Alphabétiquement     [«   »]
τῆσδε 4
τήσομεν 1
τι 16
Τί 35
τί 22
τίας 1
τιθέναι 1
Fréquences     [«    »]
35 ἀλλὰ
34 κύριος
34 ὑπὸ
35 Τί
36 ἀληθείας
36 ἂν
36 ἀνθρώπων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

Τί


Paragraphes
[9]   λόγου προτρεπτικὴ ἐν ἐρήμῳ βοῶσα.  Τί   βοᾷς, φωνή; Εἰπὲ καὶ
[64]   ἀναπλάττοντες, ὕδωρ δὲ αὐτὸ προστρεπόμενοι.  Τί   γάρ ἐστί ποτε ἕτερον Ποσειδῶν
[102]   ὄνειροι χαίρετ' οὐδὲν ἦτ' ἄρα;  ~Τί   γὰρ ἡγεῖσθε, ἄνθρωποι, τὸν
[66]   τῷ θεῷ, διὰ πάντων ἀσεβῶν.  Τί   γὰρ Ἡρακλείδης Ποντικός; Ἔσθ'
[67]   τι νηπίων μᾶλλον τἀληθὲς εἰδότων.  (Τί   γάρ, πρὸς τῆς ἀληθείας,
[56]   τὸν οὐρανὸν τὴν γῆν τετιμήκατε;  Τί   δ' ἄλλο χρυσὸς ἄργυρος
[43]   (συνιέντες οὐκ ἐκτρέπεσθε οὐδὲ ἀποστρέφεσθε;  Τί   δ' ἂν καὶ ἀληθεύσαιεν οἱ
[16]   σύμβολα; Οὐ χλεύη τὰ μυστήρια;  ~Τί   δ' εἰ καὶ τὰ ἐπίλοιπα
[12]   ἀνθρώποις χρᾶν ὑπὸ ἀνθρώπων διδασκόμενοι.  ~Τί   δ' εἴ σοι καταλέγοιμι τὰ
[29]   παραπλησίως τοῖς προειρημένοις ἐκείνοις κεκλημένοι;  ~Τί   δ' εἴ σοι τοὺς πολλοὺς
[89]   ἡμᾶς ἐκ γενετῆς αἱ τίτθαι;  Τί   δὲ αὐξάνομεν μειοῦμεν τὴν
[45]   ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν Ἱστοριῶν.  Τί   δὲ Ἐριχθόνιος; Οὐχὶ ἐν τῷ
[56]   τοῖς οὐ θεοῖς προσενείματε γέρα;  Τί   δὲ κατα λιπόντες τὸν οὐρανὸν
[67]   φορᾷ δίναις τε ἀτάκτοις ὑποβεβλημένους;  Τί   δέ μοι εἰδώλων ἀναπίμπλης τὸν
[79]   κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.  ~Τί   δὲ ὅταν πάλιν ἑαυτὸν δεικνύναι
[89]   τὴν ἴσην, ὡς παρειλήφαμεν, διαφυλάττομεν;  Τί   δὲ οὐκέτι τοῖς κόλποις τοῖς
[95]   Τί οὐ καταδεχόμεθα τὴν δωρεάν;  Τί   δὲ οὐχ αἱρούμεθα τὰ βελτίονα,
[39]   γαλᾶς διὰ τὴν Ἡρακλέους γένεσιν.  Τί   δὲ πάλιν Θετταλοί; Μύρμηκας ἱστοροῦνται
[90]   ἀνθρώποις ὄρεξις ἔγκειται θανάτου ἑκουσίου;  Τί   δὲ τῷ δαλῷ τῷ θανατηφόρῳ
[54]   Σαλαμίνιος, αὑτὸν κατεσχημάτιζεν εἰς Ἥλιον)  Τί   δεῖ καὶ Νικαγόρου μεμνῆσθαι (Ζελείτης
[56]   ὄντως οὐσίας συλήσαντες τὸ θεῖον.  Τί   δὴ οὖν τὰ τοῦ θεοῦ
[6]   ἅγιον, σοφία ὑπερκόσμιος, οὐράνιος λόγος.  ~Τί   δὴ οὖν τὸ ὄργανον,
[56]   τὰ πάντα ταῦτα ὅσα ὁρᾷς;  Τί   δὴ οὖν, μάταιοι καὶ
[43]   καὶ ἀνδροκτασία τοιαύτη θυσία.  ~Τί   δὴ οὖν, σοφώτατοι τῶν
[117]   τοῖς εἰς οὐρανὸν ἀπαίρουσι γινομένη.  Τί   δή σε προτρέπω; Σωθῆναί σε
[54]   ἰατρός, Ζεὺς οὗτος ἐπικεκλημένος.  Τί   με δεῖ καταλέγειν Ἀλέξαρχον (γραμματικὸς
[49]   αἰσχρὰς ἠπίστατο (ὁ συναγρυπνήσας ἐραστής.  Τί   μοι θεὸν καταλέγεις τὸν πορνείᾳ
[65]   φησι Διογένης ἐν αʹ Περσικῶν.  Τί   μοι Σαυρομάτας κατα λέγειν, οὓς
[95]   Τί οὐκ ἐκκλίνομεν τὴν κόλασιν;  Τί   οὐ καταδεχόμεθα τὴν δωρεάν; Τί
[95]   παιδαγωγῶν τὸν ἄνθρωπον· τί μέλλομεν;  Τί   οὐκ ἐκκλίνομεν τὴν κόλασιν; Τί
[92]   Ἰσραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω.  Τί   οὖν κύριος; (Οὐ μνησικακεῖ,
[27]   τὴν δι' ἀκανθῶν καὶ σκολόπων.  Τί   πλανᾶσθε, βροτοί; παύσασθε, μάταιοι, καλλίπετε
[45]   θυγατέρες οὐχὶ ἐν Ἐλευσῖνι τετάφαται;  Τί   σοι καταλέγω τὰς Ὑπερβορέων γυναῖκας;
[80]   καταλήψεται τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν.  ~Τί   σοι σοφίας ἀναγγέλλω μυστήρια καὶ
[79]   προφητικόν, τοὺς συνθιασώτας τοῦ Μωυσέως.  Τί   φησὶν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009