Alphabétiquement     [«   »]
ὁτιοῦν 2
ὅτῳ 1
Οὐ 18
οὐ 109
οὔ 1
Οὗ 4
οὗ 17
Fréquences     [«    »]
95 δὴ
93 ἐπὶ
99
109 οὐ
113 εἰς
132 ὡς
157 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

οὐ


Paragraphes
[37]   θεός, οὐ παιδεραστεῖ, οὐ φιλεῖ,  οὐ   βιάζεται, καίτοι πολλαὶ καὶ καλαὶ
[100]   Ὥσπερ οὖν τὸν ἵππον ἀροῦν  οὐ   βιαζόμεθα οὐδὲ τὸν ταῦρον κυνηγετεῖν,
[115]   σωτηρίους δῆθεν ἀποδέχονται, ὑμεῖς δὲ  οὐ   βούλεσθε τὸν οὐράνιον αὐτὸν περιάψασθαι,
[89]   τούτου ἔθους ἐμισήθη θεοσέβεια·  οὐ   γὰρ ἂν ἐμισήθη ποτὲ
[98]   ἀνδριᾶσι (πιστεύσωσιν. Ἡκόντων οὖν αὖθις,  οὐ   γὰρ ἀνήσω καλῶν, οἱ μικροτέχναι.
[20]   Ἀθήνησι γένος ἤνθησεν. Καὶ δὴ  (οὐ   γὰρ ἀνήσω μὴ οὐχὶ εἰπεῖν)
[38]   πλάνην τὴν περὶ τοὺς θεούς·  οὐ   γὰρ ἀπὸ δρυός εἰσι παλαιφάτου
[73]   ἀλήθειαν δυναμένῳ. ~(Ἴτω δὲ ἡμῖν  (οὐ   γὰρ αὐταρκεῖ μόνον φιλοσοφία)
[37]   Ζεύς; Γεγήρακε μετὰ τοῦ πτεροῦ·  οὐ   γὰρ δήπου μετανοεῖ τοῖς ἐρωτικοῖς
[85]   οἱ παλαιοὶ τῶν Ἑβραίων πλανῆται·  οὐ   γὰρ εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν
[76]   αὐτοὺς ἀδικίας ὀφλισκάνειν; Εἰ δ'  οὐ   γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ
[18]   παρακατατίθεται κατα θάψαι. δέ,  οὐ   γὰρ ἠπείθησε Διί, εἰς τὸν
[53]   τοῦ Ὀλυμπίου ἐπιγράψας Παντάρκης καλός"  οὐ   γὰρ καλὸς αὐτῷ Ζεύς,
[94]   γῆ οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν·  οὐ   γὰρ κυροῦται τῇ φθορᾷ· ἐμὴ
[49]   οὕτως ὡς Γανυμήδην Ζεύς·  οὐ   γὰρ κωλύεται ῥᾳδίως ἐπιθυμία φόβον
[117]   μιμητὴν ὁμοῦ καὶ θεραπευτὴν γενέσθαι·  οὐ   γὰρ μιμεῖσθαί τις δυνήσεται τὸν
[56]   ἐγὼ πατεῖν, οὐ προσκυνεῖν μεμελέτηκα·  οὐ   γάρ μοι θέμις ἐμπιστεῦσαί ποτε
[24]   διδάσκαλον (νόσου. Ὧν δὴ χάριν  (οὐ   γὰρ οὐδαμῶς ἀποκρυπτέον) θαυμά ζειν
[44]   καὶ (νεὼς ἀνοικοδομοῦσα, τοὺς δή–  οὐ   γὰρ οὐδὲ τούτους σιωπή σομαι,
[68]   παρὰ σοῦ συνεργὸν τῆς ζητήσεως;  οὐ   γὰρ παντάπασιν ἀπεγνώκαμέν σε. Εἰ
[96]   λόγου παραθήσομαι (πειθώ. Ὑμεῖς δέ,  οὐ   γὰρ τὰ πάτρια ὑμᾶς ἔτι
[10]   τὸν θεόν, καθαρσίων μεταλάμβανε θεοπρεπῶν,  οὐ   δάφνης πετάλων καὶ ταινιῶν τινων
[82]   τοῦ λόγου ἀκροώμενος τοῦ θείου  οὐ   δέδιας; Οὐκ ἀγωνιᾷς; Οὐχὶ ἅμα
[76]   ὑμῶν τοὺς θεοὺς καὶ λοιδορεῖσθαι  οὐ   δεδίασιν οὐδὲ καθ' ὁπόσον αὐτοῖς.
