Alphabétiquement     [«   »]
ζωτικῆς 1
ζῴων 6
1
ἢ 99
2
1
6
Fréquences     [«    »]
95 δὴ
93 ἐπὶ
87 τε
99 ἢ
109 οὐ
113 εἰς
132 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils


Paragraphes
[56]   δ' ἄλλο χρυσὸς ἄργυρος     ἀδάμας σίδηρος χαλκὸς
[67]   ἀναπίμπλης τὸν βίον, ἀνέμους τε     ἀέρα πῦρ γῆν
[32]   Ἐνεπίμπλατο γοῦν γυναικῶν οὐχ ἧττον     αἰγῶν Θμουιτῶν τράγος. ~Καὶ
[52]   εἰ Καμβύσης τις Δαρεῖος     ἄλλος μαινόμενος τοιαῦτα ἄττα ἐπεχείρησεν
[89]   οὐ γὰρ ἂν ἐμισήθη ποτὲ     ἀπηγορεύθη ἀγαθὸν τοσοῦτον, οὗ μεῖζον
[51]   γέ τινα, φέρε εἰπεῖν ἀκουστικὴν     ἁπτικὴν τὴν ἀναλογοῦσαν τῇ
[56]   τετιμήκατε; Τί δ' ἄλλο χρυσὸς     ἄργυρος ἀδάμας σίδηρος
[67]   τε ἀέρα πῦρ     γῆν λίθους ξύλα
[15]   τι φῶ λοιπὸν μητρὸς     γυναικός) τῆς Δηοῦς, ἧς δὴ
[52]   ἀγάλματα. Καὶ εἰ Καμβύσης τις     Δαρεῖος ἄλλος μαινόμενος τοιαῦτα
[103]   θεὸν μηδὲ χρυσὸν λίθον     δένδρον πρᾶξιν πάθος
[91]   εἰδώλων τὰ τεμένη τάφους τινὰς     δεσμωτήρια· οὗτοί μοι δοκοῦσι πενθεῖν,
[71]   ἄρα τοῦ Γρύλλου σοφίζεται     δηλαδὴ (παρὰ τῆς προφήτιδος τῆς
[117]   μιμεῖσθαί τις δυνήσεται τὸν θεὸν     δι' ὧν ὁσίως θεραπεύσει οὐδ'
[56]   αἱ Λιταὶ αἱ Θερσίτου μᾶλλον     Διὸς θυγατέρες, ὥστε μοι δοκεῖν
[53]   σεισμοὶ κερδαλέοι, οὐδὲ μὴν φοβοῦνται     δυσωποῦνται οὐ τοὺς δαίμονας, οὐ
[11]   λέβητα Θεσπρώτιον τρίποδα Κιρραῖον     Δωδωναῖον χαλκεῖον· γεράνδρυον δὲ ψάμμοις
[2]   οὐδὲ μὴν Φρύγιον Λύδιον     Δώριον, ἀλλὰ τῆς καινῆς ἁρμονίας
[74]   λίθων, χαλκέων χρυσοτεύκτων     ἐλεφαντίνων τύπους· θυσίας τε τούτοις
[56]   ἀδάμας σίδηρος χαλκὸς     ἐλέφας λίθοι τίμιοι; Οὐχὶ
[105]   ὀλιγοδεής, οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ     ἐν αὐτῷ {καὶ} τῷ θεῷ
[42]   ἄλλοις ὁμοίοις δαίμοσιν, ἐπὶ βωμοῖς     ἐν ὁδοῖς ἀποσφάττοι τὸν ἄνθρωπον,
[107]   ἀληθείας ἐγκεχάρακται. Ποῦ γὰρ ἀλλαχόθι     ἐν σώφρονι ψυχῇ δικαιοσύνην ἐγγραπτέον;
[95]   ἀμφιβάλλειν χρή· ὑμεῖς δὲ πρὶν     ἐπισκέψασθαι μεθύετε· καὶ εἰ ὑβριστέον,
[115]   καθάπερ οἱ σπάλακες οὐδὲν ἄλλο     ἐσθίοντες ἐν σκότῳ διαιτᾶσθε, περικαταρρέοντες
[81]   θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν     ηὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς
[91]   θρῃσκεύειν τοὺς θεούς, ἐλέου μᾶλλον     θεοσεβείας ἄξια πεπονθότες. Καὶ ταῦτα
[1]   ἐπιτάφιον ἑρπετοῦ ᾄδοντος Εὐνόμου· ὕμνος     θρῆνος ὄφεως ἦν ᾠδή,
[92]   γάρ, φησίν, ἥδονται βορβόρῳ" μᾶλλον     καθαρῷ ὕδατι καὶ ἐπὶ φορυτῷ
[52]   ἱερὰ καὶ τὰ ἀναθήματα ἐσύλησαν     καὶ αὐτὰ ἐχώνευσαν (τὰ ἀγάλματα.
