Alphabétiquement     [«   »]
Τῷ 1
τῳ 4
τὼ 6
τῷ 175
Τῶν 3
τῶν 217
τῶνδε 2
Fréquences     [«    »]
170 γὰρ
169
170 μὲν
175 τῷ
216 ἐν
217 τῶν
229 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τῷ


Paragraphes
[45]   δὲ τοῦ Ἀγησάρχου ἐν  τῷ   αʹ τῶν περὶ τὸν Φιλοπάτορα
[4]   τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα  τῷ   Ἀβραάμ" Ὃς κατελεήσας τὴν ἀμαθίαν
[57]   Κύπριος τῷ σχήματι καὶ συνέρχεται  τῷ   ἀγάλματι, καὶ τοῦτο Φιλοστέφανος ἱστορεῖ·
[48]   ὑπὸ Σινωπέων Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ  τῷ   Αἰγυπτίων πεμφθῆναι βασιλεῖ, ὃς λιμῷ
[33]   γὰρ αἱ νύκτες αἱ ἐννέα  τῷ   ἀκολάστῳ μακραί (ἅπας δὲ ἔμπαλιν
[2]   καὶ θιάσῳ μαινόλῃ, σὺν καὶ  τῷ   ἄλλῳ δαιμόνων χορῷ, Ἑλικῶνι καὶ
[5]   ὀργάνου καὶ προσᾴδει τῷ ὀργάνῳ  τῷ   ἀνθρώπῳ. Σὺ γὰρ εἶ κιθάρα
[59]   ζῶντι καὶ κινουμένῳ τούτῳ ἀγάλματι,  τῷ   ἀνθρώπῳ, σύνοικον εἰκόνα, σύμβουλον, συνόμιλον,
[115]   φῶς λάμψει" Λαμψάτω οὖν ἐν  τῷ   ἀποκεκρυμμένῳ τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ
[45]   Δήλῳ κεκήδευσθον, τὸ δὲ ἐν  τῷ   Ἀπόλλωνος τοῦ Δηλίου ἐστὶν ἱερῷ.
[36]   αὐτὸς Ζεὺς παρὰ Λυκάονι  τῷ   Ἀρκάδι ἑστιώμενος· ἀνθρωπείων γοῦν ἐνεφορεῖτο
[45]   Ὑπερόχη καὶ Λαοδίκη κέκλησθον, ἐν  τῷ   Ἀρτεμισίῳ ἐν Δήλῳ κεκήδευσθον, τὸ
[1]   τῷ ὀργάνῳ· καὶ τοῦ τέττιγος  τῷ   ᾄσματι ἁρμοσάμενος ᾠδὸς τὴν
[2]   ἀληθινὸν φάρμα κον πειθοῦς ἐγκέκραται  τῷ   ᾄσματι. ~Ἐμοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν
[68]   οὗ μόνου ἔνδον ἀνατείλαντος ἐν  τῷ   βάθει τοῦ νοῦ αὐτοῦ καταυγάζεται
[41]   ἀπωλείας ἐχόμενοι, κολάκων δίκην ἐγχρίμπτονται  τῷ   βίῳ, δελεαζόμενοι καπνῷ. Αὐτοί που
[13]   σπέρμα κακίας καὶ φθορᾶς ἐγκαταφυτεύσαντας  τῷ   βίῳ τὰ μυστήρια. ~Ἤδη δέ,
[63]   μόνος ὄντως ἐστὶ θεός· ψιλῷ  τῷ   βούλεσθαι δημιουργεῖ καὶ τῷ (μόνον
[117]   δυνηθῇ· καὶ τὸ μέγιστον ἅμα  τῷ   βουληθῆναι γνησίως τὸ σωθῆναι συντρέχει,
