Alphabétiquement     [«   »]
μέχρι 4
Μέχρι 1
Μὴ 10
μὴ 72
μή 5
μηδ 1
μηδέ 1
Fréquences     [«    »]
65 εἰ
63 ἐκ
61 θεὸν
72 μὴ
74 θεοῦ
74 οὐδὲ
77 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

μὴ


Paragraphes
[40]   οὐκ ἀποδρᾶναι ἡμᾶς φυλάττουσιν, Ἀσκραῖε,  μὴ   ἁμαρτάνειν δὲ ἴσως, οἱ ἁμαρτιῶν
[44]   ἀνοήτου γέγονε πηγή· εἶτα δὲ  μὴ   ἀνακοπεῖσα, ἀλλ' εἰς ἐπίδοσιν ἐλθοῦσα
[63]   προσκυ νούντων. Εἰ γὰρ καὶ  μὴ   ἀνθρώπινα τὰ ἔργα τὰ ἐν
[57]   γραφή· ἐπαινείσθω μὲν τέχνη,  μὴ   ἀπατάτω δὲ τὸν ἄνθρωπον ὡς
[68]   Πλάτων, ἐπαφᾶσαι τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ  μὴ   ἀποκάμῃς· ξύν μοι λαβοῦ τῆς
[82]   τὸν ὄντως ὄντα πατέρα οὐ  μὴ   ἀπολάβητε, οὐδ' οὐ μὴ εἰσελεύσεσθέ
[82]   νεολαία ἐμή· ἢν γὰρ  μὴ   αὖθις ὡς τὰ παιδία γένησθε
[119]   οὐρανούς, γέρον, Θήβας  μὴ   βλέπων. ~Ὢ τῶν ἁγίων ὡς
[52]   ὅμως τῶν ἀγαλμάτων, φαίνεσθαι δὲ  μὴ   βουλόμενοι αὐτῶν ὅλως περιφρονοῦντες, ἐλέγχονται
[34]   κατὰ πόλεις ἀνίστανται Διονύσῳ· εἰ  μὴ   γὰρ Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ
[104]   θεόθεν ἐπιλέγεσθαί σοι τὰς φωνάς·  μὴ   γὰρ οἴου λίθους μὲν εἶναι
[15]   οἶδ' ὅτι κινήσει γέλωτα καὶ  μὴ   γελασείουσιν ὑμῖν διὰ τοὺς ἐλέγχους·
[23]   τὸν θεόν, τὸν ὄντα ὄντως  μὴ   γνωρίζοντες θεόν, ἑτέρᾳ δὲ καὶ
[109]   ἀρχὴν μηδὲ ἐπιθυμεῖν ἐθέλειν ὧν  μὴ   δεῖ; Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν τὸ
[115]   ἵνα ἵλεως ᾖ, ἀποδῶμεν καὶ  μὴ   δεομένῳ μισθὸν εὐχάριστον, εὐπείθειαν, οἷόν
[92]   (κατὰ Δημόκριτον. Μὴ δῆτα οὖν,  μὴ   δῆτα ἐξανδραποδισθῶμεν μηδὲ ὑώδεις γενώμεθα,
[10]   οἷόν τε ἦν πρότερον, εἰ  μὴ   διὰ Χριστοῦ πεπορευμένοις, δι' οὗ
[20]   μυουμένοις ἀπαγορεύεται εἰσέτι νῦν, ἵνα  μὴ   δοκοῖεν οἱ τετελεσμένοι μιμεῖσθαι τὴν
[121]   ἡμᾶς τοσοῦτος ἀργύρου καὶ χρυσοῦ,  μὴ   δόξης ἐπέλθῃ πόθος, ὅσος αὐτοῦ
[54]   θεὸν ὑπερηφάνει, τὸ ἄγαλμα γῆμαι  μὴ   δυνά μενος· Λάμιαν δὲ τὴν
[108]   τὸν οὐρανόν, ἐπεὶ θεὸν νοῆσαι  μὴ   δύναται (ἀπηξιωμένα τοῦ λόγου. Εἶτ'
[37]   ἐτεκτήναντο. Τέθνηκε γὰρ Ζεὺς  (μὴ   δυσφόρει) ὡς Λήδα, ὡς κύκνος,
[85]   καρδίαν, ὁδούς τε τὰς κυριακὰς  μὴ   ἐγνωκόσιν, ἃς εὐθείας ποιεῖν καὶ
