Alphabétiquement     [«   »]
3
6
1
ἡ 169
5
1
11
Fréquences     [«    »]
157 οἱ
161 τοὺς
132 ὡς
169 ἡ
170 γὰρ
170 μὲν
175 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils


Paragraphes
[28]   Ἀθηνᾶς (ἐνταῦθα δὴ οὐκέτι παρθένος     Ἀθηνᾶ) δεύτερον ἐν Κρήτῃ τὸν
[94]   ~Ταύτην ἡμῖν τὴν κληρονομίαν ἐγχειρίζει     ἀίδιος διαθήκη τοῦ θεοῦ τὴν
[32]   ταῦτα Στερόπη λέγει οὐδὲ     Αἴθουσα οὐδὲ Ἀρσινόη οὐδὲ
[34]   βουλομένῳ δὲ τῷ θεῷ γέγονεν     αἴτησις, καὶ δὴ ὑπισχνεῖται παρέξειν
[27]   ποιητικὴ Σίβυλλα· παρεγγυᾷ δὲ καὶ     ἀλήθεια, γυμνοῦσα τῶν καταπληκτικῶν τουτωνὶ
[94]   δειχθήσεται θεός· οὐ καπηλεύεται     ἀλήθεια, δίδωσί σοι καὶ τὰ
[115]   τῇ φθορᾷ. Ἀλλ' ἔστιν, ἔστιν  (ἡ   ἀλήθεια κεκραγυῖα ἐκ σκότους
[69]   τὸν θεὸν μετρεῖται (καὶ καταλαμβάνεται     ἀλήθεια. δὲ ἱερὸς ὄντως
[109]   δὲ εἰς οὐρανὸν ἀνάγει,     ἀλήθεια, τραχεῖα" μὲν τὸ πρῶτον,
[6]   δὲ πλάνη, καινὸν δὲ     ἀλήθεια φαίνεται. Εἴτ' οὖν ἀρχαίους
[102]   Ὡς δὲ οὐκ ἔστι θεὸς     ἅλως καὶ ὡς οὐκ ἔστι
[84]   καὶ τότε ὄντως σήμερον     ἀνελλιπὴς τοῦ θεοῦ ἡμέρα τοῖς
[4]   στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους" φησιν     ἀποστολικὴ γραφή· ὅτε δὲ
[32]   λέγει οὐδὲ Αἴθουσα οὐδὲ     Ἀρσινόη οὐδὲ Ζευξίππη οὐδὲ
[40]   οἱ μεγάλοι δαίμονες, Ἀπόλλων,     Ἄρτεμις, Λητώ, Δημήτηρ,
[87]   ἐπείγων εἰς σωτηρίαν αὐτὸς ἤγγικεν     βασιλεία τῶν οὐρανῶν· ἐπιστρέφει τοὺς
[99]   Τίνι λαλήσει κύριος ὑμῶν ἐστιν     βασιλεία τῶν οὐρανῶν" Ὑμῶν ἐστιν,
[20]   ἐθελούσης (πενθήρης γὰρ ἦν) περιαλγὴς     Βαυβὼ γενομένη, ὡς ὑπεροραθεῖσα δῆθεν,
[20]   ἀνήσω μὴ οὐχὶ εἰπεῖν) ξενίσασα     Βαυβὼ τὴν Δηὼ ὀρέγει κυκεῶνα
[109]   γυναικωνῖτις αὕτη, σώφρων δὲ     γερουσία· οὐδέ ἐστι δυσπρόσιτος οὐδὲ
[94]   φθορᾷ· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα     γῆ, ἔστι δὲ καὶ σή,
[78]   οὐρανός, ὑποπό διον δὲ     γῆ" ὃς ἐὰν ἀνοίξῃ τὸν
[94]   μόνῳ καὶ ὑπισχνεῖται λέγων· καὶ     γῆ οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν·
[81]   γὰρ αἱ προφητικαὶ φωναί) καὶ     γῆ φεύξεται ἀπὸ προσώπου κυρίου.
