Alphabétiquement     [«   »]
θεολογίαι 1
θεολογίαν 2
θεὸν 61
θεόν 37
θεοπνεύστους 1
θεοποιοὶ 1
θεοποιοῦντα 1
Fréquences     [«    »]
37 δέ
36 ὄντως
36 τις
37 θεόν
38 θεῷ
38 τοῦτο
38
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

θεόν


Paragraphes
[117]   ἵνα ἐν ἀνθρώποις ἱδρύσῃ τὸν  θεόν.   (Ἅγνισον τὸν νεών, καὶ τὰς
[68]   μὲν ὁμολογοῦσιν ἕνα τε εἶναι  θεόν,   ἀνώλεθρον καὶ ἀγένητον τοῦτον, ἄνω
[73]   Ἀσκραῖος αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν  θεόν·   αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ
[7]   λόγος ἦν πρὸς τὸν  θεόν,   διδάσκαλος, ἐπεφάνη τὰ πάντα
[33]   δὴ ἡμῖν τὸν ἀλεξίκακον (σπείρῃ  θεόν.   Διὸς υἱὸς Ἡρακλῆς, Διὸς ὡς
[102]   λέγων καὶ τὴν πρᾶξιν λεγέτω  θεόν.   ~Εἰ δὴ οὖν τούτων οὐδὲ
[84]   ἀνθρώποις, δι' οὗ καταυγαζόμεθα τὸν  θεόν.   ~Εἰκότως ἄρα πιστεύσασι μὲν καὶ
[106]   ὅλῃ καρδίᾳ (δυνηθῆναι χωρῆσαι τὸν  θεόν.   Ἐλπίσατε ἐπ' αὐτόν" φησί, πᾶσα
[113]   μέχρι νῦν ἐπλανώμην (ζητῶν τὸν  θεόν,   ἐπεὶ δέ με φωταγωγεῖς, κύριε,
[23]   τὸν ὄντα ὄντως μὴ γνωρίζοντες  θεόν,   ἑτέρᾳ δὲ καὶ δευτέρᾳ ταύτῃ
[106]   ἰδίαν πολυπραγμονεῖ σωτηρίαν· εὗρες τὸν  θεόν,   ἔχεις τὴν ζωήν. ~Ζητήσωμεν οὖν,
[115]   ἔγνω πλανώμενος αὐτόν, ἠγάπησε τὸν  θεόν,   ἠγάπησε τὸν πλησίον, ἐπλήρωσε τὴν
[78]   τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπιδείκνυσι τὸν  θεόν.   Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι" φησί,
[10]   ποθεῖς ἰδεῖν ὡς ἀληθῶς τὸν  θεόν,   καθαρσίων μεταλάμβανε θεοπρεπῶν, οὐ δάφνης
[106]   μισθὸν λάβετε σωτηρίαν· ἐκζητήσατε τὸν  θεόν,   καὶ ζήσεται ψυχὴ ὑμῶν.
[93]   εἰς δικαιοσύνην, ἐξ ἀθεότητος εἰς  (θεόν.   Καλὸς κίνδυνος αὐτομολεῖν πρὸς
[84]   ἁγναῖς ξενοδοχοῦμεν ταῖς ψυχαῖς τὸν  θεόν;   Μεγάλη γὰρ τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ
[94]   καὶ σή, ἐὰν (ἀπολάβῃς τὸν  θεόν.   Ὅθεν γραφὴ εἰκότως εὐαγγελίζεται
[110]   βουλήσεως, ῥᾷστα ἡμῖν ἐπέλαμψε, τὸν  θεόν,   ὅθεν τε ἦν αὐτὸς καὶ
[111]   παρακούσας τοῦ πατρὸς ᾐσχύνετο τὸν  θεόν.   Οἷον ἴσχυσεν ἡδονή· δι'
[96]   τρισκαιδέκατον Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα ἀναγράφοντες  θεόν,   ὃν Βαβυλὼν ἤλεγξε νεκρόν" ~Ἄγαμαι
[10]   ἐκμαθεῖν δεῖ νοῆσαι θελήσασι τὸν  θεόν,   ὅπως ἡμῖν ἀθρόας τῶν οὐρανῶν
[90]   ἐξὸν βιῶναι καλῶς κατὰ τὸν  θεόν,   οὐ (κατὰ τὸ ἔθος; Θεὸς
[93]   Καλὸς κίνδυνος αὐτομολεῖν πρὸς  θεόν.   Πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων ἔστιν
[108]   ψευδο μαρτυρήσεις, ἀγαπήσεις κύριον τὸν  θεόν   σου. Εἰσὶ δὲ καὶ τούτων
[80]   εἷς ἐστι" καὶ κύριον τὸν  θεόν   σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ
[120]   ἀνώ λεθρον καὶ μόνον ὄντως  θεόν,   συνυμνοῦντος ἡμῖν τοῦ θεοῦ λόγου.
[113]   μοι τὸν πατέρα σου τὸν  θεόν·   σώσει σου τὰ διηγήματα, παιδεύσει
[65]   αὐτῶν δημιουργὸν ἀγνοοῦντες, τὸν ἄναρχον  θεόν,   τὰ δὲ πτωχὰ" ταῦτα καὶ
[69]   ἀριθμὸν τῶν ὅλων ὑπολαμβάνων τὸν  θεόν·   τὰ μὲν γὰρ ἄδικα καὶ
[23]   μέν, καθ' ἣν ἀγνοοῦσι τὸν  θεόν,   τὸν ὄντα ὄντως μὴ γνωρίζοντες
[103]   νόσον φόβον ἰνδάλλεσθαι ὡς  θεόν.   Τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν" ὡς
[51]   ἀνατιθέντες καὶ ταύτην μεγίστην οἰόμενοι  θεόν,   φέροντες εἰς τὸν κοπρῶνα ἀνέθηκαν
[74]   τὸν οὐρανὸν (ἀναβλέψας τόνδε ἡγοῦ  θεόν"   φησίν, Εὐριπίδης· δὲ τοῦ
[113]   τὸ φῶς, ἵνα χωρήσωμεν τὸν  θεόν·   χωρήσωμεν τὸ φῶς καὶ μαθητεύσωμεν
[68]   Πῇ δὴ οὖν ἐξιχνευτέον τὸν  θεόν,   Πλάτων; Τὸν γὰρ πατέρα
[100]   ὡς ἄνθρωπος οἰκείως ἔχειν πρὸς  θεόν.   Ὥσπερ οὖν τὸν ἵππον ἀροῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009