[48]   ἄλλος δέ τις ὁμώνυμος ἐκείνῳ  τῷ   Βρυάξιδι· ὃς ὕλῃ κατακέχρηται εἰς
[89]   δὴ οὐχὶ τῇ πρώτῃ τροφῇ,  τῷ   γάλακτι, χρώμεθα, δήπουθεν συνείθισαν
[90]   πονηροὶ τῆς καταλλήλου τιμωρίας, καὶ  τῷ   γε ἄρχοντι τῆς κακίας ἐπήρτηται
[72]   ἀναγεγραμμένα, πρὸς δὲ ἡμῶν ἐξειλεγμένα  τῷ   γε καὶ σμικρὸν διαθρεῖν ἀλήθειαν
[40]   ἄλλους παμπόλ λους συνιδεῖν δαίμονας  τῷ   γε καὶ σμικρὸν διαθρεῖν δυνα
[94]   σοὶ δὲ τὰ σὰ ἐπιτρέπει,  τῷ   γνησίῳ λέγω, τῷ φιλοῦντι τὸν
[82]   τῆς βασιλείας τῆς πατρῴας κοινωνήσει  τῷ   γνησίῳ, τῷ ἠγαπημένῳ" Αὕτη γὰρ
[69]   εὐθεῖαν περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος·  τῷ   δ' ἀεὶ ξυνέπεται δίκη τῶν
[73]   βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν· ἀθανάτων  τῷ   δ' οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος.
[53]   μὲν Ἀθηναῖος Φειδίας ἐπὶ  τῷ   δακτύλῳ τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου
[90]   ἔγκειται θανάτου ἑκουσίου; Τί δὲ  τῷ   δαλῷ τῷ θανατηφόρῳ τούτῳ προσπεφεύγασιν,
[6]   τοῦ κόσμου καταβολῆς ἡμεῖς, οἱ  τῷ   δεῖν ἔσεσθαι ἐν αὐτῷ πρότερον
[7]   καὶ τοιούτοις τισὶν εἰδώλοις προσσφίγξας  τῷ   δεισιδαιμονίας ἀθλίῳ δεσμῷ, τοῦτο δὴ
[92]   ἀποσεισάμενοι ἑνί που συρίγματι ὑπήκουσαν  τῷ   δεσπότῃ· ἔγνω δέ" φησί, βοῦς
[110]   φανερώτατος ὄντως θεός,  τῷ   δεσπότῃ τῶν ὅλων ἐξισωθείς, ὅτι
[83]   προσκοπεῖτε, ἡτοίμασεν κύριος  τῷ   διαβόλῳ (καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.
[45]   Κλέοχον (ἐν Μιλήτῳ τεθάφθαι ἐν  τῷ   Διδυμαίῳ φησίν. Ἐνταῦθα τῆς Λευκοφρύνης
[42]   ἐν Νόστοις ἀποφαίνεται ἀνθρώπους ἀποσφάττειν  τῷ   Διί, καὶ Λεσβίους Διονύσῳ τὴν
[36]   (Νύκτιμος ὄνομα αὐτῷ) παραθείη ὄψον  τῷ   Διί. ~Καλός γε Ζεὺς
[1]   ἡλίῳ. Ἦιδον δὲ ἄρα οὐ  τῷ   δράκοντι τῷ νεκρῷ, τῷ Πυθικῷ,
[76]   μαθεῖν. (Ἥδη δὲ ἐν Ἴωνι  τῷ   δράματι γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐκκυκλεῖ
