Alphabétiquement     [«   »]
ἐπήσθιεν 1
ἐπῃσχύνθης 1
ἐπηχοῦντα 1
ἐπὶ 93
Ἐπὶ 2
Ἐπί 1
Ἐπιάλτης 1
Fréquences     [«    »]
85 τὰς
87 τε
85 τῇ
93 ἐπὶ
95 δὴ
99
109 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἐπὶ


Paragraphes
[34]   (δεδήμευνται ἄμφω. Ἀλλὰ τὰ μὲν  ἐπὶ   Ἄγρᾳ μυστήρια καὶ τὰ ἐν
[33]   ἐπὶ δὲ Ἰασίωνι Δημήτηρ καὶ  ἐπὶ   Ἀδώνιδι Φερέφαττα. Ἀφροδίτη δὲ ἐπ'
[33]   Σελήνη δ' ἐπὶ> Ἐνδυμίωνι, Νηρηῒς  ἐπὶ   Αἰακῷ καὶ ἐπὶ Πηλεῖ Θέτις,
[104]   μὲν θυμὸς τὴν κόλασιν  ἐπὶ   ἁμαρτίᾳ, εὖ ποιεῖ δὲ ἐπὶ
[42]   καὶ φιλαργυρίᾳ, ἄλλοις ὁμοίοις δαίμοσιν,  ἐπὶ   βωμοῖς ἐν ὁδοῖς ἀποσφάττοι
[111]   ὑποπίπτων ἡδονῇ (ὄφις ἀλληγορεῖται ἡδονὴ  ἐπὶ   γαστέρα ἕρπουσα, κακία γηΐνη, εἰς
[25]   οὐρανίου ἐξέτρεψαν διαίτης καὶ ἐξετάνυσαν  ἐπὶ   γῆς, γηΐνοις προσα νέχειν ἀναπείσασαι
[100]   ἀλλ' εἰς οὐρανοὺς ἀναπέμπουσα· στενὴ  ἐπὶ   γῆς ὑπερορωμένη, (πλατεῖα ἐν οὐρανοῖς
[33]   Αἰακῷ καὶ ἐπὶ Πηλεῖ Θέτις,  ἐπὶ   δὲ Ἰασίωνι Δημήτηρ καὶ ἐπὶ
[89]   οὖσαι, ὅμως γλυκεῖαί πως προσπίπτουσιν,  ἐπὶ   δὲ τοῦ βίου οὐχὶ τὸ
[89]   ὑμῶν τοῦ βίου ἡμᾶς ἐπιποθοῦντες,  ἐπὶ   δὲ τοὺς κρημνοὺς τῆς ἀπωλείας
[108]   οὐδέποτε. Κἂν τὸ γῆρας αἰδέσθητε,  ἐπὶ   δυσμαῖς τοῦ βίου γενόμενοι σωφρονήσατε,
[33]   Ἠὼς ἐπὶ Τιθωνῷ, Σελήνη δ'  ἐπὶ>   Ἐνδυμίωνι, Νηρηῒς ἐπὶ Αἰακῷ καὶ
[114]   γεωργός, δεξιὰ σημαίνων, λαοὺς δ'  ἐπὶ   ἔργον" ἀγαθὸν ἐγείρων, μιμνῄσκων βιότοιο"
[86]   θεὸς λαμβάνει. Ἠλπίκαμεν γὰρ  ἐπὶ   θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ
[118]   οὔτε οὖς ἤκουσεν οὔτε  ἐπὶ   καρδίαν ἀνέβη" τινός. (Καὶ μὴν
[94]   εἶδεν οὐδὲ οὖς ἤκουσεν, οὐδὲ  ἐπὶ   καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη· καὶ χαρή
[114]   εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ  ἐπὶ   καρδίαν (γράφων αὐτούς. Τίνας ὑπογράφει
[33]   δὲ ἐπ' Ἄρει κατῃσχυμμένη μετῆλθεν  ἐπὶ   Κινύραν καὶ Ἀγχίσην ἔγημεν καὶ
[1]   τέττιξ τῷ ζυγῷ· ἐτερέτιζεν ὡς  ἐπὶ   κλάδῳ τῷ ὀργάνῳ· καὶ τοῦ
[11]   τῆσδε τῆς γοητείας αἶγες αἱ  ἐπὶ   μαντικὴν ἠσκημέναι καὶ κόρακες ἀνθρώποις
[113]   ὑποθῆκαι λυπραὶ καὶ περὶ τῶν  ἐπὶ   μέρους εἰσίν, εἰ γαμητέον, εἰ
[104]   ἐπὶ ἁμαρτίᾳ, εὖ ποιεῖ δὲ  ἐπὶ   μετανοίᾳ φιλανθρωπία. Οἰκτρότατον δὲ
[29]   Τοῦτον δὲ Ὅμηρος δεδέσθαι φησὶν  ἐπὶ   μῆνας τρισκαίδεκα· τλῆ μὲν Ἄρης,
[6]   λυμαι νομένη τῶν ὄντων οὐδέν,  ἐπὶ   μόνης τῆς ἀνθρώπων ἀγάλλεται (σωτηρίας.
