Alphabétiquement     [«   »]
τάξιν 1
ταπεινὸς 1
τᾶς 1
τὰς 85
Τὰς 1
Ταῦθ 1
Ταυρικῇ 1
Fréquences     [«    »]
83 οὐκ
85 οὖν
84 τοῖς
85 τὰς
85 τῇ
87 τε
93 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τὰς


Paragraphes
[51]   τῶν ζῴων οὐχὶ πάσας ἔχει  τὰς   αἰσθήσεις, ὥσπερ εὐλαὶ καὶ κάμπαι
[106]   μὴ τὰ ὦτα ἀποβύσητε μηδὲ  τὰς   ἀκοὰς ἀποφράξητε, (ἀλλ' εἰς νοῦν
[29]   Μὴ καὶ περιττὸς εἶναι δόξω  τὰς   ἀκοὰς ὑμῶν τοῖς πολλοῖς τούτοις
[32]   Ἀλκυόνην, τὴν Ἱπποθόην, τὴν Χιόνην,  τὰς   ἄλλας τὰς μυρίας· ἐν αἷς
[58]   ὕλας Νύμφας τὰς ὀρειάδας καὶ  τὰς   ἁμαδρυάδας, ναὶ μὴν ἀλλὰ καὶ
[26]   ἄμπελον, ὡς Θηβαῖοι, προσηγόρευσαν. Ἄλλοι  τὰς   ἀμοιβὰς τῆς κακίας ἐπισκοπήσαντες θεοποιοῦσι
[22]   μυστήρια ἀπάτη τίς ἐστιν θρῃσκευομένη,  τὰς   ἀμυήτους ὄντως μυήσεις καὶ τὰς
[22]   τὰς ἀμυήτους ὄντως μυήσεις καὶ  τὰς   ἀνορ (γιάστους τελετὰς εὐσεβείᾳ νόθῳ
[26]   ἀμοιβὰς τῆς κακίας ἐπισκοπήσαντες θεοποιοῦσι  τὰς   ἀντιδόσεις προσκυνοῦντες καὶ τὰς συμφοράς.
[49]   οὐκ ἔχουσα· καὶ νύκτας ἱερὰς  τὰς   Ἀντινόου προσκυνοῦσιν ἄνθρωποι νῦν, ἃς
[79]   εἰδωλολάτραι; Ἀλλὰ κἂν νῦν φυλάξασθε  τὰς   ἀπειλάς· ὀλολύξει γὰρ τὰ γλυπτὰ
[62]   Λυσίππου τέχνας τὰς χεῖρας  τὰς   Ἀπελλικάς, αἳ δὴ τῆς θεοδοξίας
[42]   Ἀττικὸς καὶ Μάριος Ῥωμαῖος  τὰς   αὑτῶν ἐθυσάτην θυγατέρας· ὧν
[98]   αὖ καὶ Ἀπελλῆς καὶ ὅσοι  τὰς   βαναύσους μετέρχονται τέχνας, γήινοι γῆς
[39]   διὰ τὴν συνήθειαν, Θηβαῖοι δὲ  τὰς   γαλᾶς διὰ τὴν Ἡρακλέους γένεσιν.
[57]   τῶν δαιμόνων. Εἰ γοῦν τις  τὰς   γραφὰς καὶ τὰ ἀγάλματα περινοστῶν
[57]   προσκυνεῖν τά τε ἀγάλματα καὶ  τὰς   (γραφάς. Ὁμοία γε γραφή·
[33]   τοὺς δώδεκα πολλῷ ταλαιπωρησάμενος χρόνῳ,  τὰς   δὲ πεντήκοντα Θεστίου θυγατέρας νυκτὶ
[13]   ἐξ Αἰγύπτου μετακομίσαι τῇ Ἑλλάδι  τὰς   Δηοῦς ἑορτάς, πένθος ὑμνούμενον. Τούτους
[64]   εἰ βούλει, καὶ τῶν φιλοσόφων  τὰς   δόξας, ὅσας αὐχοῦσι περὶ τῶν
[97]   Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἐπισκώπτων Θεόκριτος  τὰς   δόξας τὰς κενὰς τῶν ἀνθρώπων
[27]   ὄχλον τῶν θεῶν, συνωνυμίαις τισὶ  τὰς   δοξοποιίας διελέγχουσα. ~Αὐτίκα γοῦν εἰσὶν
[61]   ὥσπερ ἀμέλει τῶν θεῶν ὑμῶν  τὰς   εἰκόνας, στήλας ἀναισχυν τίας καθιερώσαντες
[77]   γραφάς· καὶ γὰρ οἱ χρησμοὶ  τὰς   εἰς τὴν θεοσέβειαν ἡμῖν ἀφορμὰς
[42]   σταδίοις ἐνόπλους φιλονικίας, νυνὶ δὲ  τὰς   ἐν πολέμοις ἀναρίθμους φιλοτιμίας ἀφορμὰς
[42]   καὶ ἀνθρωποκτονίας ἀπολαύοντες· νυνὶ μὲν  τὰς   ἐν σταδίοις ἐνόπλους φιλονικίας, νυνὶ
[115]   γόησι πεπιστευκότες τὰ περίαπτα καὶ  τὰς   ἐπαοιδὰς ὡς σωτηρίους δῆθεν ἀποδέχονται,
