Alphabétiquement     [«   »]
οὐδαμῇ 2
οὐδαμῶς 4
Οὐδὲ 8
οὐδὲ 74
οὐδέ 4
οὐδείς 1
οὐδεὶς 3
Fréquences     [«    »]
65 εἰ
74 θεοῦ
72 μὴ
74 οὐδὲ
77 πρὸς
83 οὐκ
84 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

οὐδὲ


Paragraphes
[109]   γερουσία· οὐδέ ἐστι δυσπρόσιτος  οὐδὲ   ἀδύνατος λαβεῖν, ἀλλ' ἔστιν ἐγγυτάτω
[43]   προαισθόμενοι καὶ (συνιέντες οὐκ ἐκτρέπεσθε  οὐδὲ   ἀποστρέφεσθε; Τί δ' ἂν καὶ
[102]   ἔρις καὶ μάχη οὐ θεοί,  οὐδὲ   Ἄρης οὐδὲ Ἐνυώ. Ἔτι τε
[101]   ὑμῶν ἐλπίδος εὑρόμενοι τὸ πέρας,  οὐδὲ   αὑτοὺς οἷοί τε ὄντες οἰκτεῖραι,
[52]   Σαράπιδος Αἰγυπτίου· παρ' ὧν  οὐδὲ   αὐτῶν τὴν ἀναισθησίαν (τῶν ἀγαλμάτων
[33]   μετ' Ἀλκμήνης τοσαύτας ἡδυπαθήσας νύκτας;  οὐδὲ   γὰρ αἱ νύκτες αἱ ἐννέα
[103]   οὐκ ἀθάνατοι" οὐδὲ μὴν θνητοί  (οὐδὲ   γὰρ αἰσθήσεως, ἵνα καὶ θανάτου,
[42]   θυσίαν Δωσίδας λέγει· Φωκαεῖς δέ  (οὐδὲ   γὰρ αὐτοὺς παραπέμψομαι) τούτους Πυθοκλῆς
[68]   θεωρεῖν ἔστι τοὺς ἄλλους θεούς·  οὐδὲ   γὰρ ἥλιος ἐπιδείξει ποτ' ἂν
[41]   τινες ἡμίθεοι ὥσπερ ἡμίονοι κέκληνται·  οὐδὲ   γὰρ οὐδὲ ὀνομάτων ὑμῖν πενία
[94]   παύεται προτρέπων, νουθετῶν, παιδεύων, φιλῶν·  οὐδὲ   γὰρ σῴζων παύεται, συμβουλεύει δὲ
[102]   γὰρ οὐδ' ἐρινῦς οὐδὲ μοῖραι  οὐδὲ   εἱμαρμένη, ἐπεὶ μηδὲ πολιτεία μηδὲ
[102]   συμβαίνοντα φυσικῶς· οὐδὲ μὴν κῆρα  οὐδὲ   (εἱμαρμένην οὐδὲ μοίρας θεὰς ἐνδίκως
[44]   θεῶν εἶναι λεγόμενον ἐτίμα πρότερον  οὐδὲ   εἷς πρὶν Χάρμον μειράκιόν
[6]   γε τοῦ κόσμου τοῦδε τούτων  οὐδὲ   εἷς, πρὸ δὲ τῆς τοῦ
[48]   κασσιτέρου, λίθων δὲ Αἰγυπτίων ἐνέδει  οὐδὲ   εἷς, σαπφείρου καὶ αἱματίτου θραύσματα
[104]   (Οὐ γὰρ πιστεύουσι τῷ θεῷ  οὐδὲ   ἐκμανθάνουσι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Οὗ
[22]   Ἑλλήνων, οὕστινας μένει (τελευτήσαντας ἅσσα  οὐδὲ   ἔλπονται. Τίσι δὴ μαντεύεται Ἡράκλειτος
[39]   παρὰ φύσιν δὲ θηρεύει ἡδονὴν  οὐδὲ   ἕν. Οἳ δὲ ὁποῖοι, τί
[103]   θεόν. ~Εἰ δὴ οὖν τούτων  οὐδὲ   ἓν θεὸς εἶναι νομίζεται οὐδὲ
[102]   ἔστιν ἡμέρα θεός, οὐδὲ μὴν  οὐδὲ   ἐνιαυτὸς οὐδὲ χρόνος ἐκ
[102]   μάχη οὐ θεοί, οὐδὲ Ἄρης  οὐδὲ   Ἐνυώ. Ἔτι τε εἰ> αἱ
[94]   οὐκ εἶδεν οὐδὲ οὖς ἤκουσεν,  οὐδὲ   ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη· καὶ