[78]   κόσμον σὺν καὶ αὐτοῖς λέγει·     γῆ" φησί, παλαιωθήσεται καὶ
[100]   παρα καλῶν· στρατευόμενόν σε κατείληφεν     γνῶσις· τοῦ δίκαια σημαίνοντος ἄκουε
[94]   ἐὰν (ἀπολάβῃς τὸν θεόν. Ὅθεν     γραφὴ εἰκότως εὐαγγελίζεται τοῖς πεπιστευκόσιν·
[57]   καὶ τὰς (γραφάς. Ὁμοία γε     γραφή· ἐπαινείσθω μὲν τέχνη,
[105]   ἀποκέκλεισται. Θυμὸς γὰρ αὐτοῖς, φησὶν     γραφή, κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ
[106]   ἐχθροὶ κυρίου χοῦν λείξουσι" φησίν  {ἡ   γραφὴ λέγει} ἀνανεύσατε τῆς γῆς
[88]   πίστις εἰσάξει, πεῖρα διδάξει,     γραφὴ παιδαγωγήσει δεῦτε, τέκνα,
[9]   ἐς ταὐτὸν ἀγαγοῦσα τὰ φωνὰ     γραφὴ σαφηνίζει τὸ πᾶν· Ἀκουσάτω
[84]   καταφρονῶν ἑαυτοῦ. Λέγει γάρ που     γραφή· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς
[82]   γένησθε καὶ ἀναγεννηθῆτε, ὥς φησιν     γραφή, τὸν ὄντως ὄντα πατέρα
[109]   ἀγαθὴ κουροτρόφος" καὶ σεμνὴ μὲν     γυναικωνῖτις αὕτη, σώφρων δὲ
[21]   ῥίπτασκε γελῶν Βαυβοῦς ὑπὸ κόλποις·     δ' ἐπεὶ οὖν μείδησε θεά,
[55]   κακίᾳ τιμήσας Ὅμηρος δαίμονας προσηγόρευσεν·     δ' Οὐλυμπόνδε βεβήκει δώματ' ἐς
[57]   τὸ πτερόν, δὲ βοῦς     Δαιδάλου ἐκ τοῦ ξύλου
[6]   γὰρ τὴν ἀνθρώπων ἐπιβόσκεται φθοράν,     δὲ ἀλήθεια, ὥσπερ μέλιττα
[57]   πελειὰς ἀτρεμής, ἀργὸν τὸ πτερόν,     δὲ βοῦς Δαιδάλου
[31]   Καὶ αἱ μὲν Μοῦσαι τοιαίδε·     δὲ ἱστορία παρὰ Μυρσίλῳ τῷ
[44]   αὐτοῖς. Εἰκότως ἄρα ἀρχήν ποθεν     δεισιδαι μονία λαβοῦσα κακίας ἀνοήτου
[16]   τὰ ἐπίλοιπα προσθείην; Κυεῖ μὲν     Δημήτηρ, ἀνατρέφεται δὲ Κόρη,
[40]   Ἀπόλλων, Ἄρτεμις, Λητώ,     Δημήτηρ, Κόρη, Πλούτων,
[57]   εἰς βάραθρον γενομένη. Δραστήριος μὲν     δημιουργική, ἀλλ' οὐχ οἵα τε
[20]   δὲ τέρπεται τῇ ὄψει     Δηὼ καὶ μόλις ποτὲ δέχεται
[20]   τὴν Δηὼ μυθολογία; Ἀλωμένη γὰρ     Δηὼ κατὰ ζήτησιν τῆς θυγατρὸς
[72]   ἐστιν θεός, καὶ ὡς     δόξα κοινὴ καὶ
[63]   πνεύματι τοῦ (στόματος αὐτοῦ πᾶσα     δύναμις αὐτῶν. Ἀλλ' μὲν
[110]   δὴ ἀνυπερβλήτῳ εὐνοίᾳ τε εὐπροσίτῳ     δύναμις θεϊκὴ ἐπιλάμψασα τὴν
[63]   τῶν δακτύλων αὐτοῦ. (Ὅση γε     δύναμις τοῦ θεοῦ. Μόνον αὐτοῦ
[114]   πάντα φῶς ἀκοίμητον γέγονεν καὶ     (δύσις εἰς ἀνατολὴν περιέστηκεν. Τοῦτο