[108]   ἔστι παρ' αὐτοῖς κολάκων γένη,  οὐ   δεισιδαι μονοῦσιν ἰχθύες, οὐκ εἰδωλολατρεῖ
[34]   Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν"  οὐ   διὰ τὴν μέθην τοῦ σώματος,
[47]   φασί τινες, Βρυάξιος ἦν τέχνη,  οὐ   διαφέρομαι· ἔχεις καὶ τοῦτον ἀγαλματουργόν·
[53]   (Οἱ δὲ τῶν ἀγαλμάτων δημιουργοὶ  οὐ   δυσωποῦσιν ὑμῶν τοὺς ἔμφρονας τῆς
[72]   ἀπὸ τῆς Στοᾶς φιλόσοφος,  οὐ   θεογονίαν ποιητικήν, θεολογίαν δὲ ἀληθινὴν
[102]   Εἰ δὲ ἔρις καὶ μάχη  οὐ   θεοί, οὐδὲ Ἄρης οὐδὲ Ἐνυώ.
[40]   τὸν Δία. ~Εἶεν δή· ἐπειδὴ  οὐ   θεοί, οὓς θρῃσκεύετε, αὖθις ἐπισκέψασθαί
[102]   οἱ κεραυνοὶ καὶ οἱ ὄμβροι  οὐ   θεοί, πῶς τὸ πῦρ καὶ
[56]   οὖν τὰ τοῦ θεοῦ τοῖς  οὐ   θεοῖς προσενείματε γέρα; Τί δὲ
[63]   θείαν μὲν τέχνην, πλὴν ἀλλ'  οὐ   θεὸν προσκυνοῦσιν ἥλιόν τε καὶ
[51]   ἀναπείθοντες· προσκυνοῦσιν δὲ οἱ θεοποιοὶ  οὐ   θεοὺς καὶ δαίμονας κατά γε
[112]   Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, οὐκ ἄρρεν,  οὐ   θῆλυ· καινὸς δὲ ἄνθρωπος θεοῦ
[91]   δεσμωτήρια· οὗτοί μοι δοκοῦσι πενθεῖν,  οὐ   θρῃσκεύειν τοὺς θεούς, ἐλέου μᾶλλον
[34]   οὐκ ἀμισθί· δὲ μισθὸς  οὐ   καλός, ἀλλὰ Διονύσῳ καλός· καὶ
[94]   ἀμισθεί σοι δειχθήσεται θεός·  οὐ   καπηλεύεται ἀλήθεια, δίδωσί σοι
[51]   μέλει, οὐ κνίσης, οὐχ αἵματος,  οὐ   καπνοῦ, δὴ τιμώμενοι καὶ
[109]   τὸ αὐστηρὸν τῆς σωτηρίας ὑπομένειν  οὐ   καρτερεῖτε, καθάπερ δὲ τῶν σιτίων
[34]   (ὑπόσχεσιν. Μαθὼν ἀπῆρεν· ἐπανῆλθεν αὖθις·  οὐ   κατα λαμβάνει τὸν Πρόσυμνον (ἐτεθνήκει
[5]   διαταθέν, ἡρμόσατο τόδε τὸ πᾶν,  οὐ   κατὰ τὴν Θρᾴκιον μουσικήν, τὴν
[90]   βιῶναι καλῶς κατὰ τὸν θεόν,  οὐ   (κατὰ τὸ ἔθος; Θεὸς μὲν
[95]   οὐκ ἐκκλίνομεν τὴν κόλασιν; Τί  οὐ   καταδεχόμεθα τὴν δωρεάν; Τί δὲ
[108]   φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις,  οὐ   κλέψεις, οὐ ψευδο μαρτυρήσεις, ἀγαπήσεις
[104]   τοῦ θεοῦ διώκουσιν, οὐ κρῴζοντα,  οὐ   κλώζοντα, φθεγγόμενον δέ, οἶμαι, λογικῶς
[51]   χρυσίῳ πλουσίῳ οὐθ' ὁτιοῦν μέλει,  οὐ   κνίσης, οὐχ αἵματος, οὐ καπνοῦ,
[104]   δὲ ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ διώκουσιν,  οὐ   κρῴζοντα, οὐ κλώζοντα, φθεγγόμενον δέ,
[37]   γεγηρακέναι. Δράκων Ζεὺς οὐκέτι,  οὐ   κύκνος ἐστίν, οὐκ ἀετός, οὐκ
[71]   ἀληθείας ἐπιδράξαιντο. Ἀντισθένης μὲν γὰρ  οὐ   Κυνικὸν δὴ τοῦτο ἐνενόησεν, Σωκράτους
