   λόγους ἐνδια (τρίβουσιν ἐνέστακταί τις
[121]   περιφανεῖς καὶ τὴν ἐσχάτην δυσσέβειαν  περὶ   πλείονος αἱρούμεθα. ~Οὐ γὰρ ἀπὸ
[39]   οὐ παύεσθε, ὁποῖοί τινες καὶ  περὶ   τὰ ἄλογα ζῷα; Θεσσαλοὶ μὲν
[32]   ἀνδρῶν τε θεῶν τε" τοσοῦτος  περὶ   τὰ ἀφρο δίσια ἐξεχύθη, ὡς
[33]   τῶν θεῶν ἴσως μόνοι ᾄττουσι  περὶ   τὰ ἀφροδίσια· θηλύτεραι δὲ θεαὶ
[102]   παρ' ὑμῖν νομίζοιντο, πάθη ταῦτα  περὶ   τὰ ζῷα συμβαίνοντα φυσικῶς· οὐδὲ
[68]   καὶ ἀγένητον τοῦτον, ἄνω που  περὶ   τὰ νῶτα τοῦ οὐρανοῦ ἐν
[58]   ἁμαδρυάδας, ναὶ μὴν ἀλλὰ καὶ  περὶ   τὰ ὕδατα καὶ περὶ τοὺς
[48]   ξόανον ἐν Σικυῶνι. ~Καὶ τί  περὶ   ταῦτα διατρίβω, ἐξὸν αὐτὸν τὸν
[92]   σωτήριον; Οἱ δὲ σκωλήκων δίκην  περὶ   τέλματα καὶ βορβόρους, τὰ ἡδονῆς
[39]   Ἡρακλείδης δὲ ἐν Κτίσεσιν ἱερῶν  περὶ   τὴν Ἀκαρνανίαν φησίν, ἔνθα τὸ
[13]   Κινύρας παραπείσαι ποτ' ἄν, τὰ  περὶ   τὴν Ἀφροδίτην μαχλῶντα ὄργια ἐκ
[20]   καὶ λέγειν, αἰσχύνης ἔμπλεως  περὶ   τὴν Δηὼ μυθολογία; Ἀλωμένη γὰρ
[20]   ζήτησιν τῆς θυγατρὸς τῆς Κόρης  περὶ   τὴν Ἐλευσῖνα (τῆς Ἀττικῆς δέ
[58]   τὰς πηγὰς τὰς Ναΐδας καὶ  περὶ   τὴν θάλατταν (τὰς Νηρεΐδας. Μάγοι
[42]   (Ταῦροι δὲ τὸ ἔθνος, οἱ  περὶ   τὴν Ταυρικὴν χερρόνησον κατοικοῦντες, οὓς
[99]   ἔδοξέ μοι γεγονέναι, τοσαύτῃ σπουδῇ  περὶ   τὴν ὕλην καταγινόμενος. Ἐπιτέτριπται δὲ
[101]   οἱ προσκυνούμενοι λίθοι καὶ  περὶ   τὴν ὕλην κενοσπούδως δαπανᾶτε· εἰς
[71]   Ἀθηναῖος διαρρήδην ἂν καὶ αὐτὸς  περὶ   τῆς ἀληθείας ἐγεγράφει τι μαρτυρῶν
[73]   ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ποιητικὴ  περὶ   τὸ ψεῦδος τὰ πάντα ἠσχο
[13]   ἀπὸ τοῦ μύσους τοῦ συμβεβηκότος  περὶ   τὸν Διόνυσον· εἰ δὲ καὶ
[68]   Πλάτων διανοούμενος τὸν θεὸν αἰνίττεται  περὶ   τὸν πάντων βασιλέα πάντ' ἐστί,
[45]   Ἀγησάρχου ἐν τῷ αʹ τῶν  περὶ   τὸν Φιλοπάτορα ἐν Πάφῳ λέγει
[93]   σὴς καὶ λῃστής που καταδύεται  περὶ   τὸν χαμαίζηλον πλοῦτον ὀφθαλμιῶν, ἀλλ'
[96]   φέρε ὑμῖν ἐκ περιουσίας τὴν  περὶ   τοῦ λόγου παραθήσομαι (πειθώ. Ὑμεῖς
[82]   ἔμφοβος εἶναι καὶ ἔντρομος" ἀκούων  περὶ   τοῦ λόγου, σὺ δὲ τοῦ
[38]   οὖν συνιέντες τὴν πλάνην τὴν  περὶ   τοὺς θεούς· οὐ γὰρ ἀπὸ
[75]   σε εἰς σωτηρίαν καὶ οἱ  περὶ   τοὺς θεοὺς ὑμῶν ἔλεγχοι, οὓς
[58]   καὶ περὶ τὰ ὕδατα καὶ  περὶ   τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς
[55]   γήινα καὶ δεισαλέα, κάτω βρίθοντα,  περὶ   τοὺς τάφους καὶ τὰ μνημεῖα
[78]   τρόμος σε λήψεται. Βούλει καὶ  περὶ   τῶν εἰδώλων ἀκοῦσαι τί φησὶν
[113]   τε καὶ ὑποθῆκαι λυπραὶ καὶ  περὶ   τῶν ἐπὶ μέρους εἰσίν, εἰ
[64]   φιλοσόφων τὰς δόξας, ὅσας αὐχοῦσι  περὶ   τῶν θεῶν, εἴ πως καὶ
[54]   ὑποδυόμεναι, ἐξευτελίζουσιν τοὺς μύθους τοὺς  περὶ   τῶν θεῶν, ἰσοθέους ἄνθρωποι κατασχηματίζοντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009