[82]   γὰρ πρωτό τοκος ἐκκλησία     ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν συγκειμένη παιδίων·
[57]   δὲ βοῦς Δαιδάλου     ἐκ τοῦ ξύλου πεποιημένη ταῦρον
[76]   ἀμφιγύην" καλοῦσιν, τῇ δὲ Ἀφροδίτῃ     Ἑλένη φησὶ μηκέτι σοῖσι πόδεσσιν
[82]   κρίσιν; Ἥκετε ἥκετε, νεολαία     ἐμή· ἢν γὰρ μὴ αὖθις
[85]   τὸν παράκλητον ἀποστέλλων. Τίς οὖν     ἐπίγνωσις; Θεοσέβεια· θεοσέβεια δὲ πρὸς
[7]   ἐστι τὸ ᾆσμα τὸ καινόν,     ἐπιφάνεια νῦν ἐκλάμψασα ἐν
[9]   φωνὴν στεῖρα εὐτεκνεῖ καὶ     ἔρημος καρποφορεῖ· αἱ πρόδρομοι τοῦ
[9]   στεῖρα τὸν ἄνδρα λαμβάνει καὶ     ἔρημος τὸν γεωργόν· εἶτα
[53]   προσκυνεῖν. Φρύνη δὲ ὁπηνίκα ἤνθει     ἑταίρα Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι
[10]   καὶ τοῦτο ἦν ᾐνίσσετο     Ζαχαρίου σιωπή, ἀναμένουσα τὸν πρόδρομον
[32]   Αἴθουσα οὐδὲ Ἀρσινόη οὐδὲ     Ζευξίππη οὐδὲ Προθόη οὐδὲ
[84]   εἰκών, σύμβολον δὲ τοῦ φωτὸς     ἡμέρα, φῶς δὲ λόγος
[34]   Ἰσθμοῖ δὲ σκύβαλον προσέπτυσεν ἐλεεινὸν     θάλαττα καὶ Μελικέρτην ὀδύρεται τὰ
[110]   εὐνοίᾳ τε εὐπροσίτῳ δύναμις     θεϊκὴ ἐπιλάμψασα τὴν γῆν σωτηρίου
[113]   κυριώτατον τέλος, τὴν ζωήν, συντείνουσα     θεοσέβεια· καθ' καὶ μόνον
[89]   τοῦ τρισαθλίου τούτου ἔθους ἐμισήθη     θεοσέβεια· οὐ γὰρ ἂν ἐμισήθη
[53]   δὲ ὁπηνίκα ἤνθει ἑταίρα     Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι πάντες τῆς
[12]   τὸ Ἕυια δασυνόμενον ἑρμηνεύεται ὄφις     θήλεια· Δηὼ δὲ καὶ Κόρη
[31]   οὔσας θεραπαινίδας ταύτας ἐώνηται (Μεγακλὼ     θυγάτηρ Μάκαρος. δὲ
[10]   πολυπραγμόνει Χριστόν· ἐγὼ γάρ εἰμι     θύρα" φησί που· ἣν ἐκμαθεῖν
[102]   καὶ ὡς οὐκ ἔστι θεὸς     ἶρις, ἀλλὰ πάθη ἀέρων καὶ
[114]   ἀνατολὴν περιέστηκεν. Τοῦτο κτίσις     καινὴ βεβούληται· γὰρ τὰ
[11]   γεγηρακόσι καταλείψατε. Σεσίγη ται γοῦν     Κασταλίας πηγὴ καὶ Κολοφῶνος ἄλλη
[115]   Ἀλλ' ἔστιν, ἔστιν (ἡ ἀλήθεια     κεκραγυῖα ἐκ σκότους φῶς λάμψει"
[14]   οὖν ἀφρογενής" τε καὶ κυπρογενής"     Κινύρᾳ φίλη (τὴν Ἀφροδίτην λέγω,
[93]   κύριον" καλή γε καὶ ἐράσμιος     κληρονομία, οὐ χρυσίον, οὐκ ἄργυρος,
[72]   θεός, καὶ ὡς δόξα     κοινὴ καὶ συνήθεια τοὺς
