Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκυόνης 1
Ἀλλ 22
ἀλλ 39
ἀλλὰ 35
ἀλλά 1
Ἀλλὰ 11
ἄλλα 5
Fréquences     [«    »]
34 αὐτῶν
34 κύριος
34 ὑπὸ
35 ἀλλὰ
35 Τί
36 ἀληθείας
36 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἀλλὰ


Paragraphes
[70]   πέρ τε βροτοὶ κενεόφρονι βουλῇ·  ἀλλὰ   γὰρ αἴρουσι πρὸς οὐρανὸν ὠλένας
[100]   Γεώργει, φαμέν, εἰ γεωργὸς εἶ,  ἀλλὰ   γνῶθι τὸν θεὸν γεωργῶν, καὶ
[63]   τὰ ἔργα τὰ ἐν οὐρανῷ,  (ἀλλὰ   γοῦν ἀνθρώποις δεδημιούργηται. Καὶ μὴ
[34]   δὲ μισθὸς οὐ καλός,  ἀλλὰ   Διονύσῳ καλός· καὶ ἀφροδίσιος ἦν
[51]   καὶ τὸ τῶν ὀστρέων γένος,  ἀλλὰ   ζῇ γε καὶ αὔξεται, πρὸς
[50]   θεὸν εἶπον, ἐπεψεύσαντο δὲ μάντιν,  ἀλλὰ   θεοῦ μεγάλοιο, τὸν οὐ χέρες
[47]   μὲν αὐτόθεν δῆλον· οὐ μὴν  ἀλλὰ   καὶ ἀποδείξεως ποσῆς (ἐπιδεομένου τοῦ
[73]   γὰρ αὐταρκεῖ μόνον φιλοσοφία)  ἀλλὰ   καὶ αὐτὴ ποιητικὴ περὶ
[54]   Καὶ οὔτι γε βασιλεῖς μόνον,  ἀλλὰ   καὶ ἰδιῶται θείαις προσηγορίαις σφᾶς
[76]   ~Καὶ οὐχὶ μόνος Μένανδρος,  ἀλλὰ   καὶ Ὅμηρος καὶ Εὐριπίδης καὶ
[58]   καὶ τὰς ἁμαδρυάδας, ναὶ μὴν  ἀλλὰ   καὶ περὶ τὰ ὕδατα καὶ
[35]   ὑμῶν θεοὶ δοῦλοι παθῶν γεγονότες,  ἀλλὰ   καὶ πρὸ τῶν Εἱλώτων καλουμένων
[48]   καὶ αἱματίτου θραύσματα σμαράγδου τε,  (ἀλλὰ   καὶ τοπαζίου. Λεάνας οὖν τὰ
[4]   δικαιοσύνῃ γεννήματα ἐχιδνῶν" κέκληκέ που·  ἀλλὰ   καὶ τούτων εἴ τις τῶν
[117]   θεῷ, ὅπως οὐκ ἔργον μόνον,  ἀλλὰ   καὶ χάρις ᾖς τοῦ θεοῦ·
[44]   τάφους νεὼς ἐπικεκλημένους} Ὑμεῖς δὲ  ἀλλὰ   κἂν νῦν δεισιδαιμονίας ἐκλάθεσθε, τοὺς
[4]   ἐν δικαιοσύνῃ, ἐποιήσαμεν ἡμεῖς,  ἀλλὰ   κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν
[68]   Πλάτων, ἐπαφᾶσαι τῆς ἀληθείας·  ἀλλὰ   μὴ ἀποκάμῃς· ξύν μοι λαβοῦ
[72]   συνήθεια τοὺς ἑπομένους αὐταῖν,  (ἀλλὰ   μὴ τὸν θεὸν ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον.
[43]   Τέλος ὅρα" οὐχ δαίμων,  ἀλλὰ   ἄνθρωπός σοι λέγει. Οὐ
[102]   οὐκ ἔστι θεὸς ἶρις,  ἀλλὰ   πάθη ἀέρων καὶ νεφῶν, καὶ
[74]   μὴ μέλλων, βροτὲ ποικιλόμητι, βράδυνε,  ἀλλὰ   παλίμπλαγκτος στρέψας θεὸν ἱλάσκοιο. (Εἰ
[65]   ἴβιδας καὶ ἰχνεύμονας καθάπερ Αἰγύπτιοι,  ἀλλὰ   πῦρ τε καὶ ὕδωρ ὡς
[89]   ἐκτρεφόμενοι γέλωτα ὤφλομεν, ἐπιτελοῦμεν ἔτι,  ἀλλὰ   σφᾶς αὐτούς, καὶ εἰ μὴ
[37]   τὸν Δία; μὴ τὸν οὐρανόν,  ἀλλὰ   τὴν γῆν πολυπραγμόνει. Κρής
[24]   τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν μὴ νενοηκότας,  ἀλλὰ   τὴν πλάνην γε ὑπωπτευκότας, ὅπερ
[2]   Φρύγιον Λύδιον Δώριον,  ἀλλὰ   τῆς καινῆς ἁρμονίας τὸν ἀίδιον
[119]   οὐ τραγῳδίαις ὡς Κιθαιρὼν ὑποκείμενον,  ἀλλὰ   τοῖς ἀληθείας ἀνακείμενον δράμασιν, ὄρος
[63]   τὸν ἥλιόν τις ὑμῶν προσκυνείτω,  ἀλλὰ   τὸν ἡλίου ποιητὴν ἐπιποθείτω, μηδὲ
[63]   ἐπιποθείτω, μηδὲ τὸν κόσμον ἐκθειαζέτω,  ἀλλὰ   τὸν κόσμου δημιουργὸν ἐπιζητησάτω. Μόνη
[100]   πλεῖθι τῆς ναυτιλίας ἐρῶν,  ἀλλὰ   τὸν οὐράνιον κυβερνήτην παρα καλῶν·
[86]   τοῦ ὄντως ὄντος ἱμειρόμενοι φωτός,  ἀλλὰ   τοῦ καπνοῦ. Θεοσέβεια δὲ ἐξομοιοῦσα
[109]   τὰ πικρὰ τραχύνοντα τὴν αἴσθησιν,  ἀλλὰ   τοὺς ἀσθενεῖς τὸν στόμαχον ῥώννυσιν
[1]   δράκοντι τῷ νεκρῷ, τῷ Πυθικῷ,  ἀλλὰ   τῷ θεῷ τῷ πανσόφῳ αὐτόνομον
[42]   ἄνθρωπον, {ἱερὸν} ἱερεῖον ἐπιφη μίσας,  ἀλλὰ   φόνος ἐστὶ καὶ ἀνδροκτασία
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009