Alphabétiquement     [«   »]
ὡραιότερα 1
ὡρμη 1
Ὡς 4
ὡς 132
ὥς 13
ὣς 2
ὡσαύτως 1
Fréquences     [«    »]
113 εἰς
99
109 οὐ
132 ὡς
157 οἱ
161 τοὺς
169
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ὡς


Paragraphes
[104]   καὶ τὸν μὲν κόρακα τετιμήκασιν  ὡς   ἄγγελον θεοῦ, τὸν δὲ ἄνθρωπον
[37]   δυσφόρει) ὡς Λήδα, ὡς κύκνος,  ὡς   ἀετός, ὡς ἄνθρωπος ἐρωτικός, ὡς
[26]   δρεπόμενοι καρποὺς Δηὼ τὸν σῖτον,  ὡς   Ἀθηναῖοι, καὶ Διόνυσον τὴν ἄμπελον,
[57]   μὴ ἀπατάτω δὲ τὸν ἄνθρωπον  ὡς   ἀλήθεια. Ἕστηκεν ἵππος ἡσυχῇ,
[11]   νεκυομαντεῖαι σκότῳ παραδιδόσθων. Μανικὰ ταῦτα  ὡς   ἀληθῶς ἀνθρώπων ἀπίστων σοφιστήρια καὶ
[100]   οὐρανοῦ γενόμενον θέαν, φυτὸν οὐράνιον"  ὡς   ἀληθῶς, ἐπὶ τὴν γνῶσιν παρακαλοῦμεν
[103]   θεόν. Τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν"  ὡς   ἀληθῶς ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ δαίμονες"
[46]   ἀγάλματα αὐτὰ ἐπισκοπεῖν παραθείην, ἐπιόντες  ὡς   ἀληθῶς λῆρον εὑρήσετε τὴν συνήθειαν,
[120]   μὴ βλέπων. ~Ὢ τῶν ἁγίων  ὡς   ἀληθῶς μυστηρίων, φωτὸς ἀκηράτου.
[33]   θεόν. Διὸς υἱὸς Ἡρακλῆς, Διὸς  ὡς   ἀληθῶς, ἐκ μακρᾶς γεννώμενος
[76]   κατέχευαν ὑπ' ἀνδροφόνοιο Λυκούργου. (Ἄξιος  ὡς   ἀληθῶς Σωκρατικῆς διατριβῆς Εὐριπίδης
[87]   πίστεως ἐν Χριστῷ. Ἱερὰ γὰρ  ὡς   ἀληθῶς τὰ ἱεροποιοῦντα καὶ θεοποιοῦντα
[51]   ἀγάλματα ὅπερ ἐστίν. Ἔστιν γὰρ  ὡς   ἀληθῶς τὸ ἄγαλμα ὕλη νεκρὰ
[25]   καὶ παρηγμέναι τῆς εὐθείας, ὀλέθριαι  ὡς   ἀληθῶς, τὸ οὐράνιον φυτόν" τὸν
[10]   (Σὺ δὲ εἰ ποθεῖς ἰδεῖν  ὡς   ἀληθῶς τὸν θεόν, καθαρσίων μεταλάμβανε
[23]   γύναιον πενθοῦν καὶ μόρια ἄρρητα  ὡς   ἀληθῶς ὑπ' αἰσχύνης ἀναισχύντως σέβουσιν,
[123]   περ εἶχον ἐκ θεοῦ ἐκχέων,  ὡς   ἂν ἐπὶ τὸ μέγιστον τῶν
[105]   (ὁ γὰρ τοῦ δικαίου ζηλωτής,  ὡς   ἂν τοῦ ἀνενδεοῦς ἐραστής, ὀλιγοδεής,
[50]   Ἀγυιέα θυρωρὸν ἱστάντες. Εἰ γὰρ  ὡς   ἀναισθήτους ὑβρίζουσιν, τί προσκυνοῦσιν ὡς
[24]   τραχήλου τινὰ μηναγυρτικὰ ἐξηρτημένον, κατετόξευσεν,  ὡς   ἄνανδρον αὐτόν τε παρ' Ἕλλησι
[66]   μὲν αὐτῶν τὸ ἄπειρον καθύμνησαν,  ὡς   Ἀναξίμανδρος (Μιλήσιος ἦν) καὶ Ἀναξαγόρας
[37]   Λήδα, ὡς κύκνος, ὡς ἀετός,  ὡς   ἄνθρωπος ἐρωτικός, ὡς δράκων. ~Ἤδη
[100]   βέλτιστον οὐχ ἑλόμενος· πέφυκε (γὰρ  ὡς   ἄνθρωπος οἰκείως ἔχειν πρὸς θεόν.