[82]   οὐ μὴ ἀπολάβητε, οὐδ' οὐ  μὴ   εἰσελεύσεσθέ ποτε εἰς τὴν βασιλείαν
[25]   Μωσέα προστάττοντα θλαδίαν καὶ ἀποκεκομμένον  (μὴ   ἐκκλησιάζειν, καὶ προσέτι τὸν ἐκ
[57]   ἀπατᾷ τέχνη, εἰ καὶ  μὴ   ἐπὶ τὸ ἐρᾶν προσάγουσα, ἀλλ'
[94]   πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ, καὶ ὅσοι  μὴ   ἔχετε ἀργύριον, βαδίσατε καὶ ἀγοράσατε
[23]   τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα  μὴ   ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ
[103]   ἐμήν, ἐρεῖ σοι κύριος,  μὴ   θίγῃς τοῦ ὕδατος ἐγὼ
[24]   τοῖς Αἰγυπτίοις, εἰ θεοὺς νομίζετε,  μὴ   θρηνεῖτε αὐτοὺς μηδὲ κόπτεσθε· εἰ
[119]   θάνατον ἀσπάζεται. ~Ἧκε, παραπλήξ,  μὴ   θύρσῳ σκηριπτόμενος, μὴ κιττῷ ἀναδούμενος,
[6]   μου τὸ ᾆσμα τὸ σωτήριον  μὴ   καινὸν οὕτως ὑπολάβῃς ὡς σκεῦος
[87]   κύριος ἤγγικεν" λέγων, εὐλαβεῖσθε  μὴ   καταληφθῶμεν κενοί. Ὑμεῖς δὲ ἐς
[119]   παραπλήξ, μὴ θύρσῳ σκηριπτόμενος,  μὴ   κιττῷ ἀναδούμενος, ῥῖψον τὴν μίτραν,
[84]   οὖν περιφρονείτω τις τοῦ λόγου,  μὴ   λάθῃ καταφρονῶν ἑαυτοῦ. Λέγει γάρ
[74]   ποτε συνῆκεν πεπλανημένος. (Ἀλλὰ σὺ  μὴ   μέλλων, βροτὲ ποικιλόμητι, βράδυνε, ἀλλὰ
[103]   τῶν καρπῶν ὧν ἐγὼ γεωργῶ,  μὴ   μεταλάμβανε· ἀπόδος, ἄνθρωπε, τὰ τροφεῖα
[114]   καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ  μὴ   μνησθῶ. ~Δεξώμεθα τοὺς νόμους τῆς
[120]   ἕνα λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ  μὴ   μόνον τῶν ἀλόγων ζῴων πλεο
[71]   ἀεὶ μεδέοντα ἀθάνατον. ~Καί μοι  μὴ   μόνον, φιλοσοφία, ἕνα τοῦτον
[24]   εἰ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν  μὴ   νενοηκότας, ἀλλὰ τὴν πλάνην γε
[92]   καὶ ἀναβλέψωμεν εἰς τὸ φῶς,  μὴ   νόθους ἡμᾶς ἐξελέγξῃ κύριος
[10]   κλειδί· θεὸν οὐδεὶς ἔγνω, εἰ  μὴ   υἱὸς καὶ ἂν
[62]   τεκταίνηται, προσκαρτερεῖτε, ὅπως δὲ αὐτοὶ  μὴ   ὅμοιοι δι' ἀναισθησίαν τοῖς ἀνδριᾶσιν
[113]   (ὄμματα" Καὶ γὰρ ὥσπερ ἡλίου  μὴ   ὄντος ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄστρων
[20]   Καὶ δὴ (οὐ γὰρ ἀνήσω  μὴ   οὐχὶ εἰπεῖν) ξενίσασα Βαυβὼ
[82]   ὧν οὐδὲ κεραία παρελεύσεται μία"  μὴ   οὐχὶ ἐπιτελὴς γενομένη· τὸ γὰρ
[85]   μαθεῖν, οὐκ ἂν ἄλλως (σωθῆναι,  μὴ   οὐχὶ ὡς Ἰησοῦς πεπιστευκότας. Φιλάνθρωπος