[89]   τοῖς κόλποις τοῖς πατρῴοις ἐναποβλύζομεν,     καὶ τὰ ἄλλα, νηπιάζοντες
[75]   λόγου τῆς ἀληθείας ἐνεργούντων τι     καὶ φθεγγο μένων ὁμοίων ὄντων
[38]   ἱστορεῖ· Φανοκλῆς δὲ ἐν Ἔρωσιν     Καλοῖς Ἀγαμέμνονα τὸν Ἑλλήνων βασιλέαἈργύννου
[123]   περιλείπεται πέρας τὸ λυσιτελοῦν ἑλέσθαι,     κρίσιν χάριν· ὡς ἔγωγε
[84]   δὴ ἕτερον ὑπολείπεται τοῖς ἀπίστοις     κρίσις καὶ καταδίκη; Οὐ κάμνει
[11]   βαρά θρων στόματα τερατείας ἔμπλεα     λέβητα Θεσπρώτιον τρίποδα Κιρραῖον
[43]   κἄν που περιτύ χωμεν ἄρκῳ     λέοντι, ἐκτρεπόμεθα, ὡς δ' ὅτε
[56]   σίδηρος χαλκὸς ἐλέφας     λίθοι τίμιοι; Οὐχὶ γῆ τε
[103]   καὶ συνιέναι θεὸν μηδὲ χρυσὸν     λίθον δένδρον πρᾶξιν
[67]   ἀέρα πῦρ γῆν     λίθους ξύλα σίδηρον,
[2]   τὸν Κηπίωνος, οὐδὲ μὴν Φρύγιον     Λύδιον Δώριον, ἀλλὰ τῆς
[65]   τοὺς σφῶν Πέρσας Σαυρομάτας     Μάγους, παρ' ὧν τὴν ἀθεότητα
[99]   ἐκμαγεῖον, καταφαίνεται. ~Οὐδὲν οὖν ἀλλ'     μανίας ἔμπλεως βίος ἔδοξέ
[89]   αἱ τίτθαι; Τί δὲ αὐξάνομεν     μειοῦμεν τὴν πατρῴαν οὐσίαν, καὶ
[8]   οἷόν τε (κἂν παρὰ μέρος     μέλος τὸν ἄνθρωπον ὑγιᾶναι. Πολύφωνός
[122]   λόγος, ὁπότερον αὐτοῖν ἄμεινον, σωφρονεῖν     μεμηνέναι. Ἐχομένους δὲ ἀπρὶξ τῆς
[122]   μανίας εἶδος ὑπογράφοντες (οὐδὲν ἄλλο     μεμηνέναι τοὺς πολλοὺς ὁμολογοῦσιν. Οὐ
[116]   τὸ ὕψος τῆς σωτηρίας, ὅπως     μετανοήσαντες σωθῶσιν μὴ ὑπακούσαντες
[116]   σωτηρίας, ὅπως μετανοήσαντες σωθῶσιν     μὴ ὑπακούσαντες κριθῶσιν. Τοῦτο τῆς
[69]   τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον μέγα     μικρόν, ἀλλ' στάθμιον ἀληθινὸν
[69]   σου στάθμιον καὶ στάθμιον μέγα     μικρόν, οὐδὲ ἔσται ἐν τῇ
[117]   οὐδ' αὖ θεραπεύειν καὶ σέβειν     μιμού (μενος. γέ τοι
[103]   δένδρον πρᾶξιν πάθος     νόσον φόβον ἰνδάλλεσθαι ὡς
[67]   πῦρ γῆν λίθους     ξύλα σίδηρον, κόσμον τόνδε
[64]   ὕλην προσκυνήσαντες καὶ λίθους μὲν     ξύλα οὐ τιμήσαντες, γῆν δὲ
[42]   ἐν ἱερῷ δῆθεν χωρίῳ μᾶλλον     ὀργῇ καὶ φιλαργυρίᾳ, ἄλλοις ὁμοίοις
[97]   οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν     ὃς ἂν ἡμῶν γένηται ὅτι
[103]   λίθον δένδρον πρᾶξιν     πάθος νόσον φόβον
[58]   μελεδωνοὶ τεθαυμάκασιν, ὅτι τῶν κηρίνων     πηλίνων ὁμοιωμάτων καὶ κοροκοσμίων ἀπατᾷ
[6]   κωφῶν καὶ σκάζοντας τὼ πόδε     πλανωμένους εἰς δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι, θεὸν
[52]   Ἀλλ' εἰσὶ μὲν κακοῦργοί τινες     πολέμιοι ἐπιθέμενοι, οἳ δι' αἰσχροκέρδειαν
[103]   χρυσὸν λίθον δένδρον     πρᾶξιν πάθος νόσον
[67]   βίον, ἀνέμους τε ἀέρα     πῦρ γῆν λίθους
[52]   Ἀσκληπιοῦ οὐδὲ μὴν Ἀθηνᾶς Πολιάδος     Σαράπιδος Αἰγυπτίου· παρ' ὧν οὐδὲ
[65]   τοὺς διδασκάλους τοὺς σφῶν Πέρσας     Σαυρομάτας Μάγους, παρ' ὧν
[118]   χαλε πὴν Χαρύβδεως ἀπειλὴν     Σειρῆνας μυθικάς· ἄγχει τὸν ἄνθρωπον,