[42]   δὴ οὖν καὶ τοῦτο προσθῶμεν,  ὡς   ἀπάνθρωποι καὶ μισάνθρωποι δαίμονες εἶεν
[89]   τῶν ἐγχειρουμένων ἐστίν, ὑποδεῖξαι ὑμῖν  ὡς   ἀπὸ μανίας καὶ τοῦ τρισαθλίου
[78]   προσώπου σου ὄρη τακή σονται,  ὡς   ἀπὸ προσώπου πυρὸς τήκεται κηρός.
[29]   τοὺς ὄνους ἱερεύοντες μὴ παυέσθων,  ὡς   Ἀπολλόδωρός φησι καὶ Καλλίμαχος, Φοῖβος
[90]   παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω"  ὡς   ἀπολλύει δεισιδαιμονία καὶ σῴζει θεοσέβεια.
[15]   Κυβέλῃ καὶ Κορύβασιν. Τεθρυλήκασιν δὲ  ὡς   ἄρα ἀποσπάσας Ζεὺς τοῦ
[36]   ἑκών. Ἠγνόει γὰρ θεὸς  ὡς   ἄρα Λυκάων Ἀρκὰς
[64]   τὸ ξίφος μόνον πήξαντες ἐπιθύειν  ὡς   Ἄρει· ἔστι δὲ Σκυθῶν τὸ
[64]   ἀμφὶ τὸν Ἡράκλειτον τὸ πῦρ  ὡς   ἀρχέγονον σέβοντες πεπόνθασιν· τὸ γὰρ
[14]   τὴν τομὴν τὸ κῦμα βεβιασμένων)  ὡς   ἀσελγῶν ὑμῖν μορίων ἄξιος {Ἀφροδίτη}
[87]   τῶν ἄλλων ἁγίων τὰς προτροπὰς  ὡς   αὐτὸν τὸν κύριον τὸν φιλάνθρωπον·
[54]   τῇ (στολῇ τοῦ Ἑρμοῦ ἐκέχρητο,  ὡς   αὐτὸς μαρτυρεῖ) ὅπου γε καὶ
[114]   καὶ τὸ σκότος τὸ ἐμποδὼν  ὡς   ἀχλὺν ὄψεως καταγαγόντες τὸν ὄντως
[49]   γενόμενον, Ἀντίνοον, ὃν ἀνιέρωσεν οὕτως  ὡς   Γανυμήδην Ζεύς· οὐ γὰρ
[43]   χωμεν ἄρκῳ λέοντι, ἐκτρεπόμεθα,  ὡς   δ' ὅτε τίς τε δράκοντα
[3]   πικρὰν τῶν τυραννούντων δαιμό νων,  ὡς   δὲ τὸν πρᾶον καὶ φιλάνθρωπον
[51]   κατελεεῖν τοὺς πλανωμένους τῆς ἀνοίας  ὡς   δειλαίους· εἰ γὰρ καί τινα
[81]   σαλευθήσονται καὶ οἱ οὐρανοὶ εἱλιγήσονται  ὡς   δέρρις ἐκτεινόμενοι καὶ συστελλόμενοι" (αὗται
[72]   πᾶς ὅστις εἰς δόξαν βλέπει,  ὡς   δὴ παρ' ἐκείνης τευξόμενος καλοῦ
[108]   τοῦ βίου τὸν θεὸν ἐπίγνωτε,  ὡς   δὴ τὸ τέλος ὑμῖν τοῦ
[42]   ὧν μὲν τῇ Φερεφάττῃ,  ὡς   Δημάρατος ἐν πρώτῃ Τραγῳδουμένων,
[7]   ἀρχῇ μετὰ τοῦ πλάσαι παρασχὼν  ὡς   δημιουργός, τὸ εὖ ζῆν ἐδίδαξεν
[7]   τὸ εὖ ζῆν ἐδίδαξεν ἐπιφανεὶς  ὡς   διδάσκαλος, (ἵνα τὸ ἀεὶ ζῆν
