Alphabétiquement     [«   »]
ἡμέτερον 1
ἡμίθεοι 1
Ἡμῖν 1
ἡμῖν 31
ἡμίονοι 1
ἠμφιεσμένους 1
ἡμῶν 11
Fréquences     [«    »]
31 γοῦν
31 ἡμᾶς
30 μὴν
31 ἡμῖν
31 μόνον
31 νῦν
31 πάντα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἡμῖν


Paragraphes
[10]   νοῆσαι θελήσασι τὸν θεόν, ὅπως  ἡμῖν   ἀθρόας τῶν οὐρανῶν ἀναπετάσῃ πύλας·
[7]   θεός τε καὶ ἄνθρωπος, ἁπάντων  ἡμῖν   αἴτιος ἀγαθῶν· παρ' οὗ τὸ
[62]   (Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀπηγόρευται  ἡμῖν   ἀναφανδὸν ἀπατηλὸν ἐργάζεσθαι τέχνην. Οὐ
[77]   (σωτηρίαν. Αὐτίκα γοῦν προφῆτις  ἡμῖν   ᾀσάτω πρώτη Σίβυλλα τὸ ᾆσμα
[77]   χρησμοὶ τὰς εἰς τὴν θεοσέβειαν  ἡμῖν   ἀφορμὰς ἐναργέστατα προτείνοντες θεμελιοῦσι τὴν
[51]   ὕλη νεκρὰ τεχνίτου χειρὶ μεμορφωμένη·  ἡμῖν   δὲ οὐχ ὕλης αἰσθητῆς αἰσθητόν,
[89]   ~(Ἀλλ' ἐκ πατέρων, φατέ, παραδεδομένον  ἡμῖν   ἔθος ἀνατρέπειν οὐκ εὔλογον. Καὶ
[93]   φιλολόγους γενο μένους, συναπαίρει δὲ  ἡμῖν   ἐνθένδε τὰ ἔργα τὰ ἀστεῖα
[114]   τὴν φωνήν χαῖρε φῶς" φῶς  ἡμῖν   ἐξ οὐρανοῦ τοῖς ἐν σκότει
[110]   ἀνατείλας τῆς πατρικῆς βουλήσεως, ῥᾷστα  ἡμῖν   ἐπέλαμψε, τὸν θεόν, ὅθεν τε
[9]   βοᾷς, φωνή; Εἰπὲ καὶ  ἡμῖν.   (Εὐθείας ποιεῖτε τὰς ὁδοὺς κυρίου"
[27]   νυκτός, φωτὸς δὲ λάβεσθε. (Ταῦτα  ἡμῖν   προφητικὴ παρεγγυᾷ καὶ ποιητικὴ
[11]   τοῖς ἰδίοις (συνεκρεύσαντα μύθοις. Διήγησαι  ἡμῖν   καὶ τῆς ἄλλης μαντι κῆς,
[96]   τι ποτέ ἐστι, νενοηκότες. ~Πιστεύσατε  ἡμῖν   κἂν ὡς μέθῃ, ἵνα σωφρονήσητε·
[122]   θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ὥρα οὖν  ἡμῖν   μόνον θεοσεβῆ τὸν Χριστιανὸν εἰπεῖν
[112]   καὶ Ἰωνίαν πολυπραγμονοῦντας. Εἰ γὰρ  ἡμῖν   διδάσκαλος πληρώσας τὰ
[7]   καὶ αὐτὸς ἐπίκουρος καὶ βοηθὸς  ἡμῖν   κύριος, προμηνύων ἀρχῆθεν προφητικῶς,
[89]   εἶτα μέντοι ἀποβύσαντες τὰ ὦτα  ἡμῖν,   οἷον ἵπποι σκληραύχενες ἀφηνιάζοντες, τοὺς
[59]   φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν ᾆσον  ἡμῖν,   Ὅμηρε, τὴν φωνὴν τὴν καλήν,
[73]   διαθρεῖν ἀλήθειαν δυναμένῳ. ~(Ἴτω δὲ  ἡμῖν   (οὐ γὰρ αὐταρκεῖ μόνον
[114]   τοῦ πατρὸς κλῆρον χαρι ζόμενος  ἡμῖν,   οὐρανίῳ διδασκαλίᾳ θεοποιῶν τὸν ἄνθρωπον,
[4]   ἀναισθητότερος ἄνθρωπος ἀγνοίᾳ βεβαπτισμένος. Μάρτυς  ἡμῖν   προφητικὴ παρίτω φωνή, συνῳδὸς ἀληθείας,
[77]   τίνοντες ~(Ὥρα τοίνυν τῶν ἄλλων  ἡμῖν   τῇ τάξει προδιηνυσμένων ἐπὶ τὰς
[55]   καταφθίμενον. Εὖ γε, Ἵππων, ἐπιδεικνύεις  ἡμῖν   τὴν ἀνθρωπίνην πλάνην. Εἰ γὰρ
[94]   τῷ τῆς ἀληθείας πτερῷ. ~Ταύτην  ἡμῖν   τὴν κληρονομίαν ἐγχειρίζει ἀίδιος
[6]   νουθετεῖ, σῴζει, φυλάττει καὶ μισθὸν  ἡμῖν   τῆς μαθήσεως ἐκ περιου σίας
[96]   τῶν ὅλων. Οὐ γὰρ σμικρὸν  ἡμῖν   τὸ ἆθλον ἀθανασία (πρόκειται. Μὴ
[33]   ἀκρασίᾳ βραχὺς ἦν) ἵνα δὴ  ἡμῖν   τὸν ἀλεξίκακον (σπείρῃ θεόν. Διὸς
[7]   ἐπιφάνεια νῦν ἐκλάμψασα ἐν  ἡμῖν   τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος καὶ
[120]   καὶ μόνον ὄντως θεόν, συνυμνοῦντος  ἡμῖν   τοῦ θεοῦ λόγου. Ἀίδιος οὗτος
[24]   ὥσπερ Εὐρυσθεῖ, ἀτὰρ δὴ καὶ  ἡμῖν   ὑπουργῆσαι τὸν τρισκαιδέκατον τοῦτον ἆθλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009