[89]   ἀλλὰ σφᾶς αὐτούς, καὶ εἰ  μὴ   παιδαγωγῶν ἐτύχομεν ἀγαθῶν, ἐπανωρθώσαμεν; (Εἶτα
[29]   Σκύθαι δὲ τοὺς ὄνους ἱερεύοντες  μὴ   παυέσθων, ὡς Ἀπολλόδωρός φησι καὶ
[55]   Εἰ γὰρ καὶ λαλοῦντί σοι  μὴ   πεπιστεύκασι, νεκροῦ γενέσθωσαν μαθηταί. Χρησμὸς
[8]   σὺ δὲ ἀλλ' εἰ προφήταις  μὴ   πιστεύεις, μῦθον δ' ὑπολαμβάνεις καὶ
[11]   θεὸς ἐποπτεύεται. ~(Ἄδυτα τοίνυν ἄθεα  μὴ   πολυπραγμονεῖτε μηδὲ βαρά θρων στόματα
[50]   τριταλαίνῃ. (Σὺ δὲ ἀλλ' εἰ  μὴ   προφήτιδος ἐπακούεις, τοῦ γε σοῦ
[52]   προσκυνηταί, ἔργῳ μαθόντες ἀναίσθητον ὕλην  μὴ   σέβειν, αὐτῆς ἡττώμενοι τῆς χρείας
[84]   ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,  μὴ   σκληρύνητε τοῦ καρδίας ὑμῶν ὡς
[77]   ἐστὶ σαφής, ἀπλάνητος ὑπάρχει· ἔλθετε,  μὴ   σκοτίην δὲ διώκετε καὶ ζόφον
[89]   τῇ τῶν ἀνθρώπων γενέσει, εἰ  μὴ   συναρπα ζόμενοι τῷ ἔθει, εἶτα
[26]   καταγινομένης ὁρμώμενος. Τὸν γὰρ εὐεργετοῦντα  μὴ   συνιέντες θεὸν ἀνέπλασάν τινας σωτῆρας
[106]   ἀποδύσασθαι δοθῇ. Ἀκούσατέ μου καὶ  μὴ   τὰ ὦτα ἀποβύσητε μηδὲ τὰς
[71]   τι μαρτυρῶν ὡς Σωκράτης, εἰ  μὴ   τὸ Σωκράτους ἐδεδίει φάρμακον· οὐδὲν
[63]   (ἀλλὰ γοῦν ἀνθρώποις δεδημιούργηται. Καὶ  μὴ   τὸν ἥλιόν τις ὑμῶν προσκυνείτω,
[72]   συνήθεια τοὺς ἑπομένους αὐταῖν, (ἀλλὰ  μὴ   τὸν θεὸν ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον. Οὐκ
[113]   ἦν τὰ πάντα" οὕτως εἰ  μὴ   τὸν λόγον ἔγνωμεν καὶ τούτῳ
[37]   ἀετός. Ζητεῖς σου τὸν Δία;  μὴ   τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ τὴν γῆν
[49]   καλόν. Βασιλεὺς τοῦ κάλλους γενοῦ,  μὴ   τύραννος· ἐλεύθερον μεινάτω· τότε σου
[116]   ὅπως μετανοήσαντες σωθῶσιν  μὴ   ὑπακούσαντες κριθῶσιν. Τοῦτο τῆς δικαιοσύνης
[95]   ὑπακοῆς χάρις· ἐὰν δὲ  μὴ   ὑπακούσητέ μου μηδὲ θελήσητε, μάχαιρα
[45]   ἀρκέσῃ χρόνος· ὑμᾶς δὲ εἰ  μὴ   ὑπεισέρχεταί τις αἰσχύνη τῶν τολμωμένων,
[61]   ἀπιστεῖτε δὲ τῷ θεῷ σωφροσύνην  μὴ   φέροντες· καὶ τὰ μὲν κρείττω
[40]   εἰσὶν οἱ φύλακες, Βοιώτιε,  μὴ   φθονέσῃς λέγειν. δῆλον ὡς
[112]   λόγος, ἡμᾶς ἐπ' ἀνθρωπίνην ἰέναι  μὴ   χρῆναι διδασκαλίαν ἔτι, Ἀθήνας καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009