[37]   ὡς ἀετός, ὡς ἄνθρωπος ἐρωτικός,  ὡς   δράκων. ~Ἤδη δὲ καὶ αὐτοὶ
[42]   δὲ τοῖς Ἀποτροπαίοις, Μάριος,  ὡς   Δωρόθεος ἐν τῇ τετάρτῃ (Ἰταλικῶν
[15]   ψευδῆ τῆς βιαίας συμπλοκῆς ἐκτιννύων,  ὡς   ἑαυτὸν δῆθεν ἐκτεμών. (Τὰ σύμβολα
[34]   διὰ τὴν μέθην τοῦ σώματος,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι, τοσοῦτον ὅσον διὰ
[123]   ἑλέσθαι, κρίσιν χάριν·  ὡς   ἔγωγε οὐδ' ἀμφιβάλλειν ἀξιῶ, πότερον
[49]   λαβύρινθοι, ἄλλοι ναοὶ τῶν νεκρῶν,  ὡς   ἐκεῖνοι τάφοι τῶν θεῶν. ~Διδάσκαλον
[106]   ὅτι μάλιστα ὑμῖν τὴν φθοράν,  ὡς   ἐκείνοις τὸ γῆρας, ἀποδύσασθαι δοθῇ.
[120]   ἐγὼ δημιουργὸς θελήματι (πατρός. Ἥκετε  ὡς   ἐμέ, ὑφ' ἕνα ταχθησόμενοι θεὸν
[84]   μὴ σκληρύνητε τοῦ καρδίας ὑμῶν  ὡς   ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν
[50]   πρὸ τῶν πυλῶν ἱστάντες αὐτοὺς  ὡς   ἐνεργεῖς; Ἑρμῆν προσκυνοῦσιν ὡς θεὸν
[57]   τῆς ψυχῆς ἐλπίδας. ~Ἰτέον οὖν  ὡς   ἔνι μάλιστα ἐγγυτάτω τῶν ἀγαλμάτων,
[2]   τὸ πρόσωπον τὸ φαιδρὸν μόνον,  ὡς   ἔοικεν, ἐπίπλαστον εἶναι δοκεῖ καὶ
[66]   Χῖος Μητρό δωρος διττάς,  ὡς   ἔοικεν, καὶ αὐτὼ ἀρχὰς ἀπελιπέτην
[63]   κόσμου δημιουργὸν ἐπιζητησάτω. Μόνη ἄρα,  ὡς   ἔοικεν, καταφυγὴ τῷ μέλλοντι ἐπὶ
[34]   σφετερίζεται Ζεύς. Μυστήρια ἦσαν ἄρα,  ὡς   ἔοικεν, οἱ ἀγῶνες ἐπὶ νεκροῖς
[1]   τέττιξ τῷ ζυγῷ· ἐτερέτιζεν  ὡς   ἐπὶ κλάδῳ τῷ ὀργάνῳ· καὶ
[32]   περὶ τὰ ἀφρο δίσια ἐξεχύθη,  ὡς   ἐπιθυμεῖν μὲν πασῶν, ἐκπληροῦν δὲ
[9]   αἰνίσσονταί μοι τὴν ἐναποκειμένην σωτηρίαν,  ὡς   ἐπιφανέντος τοῦ λόγου τοῦδε εὐτεκνίας
[112]   ἀνεκήρυξαν. Καὶ δὴ καὶ πᾶς,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, Χριστὸς οὐ
[62]   ἀγωνισταὶ γεγενημένοι. ~Ὄλβιοι" μόνοι τοίνυν,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, ὁμοθυμαδὸν ἐκεῖνοι πάντες
[117]   γνησίως τὸ σωθῆναι συντρέχει, ὁμοζυγούντων,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, προαιρέσεως καὶ ζωῆς.