[75]   κωμικὸς ἐν Ἡνιόχῳ {ἐν Ὑποβολιμαίῳ}  τῷ   δράματι οὐδείς μ' ἀρέσκει (φησὶ)
[75]   αὐτὸς κωμῳδιοποιὸς ἐν Ἱερείᾳ  τῷ   δράματι χαλεπαίνων πρὸς τὴν συνήθειαν
[55]   οὗτος ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσεν τῷ μνήματι  τῷ   ἑαυτοῦ τόδε τὸ ἐλεγεῖον· Ἵππωνος
[89]   γενέσει, εἰ μὴ συναρπα ζόμενοι  τῷ   ἔθει, εἶτα μέντοι ἀποβύσαντες τὰ
[48]   τὸ χρῶμα τοῦ ἀγάλματος, καὶ  τῷ   ἐκ τῆς Ὀσίριδος καὶ τοῦ
[45]   Κέκροπος, ὥς φησιν Ἀντίοχος ἐν  τῷ   ἐνάτῳ τῶν Ἱστοριῶν. Τί δὲ
[34]   τὸν Πρόσυμνον (ἐτεθνήκει γάρ) ἀφοσιούμενος  τῷ   ἐραστῇ Διόνυσος ἐπὶ τὸ
[38]   νεὼν Ἀφροδίτης ἵστασθαι ἐπ' Ἀργύννῳ  τῷ   (ἐρωμένῳ. Ἄρτεμιν δὲ Ἀρκάδες Ἀπαγχομένην
[47]   Σάμῳ τῆς Ἥρας ξόανον Σμίλιδι  τῷ   Εὐκλείδου πεποιῆσθαι Ὀλύμπιχος (ἐν Σαμιακοῖς
[1]   τῷ Λοκρῷ· ἐφίπταται τέττιξ  τῷ   ζυγῷ· ἐτερέτιζεν ὡς ἐπὶ κλάδῳ
[59]   εἰκόνα τοῦ θεοῦ περιφέροντες ἐν  τῷ   ζῶντι καὶ κινουμένῳ τούτῳ ἀγάλματι,
[82]   τῆς πατρῴας κοινωνήσει τῷ γνησίῳ,  τῷ   ἠγαπημένῳ" Αὕτη γὰρ πρωτό
[90]   ἑκουσίου; Τί δὲ τῷ δαλῷ  τῷ   θανατηφόρῳ τούτῳ προσπεφεύγασιν, μεθ' οὗ
[20]   ποτὲ δέχεται τὸ (ποτόν, ἡσθεῖσα  τῷ   θεάματι. ~Ταῦτ' ἔστι τὰ κρύφια
[76]   δράματι γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐκκυκλεῖ  τῷ   θεάτρῳ τοὺς θεούς· πῶς οὖν
[116]   εὐποιίας εὐλογίαις καὶ τὸν θεὸν  τῷ   θείῳ γεραίροντες λόγῳ. Ἔτι γὰρ
[98]   λεγόμενος, τῇ κατὰ καρδίαν φρονήσει  τῷ   θείῳ παρεικαζόμενος λόγῳ καὶ ταύτῃ
[122]   ὄντας αὐτοῦ, σφᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέπειν  τῷ   θεῷ, ἀγαπῶντας κύριον τὸν θεὸν
[121]   ἀληθείας λόγου. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ  τῷ   θεῷ αὐτῷ ἀρεστόν, εἰ ἡμεῖς
[34]   ὃν ᾐτεῖτο Διόνυσος· βουλομένῳ δὲ  τῷ   θεῷ γέγονεν αἴτησις, καὶ
[66]   ἐκλήσομαι, ὃς οὐδὲν μέλειν οἴεται  τῷ   θεῷ, διὰ πάντων ἀσεβῶν. Τί
