Alphabétiquement     [«   »]
τινων 1
Τίρυνθι 2
τίς 10
τις 36
Τίς 17
τισθήσονται 1
Τίσι 1
Fréquences     [«    »]
36 ἂν
36 ἀνθρώπων
36 ὄντως
36 τις
37 δέ
37 θεόν
38 θεῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τις


Paragraphes
[45]   ὑμᾶς δὲ εἰ μὴ ὑπεισέρχεταί  τις   αἰσχύνη τῶν τολμωμένων, νεκροὶ ἄρα
[57]   πυρά, κἂν γυμνὴν ἴδῃ  τις   ἀνάγραπτον γυναῖκα, (τὴν χρυσῆν" Ἀφροδίτην
[71]   ὁρᾶν αὑτὸν ἐπιτρέπειν, ἀλλ' ἤν  τις   ἀναιδῶς αὐτὸν θεάσηται, τὴν ὄψιν
[52]   ἐπεχείρησεν καὶ εἰ τὸν Αἰγύπτιόν  τις   ἀπέκτεινεν Ἆπιν, γελῶ μὲν ὅτι
[68]   περὶ λόγους ἐνδια (τρίβουσιν ἐνέστακταί  τις   ἀπόρροια θεϊκή. Οὗ δὴ χάριν
[74]   δ' αὐτοῖς αὐτὸς περινίσσεται, οὐδέ  τις   αὐτὸν εἰσορᾷ θνητῶν, αὐτὸς δέ
[98]   δέρμα περιέτεινεν; Ποῦ δ' ἄν  τις   αὐτῶν ὀφθαλμοὺς ποιήσαι βλέποντας; Τίς
[50]   ἀγάλμασι τουτέοισιν (εὔχονται, ὁκοῖον εἴ  τις   δόμοις λεσχηνεύοιτο" γὰρ οὐχὶ
[117]   θεραπευτὴν γενέσθαι· οὐ γὰρ μιμεῖσθαί  τις   δυνήσεται τὸν θεὸν δι'
[118]   δισσὰς δὲ Θήβας βακχεύων ἔλεγέν  τις   εἰδώλοις, ἀγνοίᾳ μεθύων ἀκράτῳ ἐγὼ
[25]   πρὸς ἀλήθειαν πατρός. (Ἦν δέ  τις   ἔμφυτος ἀρχαία πρὸς οὐρανὸν ἀνθρώποις
[52]   (τὰ ἀγάλματα. Καὶ εἰ Καμβύσης  τις   Δαρεῖος ἄλλος μαινόμενος
[42]   φόνος, οὐδ' εἰ Ἀρτέμιδί  τις   καὶ Διὶ ἐν ἱερῷ δῆθεν
[71]   καὶ ἀτρεμίζων ὡς μὲν μέγας  τις   καὶ δυνατός, φανερός· ὁποῖος δέ
[26]   ἀνθρώποις καὶ σωματικῶς ἀναπλάττονται, Δίκη  τις   καὶ Κλωθὼ καὶ Λάχεσις καὶ
[40]   παρὰ Λάκωσιν Ἀστράβακον. Τιμᾶται δέ  τις   καὶ Φαληροῖ κατὰ πρύμναν ἥρως·
[71]   καὶ δυνατός, φανερός· ὁποῖος δέ  τις   μορφήν, ἀφανής· οὐδὲ μὴν
[44]   ἦν εἴτε Μέροψ εἴτε ἄλλος  τις,   οἳ νεὼς καὶ βωμοὺς ἀνέστησαν
[85]   ἄν; Οὐδὲ εἰ τὸν Πακτωλόν  τις   ὅλον, τοῦ χρυσίου τὸ ῥεῦμα
[48]   οὐχ Ἀθηναῖος, ἄλλος δέ  τις   ὁμώνυμος ἐκείνῳ τῷ Βρυάξιδι· ὃς
[64]   ποτε ἕτερον Ποσειδῶν ὑγρά  τις   οὐσία ἐκ τῆς πόσεως ὀνοματοποιουμένη;
[87]   ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτημένος. (Οὐκ ἄν  τις   οὕτως ἐκπλαγείη τῶν ἄλλων ἁγίων
[24]   ἀναφύεται σπέρμα· ὧν μέν  τις   παρεγγυᾷ τοῖς Αἰγυπτίοις, εἰ θεοὺς
[103]   καὶ ἀναισθήτων πλασμάτων, πρόνοια δέ  τις   περὶ ἡμᾶς καταφαίνεται δυνάμεως θεϊκῆς,
[16]   Φερέφαττα παῖδα ταυρόμορφον· ἀμέλει, φησί  τις   ποιητὴς εἰδωλικός, ταῦρος πατὴρ δράκοντος
[98]   ὄντες ἐργάται. Τότε γάρ, φησί  τις   προφητεία, δυστυχήσειν τὰ τῇδε πράγματα,
[57]   τέχνης. Οὐδὲ γὰρ ἂν θεᾷ  τις   συνεπλάκη, οὐδ' ἂν νεκρᾷ τις
[57]   τις συνεπλάκη, οὐδ' ἂν νεκρᾷ  τις   συνετάφη, οὐδ' ἂν ἠράσθη δαίμονος
[57]   (διάθεσιν τῶν δαιμόνων. Εἰ γοῦν  τις   τὰς γραφὰς καὶ τὰ ἀγάλματα
[105]   οὐκ ἀδοξία, οὐκ ἀκτημοσύνη· οὐδέ  τις   τὴν ὄντως ἀληθῆ σοφίαν χαλκῷ
[84]   ἀκτῖσιν ἰδίαις. Μὴ οὖν περιφρονείτω  τις   τοῦ λόγου, μὴ λάθῃ καταφρονῶν
[4]   που· ἀλλὰ καὶ τούτων εἴ  τις   τῶν ὄφεων μετανοήσαι ἑκών, ἑπόμενος
[33]   παρ' ὑμῖν θεοί, μέν  τις   Ὕλα, δὲ Ὑακίνθου,
[96]   ὅπως ἔχει· καὶ δὴ μή  τις   ὑμᾶς τοῦδε τοῦ ὀνόματος αἰσχύνη
[63]   δεδημιούργηται. Καὶ μὴ τὸν ἥλιόν  τις   ὑμῶν προσκυνείτω, ἀλλὰ τὸν ἡλίου
[91]   δεισιδαιμονία καὶ σῴζει θεοσέβεια. ~Ἰδέτω  τις   ὑμῶν τοὺς παρὰ τοῖς εἰδώλοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009