[69]   τῷ μαρσίππῳ καὶ ἐν τῇ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν ῥυπώσῃ ψυχῇ κατακέκρυπται·
[110]   τῆς γῆς χεόμενος, δι' ὃν  ὡς   ἔπος εἰπεῖν τὰ πάντα ἤδη
[14]   δὲ εἰσφέρουσιν αὐτῇ οἱ μυούμενοι  ὡς   ἑταίρᾳ ἐρασταί. ~Δηοῦς δὲ μυστήρια
[34]   καὶ πασχητιᾷ. Κλάδον οὖν συκῆς,  ὡς   ἔτυχεν, ἐκτεμὼν ἀνδρείου μορίου σκευάζεται
[72]   ὁποῖός ἐστιν θεός, καὶ  ὡς   δόξα κοινὴ καὶ
[88]   φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς. Εἶτα  ὡς   ἤδη πεπιστευκόσι συντόμως ἐπιλέγει τίς
[39]   τοὺς ἰχθῦς οὕτω σέβουσι περιττῶς  ὡς   Ἠλεῖοι τὸν Δία. ~Εἶεν δή·
[112]   μοι δοκεῖ, ἐπεὶ αὐτὸς ἧκεν  ὡς   ἡμᾶς οὐρανόθεν λόγος, ἡμᾶς
[81]   ὅτι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ  ὡς   θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν, ἀλλ'
[50]   αὐτοὺς ὡς ἐνεργεῖς; Ἑρμῆν προσκυνοῦσιν  ὡς   θεὸν καὶ τὸν Ἀγυιέα θυρωρὸν
[103]   νόσον φόβον ἰνδάλλεσθαι  ὡς   θεόν. Τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν"
[82]   ὡς οἰκέταις κύριος οὐδ'  ὡς   θεὸς ἀνθρώποις, (πατὴρ δὲ ὣς
[7]   (ἵνα τὸ ἀεὶ ζῆν ὕστερον  ὡς   θεὸς χορηγήσῃ. δὲ οὐ
[50]   ὡς ἀναισθήτους ὑβρίζουσιν, τί προσκυνοῦσιν  ὡς   θεούς; Εἰ δὲ αἰσθήσεως αὐτοὺς
[26]   Ἀθηναῖοι, καὶ Διόνυσον τὴν ἄμπελον,  ὡς   Θηβαῖοι, προσηγόρευσαν. Ἄλλοι τὰς ἀμοιβὰς
[85]   ἂν ἄλλως (σωθῆναι, μὴ οὐχὶ  ὡς   Ἰησοῦς πεπιστευκότας. Φιλάνθρωπος δὲ ὢν
[26]   τοὺς ἀστέρας, καὶ προσεκύνησαν ἥλιον,  ὡς   (Ἰνδοί, καὶ σελήνην, ὡς Φρύγες·
[54]   (γραμματικὸς οὗτος τὴν ἐπιστήμην γεγονώς,  ὡς   ἱστορεῖ Ἄριστος Σαλαμίνιος, αὑτὸν
[9]   τοῦ κυρίου, στεῖραν εὐαγγελιζομένη γυναῖκα,  ὡς   Ἰωάννης τὴν ἔρημον. Διὰ ταύτην
[27]   που καὶ ἡμεῖς τέκνα ὀργῆς,  ὡς   καὶ οἱ λοιποί· δὲ
[119]   τοῦτο θεῷ πεφιλημένον, οὐ τραγῳδίαις  ὡς   Κιθαιρὼν ὑποκείμενον, ἀλλὰ τοῖς ἀληθείας