[33]   ἐξελέγχεται καὶ Ζεὺς καὶ     κόμη καταισχύνεται. (Εἰς ὅσον διελήλακεν
[16]   μὲν Δημήτηρ, ἀνατρέφεται δὲ     Κόρη, μίγνυται δ' αὖθις
[40]   Ἄρτεμις, Λητώ, Δημήτηρ,     Κόρη, Πλούτων, Ἡρακλῆς,
[95]   ὑμᾶς καὶ πῦρ κατέδεται, παρακοῆς     κρίσις. Τὸ γὰρ στόμα κυρίου
[114]   (δύσις εἰς ἀνατολὴν περιέστηκεν. Τοῦτο     κτίσις καινὴ βεβούληται·
[104]   πήρωσις καὶ τῆς ἀκοῆς     κώφωσις ἀλγεινοτέρα παρὰ τὰς λοιπὰς
[37]   δὲ ὑμῖν μῦθος· ἀπέθανεν     Λήδα, ἀπέθανεν κύκνος, ἀπέθανεν
[40]   δαίμονες, Ἀπόλλων, Ἄρτεμις,     Λητώ, Δημήτηρ, Κόρη,
[84]   συντελείας καὶ σήμερον καὶ     μάθησις διαμένει· καὶ τότε
[31]   ταύτας ἐώνηται (Μεγακλὼ θυγάτηρ     Μάκαρος. δὲ Μάκαρ Λεσβίων
[32]   Ζευξίππη οὐδὲ Προθόη οὐδὲ     Μάρπησσα οὐδὲ Ὑψιπύλη· Δάφνη
[81]   καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; Τίς οὖν     ματαιότης καὶ τί τὸ ψεῦδος;
[31]   τὴν γυναῖκα, ἠγα νάκτει δὲ     Μεγακλὼ ὑπὲρ τῆς μητρός· τί
[31]   τῆς (ὀργῆς. Οὗ δὴ χάριν     Μεγακλὼ χαριστήριον αὐτὰς ὑπὲρ τῆς
[116]   παρακούσασιν κριτήριον. (Ἀλλὰ σάλπιγξ μὲν     μεγαλόκλονος ἠχήσασα στρατιώτας συνήγαγεν καὶ
[6]   φθοράν, δὲ ἀλήθεια, ὥσπερ     μέλιττα λυμαι νομένη τῶν ὄντων
[63]   πᾶσα δύναμις αὐτῶν. Ἀλλ'     μὲν ἀνθρωπεία τέχνη οἰκίας τε
[91]   ὥσπερ ἐκ καλιᾶς ἐκπίπτοντος νεοττοῦ     μήτηρ ὄρνις ἐφίπταται· εἰ δέ
[104]   ἄρρητος φιλανθρωπία, τούτου ἀχώρητος     μισοπονηρία. Τρέφει δὲ μὲν
[51]   φαίνεται, καθάπερ οἱ σπάλακες καὶ     μυγαλῆ, ἥν φησιν Νίκανδρος
[7]   ᾆσμα τὸ καινόν, ἐπιφάνεια     νῦν ἐκλάμψασα ἐν ἡμῖν τοῦ
[114]   καὶ ὅσα μετείληφεν αὐτοῦ, ζῇ,     νὺξ δὲ εὐλα βεῖται τὸ
[84]   μάθησις διαμένει· καὶ τότε     ὄντως σήμερον ἀνελλιπὴς τοῦ
[9]   γραφὴ σαφηνίζει τὸ πᾶν· Ἀκουσάτω     οὐ τίκτουσα· ῥηξάτω φωνὴν
[9]   οὐ τίκτουσα· ῥηξάτω φωνὴν     οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πλείονα τὰ
[4]   θηρία καὶ τοὺς τοιούτους λίθους     οὐράνιος ᾠδὴ αὐτὴ μετεμόρφωσεν εἰς
[34]   Πύθιος θρῃσκεύεται καὶ τοῦ ὄφεως     πανήγυρις καταγγέλλεται Πύθια· Ἰσθμοῖ δὲ
[108]   τοῦ θεοῦ, οὐρανὸς μέν σοι     πατρίς, (ὁ δὲ θεὸς νομοθέτης.
