Alphabétiquement     [«   »]
ἔθους 2
ἐθυσάτην 1
Εἰ 20
εἰ 65
εἴ 11
εἶ 6
Εἶα 1
Fréquences     [«    »]
61 δ
63 ἐκ
61 θεὸν
65 εἰ
72 μὴ
74 θεοῦ
74 οὐδὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

εἰ


Paragraphes
[36]   οὐδὲ παιδοποιουμένων οὐδὲ μὴν ὑπνωσσόντων,  εἰ   ἀθάνατοι καὶ ἀνενδεεῖς καὶ ἀγήρῳ
[102]   Ἄρης οὐδὲ Ἐνυώ. Ἔτι τε  εἰ>   αἱ ἀστραπαὶ καὶ οἱ κεραυνοὶ
[34]   καὶ δὴ ὑπισχνεῖται παρέξειν αὐτῷ,  εἰ   ἀναζεύξοι, ὅρκῳ πιστωσάμενος τὴν (ὑπόσχεσιν.
[42]   ἱερεῖον γίνεται φόνος, οὐδ'  εἰ   Ἀρτέμιδί τις καὶ Διὶ ἐν
[111]   πέλαγος γέγονεν ἀγαθῶν. ~Μικρὸν δέ,  εἰ   βούλει, ἄνωθεν ἄθρει τὴν θείαν
[120]   τῶν ἐμῶν μυστηρίων τὰ βακχεύματα·  εἰ   βούλει, καὶ σὺ μυοῦ, καὶ
[53]   σῆς κρίσεως τὸ ἔργον ἐπάξαι,  εἰ   βούλει καὶ τὰς ἑταίρας προσκυνεῖν.
[64]   σπεύδων εἰς σωτηρίαν. ~(Ἐπιδράμωμεν δέ,  εἰ   βούλει, καὶ τῶν φιλοσόφων τὰς
[53]   πῦρ ἐλεγκτικὸν καὶ δεισιδαιμονίας ἰατικόν·  εἰ   βούλει παύσασθαι τῆς ἀνοίας, φωταγωγήσει
[113]   περὶ τῶν ἐπὶ μέρους εἰσίν,  εἰ   γαμητέον, εἰ πολιτευτέον, εἰ παιδοποιητέον·
[75]   τῆς πλάνης τῦφον, ἐπιφθεγγόμενος ἐμφρόνως  εἰ   γὰρ ἕλκει τὸν θεὸν τοῖς
[51]   πλανωμένους τῆς ἀνοίας ὡς δειλαίους·  εἰ   γὰρ καί τινα τῶν ζῴων
[100]   θεοσέβειαν, παρασκευάζεσθαι συμβουλεύοντες. Γεώργει, φαμέν,  εἰ   γεωργὸς εἶ, ἀλλὰ γνῶθι τὸν
[102]   ὃν καὶ ζωγράφοι τυφλὸν (ἐπιδεικνύουσιν·  εἰ   δὲ αἰδῶ καὶ ἔρωτα καὶ
[11]   Ἀμφιάρεω, τὸν Ἀπόλλω, τὸν Ἀμφίλοχον,  εἰ   δὲ βούλει, καὶ τερατοσκόπους καὶ
[13]   τοῦ συμβεβηκότος περὶ τὸν Διόνυσον·  εἰ   δὲ καὶ ἀπὸ Μυοῦντός τινος
[24]   μὴ θρηνεῖτε αὐτοὺς μηδὲ κόπτεσθε·  εἰ   δὲ πενθεῖτε αὐτούς, μηκέτι (τούτους
[91]   νεοττοῦ μήτηρ ὄρνις ἐφίπταται·  εἰ   δέ που καὶ θηρίον ἑρπηστικὸν
[108]   καὶ Σπαρτιάτης τοῖς Λυκούργου,  εἰ   δὲ σεαυτὸν ἀναγράφεις τοῦ θεοῦ,
[47]   τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀνακειμένους εἴργασται·  εἰ   δέ, ὥς φασί τινες, Βρυάξιος
[95]   ὑμεῖς μὲν ἀκούσατε· ἐγὼ δέ,  εἰ   δυνατόν, ἐνδείξομαι. Ἐχρῆν μὲν ὑμᾶς,
[84]   ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου·  (εἰ   εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.