[5]   αὐτοῦ, ἁγίῳ πνεύματι ἁρμοσάμενος, ψάλλει  τῷ   θεῷ διὰ τοῦ πολυφώνου ὀργάνου
[95]   συμβουλεύει σοι ὡς πατὴρ πείθεσθαι  τῷ   θεῷ. Ἐὰν γὰρ ἀκούσητέ μου"
[103]   μεταλάμβανε· ἀπόδος, ἄνθρωπε, τὰ τροφεῖα  τῷ   θεῷ· ἐπίγνωθί σου τὸν δεσπότην·
[95]   εἰ τῷ σοφῷ τούτῳ {δὴ}  τῷ   θεῷ καὶ τῷ Χριστῷ κατακολουθητέον,
[86]   τοῦ καπνοῦ. Θεοσέβεια δὲ ἐξομοιοῦσα  τῷ   θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν τὸν
[122]   ἄνθρωπος (καὶ γὰρ οὖν φίλος  τῷ   θεῷ, μεσιτεύοντος τοῦ λόγου) γίνεται
[117]   καὶ σεαυτὸν ἀκρο θίνιον ἀνάστησον  τῷ   θεῷ, ὅπως οὐκ ἔργον μόνον,
[104]   κόλασιν ἐκτρεπόμενοι. (Οὐ γὰρ πιστεύουσι  τῷ   θεῷ οὐδὲ ἐκμανθάνουσι τὴν δύναμιν
[110]   καὶ (λόγος ἦν ἐν  τῷ   θεῷ" οὔθ' ὅτε τὸ πρῶτον
[115]   κατὰ πάντα δὴ πλεονεκτεῖ· ἕπεται  τῷ   θεῷ, πείθεται τῷ πατρί, ἔγνω
[122]   ἀληθείας παντὶ σθένει ἕπεσθαι χρὴ  τῷ   θεῷ σωφρονοῦντας καὶ πάντα αὐτοῦ
[61]   αὐτῶν τὴν ἀκρασίαν, ἀπιστεῖτε δὲ  τῷ   θεῷ σωφροσύνην μὴ φέροντες· καὶ
[116]   ἐπαγγελίαν ἀπαιτεῖ. ~Πρόκειται δὲ ἀεὶ  τῷ   θεῷ τὴν ἀνθρώπων ἀγέλην σῴζειν.
[73]   ἀλήθειαν μαρτυρήσουσα, μᾶλλον δὲ ἐξομολογουμένη  τῷ   θεῷ τὴν μυθώδη παρέκβασιν· παρίτω
[115]   οἷόν τι ἐνοίκιον {τὴν εὐσέβειαν}  τῷ   θεῷ τῆς ἐνταῦθα ἐνοικήσεως. Χρύσεα
[105]   τινὶ ἐν αὐτῷ {καὶ}  τῷ   θεῷ τὸ μακάριον θησαυρίσας, ἔνθα
[6]   ἔσεσθαι ἐν αὐτῷ πρότερον γεγεννημένοι  τῷ   θεῷ, τοῦ θεοῦ λόγου τὰ
[1]   τῷ νεκρῷ, τῷ Πυθικῷ, ἀλλὰ  τῷ   θεῷ τῷ πανσόφῳ αὐτόνομον ᾠδήν,
[59]   συνέστιον, συμπαθῆ, ὑπερπαθῆ· ἀνάθημα γεγόναμεν  τῷ   θεῷ ὑπὲρ Χριστοῦ· (ἡμεῖς τὸ
[45]   Ζήνωνι τῷ Μυνδίῳ, ἐν  τῷ   ἱερῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἐν Μαγνησίᾳ
[42]   ἀνημέρους. Ἀριστομένης γοῦν Μεσσήνιος  τῷ   Ἰθωμήτῃ Διὶ τριακοσίους ἀπέσφαξεν, τοσαύτας
[34]   μορίου σκευάζεται τρόπον ἐφέζεταί τε  τῷ   κλάδῳ, τὴν ὑπόσχεσιν (ἐκτελῶν τῷ