[88]   θεός. πίστις εἰσάξει,     πεῖρα διδάξει, γραφὴ παιδαγωγήσει
[57]   ἀλήθεια. Ἕστηκεν ἵππος ἡσυχῇ,     πελειὰς ἀτρεμής, ἀργὸν τὸ πτερόν,
[20]   αἰδοῦμαι καὶ λέγειν, αἰσχύνης ἔμπλεως     περὶ τὴν Δηὼ μυθολογία; Ἀλωμένη
[73]   φιλοσοφία) ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ποιητικὴ     περὶ τὸ ψεῦδος τὰ πάντα
[104]   θεοῦ ἐπικουρίας. Ὀμμάτων μὲν οὖν     πήρωσις καὶ τῆς ἀκοῆς
[6]   ἦν λόγος" (Παλαιὰ δὲ     πλάνη, καινὸν δὲ ἀλήθεια
[57]   ἐγγυτάτω τῶν ἀγαλμάτων, ὡς οἰκεία     πλάνη κἀκ τῆς προσόψεως ἐλέγχηται·
[12]   Εὐάν, Εὔαν ἐκείνην, δι' ἣν     πλάνη παρηκολούθησεν· καὶ σημεῖον ὀργίων
[46]   δὲ ἤνθησεν τέχνη, ηὔξησεν     πλάνη. ~Ὡς μὲν οὖν τοὺς
[78]   οἷς αὐτοὶ (ἐδούλευσαν, καὶ ἐμπρησθήσεται     πόλις αὐτῶν. Φθαρήσεσθαι δὲ καὶ
[9]   ἄπαις δὲ ἦν διὰ ἀπείθειαν     πολύπαις ἀνέκαθεν Ἑβραία γυνή,
[118]   καὶ τὸ κῦδος τῶν Ἑλλήνων     πόρνη σφετερίζεται· ἔασον αὐτὴν ἐπινέμεσθαι
[32]   Ἀρσινόη οὐδὲ Ζευξίππη οὐδὲ     Προθόη οὐδὲ Μάρπησσα οὐδὲ
[27]   φωτὸς δὲ λάβεσθε. (Ταῦτα ἡμῖν     προφητικὴ παρεγγυᾷ καὶ ποιητικὴ Σίβυλλα·
[77]   εἰς προὖπτον (σωτηρίαν. Αὐτίκα γοῦν     προφῆτις ἡμῖν ᾀσάτω πρώτη Σίβυλλα
[82]   γνησίῳ, τῷ ἠγαπημένῳ" Αὕτη γὰρ     πρωτό τοκος ἐκκλησία ἐκ
[40]   Φαληροῖ κατὰ πρύμναν ἥρως· καὶ     Πυθία συνέταξε θύειν Πλαταιεῦσιν Ἀνδρο
[57]   Δία· τὸν δὲ Ἡρακλέα δείκνυσιν     πυρά, κἂν γυμνὴν ἴδῃ τις
[8]   δὲ καὶ κίονος καὶ βάτου     σὰρξ τιμιωτέρα, προφῆται μετ' ἐκεῖνα
[84]   φωνῆς ὑπακούωμεν τοῦ θείου λόγου·     σήμερον γὰρ ἀίδιος· αἰώνων ἐστὶν
[84]   ὀνομάζηται. Μέχρι δὲ συντελείας καὶ     σήμερον καὶ μάθησις διαμένει·
[84]   αὔξεται (τὴν ἡμέραν, ἔστ' ἂν     σήμερον ὀνομάζηται. Μέχρι δὲ συντελείας
[80]   γὰρ ἡμᾶς ἐπὶ τὰ εἴδωλα     σοφία, ἐστιν λόγος
[9]   τοίνυν τοῦ λόγου τὴν φωνὴν     στεῖρα εὐτεκνεῖ καὶ ἔρημος
[9]   εἰς κληρονομίαν οὐρανῶν· δι' ἣν     στεῖρα καὶ ἔρημος ἄγονος οὐκέτι.
[9]   πολύπαις ἀνέκαθεν Ἑβραία γυνή,     στεῖρα τὸν ἄνδρα λαμβάνει καὶ
[32]   σύμβουλος ἀγαθός· ἀλλ' οὐ ταῦτα     Στερόπη λέγει οὐδὲ Αἴθουσα
[100]   φρονιμώτερος εἶναι δόξει, πρὸς κακοῦ     σύνεσις αὐτῷ, ὅτι τῇ φρονήσει
[109]   οὕτως ἥδει μὲν καὶ γαργαλίζει     συνήθεια, ἀλλ' μὲν εἰς
[99]   Ἐπιτέτριπται δὲ ὑπὸ κενῆς δόξης     συνήθεια δουλείας μὲν (γεύσασα ὑμᾶς
[109]   μὲν εἰς τὸ βάραθρον ὠθεῖ,     συνήθεια, δὲ εἰς οὐρανὸν
[118]   βόθρος ἐστί, λίχνον ἐστὶν κακὸν     συνήθεια· κείνου μὲν καπνοῦ καὶ
[72]   δόξα κοινὴ καὶ     συνήθεια τοὺς ἑπομένους αὐταῖν, (ἀλλὰ
[57]   Ὑμᾶς δὲ ἄλλῃ γοητείᾳ ἀπατᾷ     τέχνη, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ
[46]   ὡρμη κότων. Ἐπειδὴ δὲ ἤνθησεν     τέχνη, ηὔξησεν πλάνη. ~Ὡς
[57]   γε γραφή· ἐπαινείσθω μὲν     τέχνη, μὴ ἀπατάτω δὲ τὸν
[56]   θεὸς δὲ ἀνενδεής. Προῆλθεν     τέχνη, περιβέβληται τὸ σχῆμα
[57]   ἄγριον καὶ κατηνάγκασεν τὸ θηρίον     τέχνη πλανήσασα ἐρώσης ἐπιβῆναι γυναικός.