[34]   ἄρα, ὡς ἔοικεν, οἱ ἀγῶνες  ἐπὶ   νεκροῖς διαθλούμενοι, ὥσπερ καὶ τὰ
[1]   τέττιγα τὸν Πυθικόν· πανήγυρις Ἑλληνικὴ  ἐπὶ   νεκρῷ δράκοντι συνεκροτεῖτο Πυθοῖ, ἐπιτάφιον
[110]   ἡμῶν λόγος, πηγὴ ζωοποιός, εἰρηνική,  ἐπὶ   πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
[114]   ἀνθρωπότητα, τὸν πατέρα μιμούμενος, ὃς  ἐπὶ   πάντας ἀνθρώπους ἀνατέλλει τὸν ἥλιον
[28]   ἀπὸ τῆς μητρὸς ἐπικεκλή κασιν·  ἐπὶ   πᾶσι τὴν Πάλλαντος καὶ Τιτανίδος
[32]   φθοράν. Αὐτός τε Ζεὺς  ἐπὶ   πᾶσιν ἡκέτω, πατὴρ" καθ'
[33]   Ἐνδυμίωνι, Νηρηῒς ἐπὶ Αἰακῷ καὶ  ἐπὶ   Πηλεῖ Θέτις, ἐπὶ δὲ Ἰασίωνι
[46]   μὲν ἦν σανίς, ὕστερον δὲ  ἐπὶ   Προκλέους ἄρχοντος ἀνδριαντοειδὲς ἐγένετο. Ἐπεὶ
[12]   ὧν αἱ τελεταὶ μυστικαί, οἷον  ἐπὶ   σκηνῆς τοῦ βίου τοῖς τῆς
[42]   ταύτας σου τὰς θυσίας Εὐριπίδης  (ἐπὶ   σκηνῆς τραγῳδεῖ. Μόνιμος δ' ἱστορεῖ
[107]   θεῷ. Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθή τωσαν  ἐπὶ   σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε
[9]   γὰρ οὐχὶ καὶ Ἰωάννης  ἐπὶ   σωτηρίαν παρακαλεῖ καὶ τὸ πᾶν
[118]   καὶ τὸν οὕτω παρα νοοῦντα  ἐπὶ   σωτηρίαν παρακαλέσαιμι σωφρονοῦσαν, ὅτι καὶ
[66]   Ποντικός; Ἔσθ' ὅπῃ οὐκ  ἐπὶ   τὰ Δημοκρίτου καὶ αὐτὸς κατασύρεται
[80]   σοφίᾳ αὐτοῦ. Ἀποπεσόντας γὰρ ἡμᾶς  ἐπὶ   τὰ εἴδωλα σοφία,
[3]   ὀργιάζοντες, πένθη ἐκθειάζοντες, τοὺς ἀνθρώπους  ἐπὶ   τὰ εἴδωλα χειραγωγῆσαι πρῶτοι, ναὶ
[5]   πέρατα καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων  ἐπὶ   τὰ μέσα διαταθέν, ἡρμόσατο τόδε
[5]   τῶν πάντων, ἀπὸ τῶν μέσων  ἐπὶ   τὰ πέρατα καὶ ἀπὸ τῶν
[116]   πόλεμον κατήγγειλεν· Χριστὸς δὲ εἰρηνικὸν  ἐπὶ   τὰ πέρατα τῆς γῆς ἐπιπνεύσας
[77]   ἄλλων ἡμῖν τῇ τάξει προδιηνυσμένων  ἐπὶ   τὰς προφητικὰς ἰέναι γραφάς· καὶ
[63]   ὡς ἔοικεν, καταφυγὴ τῷ μέλλοντι  ἐπὶ   τὰς σωτηρίους ἀφικνεῖσθαι θύρας ὑπολείπεται
[108]   τοῦ βίου γενόμενοι σωφρονήσατε, κἂν  ἐπὶ   τέλει τοῦ βίου τὸν θεὸν
[94]   ἀνθρώπου ἀνέβη· καὶ χαρή σονται  ἐπὶ   τῇ βασιλείᾳ τοῦ κυρίου αὐτῶν