[70]   Ἑβραίων, (οἵτινες οὐκ ἀπάτῃσι κεναῖς,  οὐδὲ   ἔργα ἀνθρώπων χρύσεα καὶ χάλκεα
[69]   καὶ στάθμιον μέγα μικρόν,  οὐδὲ   ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου
[32]   οὐ ταῦτα Στερόπη λέγει  οὐδὲ   Αἴθουσα οὐδὲ Ἀρσινόη
[32]   Στερόπη λέγει οὐδὲ Αἴθουσα  οὐδὲ   Ἀρσινόη οὐδὲ Ζευξίππη
[32]   Αἴθουσα οὐδὲ Ἀρσινόη  οὐδὲ   Ζευξίππη οὐδὲ Προθόη
[32]   Ζευξίππη οὐδὲ Προθόη  οὐδὲ   Μάρπησσα οὐδὲ Ὑψιπύλη·
[32]   Ἀρσινόη οὐδὲ Ζευξίππη  οὐδὲ   Προθόη οὐδὲ Μάρπησσα
[32]   Προθόη οὐδὲ Μάρπησσα  οὐδὲ   Ὑψιπύλη· Δάφνη γὰρ ἐξέφυγε
[102]   ἐκ τούτων συμπληρούμενος, οὕτως  οὐδὲ   ἥλιος οὐδὲ σελήνη, οἷς ἕκαστον
[55]   ἑταίρας σχήματα. ~Οὐ νέμεσις τοίνυν  οὐδὲ   Ἵππωνι ἀπαθανατίζοντι τὸν θάνατον τὸν
[76]   θεοὺς καὶ λοιδορεῖσθαι οὐ δεδίασιν  οὐδὲ   καθ' ὁπόσον αὐτοῖς. Αὐτίκα τὴν
[82]   ἔχοιμί σοι γραφὰς παραφέρειν, ὧν  οὐδὲ   κεραία παρελεύσεται μία" μὴ οὐχὶ
[52]   Ὀλυμπίου Διὸς οὔτε Ἐπιδαυρίου Ἀσκληπιοῦ  οὐδὲ   μὴν Ἀθηνᾶς Πολιάδος Σαράπιδος
[98]   που τούτων ἔμπνουν εἰκόνα δεδημιούργηκεν,  οὐδὲ   μὴν ἐκ γῆς μαλθακὴν ἐμάλαξε
[103]   οὐδὲ ἓν θεὸς εἶναι νομίζεται  οὐδὲ   μὴν ἐκείνων τῶν χειροκμήτων καὶ
[103]   χθονὶ πουλυβοτείρῃ δαίμονες" οὐκ ἀθάνατοι"  οὐδὲ   μὴν θνητοί (οὐδὲ γὰρ αἰσθήσεως,
[65]   καὶ λίθους ὑπειλήφασιν ὥσπερ Ἕλληνες  οὐδὲ   μὴν ἴβιδας καὶ ἰχνεύμονας καθάπερ
[102]   περὶ τὰ ζῷα συμβαίνοντα φυσικῶς·  οὐδὲ   μὴν κῆρα οὐδὲ (εἱμαρμένην οὐδὲ
[71]   ὁποῖος δέ τις μορφήν, ἀφανής·  οὐδὲ   μὴν παμφαὴς δοκῶν εἶναι
[102]   τρόπον οὐκ ἔστιν ἡμέρα θεός,  οὐδὲ   μὴν οὐδὲ ἐνιαυτὸς οὐδὲ χρόνος
[123]   ἀμφιβάλλειν ἀξιῶ, πότερον ἄμεινον αὐτοῖν·  οὐδὲ   μὴν συγκρίνεσθαι θέμις ζωὴν ἀπωλείᾳ.
[45]   τῆς Ἀρτέμιδος ἐν Μαγνησίᾳ κεκήδευται,  οὐδὲ   μὴν τὸν ἐν Τελμισσῷ βωμὸν
[57]   οὐχ οἵα τε ἀπατῆσαι λογικὸν  οὐδὲ   μὴν τοὺς κατὰ λόγον βεβιωκότας·
[36]   ἀφροδισίοις χρωμένων ἀνθρωπίνοις οὐδὲ παιδοποιουμένων  οὐδὲ   μὴν ὑπνωσσόντων, εἰ ἀθάνατοι καὶ
[53]   πῦρ καὶ οἱ σεισμοὶ κερδαλέοι,  οὐδὲ   μὴν φοβοῦνται δυσωποῦνται οὐ
[2]   Τερπάνδρου νόμον οὐδὲ τὸν Κηπίωνος,  οὐδὲ   μὴν Φρύγιον Λύδιον
[51]   τῇ γεύσει· τὰ δὲ  οὐδὲ   μιᾶς (αἰσθήσεως μετέχει, τὰ ἀγάλματα.
