Alphabétiquement     [«   »]
ἥμαρτ 1
ἡμαρτημέναι 1
Ἡμᾶς 1
ἡμᾶς 31
ἡμεῖς 15
Ἡμεῖς 1
ἠμὲν 1
Fréquences     [«    »]
31 γοῦν
30 θεὸς
30 μὴν
31 ἡμᾶς
31 ἡμῖν
31 μόνον
31 νῦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἡμᾶς


Paragraphes
[83]   μὲν γὰρ ἐκ δούλων υἱοὺς  ἡμᾶς   γενέσθαι βούλεται, οἳ δὲ καὶ
[9]   ἀεὶ προτρέπειν ἡμᾶς ἐπ' ἀρετήν,  ἡμᾶς   δὲ ἀναδύεσθαι τὴν ὠφέλειαν καὶ
[112]   Κρῆτα τοῦ Διὸς ὀαριστὴν ἀναγράφοντι,  ἡμᾶς   δὲ ἀπιστήσετε μαθητὰς θεοῦ γεγονότας,
[122]   υἱοὶ ὑψίστου πάντες. Ἡμᾶς γάρ,  ἡμᾶς   εἰσπεποίηται καὶ ἡμῶν ἐθέλει μόνων
[89]   γάλακτι, χρώμεθα, δήπουθεν συνείθισαν  ἡμᾶς   ἐκ γενετῆς αἱ τίτθαι; Τί
[109]   πάνσοφος Μωυσῆς, τρισὶ τοῖς καθ'  ἡμᾶς   ἐνδιαιτωμένη (μέρεσι, χερσὶ καὶ στόματι
[92]   εἰς τὸ φῶς, μὴ νόθους  ἡμᾶς   ἐξελέγξῃ κύριος ὥσπερ
[112]   ὡς ἡμᾶς οὐρανόθεν λόγος,  ἡμᾶς   ἐπ' ἀνθρωπίνην ἰέναι μὴ χρῆναι
[9]   τὸν μὲν θεὸν ἀεὶ προτρέπειν  ἡμᾶς   ἐπ' ἀρετήν, ἡμᾶς δὲ ἀναδύεσθαι
[80]   τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ. Ἀποπεσόντας γὰρ  ἡμᾶς   ἐπὶ τὰ εἴδωλα σοφία,
[89]   τοὺς ἡνιόχους ὑμῶν τοῦ βίου  ἡμᾶς   ἐπιποθοῦντες, ἐπὶ δὲ τοὺς κρημνοὺς
[3]   καὶ φιλάνθρωπον τῆς θεοσεβείας μετάγων  ἡμᾶς   ζυγὸν αὖθις εἰς οὐρανοὺς ἀνακαλεῖται
[7]   Χριστός, καὶ τοῦ εἶναι πάλαι  ἡμᾶς   (ἦν γὰρ ἐν θεῷ) καὶ
[7]   σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπεφάνη, παιδεύουσα  ἡμᾶς,   ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ
[23]   τοι καὶ ἀπόστολος διελέγχει  ἡμᾶς   Καὶ ἦτε ξένοι" λέγων τῶν
[109]   τῆς ἡδονῆς προτιμῶντες, ἰᾶται δὲ  ἡμᾶς   καὶ ὑγιάζει τὰ πικρὰ τραχύνοντα
[9]   ἐπιφανέντος τοῦ λόγου τοῦδε εὐτεκνίας  ἡμᾶς   καρπὸν (ἀπενέγκασθαι, ζωὴν ἀίδιον. Ἄμφω
[103]   πλασμάτων, πρόνοια δέ τις περὶ  ἡμᾶς   καταφαίνεται δυνάμεως θεϊκῆς, λείπεται οὐδὲν
[116]   ἐστι ῥῆμα θεοῦ" ἀκονήσωμεν. Οὕτως  ἡμᾶς   ἀπόστολος εἰρηνικῶς ἐκτάττει· (ταῦτα
[81]   ἐπ' αὐτῷ. ~Ἤδη δὲ ὑπεροικτείρων  ἡμᾶς   κύριος τὸ σωτήριον ἐνδίδωσι
[27]   πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ἣν ἠγάπησεν  ἡμᾶς,   ὄντας ἤδη νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
[4]   κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν  ἡμᾶς"   Ὅρα τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν
[112]   δοκεῖ, ἐπεὶ αὐτὸς ἧκεν ὡς  ἡμᾶς   οὐρανόθεν λόγος, ἡμᾶς ἐπ'
[9]   τὸν ἄνδρα. Ἡμῖν εὐηγγελίζετο ἄγγελος,  ἡμᾶς   προὔτρεπεν Ἰωάννης (νοῆσαι τὸν γεωργόν,
[77]   φωνῇ πολλὰ θεραπεύουσαι, ἀποτρέπουσαι μὲν  ἡμᾶς   τῆς ἐπιζημίου ἀπάτης, προτρέπουσαι δὲ
[7]   οὐ νῦν γε πρῶτον ᾤκτειρεν  ἡμᾶς   τῆς πλάνης, ἀλλ' ἄνωθεν ἀρχῆθεν,
[122]   ὥσπερ ἔστι, πρὸς δὲ καὶ  ἡμᾶς   τὸ κάλλιστον τῶν κτημάτων μεμαθηκότας
[98]   ἀριστοτέχνας πατήρ, τοιοῦτον ἄγαλμα ἔμψυχον  ἡμᾶς   τὸν ἄνθρωπον ἔπλασεν· δὲ
[121]   θαρρῶμεν αὐτῷ καὶ μή ποτε  ἡμᾶς   τοσοῦτος ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, μὴ
[113]   Γλυκὺς" λόγος φωτίσας  ἡμᾶς   ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον·
[40]   Ζεύς. Ἀλλ' οὐκ ἀποδρᾶναι  ἡμᾶς   φυλάττουσιν, Ἀσκραῖε, μὴ ἁμαρτάνειν δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009