[60]   Ἀφροδίτην ἐκείνην τὴν γυμνήν, τὴν  ἐπὶ   τῇ συμπλοκῇ δεδεμένην, καὶ τῇ
[89]   ἄθεον, κἂν οἱ πατέρες χαλεπαίνωσιν,  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν ἐκκλινοῦμεν καὶ τὸν
[80]   ἐστιν λόγος (αὐτοῦ, ἀνορθοῖ  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν. Καὶ αὕτη πρώτη
[27]   τῆς πλάνης ἀπεσπασμένοι, ᾄσσοντες δὲ  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν. Ταύτῃ τοι ἡμεῖς
[100]   θέαν, φυτὸν οὐράνιον" ὡς ἀληθῶς,  ἐπὶ   τὴν γνῶσιν παρακαλοῦμεν τοῦ θεοῦ,
[104]   φιλανθρώπως κατηχοῦντα ἀποσφάττειν ἀπανθρώπως ἐπιχειροῦσιν,  ἐπὶ   τὴν δικαιοσύνην καλοῦντα, οὔτε τὴν
[46]   συγγραφεύς, οὐδέπω τῶν τεχνιτῶν  ἐπὶ   τὴν εὐπρόσωπον ταύτην κακοτεχνίαν ὡρμη
[91]   καὶ τὸν νεοττὸν αὖθις ἀναλαμβάνει  ἐπὶ   τὴν καλιὰν ἀναπτῆναι παρορμῶν. ~Εἶτα
[100]   οὕτως ἀμέλει καὶ τὸν ἄνθρωπον  ἐπὶ   τὴν οὐρανοῦ γενόμενον θέαν, φυτὸν
[88]   ἐν λόγῳ· σπεύσωμεν εἰς σωτηρίαν,  ἐπὶ   τὴν παλιγγενεσίαν· εἰς μίαν ἀγάπην
[43]   τὸν Κροῖσον διὰ τοῦ Ἅλυος  ἐπὶ   τὴν πυράν. Οὕτω φιλοῦντες (οἱ
[39]   ἔοικας συγγραφεῖς, οὓς ἐγὼ μάρτυρας  ἐπὶ   τὴν σὴν ἀπιστίαν καλῶ, ἀθέου
[94]   ἄνευ ἀργυρίου. (Ἐπὶ τὸ λουτρόν,  ἐπὶ   τὴν σωτηρίαν, ἐπὶ τὸν φωτισμὸν
[48]   ὅς, δεξάμενος τὸν ἀνδριάντα, καθίδρυσεν  ἐπὶ   τῆς ἄκρας, ἣν νῦν Ῥακῶτιν
[94]   καὶ τὰ νηκτὰ καὶ τὰ  ἐπὶ   τῆς γῆς· ταῦτά σου ταῖς
[43]   βάρβαρε, τὸν χρησμόν· τοῦτον  ἐπὶ   τῆς πυρᾶς δοκιμάσεις. ~Ὅθεν ἔπεισί
[43]   ἀληθέστερε τοῦ Ἀπόλλωνος ἄνθρωπε, τὸν  ἐπὶ   τῆς πυρᾶς οἴκτειρον δεδεμένον, καὶ
[74]   κράτος ἄλλος. ~Ἤδη δὲ καὶ  ἐπὶ   τῆς σκηνῆς παραγυμνοῦσι τὴν ἀλήθειαν·
[74]   Οὑτοσὶ μὲν ἤδη καὶ παρακεκινδυνευμένως  ἐπὶ   τῆς σκηνῆς (τὴν ἀλήθειαν τοῖς
[33]   ἐν τῇ μοιχείᾳ δεδεμέναι, Ἠὼς  ἐπὶ   Τιθωνῷ, Σελήνη δ' ἐπὶ> Ἐνδυμίωνι,
[57]   τέχνη, εἰ καὶ μὴ  ἐπὶ   τὸ ἐρᾶν προσάγουσα, ἀλλ' ἐπὶ
[123]   ἐκ θεοῦ ἐκχέων, ὡς ἂν  ἐπὶ   τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, τὴν
[34]   ἀφοσιούμενος τῷ ἐραστῇ Διόνυσος  ἐπὶ   τὸ μνημεῖον ὁρμᾷ καὶ πασχητιᾷ.