[102]   θεούς; Οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐρινῦς  οὐδὲ   μοῖραι οὐδὲ εἱμαρμένη, ἐπεὶ μηδὲ
[102]   οὐδὲ μὴν κῆρα οὐδὲ (εἱμαρμένην  οὐδὲ   μοίρας θεὰς ἐνδίκως ἐρεῖτε. Εἰ
[41]   ὥσπερ ἡμίονοι κέκληνται· οὐδὲ γὰρ  οὐδὲ   ὀνομάτων ὑμῖν πενία πρὸς τὰς
[23]   οὐκ ὄντως ὄντας, μᾶλλον δὲ  οὐδὲ   ὄντας, μόνου δὲ τοῦ ὀνόματος
[51]   δέ ἐστι τῶν ζῴων, ὅσα  οὐδὲ   ὅρασιν ἔχει οὔτε ἀκοὴν οὔτε
[94]   μοι· ἣν ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν  οὐδὲ   οὖς ἤκουσεν, οὐδὲ ἐπὶ καρδίαν
[37]   γὰρ δήπου μετανοεῖ τοῖς ἐρωτικοῖς  οὐδὲ   παιδεύεται σωφρονεῖν. Γυμνοῦται δὲ ὑμῖν
[36]   οὐκ ἂν ἀφροδισίοις χρωμένων ἀνθρωπίνοις  οὐδὲ   παιδοποιουμένων οὐδὲ μὴν ὑπνωσσόντων, εἰ
[33]   (παίδων διηγεῖσθαι φθοράς. Οὐδὲ γὰρ  οὐδὲ   παίδων ἀπέσχοντο οἱ παρ' ὑμῖν
[21]   ἀνεσύρατο, δεῖξε δὲ πάντα σώματος  οὐδὲ   πρέποντα τύπον· παῖς δ' ἦεν
[102]   τούτων συμπληρούμενος, οὕτως οὐδὲ ἥλιος  οὐδὲ   σελήνη, οἷς ἕκαστον τῶν προειρημένων
[105]   σοφίαν χαλκῷ δῃώσας" μεταλλάξαι εὔχεται  οὐδὲ   σιδήρῳ· εὖ γάρ τοι παντὸς
[65]   ὕδωρ νομίζοντας. Οὐκ ἀπεκρυ ψάμην  οὐδὲ   τὴν τούτων ἄγνοιαν. Εἰ γὰρ
[51]   τιμώμενοι καὶ τυφόμενοι ἐκμελαίνονται· ἀλλ'  οὐδὲ   τιμῆς, οὐχ ὕβρεως· τὰ δὲ
[101]   οἷοί τε ὄντες οἰκτεῖραι, ἀλλ'  οὐδὲ   τοῖς κατελεῶσιν ὑμᾶς τῆς πλάνης
[2]   ἐμὸς οὐ τὸν Τερπάνδρου νόμον  οὐδὲ   τὸν Κηπίωνος, οὐδὲ μὴν Φρύγιον
[44]   θεοποιοῦντες ἀκόλαστον ἐπιθυμίαν. (Ἀθηναῖοι δὲ  οὐδὲ   τὸν Πᾶνα ᾔδεσαν ὅστις ἦν,
[100]   τὸν ἵππον ἀροῦν οὐ βιαζόμεθα  οὐδὲ   τὸν ταῦρον κυνηγετεῖν, πρὸς
[105]   τὸν τοῦ οὐρανοῦ ποιητὴν ἐπεθυμήσατε,  οὐδὲ   τὸν τῶν πάντων δημιουργὸν καὶ
[53]   ἐπινενέμηται πολλάκις· οὐκ ἀπέσχετο (δὲ  οὐδὲ   τοῦ ἐν Ἀλεξανδρέων πόλει Σαράπιδος
[72]   θεὸν ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον. Οὐκ ἀποκρυπτέον  οὐδὲ   τοὺς ἀμφὶ τὸν Πυθαγόραν, οἵ
[44]   ἀνοικοδομοῦσα, τοὺς δή– οὐ γὰρ  οὐδὲ   τούτους σιωπή σομαι, πρὸς δὲ
[121]   τῆς ἀληθείας λόγου. Οὐδὲ γὰρ  οὐδὲ   τῷ θεῷ αὐτῷ ἀρεστόν, εἰ
[102]   θεός, οὐδὲ μὴν οὐδὲ ἐνιαυτὸς  οὐδὲ   χρόνος ἐκ τούτων συμπληρούμενος,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009