[85]   μελλούσης. Πόσου, ὁμολογήσατε, ἄνθρωποι,  εἰ   ἐπιπράσκετο σωτηρία ἀίδιος, ὠνήσασθε ἄν;
[121]   οὐδὲ τῷ θεῷ αὐτῷ ἀρεστόν,  εἰ   ἡμεῖς τὰ μὲν πλείστου ἄξια
[84]   δὲ δοκιμασία τίς ἐστιν  εἰ   θέλεις μαθεῖν, τὸ ἅγιόν σοι
[18]   Ἡφαίστοιο. Ζεὺς δὲ ὕστερον ἐπιφανείς  (εἰ   θεὸς ἦν, τάχα που τῆς
[95]   τάχος ὑβρίζετε. Μόνον δ' ἄρα  εἰ   θεοσεβητέον, ζητεῖτε, καὶ εἰ τῷ
[24]   μέν τις παρεγγυᾷ τοῖς Αἰγυπτίοις,  εἰ   θεοὺς νομίζετε, μὴ θρηνεῖτε αὐτοὺς
[13]   γραμμάτων τὰ μυστήρια· θηρεύουσι γὰρ  εἰ   καὶ ἄλλοι τινές, ἀτὰρ δὴ
[64]   ἕνεκεν ἀνειδωλοποιοῦσαν τὴν ὕλην ἐφεύρωμεν,  εἰ   καὶ δαιμόνια ἄττα ἐκθειάζουσαν κατὰ
[39]   προσκυνοῦντες θεούς; Τὰ μὲν γὰρ  εἰ   καὶ θηρία, ἀλλ' οὐ μοιχικά,
[123]   ἐγνωκότων. ~Ἅλις οἶμαι τῶν λόγων,  εἰ   καὶ μακροτέρω προῆλθον ὑπὸ φιλανθρωπίας
[57]   ἄλλῃ γοητείᾳ ἀπατᾷ τέχνη,  εἰ   καὶ μὴ ἐπὶ τὸ ἐρᾶν
[2]   τεθείασται καὶ (καθύμνηται. Ἐγὼ μέν,  εἰ   καὶ μῦθός εἰσι, δυσανασχετῶ τοσαύταις
[16]   χλεύη τὰ μυστήρια; ~Τί δ'  εἰ   καὶ τὰ ἐπίλοιπα προσθείην; Κυεῖ
[24]   τούτους πλάνην, ἀθέους ἐπικεκλή κασιν,  εἰ   καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν μὴ
[52]   αὐτὰ ἐχώνευσαν (τὰ ἀγάλματα. Καὶ  εἰ   Καμβύσης τις Δαρεῖος
[52]   θεὸν ἀπέκτεινεν αὐτῶν, ἀγανακτῶ δὲ  εἰ   κέρδους χάριν ἐπλημμέλει. ~Ἑκὼν οὖν
[47]   δ' ἂν τάχα που θαυμάσειαν,  εἰ   μάθοιεν τὸ Παλλάδιον τὸ διοπετὲς
[14]   ἀπάτης καὶ τερατείας ἔμπλεα. Καὶ  εἰ   μεμύησθε, ἐπιγελάσεσθε μᾶλλον τοῖς μύθοις
[95]   αἱρουμένην τὸ βέλτιστον, μηδὲ ζητεῖν  εἰ   μεταδιωκτέον, τὸ δ' ἀγαθὸν> (ἐκπονεῖν.