[67]   γῆν λίθους ξύλα     σίδηρον, κόσμον τόνδε θεοὺς ἀναπλάττουσα,
[56]   χρυσὸς ἄργυρος ἀδάμας     σίδηρος χαλκὸς ἐλέφας
[69]   μέτρον μέγα μικρόν, ἀλλ'     στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται
[85]   λέγονται διὰ τὴν ἀπιστίαν, πρὶν     σφᾶς αὐτοὺς κατακολουθήσαντας τῷ Μωυσέως
[62]   Ἴακχον τὸν μυστικὸν θεοὺς ὑπολάβοιμεν     τὰς Λυσίππου τέχνας τὰς
[62]   ὑπολάβοιμεν τὰς Λυσίππου τέχνας     τὰς χεῖρας τὰς Ἀπελλικάς, αἳ
[53]   οὐ τὰ ἀγάλματα, οὐ μᾶλλον     τὰς ψηφῖδας τὰς παρὰ τοῖς
[51]   τὴν ἀναλογοῦσαν τῇ ὀσφρήσει     τῇ γεύσει· τὰ δὲ οὐδὲ
[51]   φέρε εἰπεῖν ἀκουστικὴν ἁπτικὴν     τὴν ἀναλογοῦσαν τῇ ὀσφρήσει
[41]   οἷα αἴλουροι καὶ γαλαῖ, προήσονται     τὴν Ὁμηρι κήν τε καὶ
[9]   τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον     τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. Ἡμῖν
[43]   ἂν καὶ ἀληθεύσαιεν οἱ κακοί,     τίνα ἂν ὠφελήσαιεν; Αὐτίκα γοῦν
[79]   δυσχεραίνει λέγων τίνι ὡμοιώσατε κύριον;     τίνι ὁμοιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν; Μὴ
[98]   Τίς αἷμα ἐνέχεεν ἐν αὐταῖς     τίς δέρμα περιέτεινεν; Ποῦ δ'
[98]   ἐμάλαξε σάρκα. Τίς ἔτηξε μυελὸν     τίς ἔπηξεν ὀστέα; Τίς νεῦρα
[101]   οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος     τὸ φῶς, ἐξὸν ἀπομάξασθαι τὰ
[29]   σοι τοὺς πολλοὺς εἴποιμι Ἀσκληπιοὺς     τοὺς Ἑρμᾶς τοὺς ἀριθμουμένους
[29]   τοὺς Ἑρμᾶς τοὺς ἀριθμουμένους     τοὺς Ἡφαίστους τοὺς μυθολογουμένους; Μὴ
[65]   βαρβαρικοῖς τὸ πῦρ σέβειν ἱστορεῖ,     τοὺς Πέρσας καὶ τοὺς Μήδους
[87]   τὸν φιλάνθρωπον· οὐδὲν γὰρ ἀλλ'     τοῦτο ἔργον μόνον ἐστὶν αὐτῷ
[103]   δυνάμεως θεϊκῆς, λείπεται οὐδὲν ἄλλο     τοῦτο ὁμολογεῖν, ὅτι ἄρα ὄντως
[11]   τερατείας ἔμπλεα λέβητα Θεσπρώτιον     τρίποδα Κιρραῖον Δωδωναῖον χαλκεῖον·
[64]   γάρ ἐστί ποτε ἕτερον Ποσειδῶν     ὑγρά τις οὐσία ἐκ τῆς
[44]   Πᾶνα ᾔδεσαν ὅστις ἦν, πρὶν     Φιλιπ πίδην εἰπεῖν αὐτοῖς. Εἰκότως
[103]   πρᾶξιν πάθος νόσον     φόβον ἰνδάλλεσθαι ὡς θεόν. Τρὶς
[74]   παραψυχὴν θεῶν ἀγάλματ' ἐκ λίθων,     χαλκέων χρυσοτεύκτων ἐλεφαντίνων
[56]   ἄργυρος ἀδάμας σίδηρος     χαλκὸς ἐλέφας λίθοι
[123]   τὸ λυσιτελοῦν ἑλέσθαι, κρίσιν     χάριν· ὡς ἔγωγε οὐδ' ἀμφιβάλλειν
[44]   ἐτίμα πρότερον οὐδὲ εἷς πρὶν     Χάρμον μειράκιόν τι ἑλεῖν καὶ
[118]   φύγωμεν οἷον ἄκραν χαλε πὴν     Χαρύβδεως ἀπειλὴν Σειρῆνας μυθικάς·
[74]   ἀγάλματ' ἐκ λίθων, χαλκέων     χρυσοτεύκτων ἐλεφαντίνων τύπους· θυσίας
[79]   αὐτόν; Μὴ εἰκόνα ἐποίησεν τέκτων,     χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν (αὐτόν;
[6]   καινὸν οὕτως ὑπολάβῃς ὡς σκεῦος     ὡς οἰκίαν· πρὸ ἑωσφόρου" γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009