[86]   (πιστῶν. Οἱ δὲ ἄλλοι περιπεφυκότες  τῷ   κόσμῳ, οἷα φυκία τινὰ ἐνάλοις
[23]   μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν  τῷ   κόσμῳ" ~Πολλὰ κἀγαθὰ γένοιτο τῷ
[53]   Ἀφροδίτης ἄγαλμα τῆς Κνιδίας κατασκευάζων  τῷ   Κρατίνης τῆς ἐρωμένης εἴδει παραπλήσιον
[72]   ἐν αὐτᾷ, ὅλος ἐν ὅλῳ  τῷ   κύκλῳ ἐπίσκοπος πάσας γενέσιος, κρᾶσις
[87]   δὲ ἄπιστοι, μήτε αὐτῷ πειθόμενοι  τῷ   κυρίῳ μήτε τῷ Παύλῳ, καὶ
[8]   τῆς ἀπειθείας" καὶ τῷ σωτῆρι  τῷ   κυρίῳ προσδράμωμεν, ὃς καὶ νῦν
[113]   χωρήσωμεν τὸ φῶς καὶ μαθητεύσωμεν  τῷ   κυρίῳ. Τοῦτό τοι καὶ ἐπήγγελται
[31]   δὲ ἱστορία παρὰ Μυρσίλῳ  τῷ   Λεσβίῳ. ~Ἀκούετε δὴ οὖν τῶν
[4]   ὄφεων μετανοήσαι ἑκών, ἑπόμενος δὴ  τῷ   λόγῳ ἄνθρωπος" γίνεται θεοῦ" Λύκους"
[76]   Εἰ δ' οὐ γὰρ ἔσται,  τῷ   λόγῳ δὲ χρήσομαι, δίκας βιαίων
[120]   τῶν ἀλόγων ζῴων πλεο νεκτεῖτε  τῷ   λόγῳ, ἐκ δὲ τῶν θνητῶν
[88]   συμφωνία, ἑνὶ χορηγῷ καὶ διδασκάλῳ  τῷ   λόγῳ ἑπομένη, ἐπ' αὐτὴν τὴν
[112]   ἤδη Ἀθῆναι καὶ Ἑλλὰς γέγονεν  τῷ   (λόγῳ. Οὐ γὰρ δὴ μύθῳ
[1]   Εὐνόμου βελτίονα νόμων. Ῥήγνυται χορδὴ  τῷ   Λοκρῷ· ἐφίπταται τέττιξ τῷ
[69]   καὶ ἄνισα εἴδωλα οἴκοι ἐν  τῷ   μαρσίππῳ καὶ ἐν τῇ ὡς
[69]   Μωυσῆς οὐκ ἔσται" φησίν, ἐν  τῷ   μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ στάθμιον
[63]   Μόνη ἄρα, ὡς ἔοικεν, καταφυγὴ  τῷ   μέλλοντι ἐπὶ τὰς σωτηρίους ἀφικνεῖσθαι
[69]   ἀληθείας τὸ μέτρον. Ὥσπερ οὖν  τῷ   μέτρῳ καταληπτὰ τὰ μετρούμενα, οὑτωσὶ
[73]   νοεῖ, ὄφρ' ἔμπεδα πάντα φύωνται,  τῷ   μιν ἀεὶ πρῶτόν τε καὶ
[55]   Ἵππων οὗτος ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσεν  τῷ   μνήματι τῷ ἑαυτοῦ τόδε τὸ
[63]   ψιλῷ τῷ βούλεσθαι δημιουργεῖ καὶ  τῷ   (μόνον ἐθελῆσαι αὐτὸν ἕπεται τὸ
[45]   οὐκ ἄξιον παρελθεῖν ἑπομένους Ζήνωνι  τῷ   Μυνδίῳ, ἐν τῷ ἱερῷ
[85]   πρὶν σφᾶς αὐτοὺς κατακολουθήσαντας  τῷ   Μωυσέως διαδόχῳ ὀψέ ποτε ἔργῳ