[34]   φαλλοὶ κατὰ πόλεις ἀνίστανται Διονύσῳ·  εἰ   μὴ γὰρ Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο
[10]   γνῶναι οἷόν τε ἦν πρότερον,  εἰ   μὴ διὰ Χριστοῦ πεπορευμένοις, δι'
[10]   ἀνοιγνύμεναι κλειδί· θεὸν οὐδεὶς ἔγνω,  εἰ   μὴ υἱὸς καὶ
[89]   ἔτι, ἀλλὰ σφᾶς αὐτούς, καὶ  εἰ   μὴ παιδαγωγῶν ἐτύχομεν ἀγαθῶν, ἐπανωρθώσαμεν;
[50]   Αἰγύπτῳ τριταλαίνῃ. (Σὺ δὲ ἀλλ'  εἰ   μὴ προφήτιδος ἐπακούεις, τοῦ γε
[89]   πω τῇ τῶν ἀνθρώπων γενέσει,  εἰ   μὴ συναρπα ζόμενοι τῷ ἔθει,
[71]   ἐγεγράφει τι μαρτυρῶν ὡς Σωκράτης,  εἰ   μὴ τὸ Σωκράτους ἐδεδίει φάρμακον·
[113]   ἂν ἦν τὰ πάντα" οὕτως  εἰ   μὴ τὸν λόγον ἔγνωμεν καὶ
[45]   ἂν ἀρκέσῃ χρόνος· ὑμᾶς δὲ  εἰ   μὴ ὑπεισέρχεταί τις αἰσχύνη τῶν
[96]   Μὴ οὖν ἔτι φροντίζετε μηδὲ  {εἰ}   ὀλίγον, τί ὑμᾶς ἀγορεύουσι σύρφακές
[40]   θρῃσκεύετε, αὖθις ἐπισκέψασθαί μοι δοκεῖ  εἰ   ὄντως εἶεν δαίμονες, δευτέρᾳ ταύτῃ,
[92]   ἀπαιτεῖ. Ἐρέσθαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι,  εἰ   οὐκ ἄτοπον ὑμῖν δοκεῖ πλάσμα
[113]   εἰσίν, εἰ γαμητέον, εἰ πολιτευτέον,  εἰ   παιδοποιητέον· καθολικὴ δὲ ἄρα προτροπὴ
[10]   σιωπήν, εὐαγγέλιον γενόμενος. (Σὺ δὲ  εἰ   ποθεῖς ἰδεῖν ὡς ἀληθῶς τὸν
[113]   ἐπὶ μέρους εἰσίν, εἰ γαμητέον,  εἰ   πολιτευτέον, εἰ παιδοποιητέον· καθολικὴ δὲ
[8]   προφητῶν αὐτός· σὺ δὲ ἀλλ'  εἰ   προφήταις μὴ πιστεύεις, μῦθον δ'
[52]   μαινόμενος τοιαῦτα ἄττα ἐπεχείρησεν καὶ  εἰ   τὸν Αἰγύπτιόν τις ἀπέκτεινεν Ἆπιν,
[85]   σωτηρία ἀίδιος, ὠνήσασθε ἄν; Οὐδὲ  εἰ   τὸν Πακτωλόν τις ὅλον, τοῦ
[20]   αἰδοίων ἐστερημένον. ~Καὶ τί θαυμαστὸν  εἰ   Τυρρηνοὶ οἱ βάρβαροι αἰσχροῖς οὕτως
[95]   ἄρα εἰ θεοσεβητέον, ζητεῖτε, καὶ  εἰ   τῷ σοφῷ τούτῳ {δὴ} τῷ
[47]   Σαμιακοῖς ἱστορεῖ. Μὴ οὖν ἀμφιβάλλετε,  εἰ   τῶν Σεμνῶν Ἀθήνησι καλουμένων θεῶν
[95]   πρὶν ἐπισκέψασθαι μεθύετε· καὶ  εἰ   ὑβριστέον, οὐ πολυπραγμονεῖτε, ἀλλ'
[47]   Λυκίας ἀγάλματα Διὸς καὶ Ἀπόλλωνος  εἰ>   Φειδίας πάλιν ἐκεῖνα τὰ ἀγάλματα
[41]   Τίνα δ' ἂν φωνὴν ἄλλην,  εἰ   φωνὴν λάβοιεν Αἰγυπ τίων θεοί,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009