[59]   ἅγιον, λαὸς περιούσιος, οἱ ποτὲ  οὐ   λαός, νῦν δὲ λαὸς τοῦ
[105]   μακάριον θησαυρίσας, ἔνθα οὐ σής,  οὐ   λῃστής, οὐ πειρατής, (ἀλλ'
[53]   τοὺς δαίμονας, οὐ τὰ ἀγάλματα,  οὐ   μᾶλλον τὰς ψηφῖδας τὰς
[39]   θηρία, ἀλλ' οὐ μοιχικά, ἀλλ'  οὐ   μάχλα, παρὰ φύσιν δὲ θηρεύει
[112]   ὡς ἔπος εἰπεῖν, Χριστὸς  οὐ   μερίζεται· οὔτε βάρβαρός ἐστιν οὔτε
[82]   γραφή, τὸν ὄντως ὄντα πατέρα  οὐ   μὴ ἀπολάβητε, οὐδ' οὐ μὴ
[82]   πατέρα οὐ μὴ ἀπολάβητε, οὐδ'  οὐ   μὴ εἰσελεύσεσθέ ποτε εἰς τὴν
[114]   αὐτοῖς καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν  οὐ   μὴ μνησθῶ. ~Δεξώμεθα τοὺς νόμους
[47]   ἀλήθειαν, ἤδη μὲν αὐτόθεν δῆλον·  οὐ   μὴν ἀλλὰ καὶ ἀποδείξεως ποσῆς
[108]   καὶ οἱ νόμοι; Οὐ φονεύσεις,  οὐ   μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, οὐ κλέψεις,
[39]   γὰρ εἰ καὶ θηρία, ἀλλ'  οὐ   μοιχικά, ἀλλ' οὐ μάχλα, παρὰ
[61]   ὡς τὰ Ἡρακλέους ἀθλήματα. Τούτων  οὐ   μόνον τῆς χρήσεως, πρὸς δὲ
[81]   σὺ δὲ τὸν μὲν θεὸν  οὐ   νοεῖς, τὸν (δὲ οὐρανὸν προσκυνεῖς,
[66]   τῆς αἱρέσεως πατήρ, τῶν ὅλων  οὐ   νοήσας τὸν πατέρα, τὸν καλούμενον
[7]   ὡς θεὸς χορηγήσῃ. δὲ  οὐ   νῦν γε πρῶτον ᾤκτειρεν ἡμᾶς
[65]   νουσιν ἀπάτην· ἀγάλματα μὲν θεῶν  οὐ   ξύλα καὶ λίθους ὑπειλήφασιν ὥσπερ
[37]   ἄνθρωπος ἐρωτικός· οὐχ ἵπταται θεός,  οὐ   παιδεραστεῖ, οὐ φιλεῖ, οὐ βιάζεται,
[108]   νόμοι; Οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις,  οὐ   παιδοφθορήσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδο
[47]   ἀποδείξεως ποσῆς (ἐπιδεομένου τοῦ τόπου  οὐ   παραιτητέον. Τὸν μὲν οὖν Ὀλυμπίασι
[120]   πατρός. πᾶσαι μὲν εἰκόνες,  οὐ   πᾶσαι δὲ ἐμφερεῖς· διορθώσασθαι ὑμᾶς
[39]   οἳ τοὺς Αἰγυπτίους ὁσημέραι γελῶντες  οὐ   παύεσθε, ὁποῖοί τινες καὶ περὶ
[94]   ἡμῶν πατήρ, ὄντως πατήρ,  οὐ   παύεται προτρέπων, νουθετῶν, παιδεύων, φιλῶν·
[105]   ἔνθα οὐ σής, οὐ λῃστής,  οὐ   πειρατής, (ἀλλ' τῶν ἀγαθῶν
[105]   πρὸς γνῶσιν θεοῦ, οὐκ ἀπαιδευσία,  οὐ   πενία, οὐκ ἀδοξία, οὐκ ἀκτημοσύνη·
[40]   δὲ ἴσως, οἱ ἁμαρτιῶν δῆτα  οὐ   πεπειραμένοι. Ἐνταῦθα δὴ τὸ παροιμιῶδες
[113]   μέλι καὶ κηρίον. Πῶς γὰρ  οὐ   ποθεινὸς τὸν ἐν σκότει
[95]   ἐπισκέψασθαι μεθύετε· καὶ εἰ ὑβριστέον,  οὐ   πολυπραγμονεῖτε, ἀλλ' τάχος ὑβρίζετε.