[106]   θεῷ ζῶντι πιστεύσατε οἱ δοῦλοι  τῷ   νεκρῷ· πάντες ἄνθρωποι πιστεύσατε μόνῳ
[1]   δὲ ἄρα οὐ τῷ δράκοντι  τῷ   νεκρῷ, τῷ Πυθικῷ, ἀλλὰ τῷ
[34]   τῷ κλάδῳ, τὴν ὑπόσχεσιν (ἐκτελῶν  τῷ   νεκρῷ. Ὑπόμνημα τοῦ πάθους τούτου
[91]   που καὶ θηρίον ἑρπηστικὸν περιχάνοι  τῷ   νεοττῷ, μήτηρ δ' ἀμφιποτᾶται ὀδυρομένη
[49]   τοῦ κάλλους μηδὲ ἐνυβρίσῃς ἀνθοῦντι  τῷ   νέῳ· τήρησον αὐτὸ καθαρόν, ἵνα
[45]   τοὺς τάφους τιμᾶν αἰσχυνόμενοι. ~Ἐν  τῷ   νεῲ τῆς Ἀθηνᾶς ἐν Λαρίσῃ
[45]   Τί δὲ Ἐριχθόνιος; Οὐχὶ ἐν  τῷ   νεῲ τῆς Πολιάδος κεκήδευται; Ἰμμάραδος
[69]   τὰ μετρούμενα, οὑτωσὶ δὲ καὶ  τῷ   νοῆσαι τὸν θεὸν μετρεῖται (καὶ
[7]   δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν  τῷ   νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν
[82]   οὐρανῶν. (Πῶς γὰρ εἰσελθεῖν ἐπιτέτραπται  τῷ   ξένῳ; Ἀλλ' ὅταν, οἶμαι, ἐγγραφῇ
[118]   μόνον, νενίκηκας τὴν ἀπώλειαν καὶ  τῷ   ξύλῳ προσδεδεμένος ἁπάσης ἔσῃ τῆς
[35]   Ἀθηνᾶν οὐκ αἰσχύνεται παραφαίνειν λέγων  τῷ   Ὀδυσσεῖ χρύσεον λύχνον ἔχουσαν" ἐν
[72]   πάντων πατήρ, νοῦς καὶ ψύχωσις  τῷ   ὅλῳ κύκλῳ, (πάντων κίνασις. Ἀπόχρη
[7]   προὼν σωτήρ, ἐπεφάνη ἐν  τῷ   ὄντι ὤν, ὅτι λόγος
[1]   ζυγῷ· ἐτερέτιζεν ὡς ἐπὶ κλάδῳ  τῷ   ὀργάνῳ· καὶ τοῦ τέττιγος τῷ
[5]   τοῦ πολυφώνου ὀργάνου καὶ προσᾴδει  τῷ   ὀργάνῳ τῷ ἀνθρώπῳ. Σὺ γὰρ
[62]   προφήτης, παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν  τῷ   οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν
[62]   οὐρανοὺς ἐποίησεν" καὶ τὰ ἐν  τῷ   οὐρανῷ. ~Πλανώμενοι γοῦν τινες ἐντεῦθεν
[43]   Σωφρόνησον ὕστατον γοῦν, Κροῖσε,  τῷ   πάθει μεταμαθών· ἀχάριστός ἐστιν ὃν
[106]   ρώπῳ καὶ θεῷ· πίστευσον, ἄνθρωπε,  τῷ   παθόντι καὶ (προσκυνουμένῳ, θεῷ ζῶντι
[115]   γνῶσιν ἀφίκηται, προστάττοντος ἤπια καὶ  τῷ   παιδὶ (ἐγκελευομένου τὰ σωτήρια.
[18]   τὰ μέλη τοῦ Διονύσου Ἀπόλλωνι  τῷ   παιδὶ παρακατατίθεται κατα θάψαι.