[37]   Ζεὺς (μὴ δυσφόρει) ὡς Λήδα,  ὡς   κύκνος, ὡς ἀετός, ὡς ἄνθρωπος
[37]   γὰρ Ζεὺς (μὴ δυσφόρει)  ὡς   Λήδα, ὡς κύκνος, ὡς ἀετός,
[82]   (Ὢ τῆς ὑπερβαλλούσης φιλανθρωπίας· οὐδ'  ὡς   μαθηταῖς διδάσκαλος οὐδ' ὡς
[96]   ἐστι, νενοηκότες. ~Πιστεύσατε ἡμῖν κἂν  ὡς   μέθῃ, ἵνα σωφρονήσητε· πιστεύσατε κἂν
[29]   ἀλλοπρόσαλλος" οὗτος καὶ ἀνάρσιος"  ὡς   μὲν Ἐπί χαρμός φησι, Σπαρτιάτης
[71]   πάντα" φησί, σείων καὶ ἀτρεμίζων  ὡς   μὲν μέγας τις καὶ δυνατός,
[54]   θείαις προσηγορίαις σφᾶς αὐτοὺς ἐσέμνυνον,  ὡς   Μενεκράτης ἰατρός, Ζεὺς οὗτος
[79]   οἰκουμένην ὅλην καταλήψεται τῇ χειρὶ  ὡς   νοσσιάν. ~Τί σοι σοφίας ἀναγγέλλω
[24]   αὐτὸν εἰς τὸ πῦρ ἐνέθηκεν  ὡς   ξύλον" ~Ἀκρότητες ἄρα ἀμαθίας ἀθεότης
[1]   τῇ Εὐνόμου ἄγεται τέττιξ,  ὡς   μῦθος βούλεται, χαλκοῦν ἀναστήσας
[17]   Τιτᾶνες διέσπασαν, ἔτι νηπίαχον ὄντα,  ὡς   τῆς Τελετῆς ποιητὴς Ὀρφεύς
[57]   ἔνι μάλιστα ἐγγυτάτω τῶν ἀγαλμάτων,  ὡς   οἰκεία πλάνη κἀκ τῆς
[82]   ὡς μαθηταῖς διδάσκαλος οὐδ'  ὡς   οἰκέταις κύριος οὐδ' ὡς
[6]   οὕτως ὑπολάβῃς ὡς σκεῦος  ὡς   οἰκίαν· πρὸ ἑωσφόρου" γὰρ ἦν,
[97]   ἄδικος" ὥσπερ οἱ δαίμονες, ἀλλ'  ὡς   οἷόν τε δικαιότατος, καὶ οὐκ
[29]   καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς,  ὡς   οἷόν τε, τετιμημένος, Ἆρες, Ἄρες,
[106]   Μόνον ἐξ ὅλης καρδίας μετανοήσωμεν,  ὡς   ὅλῃ καρδίᾳ (δυνηθῆναι χωρῆσαι τὸν
[23]   ταύτῃ πλάνῃ τοὺς οὐκ ὄντας  ὡς   ὄντας νομίζοντες καὶ θεοὺς τούτους
[2]   ἅγιον τὸν προφητικόν. δὲ  ὡς   ὅτι μάλιστα τηλαυγὲς ἀποστίλβουσα φῶς
[102]   ἔστι θεὸς ἅλως καὶ  ὡς   οὐκ ἔστι θεὸς ἶρις,
[40]   μὴ φθονέσῃς λέγειν. δῆλον  ὡς   οὗτοι καὶ οἱ τούτων ἐπιτιμότεροι,
[90]   φροντίδες κεναί, καὶ οὐκ ἴστε  ὡς   παντὸς μᾶλλον τοῦτο ἀληθές, ὅτι
[89]   οὐσίαν, καὶ οὐχὶ τὴν ἴσην,  ὡς   παρειλήφαμεν, διαφυλάττομεν; Τί δὲ οὐκέτι