[94]   ὑπισχνεῖται λέγων· καὶ γῆ  οὐ   πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν· οὐ γὰρ
[6]   τε καὶ ἀνθρώπους ὀνειρώσσοντες· ἀλλ'  οὐ   πρό γε τοῦ κόσμου τοῦδε
[56]   προσλαβοῦσα. Γῆν δὲ ἐγὼ πατεῖν,  οὐ   προσκυνεῖν μεμελέτηκα· οὐ γάρ μοι
[105]   θεῷ τὸ μακάριον θησαυρίσας, ἔνθα  οὐ   σής, οὐ λῃστής, οὐ πειρατής,
[24]   τὴν πλάνην γε ὑπωπτευκότας, ὅπερ  οὐ   σμικρὸν εἰς ἀλήθειαν (φρονήσεως ζώπυρον
[116]   πέρατα τῆς γῆς ἐπιπνεύσας μέλος  οὐ   συνάξει ἄρα τοὺς εἰρηνικοὺς στρατιώτας
[79]   αὐτῶν, καὶ προσευχόμενοι θεοῖς οἳ  οὐ   σώσουσιν αὐτούς. (Εἶθ' ὑποβάς ἐγώ"
[53]   δυσωποῦνται οὐ τοὺς δαίμονας,  οὐ   τὰ ἀγάλματα, οὐ μᾶλλον
[67]   τὸν ἡλίου φωταγωγόν· θεὸν ἐπιζητῶ,  οὐ   τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ. ~Τίνα
[32]   ἁγνὸς καὶ σύμβουλος ἀγαθός· ἀλλ'  οὐ   ταῦτα Στερόπη λέγει οὐδὲ
[60]   καινότητι ζωῆς περιπατεῖν" μεμελετηκότες. ~Ἀλλ'  οὐ   ταῦτα φρονοῦσιν οἱ πολλοί· ἀπορρίψαντες
[86]   ὀλιγωροῦσιν, καθάπερ Ἰθακήσιος γέρων  οὐ   τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐν
[9]   σαφηνίζει τὸ πᾶν· Ἀκουσάτω  οὐ   τίκτουσα· ῥηξάτω φωνὴν οὐκ
[64]   καὶ λίθους μὲν ξύλα  οὐ   τιμήσαντες, γῆν δὲ τὴν τούτων
[3]   ἐπῳδαῖς ἐσχάτῃ δουλείᾳ καταζεύξαντες. (Ἀλλ'  οὐ   τοιόσδε ᾠδὸς ἐμὸς
[105]   ὄντες οὐκ ἀλγεῖτε, οὐκ ἀγανακτεῖτε,  οὐ   τὸν οὐρανὸν ἰδεῖν καὶ τὸν
[2]   γε Εὔνομος ἐμὸς  οὐ   τὸν Τερπάνδρου νόμον οὐδὲ τὸν
[53]   οὐδὲ μὴν φοβοῦνται δυσωποῦνται  οὐ   τοὺς δαίμονας, οὐ τὰ ἀγάλματα,
[119]   Ὄρος ἐστὶ τοῦτο θεῷ πεφιλημένον,  οὐ   τραγῳδίαις ὡς Κιθαιρὼν ὑποκείμενον, ἀλλὰ
[75]   Ἀντισθένης ἔλεγεν αὐτοῖς μεταιτοῦσιν·  οὐ   τρέφω τὴν (μητέρα τῶν θεῶν,
[1]   θερόμενοι ἡλίῳ. Ἦιδον δὲ ἄρα  οὐ   τῷ δράκοντι τῷ νεκρῷ, τῷ
[122]   ἡμῶν ἐθέλει μόνων κεκλῆσθαι πατήρ,  οὐ   τῶν ἀπειθούντων. Καὶ γὰρ οὖν
[13]   ἐν κυνηγίᾳ διαφθαρῆναι Ἀπολλόδωρος λέγει,  οὐ   φθόνος· (ὑμῶν δεδόξασται τὰ μυστήρια
[43]   Φιλόδωρος ὑμῶν Φοῖβος, ἀλλ'  οὐ   φιλάνθρωπος. Προὔδωκε τὸν Κροῖσον τὸν
[37]   οὐχ ἵπταται θεός, οὐ παιδεραστεῖ,  οὐ   φιλεῖ, οὐ βιάζεται, καίτοι πολλαὶ
[62]   δι' ἀναισθησίαν τοῖς ἀνδριᾶσιν ἀποτελεσθῆτε,  οὐ   φροντίζετε· (πάνυ γοῦν ἐμφανῶς καὶ
[50]   μάντιν, ἀλλὰ θεοῦ μεγάλοιο, τὸν  οὐ   χέρες ἔπλασαν ἀνδρῶν εἰδώλοις ἀλάλοις
[93]   γε καὶ ἐράσμιος κληρονομία,  οὐ   χρυσίον, οὐκ ἄργυρος, οὐκ ἐσθής,
[108]   μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, οὐ κλέψεις,  οὐ   ψευδο μαρτυρήσεις, ἀγαπήσεις κύριον τὸν
[50]   ὑμῖν παραθήσομαι τὴν προφῆτιν Σίβυλλαν  οὐ   ψευδοῦς Φοίβου χρησμηγόρον, ὅν τε
[77]   ἐκλογὴν διδάσκει· τὸ γὰρ ψεῦδος  οὐ   ψιλῇ τῇ παραθέσει τἀληθοῦς διασκεδάννυται,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009