[121]   τὸν πῶλον ὑποζύγιον ἤγαγε σὺν  τῷ   παλαιῷ· καὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν
[1]   τῷ Πυθικῷ, ἀλλὰ τῷ θεῷ  τῷ   πανσόφῳ αὐτόνομον ᾠδήν, τῶν Εὐνόμου
[2]   οὐράνιος, γνήσιος ἀγωνιστὴς ἐπὶ  τῷ   (παντὸς κόσμου θεάτρῳ στεφανούμενος. Αἴδει
[106]   νεκρῷ· πάντες ἄνθρωποι πιστεύσατε μόνῳ  τῷ   πάντων ἀνθρώπων θεῷ· πιστεύσατε καὶ
[84]   τοῦ καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν  τῷ   παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ
[113]   κυρίῳ. Τοῦτό τοι καὶ ἐπήγγελται  τῷ   πατρὶ διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου
[115]   πλεονεκτεῖ· ἕπεται τῷ θεῷ, πείθεται  τῷ   πατρί, ἔγνω πλανώμενος αὐτόν, ἠγάπησε
[107]   ἀγαθοὶ μὲν πατέρες τέκνων οἱ  τῷ   πατρὶ προσδεδρα μηκότες, ἀγαθοὶ δὲ
[120]   μύστην σφραγίζεται φωταγωγῶν, καὶ παρατίθεται  (τῷ   πατρὶ τὸν πεπιστευκότα αἰῶσι τηρούμενον.
[121]   δὲ εἰσελαύνων οὐρανούς, (κάλλιστον θέαμα  τῷ   πατρὶ υἱὸς ἀίδιος νικηφόρος. Φιλότιμοι
[28]   τὸν πατέρα δυσσεβῶς καταθύσασα  τῷ   πατρῴῳ κεκόσμηται (δέρματι ὥσπερ κῳδίῳ.
[87]   αὐτῷ πειθόμενοι τῷ κυρίῳ μήτε  τῷ   Παύλῳ, καὶ ταῦτα ὑπὲρ Χριστοῦ
[47]   δὴ τὸν ἱστοροῦντα Διονύσιον ἐν  τῷ   πέμπτῳ μέρει τοῦ Κύκλου παρίστημι.
[53]   Πραξιτέλης δέ, ὡς Ποσίδιππος ἐν  τῷ   περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ τῆς
[57]   Κύπρου, δὲ ἕτερος ἐν  τῷ   περὶ Κνίδου. Τοσοῦτον ἴσχυσεν ἀπατῆσαι
[57]   ἱστορεῖ, μὲν πρότερος ἐν  τῷ   περὶ Κύπρου, δὲ ἕτερος
[64]   Σαυρομάται, ὥς φησιν Ἱκέσιος ἐν  τῷ   Περὶ μυστηρίων, ἀκινάκην σέβουσιν. (Τοῦτο
[45]   Εὐμόλπου καὶ Δαείρας οὐχὶ ἐν  τῷ   περιβόλῳ τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ὑπὸ
[120]   (καὶ ὅμοιοι γένησθε. Χρίσω ὑμᾶς  τῷ   πίστεως ἀλείμματι, δι' οὗ τὴν
[55]   κεχω ρισμένα χρόνων ἀδηλίᾳ τετιμῆσθαι  τῷ   πλάσματι, καὶ τὰ (μὲν ἀπιστεῖσθαι,
[63]   γὰρ λόγῳ αὐτοῦ ἐστερεώθησαν καὶ  τῷ   πνεύματι τοῦ (στόματος αὐτοῦ πᾶσα
[33]   μῆλον αἱ θεαὶ γυμναὶ προσεῖχον  τῷ   ποιμένι, ἥτις αὐτῶν δόξει καλή.