[95]   ἐκλέξασθαι τὴν ζωήν, συμβουλεύει σοι  ὡς   πατὴρ πείθεσθαι τῷ θεῷ. Ἐὰν
[53]   (ἐρώμενος ἦν· Πραξιτέλης δέ,  ὡς   Ποσίδιππος ἐν τῷ περὶ Κνίδου
[108]   καρδίαις· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου  ὡς   σεαυτόν" καὶ τῷ τύπτοντί σε
[6]   σωτήριον μὴ καινὸν οὕτως ὑπολάβῃς  ὡς   σκεῦος ὡς οἰκίαν· πρὸ
[71]   τῆς ἀληθείας ἐγεγράφει τι μαρτυρῶν  ὡς   Σωκράτης, εἰ μὴ τὸ Σωκράτους
[115]   τὰ περίαπτα καὶ τὰς ἐπαοιδὰς  ὡς   σωτηρίους δῆθεν ἀποδέχονται, ὑμεῖς δὲ
[61]   ἴσης ἐγγραφόμενοι τὰ Φιλαινίδος σχήματα  ὡς   τὰ Ἡρακλέους ἀθλήματα. Τούτων οὐ
[82]   ἐμή· ἢν γὰρ μὴ αὖθις  ὡς   τὰ παιδία γένησθε καὶ ἀναγεννηθῆτε,
[59]   Ἄρεως φιλότητος ἐυστεφάνου τ' Ἀφροδίτης  ὡς   τὰ πρῶτα μίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο
[92]   ἐξανδραποδισθῶμεν μηδὲ ὑώδεις γενώμεθα, ἀλλ'  ὡς   τέκνα φωτὸς" γνήσια ἀναθρήσωμεν καὶ
[5]   οὗ μικρῷ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, προὔτρεπεν  ὡς   τὴν ἀλήθειαν, ἀπέτρεπε δὲ εἰδώλων,
[101]   τὰ χρήματα καὶ τὸν βίον  ὡς   τὸ ζῆν ὑμῶν εἰς θάνατον
[75]   οἶμαι παντί τῳ δῆλον γεγονέναι  ὡς   τῶν χωρὶς τοῦ λόγου τῆς
[96]   μέθῃ, ἵνα σωφρονήσητε· πιστεύσατε κἂν  ὡς   ὕβρει, ἵνα ζήσητε. Εἰ δὲ
[49]   πορνείᾳ τετιμημένον; τί δὲ καὶ  ὡς   υἱὸν θρηνεῖσθαι προσέταξας; τί δὲ
[108]   τὰ θηρία· ἐπινέμεται τὴν ἄγνοιαν,  ὡς   ὑμεῖς, οὐχ ὑποκρίνεται δὲ τὴν
[40]   ὄντως εἶεν δαίμονες, δευτέρᾳ ταύτῃ,  ὡς   ὑμεῖς φατέ, ἐγκαταλεγόμενοι τάξει. Εἰ
[20]   ἦν) περιαλγὴς Βαυβὼ γενομένη,  ὡς   ὑπεροραθεῖσα δῆθεν, ἀναστέλλεται τὰ αἰδοῖα
[65]   ἀλλὰ πῦρ τε καὶ ὕδωρ  ὡς   φιλόσοφοι. (Μετὰ πολλὰς μέντοι ὕστερον
[26]   ἥλιον, ὡς (Ἰνδοί, καὶ σελήνην,  ὡς   Φρύγες· οἳ δὲ τῶν ἐκ
[84]   οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου,  ὡς   ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009