Alphabétiquement     [«   »]
γονίμου 1
γοργῶπιν 1
γορευθῆναι 1
γοῦν 31
γοῦσα 1
γραϊκῷ 1
γράμματα 2
Fréquences     [«    »]
30 ἐστιν
30 θεὸς
30 μὴν
31 γοῦν
31 ἡμᾶς
31 ἡμῖν
31 μόνον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

γοῦν


Paragraphes
[109]   ἐπιθυμίᾳ γὰρ μόνῃ μεμοίχευκας. ~Πόσῳ  γοῦν   ἄμεινον τοῖς ἀνθρώποις τοῦ τυγχάνειν
[63]   ἔργα τὰ ἐν οὐρανῷ, (ἀλλὰ  γοῦν   ἀνθρώποις δεδημιούργηται. Καὶ μὴ τὸν
[90]   τῆς κακίας ἐπήρτηται κόλασις. Ἀπειλεῖ  γοῦν   αὐτῷ προφήτης Ζαχαρίας ἐπιτιμήσαι
[32]   εἰς πάσας τὴν ἐπιθυμίαν. Ἐνεπίμπλατο  γοῦν   γυναικῶν οὐχ ἧττον αἰγῶν
[55]   διὰ Σαρπηδόνα οἰμῴζει νενικημένος. Εἴδωλα  γοῦν   εἰκότως αὐτοὺς καὶ δαίμονας ὑμεῖς
[28]   τισὶ τὰς δοξοποιίας διελέγχουσα. ~Αὐτίκα  γοῦν   εἰσὶν οἳ τρεῖς τοὺς Ζῆνας
[62]   ἀνδριᾶσιν ἀποτελεσθῆτε, οὐ φροντίζετε· (πάνυ  γοῦν   ἐμφανῶς καὶ συντόμως προφητικὸς
[36]   Λυκάονι τῷ Ἀρκάδι ἑστιώμενος· ἀνθρωπείων  γοῦν   ἐνεφορεῖτο σαρκῶν οὐχ ἑκών. Ἠγνόει
[87]   αὐτῷ σῴζεσθαι τὸν ἄνθρωπον. Βοᾷ  γοῦν   ἐπείγων εἰς σωτηρίαν αὐτὸς ἤγγικεν
[9]   καρπὸν (ἀπενέγκασθαι, ζωὴν ἀίδιον. Ἄμφω  γοῦν   ἐς ταὐτὸν ἀγαγοῦσα τὰ φωνὰ
[43]   τίνα ἂν ὠφελήσαιεν; Αὐτίκα  γοῦν   ἔχω σοι βελτίονα, τῶν ὑμεδαπῶν
[11]   μύθοις γεγηρακόσι καταλείψατε. Σεσίγη ται  γοῦν   Κασταλίας πηγὴ καὶ Κολοφῶνος
[77]   ἐμφανῶς εἰς προὖπτον (σωτηρίαν. Αὐτίκα  γοῦν   προφῆτις ἡμῖν ᾀσάτω πρώτη
[12]   βακχικῶν ὄφις ἐστὶ τετελεσμένος. Αὐτίκα  γοῦν   κατὰ τὴν ἀκριβῆ τῶν Ἑβραίων
[16]   (γενόμενος, ὃς ἦν ἐλεγχθείς. Σαβαζίων  γοῦν   μυστηρίων σύμβολον τοῖς μυουμένοις
[29]   τάφοι ἀνθρώπους γεγονότας διελέγχουσιν. Ἄρης  γοῦν   καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς,
[75]   ἀλήθειαν ἐκβιαζόμενοι (κωμῳδοῦσι ποιηταί. Μένανδρος  γοῦν   κωμικὸς ἐν Ἡνιόχῳ {ἐν
[7]   καινὸν ᾆσμά (μοι κέκληται. ~Αἴτιος  γοῦν   λόγος, Χριστός, καὶ
[68]   οὐχ ὁρώμενον, (Εὐριπίδης λέγει. Πεπλανῆσθαι  γοῦν   Μένανδρός μοι δοκεῖ, ἔνθα
[42]   ἐπισκήψαντες, (σπονδὰς ἀπῄτησαν ἀνημέρους. Ἀριστομένης  γοῦν   Μεσσήνιος τῷ Ἰθωμήτῃ Διὶ
[122]   ἤδη καὶ θεῷ. (Οὐκ ἀποκρύπτεται  γοῦν   προφήτης τὴν χάριν λέγων,
[55]   τὰ δὲ καὶ θαυμάζεσθαι. Αὐτίκα  γοῦν   οἱ παλαιοὶ νεκροὶ τῷ πολλῷ
[7]   ἂν αὐτοῖς καὶ συσσαπῶσιν.  γοῦν   πονηρὸς οὑτοσὶ τύραννος καὶ δράκων,
[71]   οὐδὲν δὲ ἧττον αἰνίττεται.  γοῦν   τὰ πάντα" φησί, σείων καὶ
[38]   (ὄντες εὑρεθήσονται καὶ πέτραι. Ἀγαμέμνονα  γοῦν   τινα Δία ἐν Σπάρτῃ τιμᾶσθαι
[63]   τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. ~Πλανώμενοι  γοῦν   τινες ἐντεῦθεν οὐκ οἶδ' ὅπως
[57]   τὴν (διάθεσιν τῶν δαιμόνων. Εἰ  γοῦν   τις τὰς γραφὰς καὶ τὰ
[60]   δαιμόνων ἐγγρά φονται πασχητιασμούς. Πινακίοις  γοῦν   τισὶ καταγράφοις μετεωρότερον ἀνακειμένοις προσεσχηκότες
[42]   παρὰ τῶν ἐπιβούλων σωτηρίας. Καλλιερεῖν  γοῦν   τοπάζοντες αὐτοῖς σφᾶς αὐτοὺς λελήθασιν
[4]   τοὺς (εἰς γῆν ἐρριμμένους. ~Μόνος  γοῦν   τῶν πώποτε τὰ ἀργαλεώτατα θηρία,
[43]   ἀποσβεσθῆναι τὴν πυράν. Σωφρόνησον ὕστατον  γοῦν,   Κροῖσε, τῷ πάθει μεταμαθών·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009