Alphabétiquement     [«   »]
Θετταλίας 1
Θετταλοί 1
θεὼ 1
θεῷ 38
θεώμενοι 1
θεῶν 24
θεωρεῖν 1
Fréquences     [«    »]
37 δέ
37 θεόν
36 τις
38 θεῷ
38 τοῦτο
38
39 ἀλλ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

θεῷ


Paragraphes
[107]   μισθὸς τῆς εὑρέσεως ζωὴ παρὰ  θεῷ.   Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθή τωσαν ἐπὶ
[122]   αὐτοῦ, σφᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέπειν τῷ  θεῷ,   ἀγαπῶντας κύριον τὸν θεὸν καὶ
[51]   νεὼν τὸν ἀφεδρῶνα νείμαντες τῇ  θεῷ.   (Ἀλλὰ γὰρ ἀναισθήτῳ λίθῳ καὶ
[121]   λόγου. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τῷ  θεῷ   αὐτῷ ἀρεστόν, εἰ ἡμεῖς τὰ
[34]   ᾐτεῖτο Διόνυσος· βουλομένῳ δὲ τῷ  θεῷ   γέγονεν αἴτησις, καὶ δὴ
[66]   ὃς οὐδὲν μέλειν οἴεται τῷ  θεῷ,   διὰ πάντων ἀσεβῶν. Τί γὰρ
[5]   ἁγίῳ πνεύματι ἁρμοσάμενος, ψάλλει τῷ  θεῷ   διὰ τοῦ πολυφώνου ὀργάνου καὶ
[95]   σοι ὡς πατὴρ πείθεσθαι τῷ  θεῷ.   Ἐὰν γὰρ ἀκούσητέ μου" φησί,
[8]   ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα  θεῷ·   ἐκένωσεν δὲ ἑαυτόν" φιλοικτίρμων
[103]   ἀπόδος, ἄνθρωπε, τὰ τροφεῖα τῷ  θεῷ·   ἐπίγνωθί σου τὸν δεσπότην· ἴδιον
[86]   θεὸς λαμβάνει. Ἠλπίκαμεν γὰρ ἐπὶ  θεῷ   ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων
[106]   ἄνθρωπε, τῷ παθόντι καὶ (προσκυνουμένῳ,  θεῷ   ζῶντι πιστεύσατε οἱ δοῦλοι τῷ
[20]   τὰ αἰδοῖα καὶ ἐπιδεικνύει τῇ  θεῷ·   δὲ τέρπεται τῇ ὄψει
[7]   πάλαι ἡμᾶς (ἦν γὰρ ἐν  θεῷ)   καὶ τοῦ εὖ εἶναι (νῦν
[95]   τῷ σοφῷ τούτῳ {δὴ} τῷ  θεῷ   καὶ τῷ Χριστῷ κατακολουθητέον, τοῦτο
[86]   καπνοῦ. Θεοσέβεια δὲ ἐξομοιοῦσα τῷ  θεῷ   κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν ἄνθρωπον
[115]   τῆς ζωῆς, πεισθῶμεν προτρε πομένῳ  θεῷ,   μάθωμεν αὐτόν, ἵνα ἵλεως ᾖ,
[122]   (καὶ γὰρ οὖν φίλος τῷ  θεῷ,   μεσιτεύοντος τοῦ λόγου) γίνεται δὴ
[95]   σκέψεως ἀξιοῦτε, οὐδ' πρέπει  θεῷ,   τι ποτέ ἐστι, νενοηκότες.
[27]   λόγος" καὶ συνταφεὶς Χριστῷ συνυψοῦται  θεῷ.   Οἱ δὲ ἔτι ἄπιστοι τέκνα
[117]   σεαυτὸν ἀκρο θίνιον ἀνάστησον τῷ  θεῷ,   ὅπως οὐκ ἔργον μόνον, ἀλλὰ
[104]   ἐκτρεπόμενοι. (Οὐ γὰρ πιστεύουσι τῷ  θεῷ   οὐδὲ ἐκμανθάνουσι τὴν δύναμιν αὐτοῦ.
[110]   (λόγος ἦν ἐν τῷ  θεῷ"   οὔθ' ὅτε τὸ πρῶτον προεκηρύχθη,
[122]   εἰς τοσοῦτον ὅμοιον ἤδη καὶ  θεῷ.   (Οὐκ ἀποκρύπτεται γοῦν προφήτης
[115]   πάντα δὴ πλεονεκτεῖ· ἕπεται τῷ  θεῷ,   πείθεται τῷ πατρί, ἔγνω πλανώμενος
[119]   διηγούμενος εἰκόνα. Ὄρος ἐστὶ τοῦτο  θεῷ   πεφιλημένον, οὐ τραγῳδίαις ὡς Κιθαιρὼν
[106]   πιστεύσατε μόνῳ τῷ πάντων ἀνθρώπων  θεῷ·   πιστεύσατε καὶ μισθὸν λάβετε σωτηρίαν·
[106]   πίστευσον, ἄνθρωπε, ἀνθ ρώπῳ καὶ  θεῷ·   πίστευσον, ἄνθρωπε, τῷ παθόντι καὶ
[122]   παντὶ σθένει ἕπεσθαι χρὴ τῷ  θεῷ   σωφρονοῦντας καὶ πάντα αὐτοῦ νομίζειν,
[61]   τὴν ἀκρασίαν, ἀπιστεῖτε δὲ τῷ  θεῷ   σωφροσύνην μὴ φέροντες· καὶ τὰ
[86]   ἀπεικάσαι κατ' ἀξίαν δυνάμενον ἄνθρωπον  θεῷ.   ~Ταύτην ἀπόστολος τὴν διδασκαλίαν
[116]   ἀπαιτεῖ. ~Πρόκειται δὲ ἀεὶ τῷ  θεῷ   τὴν ἀνθρώπων ἀγέλην σῴζειν. Ταύτῃ
[73]   μαρτυρήσουσα, μᾶλλον δὲ ἐξομολογουμένη τῷ  θεῷ   τὴν μυθώδη παρέκβασιν· παρίτω (δὴ
[115]   τι ἐνοίκιον {τὴν εὐσέβειαν} τῷ  θεῷ   τῆς ἐνταῦθα ἐνοικήσεως. Χρύσεα χαλκείων,
[105]   ἐν αὐτῷ {καὶ} τῷ  θεῷ   τὸ μακάριον θησαυρίσας, ἔνθα οὐ
[6]   ἐν αὐτῷ πρότερον γεγεννημένοι τῷ  θεῷ,   τοῦ θεοῦ λόγου τὰ λογικὰ
[1]   νεκρῷ, τῷ Πυθικῷ, ἀλλὰ τῷ  θεῷ   τῷ πανσόφῳ αὐτόνομον ᾠδήν, τῶν
[59]   συμπαθῆ, ὑπερπαθῆ· ἀνάθημα γεγόναμεν τῷ  θεῷ   ὑπὲρ Χριστοῦ· (ἡμεῖς τὸ γένος




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009