[57]   ἐπὶ τὸ ἐρᾶν προσάγουσα, ἀλλ'  ἐπὶ   τὸ τιμᾶν καὶ προσκυνεῖν τά
[91]   ἐκ τῶν ἐνταῦθα δεσμωτηρίων ἐκφεύγοντες,  ἐπὶ   τὸν ἔλεον τὸν ἐξ οὐρανῶν;
[8]   παντὸς τοῦ προφητικοῦ χοροῦ λογικώτερον  ἐπὶ   τὸν λόγον ἐπιστρέφει τοὺς τὰ
[94]   τὸ λουτρόν, ἐπὶ τὴν σωτηρίαν,  ἐπὶ   τὸν φωτισμὸν παρακαλεῖ μονονουχὶ βοῶν
[75]   γραός, οὐδ' εἰς οἰκίας παρεισιὼν  ἐπὶ   τοῦ σανιδίου (μητραγύρτης· τοιοῦτοι γὰρ
[24]   τὼ Μηλίω τόν τε Κυρηναῖον  ἐπὶ   τούτοις ἐκεῖνον (ὁ Θεόδωρος ὄνομα
[79]   χρυσίον περιεχρύσωσεν (αὐτόν; Καὶ τὰ  ἐπὶ   τούτοις. Μὴ οὖν ἔτι ὑμεῖς
[34]   Νέμεα καὶ Πύθια καὶ τὰ  ἐπὶ   τούτοις Ὀλύμπια. Πυθοῖ μὲν οὖν
[28]   Νόμιος οὗτος κέκληται παρὰ Ἀρκάσιν·  ἐπὶ   τούτοις τὸν Λίβυν καταλέγει τὸν
[35]   ὑπὸ πατρὸς ἀνάγκης, καὶ τὰ  ἐπὶ   τούτοις. ~Τούτοις οὖν εἰκότως ἕπεται
[19]   τῇ συμφορᾷ, ὁλόριζον ἀπαγορεύοντες σέλινον  ἐπὶ   τραπέζης τιθέναι· οἴονται γὰρ δὴ
[53]   καταφρονεῖν; μὲν Ἀθηναῖος Φειδίας  ἐπὶ   τῷ δακτύλῳ τοῦ Διὸς τοῦ
[2]   λόγος οὐράνιος, γνήσιος ἀγωνιστὴς  ἐπὶ   τῷ (παντὸς κόσμου θεάτρῳ στεφανούμενος.
[39]   τὸν χοιροψάλαν· Σικυώνιοι τοῦτον προσκυνοῦσιν  ἐπὶ   τῶν γυναικείων τάξαντες τὸν Διόνυσον
[89]   παιδαγωγῶν ἐτύχομεν ἀγαθῶν, ἐπανωρθώσαμεν; (Εἶτα  ἐπὶ   τῶν πάτων αἱ παρεκβάσεις καίτοι
[36]   δὲ Ὅμηρος μάλα ἀκριβῶς, Ἀφροδίτην  ἐπὶ   τῷτραύματι παρεισάγων ὀξὺ καὶ μέγα
[92]   μᾶλλον καθαρῷ ὕδατι καὶ  ἐπὶ   φορυτῷ μαργαίνουσιν" (κατὰ Δημόκριτον. Μὴ
[19]   καὶ καταστέψαντε ἐθαψάτην, φέρον τες  ἐπὶ   χαλκῆς ἀσπίδος ὑπὸ τὰς ὑπωρείας
[50]   ἐμπρησθήσεσθαι· Ἶσι, θεὰ τριτάλαινα, μένεις  ἐπὶ   χεύματα Νείλου μούνη, μαινὰς ἄναυδος
[40]   μένῳ· τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν  ἐπὶ   χθονὶ πουλυβοτείρῃ δαίμονες ἀθάνατοι, φύλακες
[103]   γὰρ μύριοί εἰσιν" ὡς ἀληθῶς  ἐπὶ   χθονὶ πουλυβοτείρῃ δαίμονες" οὐκ ἀθάνατοι"
[50]   χεύματα Νείλου μούνη, μαινὰς ἄναυδος  ἐπὶ   ψαμάθοις Ἀχέροντος, εἶτα ὑποβᾶσα· καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009