[55]   Αὐτίκα γοῦν οἱ παλαιοὶ νεκροὶ  τῷ   πολλῷ τῆς πλάνης χρόνῳ σεμνυνόμενοι
[116]   τὰ ἄτρωτα· τούτοις ἐξοπλισάμενοι παραταξώμεθα  τῷ   πονηρῷ· τὰ πεπυρακτωμένα τοῦ πονηροῦ
[1]   οὐ τῷ δράκοντι τῷ νεκρῷ,  τῷ   Πυθικῷ, ἀλλὰ τῷ θεῷ τῷ
[8]   ἐκεῖνοι καὶ τεράτων ἔχρῃζον) καὶ  τῷ   πυρὶ δεδίττεται τοὺς ἀνθρώπους, ἀνάπτων
[77]   σφόδρα τὴν μὲν ἀπάτην ἀπεικάζουσα  τῷ   σκότει, τὴν δὲ τοῦ θεοῦ
[95]   εἰ θεοσεβητέον, ζητεῖτε, καὶ εἰ  τῷ   σοφῷ τούτῳ {δὴ} τῷ θεῷ
[105]   συνάψαντες· ἐμποδὼν γὰρ ἵσταται οὐδὲν  τῷ   σπεύδοντι πρὸς γνῶσιν θεοῦ, οὐκ
[56]   τὸ κέρδος ἀγώγιμον, μόνῳ δὲ  τῷ   σχήματι γίνεται σεβάσμιον. (Χρυσός ἐστι
[57]   γυμνὴ ἦν· νικᾶται Κύπριος  τῷ   σχήματι καὶ συνέρχεται τῷ ἀγάλματι,
[8]   τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας" καὶ  τῷ   σωτῆρι τῷ κυρίῳ προσδράμωμεν, ὃς
[54]   ἔχων εἰς ἀκρόπολιν ἀνῄει καὶ  τῷ   τῆς Ἀθηνᾶς ἐνεφυρᾶτο παστῷ, τῇ
[93]   ἔργα τὰ ἀστεῖα καὶ συνίπταται  τῷ   τῆς ἀληθείας πτερῷ. ~Ταύτην ἡμῖν
[96]   Ἀποδυσάμενοι δ' οὖν περιφανῶς ἐν  τῷ   τῆς ἀληθείας σταδίῳ γνησίως ἀγωνιζώμεθα,
[45]   Φιλοπάτορα ἐν Πάφῳ λέγει ἐν  τῷ   τῆς Ἀφροδίτης ἱερῷ Κινύραν τε
[117]   παραπομπὸς ἀγαθὴ ὅλῳ καὶ τελείῳ  τῷ   τῆς ψυχῆς πνεύματι τοῖς εἰς
[108]   πλησίον σου ὡς σεαυτόν" καὶ  τῷ   τύπτοντί σε εἰς τὴν σιαγόνα
[24]   τῷ κόσμῳ" ~Πολλὰ κἀγαθὰ γένοιτο  τῷ   τῶν Σκυθῶν βασιλεῖ, ὅστις ποτὲ
[48]   ἱστοροῦσιν χαριστήριον ὑπὸ Σινωπέων Πτολεμαίῳ  τῷ   Φιλαδέλφῳ τῷ Αἰγυπτίων πεμφθῆναι βασιλεῖ,
[94]   σὰ ἐπιτρέπει, τῷ γνησίῳ λέγω,  τῷ   φιλοῦντι τὸν πατέρα, δι' ὃν
[87]   οὐρανῶν· ἐπιστρέφει τοὺς ἀνθρώπους πλησιάζοντας  (τῷ   φόβῳ. Ταύτῃ καὶ ἀπόστολος
[8]   Ἑβραίοις νεφέλης. Τούτῳ μὲν δὴ  τῷ   φόβῳ τοὺς σκληροκαρδίους προὔτρεπεν· ἤδη
[35]   καὶ τὰ Ἰλίου τείχη (ἀνῳκοδομησάτην  τῷ   Φρυγί. Ὅμηρος δὲ τὴν Ἀθηνᾶν
[117]   τοῦ θεοῦ· πρέπει δὲ ἄμφω  τῷ   Χριστοῦ γνωρίμῳ, καὶ βασιλείας ἄξιον
[27]   ἤδη νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν  τῷ   Χριστῷ. Ζῶν γὰρ λόγος"
[95]   τούτῳ {δὴ} τῷ θεῷ καὶ  τῷ   Χριστῷ κατακολουθητέον, τοῦτο δὴ βουλῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009