[117]   καὶ ζωῆς. Τοιγάρτοι μόνη αὕτη     τῆς ἀληθείας προτροπὴ τοῖς πιστοτάτοις
[42]   ἀλλὰ φόνος ἐστὶ καὶ ἀνδροκτασία     τοιαύτη θυσία. ~Τί δὴ οὖν,
[7]   τοῦ κυρίου ἀπόστολον χάρις     τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
[70]   Πλάτων, ἀλήθειαν αἰνίττῃ; Πόθεν     τῶν λόγων ἄφθονος χορηγία τὴν
[109]   τοὺς ἀσθενεῖς τὸν στόμαχον ῥώννυσιν     τῶν φαρμάκων αὐστηρία, οὕτως ἥδει
[79]   αὐτοῖς πεποι θότες, ἀναίσθητος γὰρ     ὕλη. Ἔτι φησίν· κύριος
[56]   τέχνη, περιβέβληται τὸ σχῆμα     ὕλη, καὶ τὸ πλούσιον τῆς
[56]   οὐδέπω Ὀλύμπιος· ἐνδεὴς ἀεί ποτε     ὕλη τῆς τέχνης, θεὸς
[32]   Προθόη οὐδὲ Μάρπησσα οὐδὲ     Ὑψιπύλη· Δάφνη γὰρ ἐξέφυγε μόνη
[16]   (ἔλεγχος ἀκρασίας Διός. Κυεῖ καὶ     Φερέφαττα παῖδα ταυρόμορφον· ἀμέλει, φησί
[4]   ὅτε δὲ χρηστότης καὶ     φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
[104]   εὖ ποιεῖ δὲ ἐπὶ μετανοίᾳ     φιλανθρωπία. Οἰκτρότατον δὲ (τὸ στέρεσθαι
[104]   δύναμιν αὐτοῦ. Οὗ δὲ ἄρρητος     φιλανθρωπία, τούτου ἀχώρητος μισοπονηρία.
[73]   ἡμῖν (οὐ γὰρ αὐταρκεῖ μόνον     φιλοσοφία) ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ποιητικὴ
[9]   ὁδοὺς κυρίου" Πρόδρομος Ἰωάννης καὶ     φωνὴ πρόδρομος τοῦ λόγου, φωνὴ
[95]   ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, ὑπακοῆς     χάρις· ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσητέ
[84]   Μεγάλη γὰρ τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ     χάρις, ἐὰν σήμερον τῆς φωνῆς
[7]   θεσπέσιον ἐκεῖνον τοῦ κυρίου ἀπόστολον     χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος
[34]   Διονύσῳ καλός· καὶ ἀφροδίσιος ἦν     χάρις, μισθός, ὃν ᾐτεῖτο
[85]   ἄρα πιστεύσασι μὲν καὶ ὑπακούουσιν     χάρις ὑπερπλεονάσει, ἀπειθήσασι δὲ καὶ
[4]   ἀποστολικὴ γραφή· ὅτε δὲ     χρηστότης καὶ φιλανθρωπία ἐπεφάνη
[106]   ἐκζητήσατε τὸν θεόν, καὶ ζήσεται     ψυχὴ ὑμῶν. ἐκζητῶν τὸν
[1]   ὕμνος θρῆνος ὄφεως ἦν     ᾠδή, οὐκ ἔχω λέγειν. Ἀγὼν
[113]   σου τὰ διηγήματα, παιδεύσει με     ᾠδή. Ὡς μέχρι νῦν ἐπλανώμην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009