[34]   ἀγῶνας ἐν βραχεῖ περιοδεύσωμεν καὶ  τὰς   ἐπιτυμβίους ταυτασὶ πανηγύρεις καταλύσωμεν, Ἴσθμιά
[26]   προσκυνοῦντες καὶ τὰς συμφοράς. Ἐντεῦθεν  τὰς   Ἐρινύας καὶ τὰς Εὐμενίδας Παλαμναίους
[53]   ἔργον ἐπάξαι, εἰ βούλει καὶ  τὰς   ἑταίρας προσκυνεῖν. ~Ἐντεῦθεν, οἶμαι, κινηθέντες
[17]   τῆς γῆς καὶ τὰς ὗς  τὰς   Εὐβουλέως τὰς συγκατα ποθείσας ταῖν
[26]   συμφοράς. Ἐντεῦθεν τὰς Ἐρινύας καὶ  τὰς   Εὐμενίδας Παλαμναίους τε καὶ Προστροπαίους,
[116]   τοῦ λόγου βεβαμμέναις, εὐχαρίστοις ἀμειβόμενοι  τὰς   εὐποιίας εὐλογίαις καὶ τὸν θεὸν
[117]   θεόν. (Ἅγνισον τὸν νεών, καὶ  τὰς   ἡδονὰς καὶ τὰς ῥᾳθυμίας ὥσπερ
[107]   πραότητα δὲ ποῦ; Ταύτας, οἶμαι,  τὰς   θείας γραφὰς ἐναποσφραγισαμένους χρὴ τῇ
[119]   μοι, πρέσβυ, καὶ σύ,  τὰς   Θήβας λιπὼν καὶ τὴν μαντικὴν
[39]   ὧν νῦν δὴ ἐμνήσθην, κατὰ  τὰς   θρῃσκείας τὰς σφῶν ἐσκέ δανται·
[42]   Ταυρικῇ καταθύουσιν Ἀρτέμιδι· ταύτας σου  τὰς   θυσίας Εὐριπίδης (ἐπὶ σκηνῆς τραγῳδεῖ.
[106]   λαοῦ, ἐκχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας  τὰς   καρδίας ὑμῶν. Πρὸς τοὺς κενοὺς
[97]   ἐπισκώπτων Θεόκριτος τὰς δόξας  τὰς   κενὰς τῶν ἀνθρώπων ἃς εἶχον
[26]   ὄψει μόνῃ πεπιστευκότες τῶν ἀστέρων  τὰς   κινήσεις ἐπιθεώμενοι ἐθαύμασάν τε καὶ
[7]   ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ  τὰς   κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως
[12]   τὴν ἱερομανίαν ἄγοντες καὶ τελίσκουσι  τὰς   κρεονομίας τῶν φόνων ἀνεστεμμένοι τοῖς
[85]   πλανωμένοις κατὰ καρδίαν, ὁδούς τε  τὰς   κυριακὰς μὴ ἐγνωκόσιν, ἃς εὐθείας
[22]   ἱεροφάντα, τὸ πῦρ· αἰδέσθητι, δᾳδοῦχε,  τὰς   λαμπάδας· ἐλέγχει σου τὸν Ἴακχον
[104]   ἀκοῆς κώφωσις ἀλγεινοτέρα παρὰ  τὰς   λοιπὰς τοῦ πονηροῦ πλεονεξίας·
[62]   τὸν μυστικὸν θεοὺς ὑπολάβοιμεν  τὰς   Λυσίππου τέχνας τὰς χεῖρας
[47]   τῶν Σεμνῶν Ἀθήνησι καλουμένων θεῶν  τὰς   μὲν δύο Σκόπας ἐποίησεν ἐκ
[32]   Ἱπποθόην, τὴν Χιόνην, τὰς ἄλλας  τὰς   μυρίας· ἐν αἷς δὴ καὶ
[58]   τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς  τὰς   Ναΐδας καὶ περὶ τὴν θάλατταν
[39]   μῦς οὓς σμίνθους καλοῦσιν, ὅτι  τὰς   νευρὰς τῶν πολεμίων διέ τρωγον
[58]   Ναΐδας καὶ περὶ τὴν θάλατταν  (τὰς   Νηρεΐδας. Μάγοι δὲ ἤδη ἀσεβείας
[9]   Εἰπὲ καὶ ἡμῖν. (Εὐθείας ποιεῖτε  τὰς   ὁδοὺς κυρίου" Πρόδρομος Ἰωάννης καὶ
[84]   καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν  τὰς   ὁδούς μου, ὡς ὤμοσα ἐν
[58]   ἀνὰ δὲ τὰς ὕλας Νύμφας  τὰς   ὀρειάδας καὶ τὰς ἁμαδρυάδας, ναὶ
[31]   ᾄδειν καὶ κιθαρίζειν τὰς πράξεις  τὰς   παλαιὰς ἐμμελῶς. Αἳ δὲ συνεχῶς
[53]   οὐ μᾶλλον τὰς ψηφῖδας  τὰς   παρὰ τοῖς αἰγιαλοῖς (σεσωρευμένας τὰ
[32]   ὑμῖν θεῶν τοὺς ἔρωτας καὶ  τὰς   παραδόξους τῆς ἀκρασίας μυθολογίας καὶ
[60]   σκίμποδος κατακείμενοι παρ' αὐτὰς ἔτι  τὰς   περιπλοκὰς ἀφορῶσιν εἰς τὴν Ἀφροδίτην
[39]   Σύρων κατοικούντων, ὧν οἳ μὲν  τὰς   περιστεράς, οἳ δὲ τοὺς ἰχθῦς
[58]   καὶ περὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ  τὰς   πηγὰς τὰς Ναΐδας καὶ περὶ
[31]   (Ταύτας ἐδιδάξατο ᾄδειν καὶ κιθαρίζειν  τὰς   πράξεις τὰς παλαιὰς ἐμμελῶς. Αἳ
[87]   οὕτως ἐκπλαγείη τῶν ἄλλων ἁγίων  τὰς   προτροπὰς ὡς αὐτὸν τὸν κύριον
[77]   ἡμῖν τῇ τάξει προδιηνυσμένων ἐπὶ  τὰς   προφητικὰς ἰέναι γραφάς· καὶ γὰρ
[117]   νεών, καὶ τὰς ἡδονὰς καὶ  τὰς   ῥᾳθυμίας ὥσπερ ἄνθος ἐφήμερον καταλίμπανε
[19]   νύσου αἵματος σταγόνων βεβλαστηκέναι νομίζουσι  τὰς   ῥοιάς. (Καβείρους δὲ τοὺς Κορύβαντας
[17]   καὶ τὰς ὗς τὰς Εὐβουλέως  τὰς   συγκατα ποθείσας ταῖν θεαῖν, δι'
[87]   γραμμάτων καὶ συλλαβῶν τῶν ἱερῶν  τὰς   συγκειμένας γραφάς, τὰ συντάγματα,
[26]   θεοποιοῦσι τὰς ἀντιδόσεις προσκυνοῦντες καὶ  τὰς   συμφοράς. Ἐντεῦθεν τὰς Ἐρινύας καὶ
[39]   δὴ ἐμνήσθην, κατὰ τὰς θρῃσκείας  τὰς   σφῶν ἐσκέ δανται· σέβουσι δὲ
[63]   ἔοικεν, καταφυγὴ τῷ μέλλοντι ἐπὶ  τὰς   σωτηρίους ἀφικνεῖσθαι θύρας ὑπολείπεται σοφία
[41]   οὐδὲ ὀνομάτων ὑμῖν πενία πρὸς  τὰς   τῆς ἀσεβείας συνθέσεις. ~(Φέρε δὴ
[56]   θέμις ἐμπιστεῦσαί ποτε τοῖς ἀψύχοις  τὰς   τῆς ψυχῆς ἐλπίδας. ~Ἰτέον οὖν
[70]   ἀστρονομίαν παρὰ Βαβυλωνίων, ἐπῳ δὰς  τὰς   ὑγιεῖς παρὰ Θρᾳκῶν λαμβάνεις, πολλά
[58]   Σατύρους καὶ Πᾶνας, ἀνὰ δὲ  τὰς   ὕλας Νύμφας τὰς ὀρειάδας καὶ
[45]   Ἐλευσῖνι τετάφαται; Τί σοι καταλέγω  τὰς   Ὑπερβορέων γυναῖκας; Ὑπερόχη καὶ Λαοδίκη
[19]   τες ἐπὶ χαλκῆς ἀσπίδος ὑπὸ  τὰς   ὑπωρείας τοῦ Ὀλύμπου (καὶ ταῦτ'
[17]   τὸ σχίσμα τῆς γῆς καὶ  τὰς   ὗς τὰς Εὐβουλέως τὰς συγκατα
[101]   αὐτὸς πλάζομαι; (Οὐ βούλεσθε οὖν  τὰς   φαντασίας ταύτας κενὰς ἀπορρί ψαντες
[1]   ᾠδῇ καὶ δὴ τὰ δένδρα,  τὰς   φηγούς, μετεφύτευε τῇ (μουσικῇ. Ἔχοιμ'
[104]   ~Ταύτας οἴου θεόθεν ἐπιλέγεσθαί σοι  τὰς   φωνάς· μὴ γὰρ οἴου λίθους
[68]   λογίων ἀνθρώπων ὀλίγους" φησίν ἀνατείναντας  τὰς   χεῖρας ἐνταῦθα ὃν νῦν ἠέρα
[62]   τὰς Λυσίππου τέχνας  τὰς   χεῖρας τὰς Ἀπελλικάς, αἳ δὴ
[34]   ἡνιόχου Φρυγός, καὶ τοῦ Πέλοπος  τὰς   χοάς, τὰ Ὀλύμπια, Φειδίου
[53]   τὰ ἀγάλματα, οὐ μᾶλλον  τὰς   ψηφῖδας τὰς παρὰ τοῖς αἰγιαλοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009